Transport | Interpretacje podatkowe

Transport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy nieodpłatne świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego na rzecz osób uprawnionych do nieodpłatnych przejazdów, na podstawie ustaw i rozporządzeń, skutkować będzie obowiązkiem określania kwot podatku naliczonego do odliczenia zgodnie ze „sposobem określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy – w stosunku do nabytych Autobusów.
Fragment:
Powierzenie Autobusów Spółce nie będzie wiązało się z obciążaniem Spółki przez Miasto żadnymi kosztami z uwagi na to, że Autobusy będą używane wyłącznie w celu realizacji usług transportu, z tytułu realizacji których przychody w postaci wpływów ze sprzedaży biletów czerpie Miasto. Nabycie Autobusów będzie stanowiło czynność opodatkowaną VAT. Miasto rozpozna Autobusy jako środki trwałe w rozumieniu art. 91 ust. 2 ustawy o VAT. Autobusy będą pojazdami samochodowymi w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, zatem nie będą stanowiły pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy o VAT. Miasto nie planuje wykorzystywać Autobusów w celu innym niż wskazany powyżej, tj. przekazania Spółce w celu świadczenia w imieniu Wnioskodawcy usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego. Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego jest co do zasady odpłatne. Jest ono uregulowane w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, określających zasady prowadzenia działalności w zakresie publicznego transportu zbiorowego (w tym ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe) oraz określających zasady odpłatności za korzystanie z usług lokalnego transportu zbiorowego, w tym przyznające określonym grupom osób uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych (tj. za obniżoną odpłatnością).
2017
4
paź

Istota:
Zwolnienie usług transportu wykonywanego na zlecenie lekarza oraz bez zlecenia lekarza (na życzenie pacjenta)
Fragment:
Dodatkowo art. 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych, ze środków publicznych mówi o tym, że pacjentowi przysługuje bezpłatny transport sanitarny, ale tylko na podstawie zlecenia lekarza do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach: konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia, w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia. W innych przypadkach wyżej niewymienionych, pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością jednak także tylko na zlecenie lekarza. W związku z powyższym jeśli transport odbywa się na zlecenie lekarza i jest transportem bezpłatnym, to usługa taka nie zostaje opodatkowana. Natomiast usługę transportu zleconego przez lekarza, za którą pacjent ponosi częściową odpłatność oraz usługę transportu niezleconego przez lekarza (na życzenie pacjenta lub jego rodziny) Szpital opodatkowuje stawką VAT podstawową. Szpital transport wykonuje specjalistycznymi środkami transportu lądowego, które spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
2017
29
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych usług transportu urobku na określoną odległość, kruszywa oraz ziemi na terenie budowy.
Fragment:
Wnioskodawca zwrócił się o opinię do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w przedmiocie właściwej klasyfikacji wg nomenklatury PKWiU usługi wykonywanej na rzecz Spółki w zakresie: (...) transportu urobku na określoną odległość, transporcie kruszywa oraz ziemi na terenie budowy. Spółka świadcząca usługę transportu (czynny podatnik VAT) wykonuje w tym przypadku wyłącznie transport urobku, kruszywa oraz ziemi w ramach wykonywanych przez podmiot trzeci (Generalnego Wykonawcę) robót ziemnych. Wnioskodawca uzyskał potwierdzenie z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, iż usługi polegające na transporcie urobku, transporcie kruszywa oraz ziemi na terenie budowy, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 49.41.1 Transport drogowy towarów. W złożonym uzupełnieniu wskazano, że: Wnioskodawca uczestniczy w zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w X: Etap IV ”; Wnioskodawca nabywa czynności w związku z wykonywaniem robót budowlano -montażowych; Wnioskodawca wykonuje czynność na rzecz Zamawiającego – Gminy; Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji powyższego zadania należą do następującego grupowania PKWiU z 2008 r: (...); usługa polegająca na transporcie urobku, transporcie kruszywa oraz ziemi na terenie budowy, mieści się w grupowaniu PKWiU 49.41.1 Transport drogowy towarów.
2017
12
sie

Istota:
Opodatkowanie czynności polegającej na odpłatnym udostępnianiu przystanków komunikacyjnych.
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1867 ze zm.) organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej „ organizatorem ”, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest gmina: na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie. Na mocy art. 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do zadań organizatora należy: planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. W myśl art. 15 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na: 3) zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie: a. standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców, b. korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, c. funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych, d. funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, e. systemu informacji dla pasażera; 6) określeniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (pkt 6).
2017
2
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług m.in. w zakresie określenia podstawy opodatkowania i udokumentowania na paragonie dostawy pizzy na wynos, tj. świadczenia obejmującego pizzę, opakowanie i transport.
Fragment:
Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą m.in. kwestii określenia podstawy opodatkowania oraz udokumentowania na paragonie dostawy pizzy na wynos, tj. świadczenia obejmującego pizzę, opakowanie i transport. W przypadku czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę wyróżnić można następujące elementy składowe: sprzedaż wyrobów (pizza) oraz opakowanie i transport tego wyrobu. Należy zauważyć, co wynika z wniosku, że Zainteresowany dokonując dostawy pizzy wraz z usługą dodatkową w postaci opakowania i transportu tego wyrobu, realizuje zamówienie klienta, które już na poziomie jego składania (wyboru opcji przez nabywcę) zawiera polecenie klienta, że Wnioskodawca ma dostarczyć pizzę na adres wskazany przez klienta. W przedmiotowym przypadku nie można zatem uznać, że opakowanie i transport pizzy, stanowią cel sam w sobie i powinny one być traktowane jako odrębne, niezależne świadczenie. Realizacja przez Wnioskodawcę dostawy pizzy odbywa się łącznie z opakowaniem i usługą transportu, a celem klienta jest nabycie pizzy. W związku z powyższym, w okolicznościach przedstawionych przez Zainteresowanego, za dostawę kompleksową – której rozdzielenie na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne – uznać należy dostawę pizzy wraz z opakowaniem i transportem. Świadczona przez Wnioskodawcę usługa transportu wraz z opakowaniem pizzy, stanowi integralną część sprzedaży tego wyrobu.
2017
15
cze

Istota:
Stawka podatku obowiązująca do świadczonych usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez podwykonawców.
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 1719, z późn. zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do: usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego; wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego; usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju: z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; (...).
2017
30
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawo do zwolnienia od podatku badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz prawo do zwolnienia od podatku badań lekarskich mających na celu ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Fragment:
Reasumując, wykonywane przez Wnioskodawcę badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu i badania lekarskie, które mają na celu ustalenie istnienia lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, nie podlegają zwolnieniu od podatku VAT, przewidzianym w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług. W tym miejscu tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy, w tym zwłaszcza o informację, że celem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i badań lekarskich jest ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do zwolnienia od podatku badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz prawa do zwolnienia od podatku badań lekarskich mających na celu ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
2017
20
maj

Istota:
W zakresie uznania realizowanej transakcji za transakcję łańcuchową, określenia podmiotu, który będzie uznany za organizatora transportu oraz miejsca dostawy towarów nabywanych przez Wnioskodawcę, jak również prawa do odliczenia podatku VAT.
Fragment:
Podkreślenia wymaga dodatkowo, iż w uzasadnieniu tego orzeczenia ETS podniósł, iż fakt, że drugi nabywca był zaangażowany w transport, nie stanowi okoliczności pozwalającej na stwierdzenie, że ten transport należy przypisać drugiej dostawie. Zdaniem Wnioskodawcy, przekładając to na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż fakt, że w transport zaangażowany jest Podatnik (będący jednocześnie ostatnim w kolejności uczestnikiem transakcji łańcuchowej), nie przesądza o uznaniu Wnioskodawcy za organizatora transportu w rozumieniu regulacji ustawy o VAT. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, za organizatora transportu w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie można uznać Wnioskodawcy, ani też jego Dostawcy. Organizatorem transportu będzie natomiast podmiot, który faktycznie będzie odpowiadał za aspekty organizacyjne i techniczne transportu, nawet wówczas kiedy to towar przewożony będzie środkami transportu Podatnika, w ramach świadczonej przez niego usługi transportowej na rzecz innego podmiotu (np. firmy spedycyjnej). Organizatorem transportu będzie zatem podmiot zlecający zorganizowanie transportu zewnętrznej firmie (np. spedycyjnej) lub zlecający transport bezpośrednio przedsiębiorstwu transportowemu (podmiot niebędący jednocześnie Dostawcą Wnioskodawcy) - podmiot który faktycznie odpowiada za aspekty organizacyjne i techniczne transportu (np. pierwszy podmiot uczestniczący w transakcji łańcuchowej).
2017
11
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów na rzecz Pośredników stawką podatku w wysokości 0% z tytułu eksportu.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 22 ust. 2 ustawy – w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie. Na podstawie regulacji art. 22 ust. 3 ustawy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawę towarów, która: poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów; następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Z przepisu art. 22 ust. 2 ustawy (zdanie pierwsze) wynika, że w przypadku transakcji łańcuchowych, kiedy ten sam towar jest przedmiotem kolejnych dostaw, lecz faktycznie jest przemieszczany od pierwszego dostawcy do finalnego nabywcy, wówczas przyjmuje się, że ma miejsce tylko jedna wysyłka (transport). Z uwagi na to, że dokonywane jest tylko jedno przemieszczenie towarów, to tylko jedna dostawa może być uznana za dostawę „ ruchomą ” towarów, pozostałe zaś są dostawami „ nieruchomymi ”.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług jest w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia z tytułu nabycia towarów i usług związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego.
Fragment:
Nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 oraz przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2015 r. poz. 1440, j.t. z dnia 22 września 2015 r.). Zgodnie z zawartą umową, Spółka jest operatorem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie), a Miasto organizatorem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ww. ustawy (właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator publicznego transportu zbiorowego jest „ właściwym organem ”, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1370/2007). Przedmiotem działalności Spółki jest realizowanie zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Transport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.