IBPP2/4512-1067/15/IK | Interpretacja indywidualna

Zastosowania stawki 0% dla dostaw tacek i opakowań kartonowych na posiłki dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym
IBPP2/4512-1067/15/IKinterpretacja indywidualna
 1. przewoźnicy
 2. samolot
 3. transport międzynarodowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla dostaw tacek i opakowań kartonowych na posiłki dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla dostaw tacek i opakowań kartonowych na posiłki dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 lutego 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione zdarzenie przyszłe:

Przeważająca działalność spółki V. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) stanowi produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z). Dla jednego ze swoich kontrahentów, który:

 • działa w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce,
 • posiada status przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym w rozumieniu art. 83 ust. 1a uptu,

dostarcza opakowania kartonowe na posiłki podawane pasażerom w czasie lotów oraz tacki kartonowe wykorzystywane do podawania posiłków. Kontrahent jest wpisany na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, którą Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do dnia 31 marca każdego roku podatkowego.

Obecnie dla dostaw ww. towarów dla opisanego powyżej kontrahenta Spółka stosuje stawkę 23%. Kontrahent zwrócił się do Spółki z wnioskiem o rozważenia możliwości zastosowania stawki 0%, powołując się na art. 83 ust. 1 pkt 18 uptu. Zgodnie z powołanym przepisem stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy do dostawy opakowań kartonowych na posiłki podawane pasażerom w czasie lotów oraz tacek kartonowych wykorzystywanych do podawania posiłków dokonywanej na rzecz przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym Spółka może stosować stawkę 0%...
 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. nr 1 Wnioskodawca zwraca się dodatkowo o wyjaśnienie jakie dokumenty powinna obejmować dokumentacja, o której mowa w art. 83 ust. 2 uptu dla dostawy towarów, opisanych w niniejszym wniosku...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1

W opinii Wnioskodawcy do dostawy opakowań kartonowych na posiłki podawane pasażerom w czasie lotów oraz tacek kartonowych wykorzystywanych do podawania posiłków dokonywanej na rzecz przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym Spółka może stosować stawkę 0%.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 18 uptu stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Z kolei art. 83 ust. 1c uptu stanowi, że Prezes ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych. Celem tej regulacji było stworzenie dla dostawców (usługodawców) możliwości uzyskania wiarygodnych informacji dot. przewoźników lotniczych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczania sprzedaży.

Stosowanie stawki 0% zostało ograniczone do „towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego”. Ustawodawca nie wyjaśnia bliżej, co należy rozumieć przez to pojęcie.

Brak definicji ustawowej pojęcia „towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego” uzasadnia do sięgnięcia do definicji zawartych w innych dziennikach prawa niż prawo podatkowe.

Pojęcie „zaopatrzenia” zostało zdefiniowane w załączniku nr 9 „Ułatwienia” do ratyfikowanej Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. Dz.U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 z późn. zm.). Rzeczpospolita Polska jest związana tym załącznikiem, co potwierdza treść oświadczenia rządowego z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1994 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 146, poz. 1413).

W świetle powołanego załącznika „Zaopatrzenie” dzieli się na zaopatrzenie z przeznaczeniem do konsumpcji oraz zaopatrzenie w artykuły do zbycia.

Zaopatrzenie w artykuły z przeznaczeniem do konsumpcji obejmuje towary sprzedane bądź nie sprzedane, przeznaczone do konsumpcji przez pasażerów oraz załogę na pokładzie statku powietrznego oraz towary niezbędne dla ruchu i konserwacji statku powietrznego. Włącznie z paliwem i smarami. Z kolei zaopatrzenie w artykuły do zbycia to artykuły przeznaczone na sprzedaż dla pasażerów oraz załogi statku powietrznego.

W świetle przytoczonych definicji nie powinno ulegać wątpliwości, że użyte w art. 83 ust. 1 pkt 18 uptu określenie „towary służące zaopatrzeniu” obejmuje także swoim zakresem towary towarzyszące konsumpcji, do których zalicza się z całą pewnością opakowania i tace, których dotyczy niniejszy wniosek.

Prawidłowość stanowiska wyrażonego przez Wnioskodawcę znajduje dodatkowo potwierdzenie w literaturze prawa podatkowego, w której został wyrażony pogląd, że określenie „towary służące zaopatrzeniu” obejmować może bowiem wszelkie dostawy wszelkich towarów dostarczane do samolotu. Towarem służącym zaopatrzeniu są niewątpliwie napoje i posiłki, jak również towary przeznaczone do sprzedaży pokładowej, ale także paliwo (tak Michalik w Komentarz do VAT 2015, Legalis).

Ad. 2

Zgodnie z art. 83 ust. 2 uptu stosowanie stawki 0% m.in. dla czynności, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 18 uptu jest uzależnione od prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do określenia (w drodze rozporządzenia) jakie dokumenty powinna zawierać dokumentacja, potwierdzająca prawo do stosowania stawki 0% (art. 86 ust. 16 pkt 4 uptu). Minister z przyznanej mu możliwości nie skorzystał.

Jak wynika z art. 83 ust. 2 dokumentacja będąca w posiadaniu podatnika ma potwierdzać, że spełnione są warunki dla zastosowania stawki 0%. W przypadku art. 83 ust. 1 pkt 18 uptu warunki te przedstawiają się następująco:

 1. Przedmiotem dostawy są towary służące zaopatrzeniu środków transportu lotniczego i
 2. Środki transportu lotniczego używane są przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

W opinii Wnioskodawcy za wystarczające należy uznać następujące dowody:

 1. oświadczenie przewoźnika, że dostarczane towary służą wyłącznie zaopatrzeniu środków transportu lotniczego;
 2. obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydane na podstawie art. 83 ust. 1c uptu potwierdzające, że nabywca jest przewoźnikiem lotniczym, wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Niemniej jednak zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Przy czym stosownie do art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 1a ustawy przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział:

 1. przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 2. zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
 3. liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem
  - wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

Jednocześnie zgodnie z art. 83 ust. 1b ustawy w przypadku przewoźników lotniczych rozpoczynających w trakcie danego roku podatkowego działalność polegającą na międzynarodowych przewozach lotniczych określenie udziału w każdej z trzech kategorii, o których mowa w ust. 1a, jest dokonywane na podstawie danych prognozowanych na dany rok podatkowy.

Stosownie do art. 83 ust. 1c ustawy Prezes ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych.

Natomiast w myśl art. 83 ust. 1e ustawy na wniosek przewoźnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku podatkowego, Prezes uwzględnia tego przewoźnika na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, jeżeli spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1a, na podstawie prognozowanych danych uzyskanych od tego przewoźnika. Wpis na listę jest dokonywany na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dostarcza dla kontrahenta działającego w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce, który posiada status przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym w rozumieniu art. 83 ust. 1a ustawy o VAT opakowania kartonowe oraz tacki kartonowe na posiłki podawane pasażerom w czasie lotu. Przewoźnik ten jest wpisany przez Prezesa na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Cytowany przepis art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy umożliwia zastosowanie stawki podatku 0% do dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Jednocześnie warunkiem jest aby odbiorcą towarów był przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, co wynikać powinno z prowadzonej przez podatnika – niezbędnej dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku – dokumentacji, o której mowa w ust. 2 art. 83 ustawy.

Przy tym przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju mogą być uznani za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jeżeli udział przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, udział zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem oraz udział liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem wynosił w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%. Przy czym na podstawie danych otrzymanych od przewoźników Prezes ogłasza w drodze obwieszczenia listę przewoźników lotniczych, którzy spełniają powyższe kryteria.

Zatem przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju którzy znajdują się na opublikowanej w Dzienniku sporządzonej przez Prezesa liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym są uprawnieni do korzystania ze stawki 0% w stosunku do usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Warunki oraz zasady stosowania stawki podatku w wysokości 0% w odniesieniu do czynności wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy są bezpośrednią konsekwencją obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego. Przepis art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy stanowi implementację do krajowego porządku prawnego przepisów art. 148 pkt e-g Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L z 2006 r. Nr 347 s. 1 ze zm.), zwanej dalej Dyrektywą.

Stosownie do art. 148 Dyrektywy, dotyczącego zwolnień związanych z transportem międzynarodowym, Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

(...)

 1. dostawy towarów w celu zaopatrzenia w paliwo i zaopatrzenia ogólnego statków powietrznych używanych przez linie lotnicze zajmujące się głównie odpłatnym przewozem na trasach międzynarodowych;
 2. dostawę, przebudowę, naprawę, konserwację, czarterowanie oraz wynajem statków powietrznych, o których mowa w lit. e), jak również dostawę, wynajem, naprawę oraz konserwację sprzętu będącego częścią tych statków powietrznych lub służącego ich eksploatacji;
 3. świadczenie usług innych niż usługi, o których mowa w lit. f), na bezpośrednie potrzeby statków powietrznych, o których mowa w lit. e), oraz ich ładunków.

Tak określony zakres zwolnień przewidziany w Dyrektywie nakazuje analogicznie rozumieć pojęcie „dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym”, przy zachowaniu pozostałych warunków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. To, czy dostawa służy zaopatrzeniu środków transportu lotniczego, należy zawsze rozpatrywać indywidualnie, mając na uwadze charakter wykonywanych przez przewoźnika usług. Z powołanych przepisów wynika wprost, że środki transportu lotniczego muszą być używane głównie w transporcie międzynarodowym. Wyżej wymieniony przepis art. 148 pkt a Dyrektywy zwalnia z opodatkowania m.in. dostawy towarów w celu zaopatrzenia ogólnego statków powietrznych, co nie oznacza, że wszelkiego rodzaju dobra stanowiące zaopatrzenie statków powietrznych wypełniają dyspozycję tego przepisu. Przez zaopatrzenie ogólne należy rozumieć takie towary, których nabycie konieczne jest dla prawidłowego funkcjonowania statku powietrznego. Natomiast przeznaczeniem wskazanych we wniosku towarów – tacek i opakowań kartonowych jest zaspokojenie potrzeb pasażerów, towary te same w sobie nie mają żadnego związku z prawidłowym funkcjonowaniem statku powietrznego. Dostawa w tym przypadku dokonywana jest przez przewoźnika na rzecz pasażerów, a nie na rzecz przewoźnika w celu zaopatrzenia samolotu.

Biorąc pod uwagę cytowane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że dostarczanie dla kontrahenta (przewoźnika lotniczego) opakowań kartonowych i tacek na posiłki podawane pasażerom w czasie lotów nie spełnia definicji dostawy towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego, zatem nie może korzystać z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Tym samym Wnioskodawca dostawy dla kontrahenta (przewoźnika lotniczego) opakowań i tacek kartonowych, na których serwowane są pasażerom posiłki powinien opodatkować stawką właściwą dla dostarczanych towarów.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 jest nieprawidłowe.

Z uwagi na rozstrzygnięcie w zakresie pytania nr 1, odpowiedź na pytanie 2 Wnioskodawcy stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślić należy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.