Transport drogowy | Interpretacje podatkowe

Transport drogowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport drogowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do zwolnienia od podatku badań lekarskich i psychologicznych, które mają na celu stwierdzenie istnienia lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
Fragment:
Zainteresowany wskazał, że tryb i warunki badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Rozporządzenie to zostało wydane na mocy delegacji ustawowej, którą ustawodawca zawarł w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym. Stosownie do unormowań zawartych w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907, z późn. zm.), Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz. U. Nr 12, poz. 117, z późn. zm.), rozporządzenie określa warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego, zwanych dalej odpowiednio „ badaniami lekarskimi ” i „ badaniami psychologicznymi ”.
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT owiadczenia us3ug dowozu dzieci i m3odzie?y do szko3y.
Fragment:
Stosownie do treoci tego przepisu, siea publicznych szkó3 powinna bya zorganizowana w sposób umo?liwiaj1cy wszystkim dzieciom spe3nianie obowi1zku szkolnego, z uwzglednieniem ust. 2, zgodnie z którym droga dziecka z domu do szko3y nie mo?e przekraczaa: 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkó3 podstawowych; 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkó3 podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Natomiast, jak stanowi art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oowiaty, je?eli droga dziecka z domu do szko3y, w której obwodzie dziecko mieszka: przekracza odleg3ooci wymienione w ust. 2, obowi1zkiem gminy jest zapewnienie bezp3atnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka orodkami komunikacji publicznej, je?eli dowo?enie zapewniaj1 rodzice, a do ukonczenia przez dziecko 7 lat – tak?e zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka orodkami komunikacji publicznej; nie przekracza odleg3ooci wymienionych w ust. 2, gmina mo?e zorganizowaa bezp3atny transport, zapewniaj1c opieke w czasie przewozu. Z powo3anych przepisów ustawy o systemie oowiaty wynika zatem, ?e obowi1zek zapewnienia transportu, w sytuacjach znacznej odleg3ooci dziel1cej osoby ucz1ce sie od ich miejsca zamieszkania do szko3y, co do zasady spoczywa (poorednio) na rodzicach, którzy obowi1zani s1 zapewnia regularne uczeszczanie dziecka na zajecia szkolne.
2017
15
sty

Istota:
Czy stawka ryczałtu w wysokości 5,5% jest właściwa dla prowadzonej działalności w zakresie usług kierowania pojazdami ciężarowymi o ładowności powyżej 12 ton?
Fragment:
Jak wynika z art. 8 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Przy czym w myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
2012
25
lip

Istota:
Czy usługi transportowe wykonywane na zlecenie i przy użyciu taboru zleceniodawcy, w oparciu o umowę o świadczenie usług wspomagających działalność transportową, można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 5,5%?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wykonywanie zleconego transportu drogowego ładunków obcym taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Usługi świadczone są na rzecz i przy użyciu środków transportu będących własnością zleceniodawcy. Przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w zakresie przewozów ładunków samochodem ciężarowym istotne znaczenie ma sama techniczna możliwość łącznego przewiezienia ładunku o określonym tonażu z uwzględnieniem ciągniętej za samochodem przyczepy, naczepy, itp. Jeżeli w istocie, jak wskazano w złożonym wniosku, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przewozi ładunki samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton, a usługi te w świetle odrębnych przepisów, nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, mogą być świadczone powierzonym środkiem transportowym (nie stanowiącym własności Wnioskodawcy), to przychód uzyskany ze świadczenia tych usług podlega opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
2012
13
cze

Istota:
Zwolnienie z ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przewozu osób zgodnie z klasyfikacją PKWiU 49.39.11.0
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w 2012r. zamierza wznowić działalność gospodarczą w zakresie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 49.39.11.0 – Transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy ogólnodostępny. Do tej pory nigdy nie stosował kasy rejestrującej. Wnioskodawca prowadzi działalność w charakterze regularnych przewozów osób na terenie jednego miasta zgodnie z rozkładem zatwierdzony przez Urząd Miasta. Wnioskodawca stosuje urzędowe ceny za przejazdy, które są ustalane przez Radę Miasta i Gminy. Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie mógł korzystać do dnia 31 grudnia 2012r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących obrotów z tytułu świadczenia usług przewozu sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 49.39.11.0, za które pobiera ceny urzędowe ustalone przez Radę Miasta i Gminy na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 16 załącznika do ww. rozporządzenia. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy podkreślić, iż obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego, które to przepisy mają ogólne i jednakowe zastosowanie do wszystkich podatników. Na obowiązek instalacji kasy nie mogą mieć wpływu warunki techniczne w postaci starego samochodu oraz sytuacji finansowej Wnioskodawcy.
2012
25
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca może opodatkować uzyskane przychody z tytułu przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 5,5%?
Fragment:
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca od dnia 15 października 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest transport drogowy towarów – Nr PKD 49.41.Z; Nr PKWiU 49.41.19.0 i 49.41.15.0. Na zlecenie kontrahenta dokonuje przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Samochód którym realizuje przewóz należy do kontrahenta, który zleca Mu wykonanie przewozu. Wnioskodawca nie ma podpisanej umowy współpracy, zlecenie realizuje na podstawie ustnych uzgodnień. Na fakturach wystawianych za wykonaną usługę, w opisie, Wnioskodawca podaje, że jest to usługa transportowa na terenie krajów UE, bądź na terenie UE i Norwegii. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż Wnioskodawca wykonując usługi transportowe powierzonym (nie stanowiącym własności Wnioskodawcy) samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton, może opodatkować przychód uzyskany w związku ze świadczeniem tych usług, 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Należy zauważyć, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego, w którym zastosowanie znajdą, np. przepisy art. 180 i 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2012
23
mar

Istota:
Czy w 2010 r. Wnioskodawczyni może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu wg stawki 8,5% oraz czy ww. stawka będzie obowiązywała ją w 2011 r.?
Fragment:
PKD 49.41Z – transport drogowy towarów – nie może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%. W dniu 7 grudnia 2010 r. Zainteresowana złożyła sprzeciw w Urzędzie Skarbowym. W dniu 13 stycznia 2011 r. Wnioskodawczyni odebrała pismo z dnia 28 grudnia 2010 r., w którym to osoby reprezentujące Urząd Skarbowy podtrzymały swoją interpretację przepisu dotyczącego opodatkowania w formie ryczałtu na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. zał. nr 2 lp. 18. Wnioskodawczyni opierając się na informacji GUS z 2011 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wg schematu klasyfikacji świadczonych usług wskazała symbol prowadzonej działalności - PKWiU 49.41.1 - transport drogowy towarów. Prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza, tj. transport drogowy towarów posiada symbol PKWiU 49.41.1, który obowiązywał w 2010 r. oraz obowiązuje w 2011 r. Zainteresowana wykonuje swoje usługi samochodem o ładowności do 2 ton. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w 2010 r. Wnioskodawczyni może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu wg stawki 8,5% oraz czy ww. stawka będzie obowiązywała ją w 2011 r.... Zdaniem Wnioskodawczyni, prowadzi działalność gospodarczą, która polega na wykonywaniu zleceń na rzecz jednego zleceniodawcy własnym pojazdem o ładowności do 2 ton.
2011
1
paź

Istota:
Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowania pojazdami ciężarowymi należącymi do zleceniodawców (co najmniej dwa podmioty gospodarcze) Wnioskodawca może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy przewidziany dla usług transportowych, czyli 5,5% od uzyskanego przychodu?
Fragment:
Należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.
2011
1
paź

Istota:
Jaka stawkę podatkową winno się zastosować do przychodu z tytułu najmu samochodu stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Wnioskodawca świadczył usługi w zakresie transportu drogowego towarów, w 2008 roku opłacał zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych i tę formę opodatkowania przyjął w 2009 roku, ponieważ spełniał kryteria określone w art. 6 ust. 4 pkt 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wnioskodawca dokonał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podając jako przedmiot działalności usługi w zakresie: 45.12.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 52.62.A sprzedaż detaliczna żywności i produktów spożywczych, 52.62.B sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach, 52.63.Z pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, 60.24.A towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, 60.24.B towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi. Podstawową działalność jaką wykonuje Wnioskodawca jest usługowy transport drogowy towarów – przewozów ładunków taborem samochodowym, który wykonywany jest przy pomocy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych: samochodu X o ciężarze 3.500 kg i dopuszczalnej ładowności 1.200 kg, samochodu Y o ciężarze 14.000 kg i dopuszczalnej ładowności 7.200 kg.
2011
1
lip

Istota:
Obowiązek uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych spoczywa na podmiotach dokonujących przewozu drogowego. Art. 4 ust 6a ustawy o transporcie drogowym stanowi, że pojęcie „przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy a także inny przewóz drogowy" należy rozumieć w znaczeniu przepisów Rozporządzenia WE nr 581/2006.Zwrot „o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t nie odnosi się do niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy wykonywanego na potrzeby własne przez podmioty nie prowadzące żadnej działalności gospodarczej.
Fragment:
Argumentacja organu odwoławczego zasadza się głównie na interpretacji art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 2 pkt 3, art. 42 ust. 1 i art. 42a - ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym /Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2088, z późn. zm., obecnie t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874/. Według tej argumentacji, do przewozów drogowych wykonywanych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami - stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego, zatem stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanymi pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.Odesłanie zawarte w art. 4 ust. 6a ustawy o transporcie drogowym sprawia, iz do pojęć przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także inny przewóz drogowy, należy stosować definicję zamieszczoną w art. 4a Rozporządzenia nr 561/2006 WE w sprawie harmonizacji niektórych przepisówsocjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady /EWG/ nr 3821/85 i /WE/ 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady /EWG/ nr 3820/85 /Dz. Urz. UE Nr L 06.102.1 z dnia 11.04.2006 r., daiej jako Rozporządzenie WE nr 561/2006/, który stanowi, ze „przewóz drogowy" oznacza każdą podróż odbywaną, w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy.
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.