Transport | Interpretacje podatkowe

Transport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT transportu sanitarnego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy
Fragment:
Natomiast w myśl art. 161ba ust. 1 ww. ustawy - transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego. Środki transportu sanitarnego, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 161ba ust. 2 cyt. ustawy). Zatem, należy zauważyć, w zakresie definicji ustawowej transportu sanitarnego mieszczą się wyłącznie usługi wykonywane środkami transportu spełniającymi cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest szpitalem świadczącym usługi transportu sanitarnego na zlecenie lekarza oraz komercyjne usługi transportu sanitarnego. Wnioskodawca wskazał, że komercyjne usługi transportu sanitarnego realizowane są na życzenie/zlecenie Pacjenta i w większości przypadków nie są realizowane na zlecenie lekarza. Ponadto ww. usługi są w 100% transportem odpłatnym. Usługa transportu sanitarnego odbywa się zawsze specjalistycznymi środkami transportu drogowego – karetkami, a – jak wskazał Wnioskodawca – transport taki mieści się w zakresie definicji ustawowej transportu sanitarnego z art. 5 ust. 33a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2016
2
sie

Istota:
Czy koszty posiłków, transportu i zakwaterowania, ponoszone za Pracowników w związku ze spotkaniami biznesowymi, odbywanymi z Klientami, Dostawcami i Audytorami stanowią przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Z kolei zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia: Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21). W świetle natomiast § 8 ww. rozporządzenia: Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety.
2016
29
kwi

Istota:
W zakresie opodatkowania dostaw towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia wraz z usługą transportu wykazywanych jako odrębna pozycja na fakturze dokumentującej dostawę tychże towarów oraz w zakresie ustalenia czy w przypadku dostawy jednym środkiem transportu towarów opodatkowanych stawką podstawową jak i towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia wykazywanych jako odrębna pozycja na fakturze dokumentującej dostawę tychże towarów Wnioskodawca powinien obciążyć kontrahenta kosztami transportu tych towarów proporcjonalnie do wartości dostarczanych towarów.
Fragment:
Jeżeli dostarczane są zarówno towary opodatkowane VAT według stawki podstawowej, jak i towary objęte mechanizmem „ odwrotne obciążenie ”, Spółka wykazuje odrębnie poszczególne rodzaje towarów opodatkowanych VAT bądź objętych mechanizmem „ odwrotne obciążenie ” oraz usługę transportu, w całości opodatkowaną podatkiem VAT (23%).” Z przepisów ustawy o VAT nie wynika wprost sposób opodatkowania kosztów transportu w przypadku, gdy przedmiotem jednej dostawy są towary opodatkowane według różnych zasad. Analiza celowościowa art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że w takich przypadkach koszty transportu powinny proporcjonalnie zwiększać podstawę opodatkowania poszczególnych towarów. Tak więc jeżeli Wnioskodawca dostarcza klientowi jednocześnie towary objęte odwrotnym obciążeniem i towary opodatkowane na zasadach ogólnych stawką podatku 23% i usługa transportu jest związana jednocześnie z obydwoma rodzajami towarów to nic nie stoi na przeszkodzie aby Wnioskodawca dokonywał doliczenia kosztów transportu proporcjonalnie do wartości dostarczanych towarów (o ile powyższy sposób przyporządkowania kosztów transportu rzetelnie i adekwatnie do zaistniałej sytuacji oddaje w sposób wierny dokonaną transakcję). Dlatego też faktury dokumentujące te czynności, w ramach świadczeń złożonych, proporcjonalnie do wielkości tych świadczeń, powinny wykazywać dla dostawy towaru/wyrobu wraz z usługą transportu: stawkę 23% – w przypadku dostawy towarów/wyrobów opodatkowanych stawką 23%; zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia do towarów objętych mechanizmem „ odwrotne obciążenie ”.
2016
1
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty transakcyjnej.
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 1656) – w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu osób – miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy – stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. W myśl art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego: z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt). W świetle powołanych regulacji prawnych należy stwierdzić, że usługi transportu osób na trasie przebiegającej całkowicie poza terytorium Polski, tj. w sytuacji, gdy transport nie rozpoczyna się, nie kończy oraz nie przebiega przez terytorium Polski (tranzyt), nie spełniają definicji usług transportu międzynarodowego w rozumieniu przepisu art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy.
2016
17
mar

Istota:
Skutki podatkowe związane w występowaniem tzw. transakcji łańcuchowych.
Fragment:
W świetle ust. 3 ww. artykułu, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawę towarów, która: poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów; następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Nowelizacja art. 22 ust. 2 ustawy wprowadziła zmianę o zasadniczym charakterze. Oznacza ona bowiem odejście od automatyzmu stosowania reguły podstawowej (vide: VAT Komentarz, Tomasz Michalik, Podatkowe Komentarze Becka, wydanie 9, str. 319). Zmiana nałożyła na podatników obowiązek każdorazowego analizowania warunków dostawy dla określenia miejsca każdej z dostaw w transakcji łańcuchowej. Zmiana art. 22 ust. 2 ustawy polega na rezygnacji z obowiązku udowodnienia przez nabywcę, że wysyłkę lub transport towaru należy – zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować – jego dostawie. Uznano, że dla przyporządkowania wysyłki lub transportu towarów jego dostawie wystarczającym jest aby wynikało to z warunków jego dostawy wskazujących, że wysyłkę lub transport towarów należy przyporządkować jego dostawie (vide: Leksykon VAT 2013, tom I, Janusz Zubrzycki, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, str. 435). Zatem począwszy od dnia 1 kwietnia 2013 r. ustalenie tzw. dostawy ruchomej w łańcuchu opiera się na każdorazowym analizowaniu warunków dostawy celem właściwego ustalenia dostawy, której przypisane winno być przemieszczenie.
2016
6
mar

Istota:
1.Czy odpłatne udostępnianie przystanków przewoźnikom przez Gminę w zamian za wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?2.Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług służących postawieniu i utrzymaniu przystanków?
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.) organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej „ organizatorem ”, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięgu przewozów jest gmina: na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie. W myśl art. 8 ww. ustawy do zadań organizatora należy: planowanie rozwoju transportu; organizowanie publicznego transportu zbiorowego; zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Jak stanowi przepis art. 15 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie: standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców; korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców; funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych; funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego; systemu informacji dla pasażera.
2016
4
mar

Istota:
-wliczenie przez Wnioskodawcę kosztów obróbki i atestu towarów oraz kosztów transportu towaru do podstawy opodatkowania z tytułu realizowanych dostaw towarów,
-prawo do obniżenia przez Wnioskodawcę kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawców z tytułu kosztów atestu towarów oraz kosztów transportu towarów, które nie są wliczone do podstawy opodatkowania z tytułu realizowanych dostaw i są opodatkowane przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 23%,
-ustalenie podstawy opodatkowania przez Wnioskodawcę z tytułu nabywanych przez Wnioskodawcę towarów poprzez wliczenie do niej kosztów atestu oraz transportu w kwocie netto (tj. bez uwzględnienia kwoty podatku należnego nieprawidłowo naliczonej przez dostawcę na wystawionej przez niego fakturze),
Fragment:
Czy w sytuacji, gdy dostawcy towarów nabywanych przez Wnioskodawcę nie wliczają kosztów atestu towarów oraz kosztów transportu towarów do podstawy opodatkowania z tytułu realizowanych dostaw i opodatkowują atest i usługę transportu towarów przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 23%, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez dostawców... Czy w sytuacji, gdy dostawcy towarów nabywanych przez Wnioskodawcę nie wliczają kosztów atestu towarów oraz kosztów transportu towarów do podstawy opodatkowania z tytułu realizowanych dostaw i opodatkowują atest i usługę transportu towarów przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 23%, Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania takiej dostawy wliczając do niej koszty atestu oraz transportu towaru w kwocie netto (tj. bez uwzględnienia kwoty podatku należnego nieprawidłowo naliczonej przez dostawcę na wystawionej przez niego fakturze)... Zdaniem Wnioskodawcy, Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1. W ocenie Wnioskodawcy, koszty obróbki i atestu towaru oraz koszty transportu towaru, Wnioskodawca powinien wliczać do podstawy opodatkowania z tytułu realizowanych przez siebie dostaw oraz nabycia towarów, opisanych w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, opodatkowując jednocześnie taką dostawę na zasadach określonych w art. 17 ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.
2016
7
lut

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego, dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług transportu sanitarnego oraz ratownika medycznego.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy do usług transportu sanitarnego świadczonych do tej pory i opisanych powyżej właściwą stawką będzie „ stawka zw. ”... Czy do usług transportu sanitarnego i pracy ratownika medycznego właściwą będzie „ stawka zw. ”... Ad. 1 Art. 43 ust 1 pkt 20 stanowi, iż zwolnione z podatku są usługi transportu sanitarnego. Ustawa o VAT nie definiuje usług transportu sanitarnego. W celu ich określenia należy sięgnąć do art. 5 pkt 33a oraz art. 161ba ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - transportem sanitarnym jest przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu, który powinien być wykonywany specjalistycznymi pojazdami. W ocenie podatnika usługi świadczone przez niego mieszczą się w zakresie przytoczonej definicji. Takie stanowisko zaprezentował Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 28-09-2012 roku (sygn. IPPP3/443-662/12-2/KT ) Natomiast w myśl art. 161ba ust. 1 ww. ustawy – transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego Środki transportu sanitarnego, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 161ba ust 2 cyt. ustawy).
2016
31
sty

Istota:
Zasadność uznania dokonanej dostawy za wewnątrzwspólnotową, w sytuacji gdy miała ona miejsce poza terytorium kraju.
Fragment:
Jak stanowi art. 22 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie. Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka podpisała kontrakt z firmą francuską na wykonanie urządzeń. Jedno z urządzeń (owijarkę) kupiła od polskiej firmy z G. Po przystosowaniu do potrzeb zamawiającego kontrahenta, miało być dostarczone do Francji. Firma z G., będąca również podatnikiem VAT, urządzenie zamówiła w firmie znajdującej się we Włoszech. Ostatecznie ustalono, że skoro urządzenie znajduje się we Włoszech to Spółka zorganizuje transport bezpośrednio z Włoch do Francji a przeróbek dokona na miejscu (we Francji) i tak też się stało. Urządzenie nigdy nie znalazło się fizycznie na terytorium Polski. Spółka wykazała WDT w Polsce. Miała prawo rozporządzać towarem i dostarczyła go do miejsca przeznaczenia w związku z organizacją transportu (posiada potwierdzenie dostarczenia urządzenia do firmy francuskiej).
2016
28
sty

Istota:
Fakturowanie i opodatkowanie kosztów transportu oraz prowizji za jego zorganizowanie.
Fragment:
Zgodnie z umową kooperacyjną zawartą przez Wnioskodawcę ze spółką-matką, za organizację transportu produktów odpowiada Wnioskodawca. Transport jest realizowany we współpracy z przewoźnikami niepowiązanymi według formuły „ Incoterms 2010 EXW ”. Koszty transportu ponosi Wnioskodawca, względnie jego kontrahent, chyba że strony wyraźnie inaczej postanowią. Umowa zawiera też ustalenie, iż koszty transportu ujmowane są w dodatkowej pozycji na każdej fakturze lub zbiorczej fakturze na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy od miesiąca. Strony mogą dowolnie ustalać wybór formy fakturowania kosztów transportu, przy czym każda dostawa będzie fakturowana i rozliczana odrębnie. W przypadkach zatem gdy Wnioskodawca organizuje transport (czyli zleca wykonanie transportu osobom trzecim), to nabywcę towaru obciąża kosztami związanymi z tym transportem. Na fakturze sprzedażowej znajdują się wówczas 3 pozycje, składające się na łączną cenę danego słupa stalowego. W pierwszej pozycji podaje się ilość słupów i ich cenę, w drugiej - koszt transportu dotyczący danej ilości zafakturowanych słupów z pozycji pierwszej. W pozycji trzeciej jest podawana kwota tzw. prowizji za zorganizowania transportu, ustalana jako odpowiedni procent od ceny słupów.
2016
5
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Transport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.