0114-KDIP1-2.4012.309.2018.1.MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla usługi transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria oraz na trasie Szwajcaria – Wielka Brytania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2018 r. (data wpływu 16 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla usługi transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla usługi transportu na trasie Szwajcaria – Wielka Brytania (pytanie nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla usługi transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria oraz na trasie Szwajcaria – Wielka Brytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi towarowego transportu drogowego na terenie kraju i poza nim, dla kontrahentów polskich i zagranicznych.

W 2018 roku Wnioskodawca wykonał m.in. dwie usługi transportowe w zakresie przewozu towaru dla kontrahenta polskiego będącego czynnym podatnikiem VAT i mającego siedzibę w Polsce. Jedną na trasie z Wielkiej Brytanii do Szwajcarii oraz drugą na trasie ze Szwajcarii do Wielkiej Brytanii. W przypadku każdej z tych dwóch usług transport przebiegał całkowicie poza terytorium Polski. Każdą z tych usług Wnioskodawca udokumentował odrębną fakturą. Dla obu transakcji została zastosowana stawka VAT w wysokości 0%, ponieważ w obu przypadkach Wnioskodawca dysponuje międzynarodowym samochodowym listem przewozowym potwierdzającym, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca postąpił słusznie stosując stawkę 0% dla usługi transportu towaru wykonywanej dla kontrahenta polskiego, mającego siedzibę w Polsce i będącego czynnym podatnikiem VAT na trasie z Wielkiej Brytanii do Szwajcarii nie przejeżdżając na żadnym odcinku przez teren Polski, dokumentując wykonanie tej usługi wystawioną przez Wnioskodawcę fakturą i posiadając na potwierdzenie wykonania tej usługi międzynarodowy samochodowy list przewozowy stwierdzający, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim?
 2. Czy Wnioskodawca postąpił słusznie stosując stawkę 0% dla usługi transportu towaru wykonywanej dla kontrahenta polskiego, mającego siedzibę w Polsce i będącego czynnym podatnikiem VAT na trasie ze Szwajcarii do Wielkiej Brytanii nie przejeżdżając na żadnym odcinku przez teren Polski, dokumentując wykonanie tej usługi wystawioną przez Wnioskodawcę fakturą i posiadając na potwierdzenie wykonania tej usługi międzynarodowy samochodowy list przewozowy stwierdzający, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, jednocześnie nie posiadając innych dokumentów wymienionych w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług tj. dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odnośnie pytania nr 1, Wnioskodawca uważa, że stosując stawkę 0% dla udokumentowania usługi transportu towaru wykonywanej przez Wnioskodawcę dla kontrahenta polskiego mającego siedzibę na terenie Polski i będącego czynnym podatnikiem VAT na trasie z Wielkiej Brytanii do Szwajcarii nie przejeżdżając na żadnym odcinku przez teren Polski, Wnioskodawca postąpił prawidłowo, gdyż taki rodzaj usługi transportowej jest wymieniony w § 6 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków ich stosowania, który uprawnia do zastosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT, jeśli zgodnie z § 6 ust. 2 w/w rozporządzenia podatnik posiada odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT.

W tym przypadku warunki zawarte w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zostały spełnione, gdyż w związku z wykonaniem wyżej opisanej usługi transportowej została wystawiona faktura i Wnioskodawca posiada międzynarodowy samochodowy list przewozowy potwierdzający, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim.

Odnośnie pytania nr 2, Wnioskodawca uważa, że stosując stawkę 0% dla udokumentowania usługi transportu towaru wykonywanej przez Wnioskodawcę dla kontrahenta polskiego mającego siedzibę na terenie Polski i będącego czynnym podatnikiem VAT na trasie ze Szwajcarii do Wielkiej Brytanii nie przejeżdżając na żadnym odcinku przez teren Polski, Wnioskodawca postąpił prawidłowo, gdyż taki rodzaj usługi transportowej jest wymieniony w § 6 ust. 1 pkt 3b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków ich stosowania, które uprawnia do zastosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT, jeśli zgodnie z § 6 ust. 2 w/w rozporządzenia podatnik posiada odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT.

W tym przypadku warunki zawarte w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zostały spełnione, gdyż w związku z wykonaniem wyżej opisanej usługi transportowej została wystawiona przez Wnioskodawcę faktura i Wnioskodawca posiada międzynarodowy samochodowy list przewozowy potwierdzający, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim.

Wg Wnioskodawcy w przypadku świadczenia usług transportu towarów na rzecz polskiego czynnego podatnika VAT, mającego siedzibę na terenie Polski, jeżeli transport wykonywany jest w całości poza terytorium Polski na trasie z miejsca wyjazdu poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeśli spełnione są warunki wymienione w § 6 ust. 2 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013r., czyli, jeśli podatnik posiada dokumenty wymienione w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, to ma prawo w przypadku wykonania takiej usługi transportowej do zastosowania obniżonej do wysokości 0% stawki VAT i nie musi jednocześnie posiadać dokumentu wymienionego w art. 83 ust. 5 pkt 2, tj. dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, gdyż § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych warunku takiego nie zawiera.

W § 6 ust 2 w/w rozporządzenia Ministerstwa Finansów wymieniony jest tylko art. 83 ust. 5 pkt 1, nie wymieniono w nim art. 83 ust. 5 pkt 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest w zakresie:
 • możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla usługi transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria (pytanie nr 1) prawidłowe,
 • możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla usługi transportu na trasie Szwajcaria – Wielka Brytania (pytanie nr 2) nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które – w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez terytorium państwa członkowskiego – rozumie się terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 4 ustawy).

Przez terytorium państwa trzeciego – na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy – rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez import towarów – według art. 2 pkt 7 ustawy – rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,

rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi towarowego transportu drogowego na terenie kraju i poza nim, dla kontrahentów polskich i zagranicznych. W 2018 roku Wnioskodawca wykonał m.in. dwie usługi transportowe w zakresie przewozu towaru dla kontrahenta polskiego będącego czynnym podatnikiem VAT i mającego siedzibę w Polsce. Jedną na trasie z Wielkiej Brytanii do Szwajcarii oraz drugą na trasie ze Szwajcarii do Wielkiej Brytanii. W przypadku każdej z tych dwóch usług transport przebiegał całkowicie poza terytorium Polski. Każdą z tych usług Wnioskodawca udokumentował odrębną fakturą. Dla obu transakcji została zastosowana stawka VAT w wysokości 0%, ponieważ w obu przypadkach Wnioskodawca dysponuje międzynarodowym samochodowym listem przewozowym potwierdzającym, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim.

Wątpliwości dotyczą ustalenia czy:

 • Wnioskodawca słusznie zastosował stawkę 0% dla usługi transportu towaru wykonywanej dla kontrahenta polskiego, mającego siedzibę w Polsce i będącego czynnym podatnikiem VAT na trasie z Wielkiej Brytanii do Szwajcarii nie przejeżdżając na żadnym odcinku przez teren Polski, dokumentując wykonanie tej usługi wystawioną fakturą i posiadając na potwierdzenie wykonania tej usługi międzynarodowy samochodowy list przewozowy stwierdzający, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim (pytanie nr 1),
 • Wnioskodawca słusznie zastosował stawkę 0% dla usługi transportu towaru wykonywanej dla kontrahenta polskiego, mającego siedzibę w Polsce i będącego czynnym podatnikiem VAT na trasie ze Szwajcarii do Wielkiej Brytanii nie przejeżdżając na żadnym odcinku przez teren Polski, dokumentując wykonanie tej usługi wystawioną fakturą i posiadając na potwierdzenie wykonania tej usługi międzynarodowy samochodowy list przewozowy stwierdzający, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, jednocześnie nie posiadając innych dokumentów wymienionych w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy tj. dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów (pytanie nr 2).

W przypadku świadczenia usług od określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi ust. 2 art. 28b ustawy w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy usługę transportu na rzecz polskiego kontrahenta mającego siedzibę w Polsce i będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. Do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi nie znajdują zastosowania szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług wynikające z art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy. Zatem w analizowanym przypadku miejscem świadczenia usługi transportu wykonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta jest terytorium Polski na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy. Tym samym przedmiotowa usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Stosowanie do art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Stosownie do art. 83 ust. 3 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się:

 1. przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:
  1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
  2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
  3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
  4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;
 2. przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:
  1. z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
  2. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
  3. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);
 3. usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

W myśl art. 83 ust. 5 ustawy dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

 1. towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
 3. towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów;
 4. osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r. poz. 839 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:

 1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub
 2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Stosownie do § 6 ust. 2 rozporządzenia przepisy ust. 1 pkt 1-3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Z powołanych powyżej regulacji wynika, że prawo podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT nie jest nieograniczone. Podatnik ma możliwość opodatkowania 0% stawką VAT usług transportowych, spełniających ustawową definicję transportu międzynarodowego lub wymienionych w rozporządzeniu, pod warunkiem posiadania wskazanych w ustawie dokumentów. Podmiot świadczący usługę transportu towarów importowanych (tj. towarów przywożonych z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej) powinien posiadać – oprócz dokumentu przewozowego – inny dokument potwierdzony przez organy celne, z którego będzie wynikać fakt wliczenia wartości tej usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Istotne jest zatem, aby Wnioskodawca dysponował takimi dokumentami, które pozwalają precyzyjnie określić miejsce nadania towaru, identyfikację towaru, jednostki realizujące transport oraz fakt wliczenia wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu. W przypadku towarów importowanych prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT ma bowiem wyłącznie podmiot posiadający dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz potwierdzony przez urząd celny dokument, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Stawka 0% może mieć zastosowanie jedynie do tej wartości usługi transportowej, która została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, co powinno mieć odzwierciedlenie w dokumencie celnym. Jeżeli więc – w przypadku przewozu towarów importowanych – podatnik nie posiada dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy, ma obowiązek opodatkować usługę transportową, według stawki podstawowej. Wynika to wprost z przepisów art. 83 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy, również w odniesieniu do usług, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, ponieważ regulacja § 6 ust. 2 rozporządzenia odsyła do dokumentów wymienionych w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, który z kolei zawiera zastrzeżenie odnoszące do pkt 2 (tj. towarów importowanych).

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności należy wskazać, że do świadczonych przez Wnioskodawcę usług transportu towarów na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria oraz na trasie Szwajcaria – Wielka Brytania, gdy trasy te nie przebiegają przez terytorium Polski, nie ma zastosowania przepis art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, ponieważ przedmiotowe usługi nie stanowią usług transportu międzynarodowego w rozumieniu art. 83 ust. 3 ustawy. Do świadczonych przez Wnioskodawcę usług ma natomiast zastosowanie § 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia.

W przedmiotowej sprawie w przypadku, którego dotyczy pytanie nr 1 Wnioskodawca posiada fakturę dokumentującą wykonanie usługi transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria oraz międzynarodowy samochodowy list przewozowy stwierdzający, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim.

Prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0% do usług transportu towarów z terytorium Unii Europejskiej na terytorium państw trzecich ma wyłącznie podmiot, posiadający dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku, którego dotyczy pytanie nr 1 do świadczonych przez Wnioskodawcę usług transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria zastosowanie znajduje obniżona stawka podatku w wysokości 0%. W analizowanym przypadku (pytanie nr 1) Wnioskodawca wykonał usługę transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria. Jednocześnie Wnioskodawca posiada dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy tj. fakturę dokumentującą wykonanie usługi transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria oraz międzynarodowy samochodowy list przewozowy stwierdzający, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Zatem w przypadku, którego dotyczy pytanie nr 1 są spełnione przesłanki niezbędne do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT. Tym samym Wnioskodawca dla usługi transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria jest uprawniony zastosować obniżoną stawkę podatku na podstawie § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w związku z § 6 ust. 2 rozporządzenia oraz art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Natomiast w przedmiotowej sprawie w przypadku, którego dotyczy pytanie nr 2 Wnioskodawca posiada fakturę dokumentującą wykonanie usługi transportu na trasie Szwajcaria – Wielka Brytania. Jednocześnie Wnioskodawca posiada międzynarodowy samochodowy list przewozowy stwierdzający, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Wnioskodawca nie posiada natomiast innych dokumentów wymienionych w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy tj. dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku, którego dotyczy pytanie nr 2 do świadczonych przez Wnioskodawcę usług transportu na trasie Szwajcaria – Wielka Brytania nie znajduje zastosowania obniżona stawka podatku w wysokości 0%. W analizowanym przypadku (pytanie nr 2) Wnioskodawca wykonał usługę transportu na trasie Szwajcaria – Wielka Brytania. Jednocześnie Wnioskodawca posiada dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy tj. fakturę dokumentującą wykonanie usługi transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria oraz międzynarodowy samochodowy list przewozowy stwierdzający, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Wnioskodawca nie posiada natomiast dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów (tj. dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy). Zatem w przypadku, którego dotyczy pytanie nr 2 nie są spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT. Tym samym Wnioskodawca dla usługi transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria nie jest uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku na podstawie § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia w związku z art. 83 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy. Zatem usługi transportu towaru na trasie ze Szwajcarii do Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.