Transport międzynarodowy | Interpretacje podatkowe

Transport międzynarodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport międzynarodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie właściwej stawki dla usług związanych z transportem lotniczym międzynarodowym osób.
Fragment:
W ocenie Spółki usługi, których dotyczy pytanie 7 i 8 świadczone na rzecz przewoźników poprzez biuro biletowe, za które Spółka pobiera prowizje są usługami pośrednictwa w zakresie lotniczego transportu międzynarodowego osób. W ocenie Spółki w świetle definicji transportu międzynarodowego zawartej w art. 83 ust. 3 ustawy o VAT, a w szczególności mając na uwadze treść art. 83 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, zgodnie z którym transportem międzynarodowym są również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej związane z usługami transportu międzynarodowego, usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim należałoby uznać za usługi lotniczego transportu międzynarodowego osób. W konsekwencji - w ocenie Spółki - należałoby uznać, że usługi te mieszczą się w hipotezie normy prawnej wynikającej z 4 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r. To zaś prowadzi do wniosku, że miejscem świadczenia opisanej we wniosku usługi wykonywanej przez Spółkę za pośrednictwem biura biletowego, za którą Spółka pobiera prowizję, w zakresie w jakim prowizja dotyczy biletów lotniczych odnoszących się do transportu międzynarodowego osób w rozumieniu art. art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, oraz opłat za wydanie tych biletów, nadbagaż (dodatkowy bagaż), zmianę rezerwacji, zabukowanie konkretnego miejsca w samolocie itp. dotyczących tego transportu międzynarodowego, jest terytorium kraju - niezależnie od tego czy siedziba przewoźnika (jego stałe miejsce prowadzenia działalności), dla którego świadczona jest usługa znajduje się na terytorium kraju, czy też poza terytorium kraju.
2017
30
gru

Istota:
Opodatkowanie usługi pośrednictwa dla sprzedaży biletów w transporcie międzynarodowym
Fragment:
(...) transportu międzynarodowego w rozumieniu w myśl art. 83 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy, 0% na przeprawy promowe ale wyłącznie w sytuacji gdy trasy te będą miały przebieg określony w art. 83 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy. W pozostałym bowiem przypadku usługi te winny być opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży biletów promowych międzynarodowych oraz na Eurotunel w przypadku transportu osób, oceniane całościowo, jest nieprawidłowe. W przypadku transportu towarów należy zauważyć, że jako usługę transportu międzynarodowego - inaczej niż w przypadku transportu międzynarodowego osób - ustawodawca przewidział cztery różne sposoby dokonywania transportu towarów, które przebiegać mogą na różnych trasach. Warunkiem niezbędnym jest, aby każda z ww. tras przebiega na określonym odcinku na terytorium Polski oraz poza terytorium Unii Europejskiej. Ponadto za usługę transportu międzynarodowego, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy, można uznać również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, pod warunkiem jednak, że są one związane z usługami transportu międzynarodowego wymienionymi m.in. w art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy.
2017
20
gru

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych na podstawie otrzymanych oświadczeń
Fragment:
Należy wskazać, że w przepisach ustawy o VAT dopiero od 1 kwietnia 2011 r. wprowadzono kryteria pozwalające jednoznacznie ustalić, który z przewoźników lotniczych wykonuje głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Do art. 83 ustawy o VAT dodano wówczas przepisy ust. la-lf, w których podano kryteria jakie powinni spełniać przewoźnicy lotniczy dla uznania ich za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym oraz wprowadzono w tym zakresie zasadę ogłaszania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego listy przewoźników spełniających te kryteria. Zgodnie z art. 82 ust. la ustawy o VAT, obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r., przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których udział: przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem - wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%. Stosownie natomiast do art. 83 ust. lc ustawy o VAT, (...)
2017
4
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego przedsiębiorstwa z siedzibą i zarządem w Norwegii.
Fragment:
W myśl art. 14 ust. 3 tej konwencji, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, może być opodatkowane w tym Państwie. Na podstawie art. 3 ust. 1 lit. f) ww. konwencji określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” oraz „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, za wyjątkiem przypadku, gdy statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 lit. g) ww. konwencji). Biorąc pod uwagę opisane zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny uznać zatem należy, że dochody osiągnięte przez Wnioskodawcę od 2014 r. w latach następnych z pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Norwegii mogą być opodatkowane zarówno w Norwegii, jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce.
2017
6
cze

Istota:
Opodatkowania stawką 0% usług transportu międzynarodowego towarów.
Fragment:
(...) transportu międzynarodowego stosuje się stawkę podatku w wysokości 0%. Przez usługi transportu międzynarodowego, zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1b cytowanej ustawy, rozumie się m.in.: przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju. W związku z powyższą definicją świadczone przez Spółkę usługi należy uznać za usługi transportu międzynarodowego, w stosunku do których stosuje się stawkę w wysokości 0%. Dokumentami potwierdzającymi świadczenie usług transportu międzynarodowego, zgodnie z art. 83 ust. 5, są w przypadku transportu: towarów przez przewoźnika lub spedytora – list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora) z zastrzeżeniem pkt 2; towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez Urząd Celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.
2017
16
maj

Istota:
Zastosowania stawki 0% do usług transportu towarów załadowanych w Polsce wykonywanych na trasie Polska-Szwecja (rozładunek części towarów) - Norwegia (rozładunek pozostałej części towarów.
Fragment:
W przypadku usługi transportowej obejmującej transport towarów, którego miejscem rozpoczęcia jest terytorium Polski, a miejscem zakończenia (rozładunku) Szwecja (terytorium państwa członkowskiego) należy stwierdzić, że ww. usługa nie stanowi usługi transportu międzynarodowego towarów, o której mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy. W konsekwencji ww. usługa nie podlega opodatkowaniu stawką 0%, lecz na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy stawką 23%. Natomiast w przypadku usługi obejmującej transport towarów, którego miejscem rozpoczęcia jest terytorium Polski, a miejscem zakończenia – Norwegia (terytorium państwa trzeciego) należy uznać, że usługa ta spełnia definicję usługi transportu międzynarodowego towarów, o której mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy. Tym samym uprawniony Pan jest, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, do zastosowania stawki podatku 0%, o ile posiada wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy. Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
5
gru

Istota:
1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za lata 2014 i 2015 i lata następne?
2. Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
3. Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl art. 14 ust. 3 tej Konwencji, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, może być opodatkowane w tym Państwie. Na podstawie art. 3 ust. 1 lit. f) ww. Konwencji określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” oraz „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, za wyjątkiem przypadku, gdy statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 lit. g) ww. Konwencji). Biorąc pod uwagę opisane zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny uznać zatem należy, że dochody osiągnięte przez Wnioskodawcę w latach 2014 i 2015 z pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Norwegii mogą być opodatkowane zarówno w Norwegii, jak i w państwie rezydencji tj. w Polsce.
2016
26
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego przedsiębiorstwa z siedzibą i zarządem w Norwegii.
Fragment:
W myśl art. 14 ust. 3 tej Konwencji, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, wynagrodzenie uzyskane w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, może być opodatkowane w tym Państwie. Na podstawie art. 3 ust. 1 lit. f) ww. Konwencji określenia „ przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ” oraz „ przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa ” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Określenie „ transport międzynarodowy ” oznacza wszelki transport statkiem morskim lub statkiem powietrznym, za wyjątkiem przypadku, gdy statek morski lub statek powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w Umawiającym się Państwie (art. 3 ust. 1 lit. g) ww. Konwencji). Biorąc pod uwagę opisane zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny uznać zatem należy, że dochody osiągnięte przez Wnioskodawcę w latach 2014 i 2015 z pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Norwegii mogą być opodatkowane zarówno w Norwegii, jak i w państwie rezydencji tj. w Polsce.
2016
26
lis

Istota:
Prawo do zastosowania stawki 0% dla dostaw paliwa lotniczego na rzecz przewoźnika lotniczego
Fragment:
Pojęcie przewoźnika lotniczego nieposiadającego siedziby na terytorium Polski, wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zostało zdefiniowane w art. 83 ust. 1f ustawy o VAT. Stosowanie do treści art. 83 ust. 1f ustawy o VAT, przez takich przewoźników rozumie się przewoźników lotniczych: uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika. Spółka wskazuje, że jako łącznik pomiędzy dwoma warunkami niezbędnymi do uznania w świetle art. 83 ust. 1f ustawy o VAT przewoźnika lotniczego, za przewoźnika wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym zastosowana została alternatywa łączna „ lub ”. Zgodnie więc z zasadami logiki formalnej powszechnie akceptowanymi i stosowanymi na gruncie wykładni językowo-gramatycznej przepisów prawa podatkowego w tej sytuacji wystarczające jest spełnienie któregokolwiek z alternatywnych warunków wskazanych w tym przepisie.
2016
10
cze

Istota:
Opodatkowania usług transportu międzynarodowego w stanie prawnym obowiązującym w 2010 r
Fragment:
Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że zarówno opisana usługa transportowa obejmująca trasę z terytorium Republiki Turcji na terytorium Polski jak również usługa transportowa z Polski do Republiki Tureckiej spełnia przesłanki do uznania jej za usługę transportu międzynarodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o VAT oraz art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT. Jednakże wskazany w opisie sprawy sposób udokumentowania usługi transportu międzynarodowego nie uprawnia Wnioskodawcy do zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Jak wskazuje Wnioskodawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów wymienionych w art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. Świadcząc usługę transportu międzynarodowego w przypadku towarów importowanych brak dokumentu wydanego przez urząd celny z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, powoduje że Wnioskodawca nie ma prawa do zastosowania stawki 0%. Zatem Wnioskodawca w przypadku braku stosownych dokumentów jest zobowiązany zastosować w odniesieniu do przedmiotowej usługi 22% stawkę podatku VAT w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku braku dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2, powinien zastosować stawkę 22% VAT, należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
31
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.