Transport | Interpretacje podatkowe

Transport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla kosztów transportu towarów oraz wykazania ww. kosztów transportu w oddzielnej pozycji na fakturze.
Fragment:
Wnioskodawca obciąża klientów kosztami transportu w związku ze sprzedażą tych towarów, a transport ten służy zrealizowaniu dostawy towarów, jest ściśle związany z ich dostawą. Transport nie może być zatem samodzielnym przedmiotem sprzedaży dla klienta. W konsekwencji, dostawa towarów stanowi świadczenie główne, natomiast świadczeniem pomocniczym jest usługa transportowa, która jest ściśle związana z ww. dostawami towarów. Z ekonomicznego punktu widzenia każda z tych dostaw wraz z transportem jest obiektywnie jedną transakcją. Zatem również z ekonomicznego punktu widzenia dostawa towarów wraz z transportem nie powinny być dzielone dla celów podatkowych na poszczególne elementy, gdyż tworzą jedną złożoną czynność. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy należy zatem stwierdzić, że w niniejszym przypadku mamy do czynienia z jednym przedmiotem opodatkowania – jedną czynnością, tj. dostawą towarów. Podstawą opodatkowania z tytułu tych czynności jest – zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy – łączna wartość towarów oraz ich transport. Koszt transportu towarów, którym obciążani są klienci Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą towarów, zwiększa kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i podlega opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tych czynności.
2018
27
lut

Istota:
Uznanie pierwszej dostawy w łańcuchu dostaw za dostawę eksportową oraz prawo zastosowania do niej stawki podatku w wysokości 0%.
Fragment:
(...) transporcie (np. w zakresie zapotrzebowania na transport i szczegółów wysyłki); bieżący nadzór i kontrolę nad transportem; treść zawartej z przewoźnikiem umowy dotyczącej warunków transportu oraz jego organizacji; inne czynności polegające w szczególności na bezpośrednim zaangażowaniu w organizację transportu towarów. Przenosząc wskazane powyżej czynniki determinujące przypisanie transportu do danej transakcji na grunt planowanej transakcji, Spółka zauważyła, że większość czynności związanych z organizacją transportu będzie wykonywana przez Spółkę. W szczególności podkreślenia wymaga, że Spółka będzie zobligowana do: ustalenia czasu i miejsce załadunku oraz ilości i wagi towarów; wskazania miejsca docelowego transportu; udzielenia informacji związanych z towarem (np. warunków przechowywania, sposobu załadunku/rozładunku, etc.); przygotowania niezbędnych dokumentów transportowych; ponadto, Spółka: będzie miała faktyczny, bezpośredni kontakt z przewoźnikiem przed, w trakcie i ewentualnie po transporcie; będzie miała nadzór i kontrolę nad transportem. Biorąc zatem pod uwagę wszystkie okoliczności planowanej transakcji, w tym fakt że czynności faktyczne związane z organizacją transportu będą wykonane przez Spółkę, Spółka uznała, że to właśnie ona będzie pełniła rolę organizatora transportu w omawianym łańcuchu dostaw.
2018
7
lut

Istota:
Wykazywanie na fakturze usług transportu towarów dostarczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
Będzie dokonywał sprzedaży WDT organizując transport do danego odbiorcy, a następnie obciążać odbiorcę kosztami transportu. W celu udokumentowania dostaw towarów w ramach WDT Wnioskodawca będzie wystawiać faktury VAT na sprzedane towary opodatkowane stawką 0%, a jako druga pozycja będą wykazywane koszty transportu dotyczące danej dostawy też opodatkowane stawką 0%. Usługa transportowa jest związana z dostawą towaru i niezbędna, aby towar został dostarczony do klienta. Wnioskodawca nie nawiązuje z klientami, na rzecz których będzie dostawa towarów w ramach WDT żadnej oddzielnej umowy dotyczącej transportu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowo Wnioskodawca będzie postępować wykazując koszty transportu związane z WDT jako element świadczenia zasadniczego (usługi transportu towarów świadczonych w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów) i fakturować jako odrębną pozycję na fakturze wykazując jako koszty transportu ze stawką 0%? Pytanie odnosi się zarówno do zdarzenia 1 jak i 2? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo będzie postępować wykazując drugą pozycję na fakturze jako koszty transportu ze stawką 0%, gdyż transport ten będzie dotyczył wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla czynnego podatnika VAT z UE.
2018
6
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (...)”.
Fragment:
Stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy, publiczny transport zbiorowy odbywa się na zasadach konkurencji regulowanej, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz z uwzględnieniem potrzeb zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, publiczny transport zbiorowy może odbywać się na podstawie: umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; potwierdzenia zgłoszenia przewozu; decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jako jednostka, o której mowa w art. 72a ustawy o samorządzie powiatowym, realizuje w zakresie działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RPO W na lata 2014-2020 projekt unijny pn. „ Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (...) ”. Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zakup 25 szt. nowych środków transportu – autobusów. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom na obszarze działania Związku dogodne przemieszczanie się po jego terenie zakupionymi przez Związek środkami transportu.
2017
13
gru

Istota:
Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i eksporcie towarów oraz stawka podatku dla kosztów transportu
Fragment:
Koszt transportu nie jest wliczany w cenę dostarczanego towaru. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w koncernie koszt transportu stanowi odrębną pozycję na fakturze dokumentującej dostawę towaru. Na fakturze sprzedaży znajdują się 2 pozycje - cena wyrobu i cena transportu - składające się na łączną cenę sprzedaży danego towaru. Inaczej będzie w przyszłości. Planowane bowiem jest, że Wnioskodawca wystawiać będzie odrębne faktury na sam towar oraz zbiorczą fakturę za koszty transportu za dany miesiąc dla danego nabywcy. Transport towarów do wskazanego w zamówieniu miejsca dostawy leży w gestii Wnioskodawcy. Towary będące przedmiotem dostaw są transportowane z terytorium Polski do wskazanego miejsca dostawy poza granicami Polski. W świetle powyższego wskazać należy, że transport sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów będzie stanowił integralną część wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów/eksportu towarów. Wnioskodawca będzie obciążał kontrahentów kosztami transportu w związku ze sprzedażą tych towarów, a transport ten będzie służył zrealizowaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów/eksportu towarów. Transport nie może być zatem samodzielnym przedmiotem sprzedaży dla kontrahenta.
2017
27
paź

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia dla odsprzedawanych w ramach usługi assistance medyczne transportu sanitarnego Ubezpieczonego świadczonego zarówno na terytorium kraju jak i poza granicami kraju
Fragment:
Stosownie do art. 5 pkt 33a ww. ustawy transport sanitarny oznacza przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. Natomiast w myśl art. 161 ba ust. 1 ww. ustawy transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego. Środki transportu sanitarnego, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 161 ba ust. 2 ww. ustawy). W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku: usługi transportu sanitarnego Ubezpieczonych wykonywane będą ze względów medycznych, usługi te będą wykonywane specjalistycznymi środkami transportu, w przypadku transportu na terytorium Polski środki transportu sanitarnego będą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w przypadku transportu za granicą środki transportu sanitarnego będą spełniać europejskie normy zharmonizowane lub też odpowiednie normy nałożone przez ustawodawstwo danego państwa. Zatem usługi te będą podlegały zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Przy czym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku usług wykonywanych za granicą środki transportu sanitarnego nie muszą spełniać cech określonych w Polskich Normach, ponieważ przepisy te nie obowiązują poza granicami Polski.
2017
27
paź

Istota:
Brak opodatkowania usługi bezpłatnych przewozów środkami lokalnego transportu zbiorowego.
Fragment:
Rady Miasta S. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn: „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn: „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ”; Uchwały nr .... z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn: „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn: „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ”; Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z póżn. zm.); Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr ..... z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn: „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn: „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ”; innych przepisów prawa. Zgodnie z § 4 pkt 4 Statutu, ZDiTM wykonuje w imieniu Miasta zadania w zakresie przewozu, organizacji, zarządzania, planowania i sterowania transportem zbiorowym, w szczególności: organizowanie i koordynowanie regularnego transportu publicznego na terenie Miasta oraz sterowanie ruchem wszystkich jednostek transportu miejskiego, określenie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów (...)
2017
27
paź

Istota:
Brak opodatkowania czynności odpłatnego udostępniania przystanków komunikacyjnych firmom przewozowym.
Fragment:
W szczególności, zadania własne obejmują sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2) oraz lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4). W świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867, z późn. zm.), organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej „ organizatorem ”, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest gmina: na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie. Na podstawie art. 8 cyt. ustawy, do zadań organizatora należy: planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. W myśl art. 15 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy, organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na: 3. zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie: a. standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców, b. korzystania (...)
2017
27
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dokonywanych dostaw towarów na rzecz Pośrednika i Podmiotu Pośredniczącego.
Fragment:
Dlatego też przez organizację transportu towarów należy rozumieć planowanie, jak i koordynowanie poszczególnych etapów wywozu towarów. Bez znaczenia dla organizacji/przyporządkowania transportu pozostaje natomiast kwestia ponoszenia jego kosztów. Dla oceny podatkowej dokonywanej dostawy nie jest istotne, który z podmiotów ostatecznie ponosi koszty transportu. Kryterium przy ocenie tego, do której dostawy powinien zostać przyporządkowany transport jest to kto organizuje/zleca przedmiotowy transport, nie zaś kto ostatecznie i w jaki sposób jest obciążany jego kosztami. Konieczne jest, aby dostarczane towary były przedmiotem transportu – zasadniczo o nieprzerwanym charakterze – pomiędzy krajem rozpoczęcia transportu a krajem docelowym. Przy czym nie chodzi tutaj o aspekt logistyczny tego transportu, czyli o to aby transportu dokonywał tylko jeden podmiot (np. spedytor), czy też towar nie mógł być przeładowany czy chwilowo składowany, ale o aspekt organizacyjny. Należy przy tym zauważyć, że w przypadku transakcji łańcuchowej określenie miejsca, w którym dostawa towarów została dokonana powinno nastąpić w odniesieniu do tego, której dostawie należy przyporządkować transport.
2017
21
paź

Istota:
Zastosowanie stawki 8% do kosztów transportu i sposób wykazania na fakturze kosztów transportu.
Fragment:
Należy zauważyć, że koszty transportu doliczone do sprzedaży towaru (nawozu), nie stanowią wynagrodzenia z tytułu wykonania samodzielnej usługi, lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności jaką jest sprzedaż towaru. W tym przypadku, koszty transportu są kosztami związanymi ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtują kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. W konsekwencji, koszty transportu ponoszone w związku ze sprzedażą ww. towarów stanowią element świadczenia zasadniczego, a zatem zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów (świadczenia głównego). Zatem, skoro sprzedaż nawozu jest opodatkowana stawką 8%, to do kosztów transportu Wnioskodawca ma prawo zastosować również stawkę 8%, właściwą dla sprzedaży nawozu. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania stawki 8% do kosztów transportu, jest prawidłowe. Zgodnie z art. 106a ustawy o podatku od towarów i usług, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca (...)
2017
19
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Transport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.