Transport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
paź

Istota:

Zastosowanie dla kosztów transportu takiej samej stawki VAT jak dla świadczenia głównego (usługi), Sposobu wykazywania na fakturze i paragonie kosztów usługi transportu.

Fragment:

Usługa transportu dokonywana przez firmę kurierską jest ściśle związana z podstawową czynnością jaką jest sprzedaż usług badań medycznych, gdyż zamawiający prosi o dostarczenie ich pod wskazany adres. Taka usługa transportu jest niezbędna do zrealizowania zamówionych badań, których sprzedaż odbywa się w dużej części przez sklep internetowy. Traktowane są one jako koszty dodatkowe podstawowej czynności i w związku z powyższym opodatkowane stawką VAT zwolnioną. Nabywca zamawiając pakiet badań, zna cenę pakietu oraz dodatkowych kosztów transportu. Cena badania wraz z usługą transportu jest podawana w podsumowaniu zamówienia. Usługi transportu są osobno ewidencjonowane na paragonie lub fakturze. Cena usługi transportu jest stała, niezależnie od ilości zakupionych badań. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest zastosowanie dla kosztów transportu stawki VAT zwolnionej, czyli takiej samej jak dla świadczenia głównego? Czy kwota dodatkowego wynagrodzenia (koszty transportu) za dostarczenie opakowań, wyników może być zamieszczona jako dodatkowa pozycja na fakturze lub paragonie ze stawką właściwą dla zrealizowanej usługi medycznej? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 26 września 2018 r.): Usługi kurierskie są dostępne tylko przy zakupie badań i są ściśle związane z realizowaniem konkretnych badań.

2018
27
cze

Istota:

 • uznania świadczenia w postaci sprzedaży towarów oraz usługi transportowej jako osobne świadczenie,
 • sposobu wykazania na fakturze kosztów usługi transportu
 • Fragment:

  Opisane w stanie faktycznym elementy stosunków Wnioskodawcy z kupującymi świadczą o tym, że oferowana przez Wnioskodawcę usługa transportu towarów ma charakter funkcjonalnie odrębny wobec sprzedaży towarów. Kupujący ma możliwość przede wszystkim zakupu towarów. Kwestią wtórną jest zlecenie Wnioskodawcy - za odrębnym wynagrodzeniem - transportu zakupionych towarów. Sprzedaż towarów może odbyć się bez usługi transportu Wnioskodawcy lub z taką usługą. Wybór zależny jest wyłącznie od decyzji kupującego. W przedstawionym stanie faktycznym, z punktu widzenia umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, niezależnie od tego czy kupujący odbiera towar osobiście czy jest on dostarczany transportem Wnioskodawcy, wydanie towaru następuje z chwilą przekazania towaru do transportu przewoźnikowi (którym w opisanym stanie faktycznym jest sam Wnioskodawca - jeżeli transport wykonywany jest jego transportem lub podmiot trzeci, jeżeli Wnioskodawca zleca takiemu podmiotowi wykonanie transportu). Transport nie stanowi zatem elementu składowego koniecznego do wykonania celu transakcji w postaci sprzedaży towarów. Ad. 2 (we wniosku oznaczone jako b) W ocenie Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym przypadku sprzedaż towarów oraz usługa transportowa podlegają wyszczególnieniu jako odrębne pozycje na fakturze VAT.

  2018
  10
  maj

  Istota:

  Opodatkowanie kosztów transportu ponoszonych w związku z dokonywana sprzedażą towarów.

  Fragment:

  Przykład: zamówienie obejmuje dwa towary – jeden o wartości brutto 100, drugi o wartości brutto 100 (łączna wartość zamówienia towarów brutto to 200), jeden towar jest opodatkowany 23% stawką VAT, drugi jest opodatkowany 8% stawką VAT, klient decyduje się na zamówienie transportu towarów w uzgodnione miejsce i poniesienie kosztu transportu o wartości brutto 10 Bez transportu. Cena brutto towaru pierwszego (bez transportu) – 100 Cena netto towaru pierwszego (bez transportu) - 81 VAT od towaru pierwszego (bez transportu) –19 Cena brutto towaru drugiego (bez transportu) –100 Cena netto towaru drugiego (bez transportu) – 93 VAT od towaru drugiego (bez transportu) – 7 Wartość brutto zamówienia – 200 Wartość netto zamówienia – 174 VAT w zamówieniu – 26. Z transportem Udział wartości brutto towaru pierwszego w zamówieniu –100/200 *100% * 50% Udział wartości brutto towaru drugiego w zamówieniu – 100/200 *100% * 50% Alokacja kosztu transportu do całego zamówienia – 10 Alokacja kosztu transportu do towaru pierwszego – 50% * 10 * 5 Alokacja kosztu transportu do towaru drugiego – 50% *10*5 Podstawa opodatkowania brutto towaru pierwszego (z transportem) – 105 Podstawa opodatkowania netto towaru pierwszego (z transportem) – 85 VAT od towaru pierwszego (z transportem) – 20. Postawa opodatkowania brutto towaru drugiego (z transportem) – 105 Podstawa opodatkowania netto towaru pierwszego (z transportem) – 97 VAT od towaru pierwszego (z transportem) – 6 Wartość brutto zamówienia – 210 Wartość netto zamówienia – 182 VAT w zamówieniu – 28 Powyższe stanowisko jest zgodne z praktyką organów podatkowych potwierdzoną m.in. w: w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2016 r., sygn.

  2018
  22
  mar

  Istota:

  Wnioskodawca, dysponując dokumentem elektronicznym IE599, który potwierdza jednoznacznie wywóz towarów z Polski poza terytorium Unii Europejskiej i wynika z niego tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy (dokonanej przez Spółkę) i wywozu - ma prawo do opodatkowania sprzedaży towarów na rzecz Podmiotu C stawką VAT w wysokości 0% z tytułu dokonanego eksportu, stosownie do art. 2 pkt 8 lit. b oraz art. 41 ust. 4 w zw. z ust. 11 ustawy.

  Fragment:

  Przyjmuje się, że przez organizację transportu towarów należy rozumieć planowanie, jak i koordynowanie poszczególnych etapów wywozu towarów. Zatem, w celu ustalenia dostawy, której przyporządkowany jest transport towarów, należy odpowiednio wykazać, że transportu dokonuje kolejny nabywca towaru lub też należy przeanalizować warunki dostawy. W jednym i drugim przypadku należy poddać analizie okoliczności związane z organizacją transportu, tzn. jakie czynności faktyczne związane z transportem podjął każdy z uczestników transakcji łańcuchowej. Pojęcie „ organizacji ” transportu - przyjęte w praktyce stosowania ww. przepisów przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne - nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy. W takiej sytuacji należy posłużyć się orzecznictwem, przede wszystkim wspólnotowym, i przywołać opinię Rzecznika Generalnego J. Kokotta, wydaną w sprawie EMAG Handel Eder OHG o sygn. C-245/04, gdzie stwierdza się m.in., że to podmiot zlecający transport decyduje zasadniczo o tym, kiedy towar znajduje się w określonym miejscu, również jeśli do transportu angażowane są osoby trzecie. Zatem to podmiot, który zleca i organizuje transport, jest odpowiedzialny za towar, a w konsekwencji za prawidłowe określenie skutków podatkowych wynikających z przemieszczenia transgranicznego towaru.

  2018
  27
  lut

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla kosztów transportu towarów oraz wykazania ww. kosztów transportu w oddzielnej pozycji na fakturze.

  Fragment:

  Wnioskodawca obciąża klientów kosztami transportu w związku ze sprzedażą tych towarów, a transport ten służy zrealizowaniu dostawy towarów, jest ściśle związany z ich dostawą. Transport nie może być zatem samodzielnym przedmiotem sprzedaży dla klienta. W konsekwencji, dostawa towarów stanowi świadczenie główne, natomiast świadczeniem pomocniczym jest usługa transportowa, która jest ściśle związana z ww. dostawami towarów. Z ekonomicznego punktu widzenia każda z tych dostaw wraz z transportem jest obiektywnie jedną transakcją. Zatem również z ekonomicznego punktu widzenia dostawa towarów wraz z transportem nie powinny być dzielone dla celów podatkowych na poszczególne elementy, gdyż tworzą jedną złożoną czynność. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy należy zatem stwierdzić, że w niniejszym przypadku mamy do czynienia z jednym przedmiotem opodatkowania – jedną czynnością, tj. dostawą towarów. Podstawą opodatkowania z tytułu tych czynności jest – zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy – łączna wartość towarów oraz ich transport. Koszt transportu towarów, którym obciążani są klienci Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą towarów, zwiększa kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i podlega opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tych czynności.

  2018
  7
  lut

  Istota:

  Uznanie pierwszej dostawy w łańcuchu dostaw za dostawę eksportową oraz prawo zastosowania do niej stawki podatku w wysokości 0%.

  Fragment:

  (...) transporcie (np. w zakresie zapotrzebowania na transport i szczegółów wysyłki); bieżący nadzór i kontrolę nad transportem; treść zawartej z przewoźnikiem umowy dotyczącej warunków transportu oraz jego organizacji; inne czynności polegające w szczególności na bezpośrednim zaangażowaniu w organizację transportu towarów. Przenosząc wskazane powyżej czynniki determinujące przypisanie transportu do danej transakcji na grunt planowanej transakcji, Spółka zauważyła, że większość czynności związanych z organizacją transportu będzie wykonywana przez Spółkę. W szczególności podkreślenia wymaga, że Spółka będzie zobligowana do: ustalenia czasu i miejsce załadunku oraz ilości i wagi towarów; wskazania miejsca docelowego transportu; udzielenia informacji związanych z towarem (np. warunków przechowywania, sposobu załadunku/rozładunku, etc.); przygotowania niezbędnych dokumentów transportowych; ponadto, Spółka: będzie miała faktyczny, bezpośredni kontakt z przewoźnikiem przed, w trakcie i ewentualnie po transporcie; będzie miała nadzór i kontrolę nad transportem. Biorąc zatem pod uwagę wszystkie okoliczności planowanej transakcji, w tym fakt że czynności faktyczne związane z organizacją transportu będą wykonane przez Spółkę, Spółka uznała, że to właśnie ona będzie pełniła rolę organizatora transportu w omawianym łańcuchu dostaw.

  2018
  6
  lut

  Istota:

  Wykazywanie na fakturze usług transportu towarów dostarczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

  Fragment:

  Będzie dokonywał sprzedaży WDT organizując transport do danego odbiorcy, a następnie obciążać odbiorcę kosztami transportu. W celu udokumentowania dostaw towarów w ramach WDT Wnioskodawca będzie wystawiać faktury VAT na sprzedane towary opodatkowane stawką 0%, a jako druga pozycja będą wykazywane koszty transportu dotyczące danej dostawy też opodatkowane stawką 0%. Usługa transportowa jest związana z dostawą towaru i niezbędna, aby towar został dostarczony do klienta. Wnioskodawca nie nawiązuje z klientami, na rzecz których będzie dostawa towarów w ramach WDT żadnej oddzielnej umowy dotyczącej transportu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowo Wnioskodawca będzie postępować wykazując koszty transportu związane z WDT jako element świadczenia zasadniczego (usługi transportu towarów świadczonych w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów) i fakturować jako odrębną pozycję na fakturze wykazując jako koszty transportu ze stawką 0%? Pytanie odnosi się zarówno do zdarzenia 1 jak i 2? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo będzie postępować wykazując drugą pozycję na fakturze jako koszty transportu ze stawką 0%, gdyż transport ten będzie dotyczył wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla czynnego podatnika VAT z UE.

  2017
  13
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (...)”.

  Fragment:

  Stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy, publiczny transport zbiorowy odbywa się na zasadach konkurencji regulowanej, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz z uwzględnieniem potrzeb zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, publiczny transport zbiorowy może odbywać się na podstawie: umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; potwierdzenia zgłoszenia przewozu; decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jako jednostka, o której mowa w art. 72a ustawy o samorządzie powiatowym, realizuje w zakresie działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RPO W na lata 2014-2020 projekt unijny pn. „ Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (...) ”. Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zakup 25 szt. nowych środków transportu – autobusów. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom na obszarze działania Związku dogodne przemieszczanie się po jego terenie zakupionymi przez Związek środkami transportu.

  2017
  27
  paź

  Istota:

  Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i eksporcie towarów oraz stawka podatku dla kosztów transportu

  Fragment:

  Koszt transportu nie jest wliczany w cenę dostarczanego towaru. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w koncernie koszt transportu stanowi odrębną pozycję na fakturze dokumentującej dostawę towaru. Na fakturze sprzedaży znajdują się 2 pozycje - cena wyrobu i cena transportu - składające się na łączną cenę sprzedaży danego towaru. Inaczej będzie w przyszłości. Planowane bowiem jest, że Wnioskodawca wystawiać będzie odrębne faktury na sam towar oraz zbiorczą fakturę za koszty transportu za dany miesiąc dla danego nabywcy. Transport towarów do wskazanego w zamówieniu miejsca dostawy leży w gestii Wnioskodawcy. Towary będące przedmiotem dostaw są transportowane z terytorium Polski do wskazanego miejsca dostawy poza granicami Polski. W świetle powyższego wskazać należy, że transport sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów będzie stanowił integralną część wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów/eksportu towarów. Wnioskodawca będzie obciążał kontrahentów kosztami transportu w związku ze sprzedażą tych towarów, a transport ten będzie służył zrealizowaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów/eksportu towarów. Transport nie może być zatem samodzielnym przedmiotem sprzedaży dla kontrahenta.

  2017
  27
  paź

  Istota:

  W zakresie zastosowania zwolnienia dla odsprzedawanych w ramach usługi assistance medyczne transportu sanitarnego Ubezpieczonego świadczonego zarówno na terytorium kraju jak i poza granicami kraju

  Fragment:

  Stosownie do art. 5 pkt 33a ww. ustawy transport sanitarny oznacza przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. Natomiast w myśl art. 161 ba ust. 1 ww. ustawy transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego. Środki transportu sanitarnego, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 161 ba ust. 2 ww. ustawy). W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku: usługi transportu sanitarnego Ubezpieczonych wykonywane będą ze względów medycznych, usługi te będą wykonywane specjalistycznymi środkami transportu, w przypadku transportu na terytorium Polski środki transportu sanitarnego będą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w przypadku transportu za granicą środki transportu sanitarnego będą spełniać europejskie normy zharmonizowane lub też odpowiednie normy nałożone przez ustawodawstwo danego państwa. Zatem usługi te będą podlegały zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Przy czym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku usług wykonywanych za granicą środki transportu sanitarnego nie muszą spełniać cech określonych w Polskich Normach, ponieważ przepisy te nie obowiązują poza granicami Polski.