0111-KDIB3-3.4012.120.2017.2.PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie usługi pośrednictwa dla sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 września 2017 r. (data wpływu 2 października 2017 r.), uzupełnionym pismem z 13 listopada 2017 r. (data wpływu 15 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi pośrednictwa dla sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym - jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi pośrednictwa dla sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 13 listopada 2017 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 30 października 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą i w ramach działalności w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi Biuro Podróży z siedzibą na terenie kraju. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT. Między innymi wykonuje usługi pośrednictwa sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym w tym biletów promowych międzynarodowych oraz przepraw Eurotunelem - stanowiących część (pewien etap) usług transportu międzynarodowego, którego trasy rozpoczynają się w Polsce a kończą w innym kraju, do którego aby dotrzeć podróżni muszą skorzystać z promu lub Eurotunelu gdyż kraj ten położony jest na wyspie. W swojej działalności Wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa transportu międzynarodowego, których usługobiorcami są polscy podatnicy mający siedzibę w Polsce. Świadczy usługi pośrednictwa sprzedaży biletów międzynarodowych na trasach

 1. z terytorium kraju na terytorium innego kraju Unii Europejskiej i odwrotnie,
 2. z terytorium kraju na terytorium kraju trzeciego i odwrotnie.

Jako terytorium kraju Wnioskodawca rozumie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioskodawca posiada wymagane dokumenty, którymi są międzynarodowe bilety promowe oraz na Eurotunel wystawione przez przewoźnika na określoną trasę dla konkretnego pasażera o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wskazał, że:

jest przedsiębiorcą i w ramach działalności w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi Biuro Podróży z siedzibą na terenie kraju. Jest podatnikiem podatku VAT. Wykonuje usługi pośrednictwa sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym towarów w tym biletów promowych międzynarodowych oraz przepraw Eurotunelem - stanowiących cześć (pewien etap) usług transportu międzynarodowego, którego trasy rozpoczynają się w Polsce, przebiegają przez Państwa wspólnoty a kończą w innym kraju do którego aby dotrzeć koniecznie trzeba skorzystać z promu lub Eurotunelu gdyż kraj ten położony jest na wyspie i odwrotnie. Towary transportowane są przez przewoźników będących polskimi podatnikami i w większości są to bagaże podróżnych jak i też ich rzeczy osobiste przewożone na użytek własny. Wnioskodawca nie sprzedaję biletów dla przewoźników prowadzących usługi spedycyjne a przewożone towary nie mają wartości handlowej. Wnioskodawca posiada dokumenty, którymi są międzynarodowe bilety promowe i na Eurotunel i które stanowią konieczny etap trasy jakim jest przeprawa promowa lub przejazd Eurotunelem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie :

Jaka stawka podatku VAT ma zastosowanie na świadczone usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów promowych oraz przepraw Eurotunelem w transporcie międzynarodowym na przewóz osób i towarów?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi przez niego świadczone, wypełniają kryteria do uznania ich za usługi w transporcie międzynarodowym, bowiem jak wskazałam szczegółowo w opisie stanu faktycznego, transport odbywa się na trasie z miejscem rozpoczęcia na terytorium kraju (przez terytorium kraju rozumiane jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) i z miejscem zakończenia poza terytorium kraju (tj. na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź na terytorium państwa trzeciego) i odwrotnie. Ponadto świadczone usługi (między innymi przepraw promowych czy przejazdu Eurotunelem) są częścią (pewnym etapem) szerszej usługi transportu międzynarodowego, w świadczeniu której pośredniczy Wnioskodawca. Usługi pośrednictwa sprzedaży biletów dotyczą podroży rozpoczynających się w Polsce i kończących w innym kraju, do którego aby dotrzeć podróżni muszą skorzystać z promu lub Eurotunelu. Świadczone przez Spółkę przedmiotowe usługi wypełniają więc przesłanki art. 83 ust. l pkt 23 w zw. z ust 3 pkt 2 ustawy o VAT. Potwierdza to całkowicie stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy oraz stanowisko Ministra Finansów w wielu interpretacjach (np. w interpretacji z dnia 26 stycznia 2016 r. nr. PT8.8101.699.2015/WCH , gdzie stwierdza się „że Ustawodawca do usług transportu międzynarodowego zalicza również usługi pośrednictwa związane z usługami międzynarodowego transportu art. 83 ust. 1 pkt 23 w zw. z ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT). Do przedmiotowych usług stosuje się w drodze analogii te same zasady, które obowiązują (przewidziane są) przy świadczeniu międzynarodowego transportu”.

Swoje stanowisko Spółka opiera również na interpretacji przepisów podatkowych Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP2/443-367a/09/AP z dnia 10 lipca 2009 r. gdzie Dyrektor ww. Izby Skarbowej wskazuje, że „w przypadku usług transportu międzynarodowego (zarówno towarowego jak i pasażerskiego) ustawodawca przewidział możliwość zastosowania 0% stawki przy spełnieniu określonego warunku tj. posiadania przez podatnika dokumentów stanowiących dowód świadczenia ww. usługi wymienionych w art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy. Wnioskodawca zauważyć, że posiada dokumenty wymagane przepisami prawa z art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. Są to międzynarodowe bilety, które są niezbędne do uzyskania preferencyjnej stawki 0% VAT.

Wnioskodawca wskazuje, że jest podatnikiem podatku VAT i ma siedzibę firmy na terytorium kraju, Usługobiorcy również są podatnikami mającymi siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stawka 0% z tytułu świadczenia usługi transportu międzynarodowego znajdzie zastosowanie wyłącznie, jeżeli nabywca będzie miał siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej. Ponadto jak wskazano w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719), stawka 0% ma zastosowanie do wewnątrzwspólnotowych usług transportu, jeżeli transport ten stanowi cześć usługi transportu międzynarodowego a także usług transportu świadczonych na rzecz polskiego podatnika będącego usługobiorcą tych usług, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ((Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Niemniej jednak zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się:

 1. przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:
  1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
  2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
  3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
  4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;
 2. przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:
  1. z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
  2. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
  3. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);
 3. usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

Stosownie do art. 83 ust. 5 ustawy dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

 1. towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
 3. towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów;
 4. osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania eksportera towarów;
 2. określenie towarów i ich ilości;
 3. potwierdzenie wywozu przez właściwy organ celny (art. 83 ust. 6 ustawy).

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2017, poz. 839 ze zm.) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do:

 1. usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
 2. wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
 3. usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:
  1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub
  2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 4. usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%.

Ww. przepisy wprowadzają preferencyjną stawkę podatku VAT na usługi transportu międzynarodowego pasażerów oraz towarów. Za transport międzynarodowy pasażerów uważa się m.in. usługi pośrednictwa związane z usługami przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

 • z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
 • z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
 • z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się pośrednictwem związanym ze sprzedażą biletów promowych międzynarodowych i przepraw na Eurotuneu na przewóz osób. Trasa odbywa się z terytorium kraju na terytorium innego kraju Unii Europejskiej i odwrotnie, z terytorium kraju na terytorium kraju trzeciego i odwrotnie.

Dla udokumentowania swych usług Wnioskodawca posiada wymagane dokumenty tj. międzynarodowe bilety promowe oraz na Eurotunel, wystawione przez przewoźnika na określoną trasę dla konkretnego pasażera.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że usługi pośrednictwa w zakresie transportu osób (pasażerów), które świadczy Wnioskodawca podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości:

 • 23% na przeprawy przez Eurotunel – albowiem jest to przeprawa pomiędzy dwoma państwami (Francja, Wielka Brytania) innymi niż Polska, jak i też trasa ta nie przebiega przez Polskę, zatem przeprawa ta nie może być uznana za usługę transportu międzynarodowego w rozumieniu w myśl art. 83 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy,
 • 0% na przeprawy promowe ale wyłącznie w sytuacji gdy trasy te będą miały przebieg określony w art. 83 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy. W pozostałym bowiem przypadku usługi te winny być opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży biletów promowych międzynarodowych oraz na Eurotunel w przypadku transportu osób, oceniane całościowo, jest nieprawidłowe.

W przypadku transportu towarów należy zauważyć, że jako usługę transportu międzynarodowego - inaczej niż w przypadku transportu międzynarodowego osób - ustawodawca przewidział cztery różne sposoby dokonywania transportu towarów, które przebiegać mogą na różnych trasach. Warunkiem niezbędnym jest, aby każda z ww. tras przebiega na określonym odcinku na terytorium Polski oraz poza terytorium Unii Europejskiej. Ponadto za usługę transportu międzynarodowego, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy, można uznać również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, pod warunkiem jednak, że są one związane z usługami transportu międzynarodowego wymienionymi m.in. w art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy.

Stawka podatku w wysokości 0% dla tych usług jest uzależniona od posiadania przez usługodawcę dokumentów takich jak: list przewozowy lub dokument spedytorski, stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora).

Jak wskazał wnioskodawcy w opisie stanu faktycznego wykonuje on usługi pośrednictwa sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym towarów w tym biletów promowych międzynarodowych oraz przepraw Eurotunelem - stanowiących cześć (pewien etap) usług transportu międzynarodowego, którego trasy rozpoczynają się w Polsce, przebiegają przez Państwa wspólnoty a kończą w innym kraju do którego aby dotrzeć koniecznie trzeba skorzystać z promu lub Eurotunelu gdyż kraj ten położony jest na wyspie i odwrotnie. Towary transportowane są przez przewoźników będących polskimi podatnikami i w większości są to bagaże podróżnych jak i też ich rzeczy osobiste przewożone na użytek własny. Wnioskodawca posiada dokumenty, którymi są międzynarodowe bilety promowe i na Eurotunel i które stanowią konieczny etap trasy jakim jest przeprawa promowa lub przejazd Eurotunelem.

Odpowiadając na pytanie Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania stawka 0% usług pośrednictwa związanych międzynarodowym transportem towarów w pierwszej kolejności należy zaważyć, że nie znajdują tu zastosowania przepisy, przywołanego przez Wnioskodawcę, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. W rozporządzeniu tym ustalono bowiem stawkę podatku VAT w wysokości 0% wyłącznie dla usług transportu towarów, a nie dla usług pośrednictwa świadczonych przez Wnioskodawcę.

Odnośnie zaś możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę - w zakresie pośrednictwa w transporcie towarów - to należy zauważyć, że w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę, stawka ta może mieć zastosowanie ewentualnie jedynie wtedy gdy Wnioskodawca będzie pośredniczył w sprzedaży usługi transportowej towarów, która rozpoczyna się w kraju i kończy poza Unią albo odwrotnie. W przeciwny razie gdy transport ten będzie się rozpoczynał w Polsce i kończył w innym kraju członkowskim i na odwrót to wówczas brak będzie usługi transportu międzynarodowego towarów, a tym samym możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Przy czym aby zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% dla usług pośrednictwa w międzynarodowym transporcie towarów konieczne jest aby Wnioskodawca posiadał określone w art. 83 ust. 5 ustawy dokumenty potwierdzające, że rzeczywiście pośredniczył przy świadczeniu usługi transportu oraz że usługa ta stanowi usługę transportu międzynarodowego zgodnie z definicja zawarta w ustawie. Dokumentami tymi są faktura wystawiona przez przewoźnika oraz dokument (co do zasady list przewozowy lub dokument spedytorski), z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Dodatkowo w przypadku importu towarów konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, w przypadku eksportu konieczny jest dowodu wywozu towarów, który będzie zawierał: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania eksportera towarów, określenie towarów i ich ilości oraz potwierdzenie wywozu przez właściwy organ celny.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca posiada wyłącznie międzynarodowe bilety promowe i na Eurotunel. Zatem nie sposób uznać, że są spełnione warunki formalne do zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla świadczonej przez Spółkę usługi pośrednictwa związanych z usługami międzynarodowego transportu towarów.

W konsekwencji Spółka winna opodatkować usługi pośrednictwa związane z usługami międzynarodowego transportu towarów stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży biletów promowych międzynarodowych oraz na Eurotunel w przypadku transportu towarów, jest nieprawidłowe.

Podsumowując:

 1. W przypadku usługi pośrednictwa w zakresie transportu osób (pasażerów) za usługi transportu międzynarodowego można uznać i opodatkować stawką podatku w wysokości 0% przeprawy promowe ale wyłącznie w sytuacji gdy trasy te będą miały przebieg określony w art. 83 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy. Pozostałe usługi pośrednictwa w zakresie transportu osób podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 2. W przypadku usługi pośrednictwa w zakresie transportu towarów za usługi transportu międzynarodowego (na tle przedstawionego przebiegu tras) można uznać wyłącznie usługę transportu towarów, która rozpoczyna się w kraju i kończy poza Unią albo odwrotnie. Przy czym Wnioskodawca nie posiada wymaganych dokumentów które warunkują zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% do tych usług. Dlatego też usługi pośrednictwa w zakresie transportu towarów świadczone przez Spółkę podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zatem Stanowisko Wnioskodawcy, oceniane całościowo, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.