Transport międzynarodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport międzynarodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
gru

Istota:

Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pracy wykonywanej na pokładzie statku są zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 2 pkt a) Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. W konsekwencji, w sytuacji uzyskiwania wyłącznie wyżej wymienionych dochodów Wnioskodawca nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego lub innej deklaracji ich dotyczącej.
Powyższe będzie miało zastosowanie do dochodów z pracy najemnej – na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo, którego siedziba oraz faktyczny zarząd znajdują się w Wielkiej Brytanii – uzyskiwanych w 2018 r. i latach następnych, o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny.

Fragment:

(...) transporcie międzynarodowym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada innego obywatelstwa. W Polsce posiada stałe miejsce zamieszkania i zameldowania do celów podatkowych. Posiada tutaj rodzinę oraz centrum interesów osobistych. Wnioskodawca posiada również w Polsce swój majątek osobisty. Wnioskodawca w następnych latach nie zamierza z uwagi na wyżej wskazane okoliczności zmieniać kraju rezydencji podatkowej. Wnioskodawca wykonuje działalność zarobkową polegającą na najemnym świadczeniu pracy jako marynarz żeglugi międzynarodowej na statku morskim pływającym na wodach międzynarodowych, który jest eksploatowany w transporcie międzynarodowym. Wnioskodawca ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem zajmującym się zatrudnianiem marynarzy zarejestrowanym w Singapurze – X (pracodawca).

2018
8
wrz

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla świadczonej przez Wnioskodawcę Usługi kurierskiej międzynarodowej.

Fragment:

Odnosząc się do niniejszych wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że zgodnie z cytowanym powyżej art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Przy czym stosowanie do art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej oraz przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju. Ponadto na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego. Przy czym z powołanych powyżej regulacji wynika, że prawo podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT nie jest nieograniczone. Podatnik ma możliwość opodatkowania 0% stawką VAT usług transportowych, spełniających ustawową definicję transportu międzynarodowego lub wymienionych w rozporządzeniu, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów wskazanych w art. 83 ust. 5 i 6 ustawy.

2018
26
sie

Istota:

W zakresie właściwej stawki dla usług związanych z transportem lotniczym międzynarodowym osób.

Fragment:

W ocenie Spółki usługi, których dotyczy pytanie 7 i 8 świadczone na rzecz przewoźników poprzez biuro biletowe, za które Spółka pobiera prowizje są usługami pośrednictwa w zakresie lotniczego transportu międzynarodowego osób. W ocenie Spółki w świetle definicji transportu międzynarodowego zawartej w art. 83 ust. 3 ustawy o VAT, a w szczególności mając na uwadze treść art. 83 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, zgodnie z którym transportem międzynarodowym są również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej związane z usługami transportu międzynarodowego, usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim należałoby uznać za usługi lotniczego transportu międzynarodowego osób. W konsekwencji - w ocenie Spółki - należałoby uznać, że usługi te mieszczą się w hipotezie normy prawnej wynikającej z 4 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r. To zaś prowadzi do wniosku, że miejscem świadczenia opisanej we wniosku usługi wykonywanej przez Spółkę za pośrednictwem biura biletowego, za którą Spółka pobiera prowizję, w zakresie w jakim prowizja dotyczy biletów lotniczych odnoszących się do transportu międzynarodowego osób w rozumieniu art. art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, oraz opłat za wydanie tych biletów, nadbagaż (dodatkowy bagaż), zmianę rezerwacji, zabukowanie konkretnego miejsca w samolocie itp. dotyczących tego transportu międzynarodowego, jest terytorium kraju - niezależnie od tego czy siedziba przewoźnika (jego stałe miejsce prowadzenia działalności), dla którego świadczona jest usługa znajduje się na terytorium kraju, czy też poza terytorium kraju.

2018
13
sie

Istota:

Opodatkowanie dochodów zagranicznych

Fragment:

Stosownie do art. 14 ust. 3 tej Konwencji, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa może być opodatkowane w tym Państwie. Definicja transportu międzynarodowego została natomiast przedstawiona w art. 3 ust. 1 lit. h) ww. Konwencji. Zgodnie z tym przepisem określenie "transport międzynarodowy" oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, z wyjątkiem przypadku, kiedy statek morski lub statek powietrzny eksploatowany jest wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie. Powyższe pozwala zatem na uznanie, że statek na którym Wnioskodawca wykonywał pracę był eksploatowany w transporcie międzynarodowym w rozumieniu tej Konwencji. Jak bowiem wynika z treści wniosku, statek ten był eksploatowany w transporcie przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd na terytorium Wielkiej Brytanii wyłącznie pomiędzy miejscami położonymi w Wielkiej Brytanii. W konsekwencji, dochody, osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd na terytorium Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce.

2018
29
cze

Istota:

Możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla usługi transportu na trasie Wielka Brytania – Szwajcaria oraz na trasie Szwajcaria – Wielka Brytania.

Fragment:

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Stosownie do art. 83 ust. 3 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się: przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju; przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego: z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt); usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

2018
25
maj

Istota:

Zastosowanie stawki 0% podatku VAT dla dostaw wyrobów szklanych do przewoźnika lotniczego

Fragment:

Warunkiem jednak jest aby odbiorcą przedmiotowych usług był kwalifikowanym przewoźnikiem lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, co wynikać powinno z prowadzonej przez podatnika dokumentacji, o której mowa w ust. 2 art. 83 ustawy  niezbędnej dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku. Wskazać należy, że stosownie do art. 83 ust. 1a ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział: przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem- wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%. Zgodnie z art. 83 ust. 1c ustawy, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie usługi pośrednictwa dla sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym

Fragment:

I tak zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. W myśl art. 83 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się: -przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego: z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt); -usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2. Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera (art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy). Ww. przepisy wprowadzają preferencyjną stawkę podatku VAT na usługi transportu międzynarodowego pasażerów. Za transport międzynarodowy pasażerów uważa się m.in. usługi pośrednictwa związane (...)

2017
30
gru

Istota:

Zastosowanie właściwej stawki dla usług związanych z transportem lotniczym międzynarodowym osób.

Fragment:

W ocenie Spółki usługi, których dotyczy pytanie 7 i 8 świadczone na rzecz przewoźników poprzez biuro biletowe, za które Spółka pobiera prowizje są usługami pośrednictwa w zakresie lotniczego transportu międzynarodowego osób. W ocenie Spółki w świetle definicji transportu międzynarodowego zawartej w art. 83 ust. 3 ustawy o VAT, a w szczególności mając na uwadze treść art. 83 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, zgodnie z którym transportem międzynarodowym są również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej związane z usługami transportu międzynarodowego, usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim należałoby uznać za usługi lotniczego transportu międzynarodowego osób. W konsekwencji - w ocenie Spółki - należałoby uznać, że usługi te mieszczą się w hipotezie normy prawnej wynikającej z 4 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r. To zaś prowadzi do wniosku, że miejscem świadczenia opisanej we wniosku usługi wykonywanej przez Spółkę za pośrednictwem biura biletowego, za którą Spółka pobiera prowizję, w zakresie w jakim prowizja dotyczy biletów lotniczych odnoszących się do transportu międzynarodowego osób w rozumieniu art. art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, oraz opłat za wydanie tych biletów, nadbagaż (dodatkowy bagaż), zmianę rezerwacji, zabukowanie konkretnego miejsca w samolocie itp. dotyczących tego transportu międzynarodowego, jest terytorium kraju - niezależnie od tego czy siedziba przewoźnika (jego stałe miejsce prowadzenia działalności), dla którego świadczona jest usługa znajduje się na terytorium kraju, czy też poza terytorium kraju.

2017
20
gru

Istota:

Opodatkowanie usługi pośrednictwa dla sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym

Fragment:

(...) transportu międzynarodowego w rozumieniu w myśl art. 83 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy, 0% na przeprawy promowe ale wyłącznie w sytuacji gdy trasy te będą miały przebieg określony w art. 83 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy. W pozostałym bowiem przypadku usługi te winny być opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży biletów promowych międzynarodowych oraz na Eurotunel w przypadku transportu osób, oceniane całościowo, jest nieprawidłowe. W przypadku transportu towarów należy zauważyć, że jako usługę transportu międzynarodowego - inaczej niż w przypadku transportu międzynarodowego osób - ustawodawca przewidział cztery różne sposoby dokonywania transportu towarów, które przebiegać mogą na różnych trasach. Warunkiem niezbędnym jest, aby każda z ww. tras przebiega na określonym odcinku na terytorium Polski oraz poza terytorium Unii Europejskiej. Ponadto za usługę transportu międzynarodowego, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy, można uznać również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, pod warunkiem jednak, że są one związane z usługami transportu międzynarodowego wymienionymi m.in. w art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy.

2017
4
lip

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych na podstawie otrzymanych oświadczeń

Fragment:

Należy wskazać, że w przepisach ustawy o VAT dopiero od 1 kwietnia 2011 r. wprowadzono kryteria pozwalające jednoznacznie ustalić, który z przewoźników lotniczych wykonuje głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Do art. 83 ustawy o VAT dodano wówczas przepisy ust. la-lf, w których podano kryteria jakie powinni spełniać przewoźnicy lotniczy dla uznania ich za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym oraz wprowadzono w tym zakresie zasadę ogłaszania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego listy przewoźników spełniających te kryteria. Zgodnie z art. 82 ust. la ustawy o VAT, obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r., przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział: przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem - wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%. Stosownie natomiast do art. 83 ust. lc ustawy o VAT, (...)