Transport lądowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport lądowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportu krajowego ,międzynarodowego oraz spedycji. Wykonuje usługi przewozu towarów dla kontrahenta z Litwy, który podaje numer pod którym jest zidentyfikowany dla potrzeb VAT na terytorium Litwy. Towar jest załadowywany w Polsce i przewożony na Litwę, a tam zostaje przeładowany na inny środek transportu i przez kolejnego przweożnika jest dostarczany do Rosji.Czy spółka ma traktować wykonaną usługę transportową towaru jako :- wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów i uznać jako nie podlegającą opodatkowaniu VAT ?- międzynarodową usługę transportu towarów i w części opodatkowaną ( kilometry przejechane na terytorium Polski ) stawką 0% ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r.Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), w odpowiedzi na wniosek z dnia 03.10.2006r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług transportowych towarów na rzecz kontrahenta z Litwy, który podaje dla tej czynności numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego tj. Litwy , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie postanawia uznać stanowisko Spółki za prawidłowe. UZASADNIENIE 1.Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: Spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportu krajowego,międzynarodowego oraz spedycji. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług , a także zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. Spółka między innymi wykonuje usługi przewozu towarów dla (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7% jest prawidłowa z tytułu świadczenia usług przewozu osób przez kraje wewnątrzunijne dla polskich podmiotów?

Fragment:

(...) W dniu 08.07.2005r. Pan Grzegorz ....., wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lądowego pasażerskiego. Działalność prowadzona jest w kraju, jak i za granicą kraju ( kraje wewnątrzunijne i pozostałe) na zlecenie polskich podmiotów. Za wykonywane usługi podatnik wystawia faktury VAT z adnotacją "wynajem Autokaru". A w rubryce "symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU" wpisuje symbol 602311, który otrzymał wraz ze zgłoszeniem działalności w GUS.Od 01.05.2004r. Podatnik na swoje usługi stosuje stawkę 7% zarówno świadczonych w kraju, jak i wewnątrz Unii. W czerwcu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Podatnik właściwie rozlicza usługi transportowe z firmą X oraz czy może rozliczając przedmiotowe usługi wystawiać fakturę na firmę angielską w kwocie netto nie naliczając podatku VAT, a tym samym nie odprowadzać podatku VAT należnego?

Fragment:

(...) Jak wynika z treści złożonego wniosku Podatnik w ramach zawartego kontraktu dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw własnych wyrobów firmie X z Anglii. Związane z tymi dostawami usługi transportu Podatnik z uwagi na fakt, iż nie posiada własnych środków transportu, zleca obcym firmom transportowym. Są to zarówno krajowe firmy przewozowe jak i przewoźnicy z państw członkowskich. Przewoźnik krajowy za wykonaną usługę - transport gotowych wyrobów do Wielkiej Brytanii oraz transport, zakupionych przez Podatnika w krajach Unii, materiałów do produkcji, wystawia fakturę z podatkiem VAT naliczonym wg. 22% stawki podatku. Na podstawie tego dokumentu firma angielska X zostaje obciążona dokładnie taką samą należnością tj. kwotą z podatkiem VAT na oddzielnej fakturze niż wyroby Podatnika. Faktury za wyroby wystawiane są w walucie EUR, natomiast faktury za transport wystawiane są w walucie GBP z różnymi terminami zapłaty. W przypadku usług świadczonych (...)

2011
1
lut

Istota:

Wysokość stawek opodatkowania podatkiem VAT usług transportowych na trasie Szwecja-Polska i Polska-Norwegia.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając jego stanowisko odnośnie sposobu opodatkowania usług transportowych, przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2005 r. (data wpływu: 25.01.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 21.02.2005 r. (data wpływu: 21.02.2005 r.), o udzielenie interpretacji jako prawidłowe . U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę. W dniach 04-14.02.2005 r. w ramach jednego zlecenia od kontrahenta, który podał dla tej transakcji polski numer identyfikacji podatkowej, Podatnik wykonał następujące usługi transportu towarów: � przewóz towarów na trasie: Hammarby (Szwecja) - Józefów (Polska); � przewóz towarów na trasie: (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozostałego pasażerskiego transportu lądowego wyłącznie na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych.
W związku z powyższym zwraca się z zapytaniem czy wystepuje obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2005 r. – w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie pozostałego pasażerskiego transportu lądowego wyłącznie na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych. W związku z powyższym zwraca się Pan z zapytaniem czy występuje obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. We wniosku wyraził Pan stanowisko, że powyższy obowiązek nie występuje, ponieważ usługi świadczone będą wyłącznie na rzecz podatników (...)

2011
1
lut

Istota:

Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytania:
1. Czy w przypadku zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie (art. 87 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 ustawy) całkowita zapłata faktur krajowych, a także faktur dokumentujących import usług oznacza tylko i wyłącznie przekazanie na konto wystawiającego fakturę pełnej kwoty z niej wynikającej, czy też możliwa jest kompensata wzajemnych należności i zobowiązań, jeżeli takie występują w transakcjach krajowych i zagranicznych?
2. Czy w przypadku importu usług spedycyjnych i hotelowych (Spółka wystawia faktury na odbiorców krajowych i zagranicznych) - do całej kwoty faktury zewnętrznej dokumentującej import usług należy zastosować stawkę podatku, jaka obowiązuje w Polsce dla tego rodzaju usług (22 % dla usługi transportowej i spedycyjnej, 7 % dla usługi hotelowej)? Czy też każdą fakturę dokumentującą import usług należy przyporządkować do faktury odprzedaży usług w sposób, że w zależności od stawek podatku, jakie zawiera faktura sprzedaży wystawiona przez Spółkę – odpowiednio ustalić stawki podatku na fakturze wewnętrznej dotyczącej importu usług?

Fragment:

(...) Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że jest firmą spedycyjną nie posiadającą własnego transportu, świadczącą usługi spedycyjne na terenie kraju, na terenie krajów Unii Europejskiej, a także w relacjach kraje Unii Europejskiej oraz pozostałe kraje, także na terenie portów morskich. Na terenie portów morskich Spółka wykonuje między innymi usługi związane z obsługą ładunków i statków. Obsługa ta dotyczy: Pilotowania, holowania, cumowania i klarowania statków, Załatwiania formalności w związku z wejściem/wyjściem statku do/z portu w urzędzie granicznym i celnym, Usługi serwisowej związanej z zaopatrzeniem statku w żywność, paliwo, wywóz śmieci, zdejmowanie wód zenzowych, Obciążenia za opłaty tonażowe, przystaniowe, ładunkowe na podstawie faktur otrzymanych z innych przedsiębiorstw, Obsługi administracyjnej statku w zależności od zgłaszanych potrzeb, Załadunek i przeładunek towarów, obsługa (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługa transporu międzynarodowego poza terytorium kraju nie podlegająca opodatkowaniu w Polsce jest czynnością wymienioną m.in. w art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jako czynność w związku z którą nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego i czy wykonujący czynność transportu międzynarodowego poza terytorium kraju nie podlegającą opodatkowaniu w Polsce podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku do których podatnikowi przysuguje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego?

Fragment:

(...) W piśmie Spółki powołano się na otrzymane od Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach pismo - uzupełnienie znak: RO/436/84/1/2004 z dnia 2.09.2004 r., w którym stwierdzono, że "usługa transportu towaru z Polski do kraju spoza Wspólnoty np. Ukrainy, Rosji jest usługą transportu międzynarodowego i podlega opodatkowaniu stawką VAT 0% na odcinku krajowym, poza tym terytorium czynność ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce". Zdaniem Spółki czynność transportu międzynarodowego poza terytorium kraju nie podlegająca opodatkowaniu w Polsce nie jest czynnością, w związku z którą nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony i w stosunku do tych czynności nie mają zastosowania przepisy art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr (...)

2011
1
lut

Istota:

Strona prosi o interpretację przepisów dotyczących podatku VAT od transportu międzynarodowego - obecnie wewnątrzwspólnotowej usługi przewozu towarów.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535/, w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej „wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów”, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna.W przypadku jednak, gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer – art. 28 ust. 3 ustawy j.w. 1. Zlecenie usługi transportu od polskiej firmy na przewóz towaru z Niemiec do Polski.Polska firma (...)