Transport drogowy | Interpretacje podatkowe

Transport drogowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport drogowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy stawka ryczałtu w wysokości 5,5% jest właściwa dla prowadzonej działalności w zakresie usług kierowania pojazdami ciężarowymi o ładowności powyżej 12 ton?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2012 r. (data wpływu 5 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)
2012
25
lip

Istota:
Czy usługi transportowe wykonywane na zlecenie i przy użyciu taboru zleceniodawcy, w oparciu o umowę o świadczenie usług wspomagających działalność transportową, można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 5,5%?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2012 r. (data wpływu 24 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od (...)
2012
13
cze

Istota:
Zwolnienie z ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przewozu osób zgodnie z klasyfikacją PKWiU 49.39.11.0
Fragment:
(...) pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany – dot. wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny – symbol PKWiU 49.39.1. Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w 2012r. zamierza wznowić działalność gospodarczą w zakresie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 49.39.11.0 – Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy ogólnodostępny. Do tej pory nigdy nie stosował kasy rejestrującej. Wnioskodawca prowadzi działalność w charakterze regularnych przewozów osób na terenie jednego miasta zgodnie z rozkładem zatwierdzony przez Urząd Miasta. Wnioskodawca stosuje urzędowe ceny za przejazdy, które są ustalane przez Radę Miasta i Gminy. Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż (...)
2012
25
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca może opodatkować uzyskane przychody z tytułu przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 5,5%?
Fragment:
(...) działalności gospodarczej w zakresie przewozów ładunków samochodem ciężarowym, który należy do kontrahenta, istotna jest techniczna możliwość łącznego przewiezienia ładunku o określonym tonażu poniżej lub powyżej łącznej ładowności 2 ton, z uwzględnieniem ciągniętej za samochodem przyczepy, naczepy, itp. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca od dnia 15 października 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest transport drogowy towarów – Nr PKD 49.41.Z; Nr PKWiU 49.41.19.0 i 49.41.15.0. Na zlecenie kontrahenta dokonuje przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Samochód którym realizuje przewóz należy do kontrahenta, który zleca Mu wykonanie przewozu. Wnioskodawca nie ma podpisanej umowy współpracy, zlecenie realizuje na podstawie ustnych uzgodnień. Na fakturach wystawianych za wykonaną usługę, w opisie, Wnioskodawca podaje, że jest to usługa transportowa na (...)
2012
23
mar

Istota:
Czy w 2010 r. Wnioskodawczyni może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu wg stawki 8,5% oraz czy ww. stawka będzie obowiązywała ją w 2011 r.?
Fragment:
(...) osoby reprezentujące Urząd Skarbowy podtrzymały swoją interpretację przepisu dotyczącego opodatkowania w formie ryczałtu na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. zał. nr 2 lp. 18. Wnioskodawczyni opierając się na informacji GUS z 2011 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wg schematu klasyfikacji świadczonych usług wskazała symbol prowadzonej działalności - PKWiU 49.41.1 - transport drogowy towarów. Prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza, tj. transport drogowy towarów posiada symbol PKWiU 49.41.1, który obowiązywał w 2010 r. oraz obowiązuje w 2011 r. Zainteresowana wykonuje swoje usługi samochodem o ładowności do 2 ton. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w 2010 r. Wnioskodawczyni może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu wg stawki 8,5% oraz czy ww. stawka będzie obowiązywała ją w 2011 r.... Zdaniem Wnioskodawczyni, prowadzi działalność gospodarczą, która polega na wykonywaniu zleceń (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowania pojazdami ciężarowymi należącymi do zleceniodawców (co najmniej dwa podmioty gospodarcze) Wnioskodawca może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy przewidziany dla usług transportowych, czyli 5,5% od uzyskanego przychodu?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2011 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 28 lutego 2011 r.), uzupełnionym w dniu 24 marca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu x 2011 r. Pan x złożył do Naczelnika Urzędu Skarbowego w x wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)
2011
1
paź

Istota:
Jaka stawkę podatkową winno się zastosować do przychodu z tytułu najmu samochodu stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) usługi w zakresie: 45.12.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 52.62.A sprzedaż detaliczna żywności i produktów spożywczych, 52.62.B sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach, 52.63.Z pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, 60.24.A towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, 60.24.B towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi. Podstawową działalność jaką wykonuje Wnioskodawca jest usługowy transport drogowy towarów – przewozów ładunków taborem samochodowym, który wykonywany jest przy pomocy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych: samochodu X o ciężarze 3.500 kg i dopuszczalnej ładowności 1.200 kg, samochodu Y o ciężarze 14.000 kg i dopuszczalnej ładowności 7.200 kg. Stawka zryczałtowanego podatku dla samochodu opisanego pod pozycją pierwszą, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez (...)
2011
1
lip

Istota:
Obowiązek uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych spoczywa na podmiotach dokonujących przewozu drogowego. Art. 4 ust 6a ustawy o transporcie drogowym stanowi, że pojęcie „przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy a także inny przewóz drogowy" należy rozumieć w znaczeniu przepisów Rozporządzenia WE nr 581/2006.Zwrot „o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t nie odnosi się do niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy wykonywanego na potrzeby własne przez podmioty nie prowadzące żadnej działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) 1 pkt 1 i art. 4 pkt 12 odpowiadają treści art. 4a i art. 3 litera h Rozporządzenia WE nr 561/2006. Art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym stanowi, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołem pojazdów, jeżeli dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy. Z art. 4 pkt 1-3 powołanej ustawy wynika, że krajowy i międzynarodowy transport drogowy jest związany z działalnością gospodarczą, a także z działalnością pomocniczą w stosunku do działalności gospodarczej, niespełniającej warunków, o których mowa w pkt 4. Zdaniem Sądu zwrot „o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t nie odnosi się do niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy wykonywanegona potrzeby własne przez podmioty nie prowadzące żadnej działalności gospodarczej. W takim stanie rzeczy przytoczony zwrot byłby (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy wykonywany na terytorium kraju (za krajowym kolejowym listem przewozowym) transport towarów, które następnie po przeładunku na statek przewożone są drogą morską na terytorium innego państwa Wspólnoty, stanowi wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy o VAT w sytuacji, Czy miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008r. (data wpływu 17 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy wykonywany w całości na terenie kraju transport towarów przemieszczonych z terytorium państwa członkowskiego UE na terytorium innego państwa członkowskiego stanowi część wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów oraz czy w przypadku gdy nabywca podał numer, pod którym jest zidentyfikowany dla (...)
2011
1
cze

Istota:
Zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy opodatkowanie usług transportu międzynarodowego preferencyjną stawką 0% wymaga odpowiedniego ich udokumentowania, tj. przewoźnik powinien posiadać list przewozowy lub dokument spedytorski, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim.
Fragment:
(...) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług transportu międzynarodowego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotem Pana działalności jest transport towarowy na terenie kraju i Unii Europejskiej. Posiada Pan wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w którym sklasyfikowano ten rodzaj działalności jako PKD 60.24.B – transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi. Dotychczas usługi fakturowane były dla odbiorców krajowych ze stawką 22% oraz dla kontrahentów unijnych zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE czynni, gdzie do faktur dołączone są listy przewozowe lub dokumenty spedytorskie. W związku z nawiązanymi kontaktami zagranicznymi będą również przyjmowane zlecenia od kontrahentów zagranicznych, a usługi transportu będą wykonywane na terenie kraju Unii Europejskiej i poza granicami (...)
2011
1
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.