2461-IBPP4.4512.106.2016.2.PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie usługi pośrednictwa dla sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 października 2016 r. (data wpływu 21 października 2016 r.), uzupełnionym pismem z 28 grudnia 2016 r. (data wpływu 3 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi pośrednictwa dla sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w przedmiocie opodatkowania usługi pośrednictwa dla sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 grudnia 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 19 grudnia 2016 r. znak: 2461-IBPP4.4512.106.2016.1.PK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, oferuje swoim klientom w ramach prowadzonego Biura Podróży sprzedaż usług turystycznych. Głównie jest to sprzedaż biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych, biletów autokarowych krajowych i międzynarodowych, biletów promowych międzynarodowych i przepraw na Eurotunel (transport międzynarodowy), sprzedaż wycieczek organizowanych przez touroperatorów itp. Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie kraju i jest podatnikiem podatku VAT.

Na podstawie zawartej umowy z firmą Sp. z. o. o., która jest zarejestrowana, posiada swoją siedzibę i prowadzi działalność na terenie Polski oraz jest podatnikiem podatku VAT, Wnioskodawca zakupuje od tej firmy bilety promowe oraz na Eurotunel. Bilety te następnie odsprzedaje swoim klientom ponosząc odpowiedzialność za usługę. Prowizję rozlicza na podstawie raportów wystawianych co dwa tygodnie, a wyliczoną kwotę pomniejszoną o swoją prowizję, przekazuję na rachunek bankowy firmy - wskazany na fakturach. Na koniec miesiąca wystawiam fakturę prowizyjną dla firmy ze stawką VAT 0 % .

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca:

 • świadczy na rzecz Spółki Sp. z o.o. usługi pośrednictwa związane z usługami transportu międzynarodowego pasażerów, za co otrzymuję prowizję, którą dokumentuję „fakturą prowizyjną”,
 • posiada dowód świadczenia ww. usług tj. międzynarodowy bilet promowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT 0% do prowizji od sprzedaży biletów promowych międzynarodowych oraz na Eurotunel w wyżej opisanym stanie faktycznym

Zdaniem Wnioskodawcy, prowizja od sprzedaży biletów transportu międzynarodowego w tym promów i Eurotunelu opodatkowana jest stawką VAT 0 % zgodnie z treścią przepisu art. 83 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 83 ust. 3 Ustawy o podatków od towarów i usług. Wnioskodawca kwalifikuje opłatę prowizyjną jako opłatę nierozerwalnie związaną z transportem międzynarodowym, a usługi transportu międzynarodowego opodatkowane są stawką VAT 0% .

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie C-349/96 „świadczenie obejmujące z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, nie powinno być sztucznie dzielone, co mogłoby prowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu podatku VAT. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedno lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą podczas gdy inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których jednak stosuje się te same zasady opodatkowania co do usługi zasadniczej”. Wnioskodawca uważa więc, że taka sytuacja ma miejsce w opisanym przypadku.

Zgodnie z powyższym stanem faktycznym oraz powołanymi przepisami prawa Wnioskodawca uważa, iż wystawiając fakturę prowizyjną VAT za sprzedaż biletów promowych międzynarodowych i Eurotunelu działa zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, stosując stawkę VAT 0 % .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Niemniej jednak zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

W myśl art. 83 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się:

-przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

 1. z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
 2. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
 3. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);

-usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera (art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy).

Ww. przepisy wprowadzają preferencyjną stawkę podatku VAT na usługi transportu międzynarodowego pasażerów. Za transport międzynarodowy pasażerów uważa się m.in. usługi pośrednictwa związane z usługami przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

 • z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
 • z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
 • z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się pośrednictwem związanym ze sprzedażą biletów promowych i przepraw na Eurotunel. Usługi swe Wnioskodawca świadczy na rzecz spółki posiadającej siedzibę w Polsce. Dla udokumentowania swych usług Wnioskodawca posiada dowód tj. międzynarodowy bilet promowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że usługi pośrednictwa, które świadczy Wnioskodawca podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości:

 • 23% na przeprawy przez Eurotunel – albowiem jest to przeprawa pomiędzy dwoma państwami (Francja, Wielka Brytania) innymi niż Polska, jak i też trasa ta nie przebiega przez Polskę, zatem przeprawa ta nie może być uznana za usługę transportu międzynarodowego w rozumieniu w myśl art. 83 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy,
 • 0% na przeprawy promowe ale wyłącznie w sytuacji gdy trasy te będą miały przebieg określony w art. 83 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy. W pozostałym bowiem przypadku usługi te winny być opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%.

Wnioskodawca błędnie wywodzi prawo do obniżonej stawki na świadczone usługi z tzw. koncepcji świadczeń kompleksowych. Wnioskodawca świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów, natomiast formuła świadczenia kompleksowego ma zastosowanie wówczas gdy jeden podmiot sprzedaje kilka świadczeń jednemu nabywcy. Jak wykazano wyżej w odniesieniu do opłaty za usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów dot. transportu pasażerów może znaleźć zastosowanie przepis art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy, o ile zostaną spełnione przesłanki do zastosowania tego przepisu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, oceniane całościowo, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.