Transport | Interpretacje podatkowe

Transport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie owiadczonych us3ug ciecia, wygiecia oraz transportu blachy ze stali oraz dokumentowanie ww. us3ug.
Fragment:
Dodatkowo Wnioskodawca na fakturze sprzeda?y bedzie mia3 dwie pozycje: pozycja zwi1zana ze sprzeda?1 blachy, pozycja zwi1zana z us3ugami pomocniczymi (ciecie, wygiecie, transport blachy). Ca3a transakcja sprzeda?y blachy wraz z cieciem, badaniem technicznym, transportem dokonywana bedzie na podstawie jednej umowy i dokonywana na terenie Polski. Wnioskodawca poinformowa3, ?e zgodnie z Polsk1 Klasyfikacj1 Wyrobów i Us3ug wprowadzon1 rozporz1dzeniem Rady Ministrów, towar sprzedawany przez Wnioskodawce, tj. blachy ze stali klasyfikuje sie jako metalowe elementy stolarki budowlanej (25.12) oraz pozosta3e wyroby gotowe metalowe gdzie indziej niesklasyfikowane (25.99). Z zawartych przez Wnioskodawce umów z nabywcami nie wynika, ?e cena towaru obejmuje równie? us3ugi ciecia, wygiecia i transportu. Wnioskodawca poinformowa3, ?e dostawa towaru bedzie elementem dominuj1cym natomiast us3ugi ciecia, wygiecia i transportu bed1 mia3y charakter pomocniczy – uboczny do dostawy towaru. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania. Czy koszty zwi1zane z czynnooci1 ciecia, wygiecia oraz transportu blachy ze stali s1 opodatkowane podatkiem od towarów i us3ug zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT? Czy koszt us3ug pomocniczych zwi1zanych z wygieciem, cieciem i transportem blachy ze stali mog1 bya ujete na FV jako osobna pozycja? Zdaniem Wnioskodawcy, odnosz1c sie do pierwszego pytania wy?ej wykazanego, w porozumieniu z Krajow1 Informacj1 Podatkow1, koszty te powinny bya objete podatkiem od towarów i us3ug zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.
2017
15
sty

Istota:
Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokooci 0% do us3ug poorednictwa w sprzeda?y biletów transportu morskiego i lotniczego.
Fragment:
I tak, stosownie do dyspozycji przepisu art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawke podatku w wysokooci 0% stosuje sie do us3ug transportu miedzynarodowego. Z kolei przepis art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy wyjaonia, ?e przez us3ugi transportu miedzynarodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie sie przewóz lub inny sposób przemieszczania osób orodkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego: z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, je?eli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt). Za us3ugi transportu miedzynarodowego uwa?a sie równie? us3ugi poorednictwa i spedycji miedzynarodowej, zwi1zane z us3ugami, o których mowa w pkt 1 i 2 (art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy). Stosownie do art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy, dokumentami stanowi1cymi dowód owiadczenia us3ug, o których mowa w ust. 1 pkt 23, s1 w przypadku transportu osób – miedzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okretowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoYnika na okreolon1 trase przewozu dla konkretnego pasa?era. Analiza okolicznooci faktycznych sprawy w kontekocie obowi1zuj1cych w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzia, ?e - zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy - Spó3ce przys3uguje prawo do zastosowania do owiadczonych us3ug poorednictwa w sprzeda?y biletów transportu morskiego i lotniczego stawki podatku w wysokooci 0%, przy spe3nieniu warunków (obowi1zków) dokumentacyjnych wynikaj1cych z art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy.
2017
15
sty

Istota:
Uznanie realizowanych dostaw za eksport pośredni oraz zastosowanie do nich 0% stawki VAT.
Fragment:
Przepis art. 22 ust. 3 pkt 2 stanowi bowiem, że dostawa, która następuje po wysyłce lub transporcie towarów, jest dokonana w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Jeżeli towar wysyła lub transportuje nabywca, który następnie dokonuje jego dostawy (podmiot pośredni), wówczas wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego właśnie pośrednika i dostawa ta – dla podmiotu pośredniego – jest dokonana w miejscu rozpoczęcia wysyłki. Natomiast dostawa dokonywana przez pośrednika na rzecz ostatecznego nabywcy następuje w miejscu, gdzie zakończono wysyłkę lub transport towarów. Przepis art. 22 ust. 3 pkt 2 stanowi, że dostawa, która następuje po wysyłce lub transporcie towarów, jest dokonana w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Jeśli natomiast z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować dostawie pośrednika (nabywcy, który dokonuje dalszej odsprzedaży), wówczas transport towarów będzie przyporządkowany dostawie dokonywanej przez niego (a nie na jego rzecz). Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że gdy: za wysyłkę lub transport odpowiedzialny jest pierwszy dostawca w łańcuchu dostaw, transport (a tym samym transakcję eksportową) (...)
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie transportu związanego z dostawą gazu skroplonego.
Fragment:
Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, że w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie. W świetle ust. 3 tegoż artykułu, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawę towarów, która: poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów; następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Na podstawie ust. 4 ww. artykułu, w przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów. Jak stanowi art. 2 pkt 26a ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o systemie gazowym – rozumie się przez to system gazowy znajdujący się na terytorium Unii Europejskiej lub jakąkolwiek sieć połączoną z takim systemem.
2016
5
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego podatku związanego z zakupem autobusów i tramwajów oraz usług służących obsłudze środków transportu miejskiego.
Fragment:
Gmina nosi się z zamiarem zakupu nowych środków transportu publicznego w postaci autobusów i tramwajów. Realizacja usług transportu zbiorowego w zakresie transportu tramwajowego i autobusowego wykonywana jest przez wydzieloną jednostkę budżetową funkcjonującą pod nazwą Z. Udostępnianie usług na rzecz mieszkańców odbywa się poprzez sprzedaż biletów, które wyznaczają podstawę opodatkowania, a stawka podatku VAT wynosi 8%. Obsługę techniczną w postaci wykonywania przewozów tramwajowych i autobusowych realizują na zlecenie Gminy odpowiednio spółki: T. Sp. z o.o. i S. Sp. z o.o. W związku z zamiarem zakupu nowych środków transportu publicznego Gmina planuje zawrzeć z ww. spółkami umowę powierzenia, w ramach której Gmina będzie zlecać zleceniobiorcy wykonanie usług transportu miejskiego przy wykorzystaniu sprzętu (autobusów, tramwajów) należącego do Usługodawcy (Gminy), a udostępnionego zleceniobiorcy. W konsekwencji Spółki będą realizować usługi transportowe na powierzonym majątku. Zgodnie z umową powierzenia Zleceniobiorcy przysługiwać będzie prawo wykorzystywania udostępnionych przez Gminę środków trwałych (autobusów i tramwajów) wyłącznie do świadczenia usług transportu miejskiego na rzecz Gminy.
2016
2
gru

Istota:
Ustalenia, czy Wnioskodawca jest obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu lotniczego towarów przez kontrahenta zagranicznego
Fragment:
Zdarza się, że wysokość wynagrodzenia za transport jest wyodrębniona na fakturze od kontrahenta - jest wskazana jego wysokość w odrębnej pozycji. Zdarzają się również sytuacje, że kontrahenci nie wyodrębniają na fakturach wysokości wynagrodzenia za transport, rozliczając je w wartości towaru. Kontrahenci zagraniczni Wnioskodawcy dostarczający towar na jego rzecz prowadzą własną działalność produkcyjną i/lub handlową. Kontrahenci zagraniczni przesyłając towar do Polski organizują transport, przy czym Wnioskodawca nie ma informacji, czy w tym zakresie łączy ich stosunek prawny z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi transportowe, czy też korzystają z usług pośredników. Wnioskodawca nie ma żadnego wpływu na wybór podmiotu świadczącego usługi transportowe, nie wiąże go także z przedsiębiorstwem świadczącym te usługi żadna umowa. Wnioskodawca jest jedynie obciążany opłatą za transport przez kontrahenta zagranicznego, który transport zapewnia. Wynagrodzenie jest płatne wyłącznie na rzecz kontrahenta sprzedającego towar. Z okoliczności wykonywanego transportu wynika, że co najmniej część transportu ma charakter lotniczy lub morski. Jak wskazano powyżej, kontrahenci zagraniczni prowadzą działalność produkcyjną i/lub handlową, w szczególności nie prowadzą działalności w zakresie żeglugi powietrznej ani morskiej.
2016
29
lis

Istota:
Ustalenia, czy Wnioskodawca będzie obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu lotniczego towarów przez kontrahenta zagranicznego
Fragment:
Zdarza się, że wysokość wynagrodzenia za transport jest wyodrębniona na fakturze od kontrahenta - jest wskazana jego wysokość w odrębnej pozycji. Zdarzają się również sytuacje, że kontrahenci nie wyodrębniają na fakturach wysokości wynagrodzenia za transport, rozliczając je w wartości towaru. Kontrahenci zagraniczni Wnioskodawcy dostarczający towar na jego rzecz prowadzą własną działalność produkcyjną i/lub handlową. Kontrahenci zagraniczni przesyłając towar do Polski organizują transport, przy czym Wnioskodawca nie ma informacji, czy w tym zakresie łączy ich stosunek prawny z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi transportowe, czy też korzystają z usług pośredników. Wnioskodawca nie ma żadnego wpływu na wybór podmiotu świadczącego usługi transportowe, nie wiąże go także z przedsiębiorstwem świadczącym te usługi żadna umowa. Wnioskodawca jest jedynie obciążany opłatą za transport przez kontrahenta zagranicznego, który transport zapewnia. Wynagrodzenie jest płatne wyłącznie na rzecz kontrahenta sprzedającego towar. Z okoliczności wykonywanego transportu wynika, że co najmniej część transportu ma charakter lotniczy lub morski. Jak wskazano powyżej, kontrahenci zagraniczni prowadzą działalność produkcyjną i/lub handlową, w szczególności nie prowadzą działalności w zakresie żeglugi powietrznej ani morskiej.
2016
29
lis

Istota:
Ustalenia, czy Wnioskodawca jest obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu morskiego towarów przez kontrahenta zagranicznego
Fragment:
Zdarza się, że wysokość wynagrodzenia za transport jest wyodrębniona na fakturze od kontrahenta - jest wskazana jego wysokość w odrębnej pozycji. Zdarzają się również sytuacje, że kontrahenci nie wyodrębniają na fakturach wysokości wynagrodzenia za transport, rozliczając je w wartości towaru. Kontrahenci zagraniczni Wnioskodawcy dostarczający towar na jego rzecz prowadzą własną działalność produkcyjną i/lub handlową. Kontrahenci zagraniczni przesyłając towar do Polski organizują transport, przy czym Wnioskodawca nie ma informacji, czy w tym zakresie łączy ich stosunek prawny z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi transportowe, czy też korzystają z usług pośredników. Wnioskodawca nie ma żadnego wpływu na wybór podmiotu świadczącego usługi transportowe, nie wiąże go także z przedsiębiorstwem świadczącym te usługi żadna umowa. Wnioskodawca jest jedynie obciążany opłatą za transport przez kontrahenta zagranicznego, który transport zapewnia. Wynagrodzenie jest płatne wyłącznie na rzecz kontrahenta sprzedającego towar. Z okoliczności wykonywanego transportu wynika, że co najmniej część transportu ma charakter lotniczy lub morski. Jak wskazano powyżej, kontrahenci zagraniczni prowadzą działalność produkcyjną i/lub handlową, w szczególności nie prowadzą działalności w zakresie żeglugi powietrznej ani morskiej.
2016
29
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu lotniczego towarów przez kontrahenta zagranicznego
Fragment:
Zdarza się, że wysokość wynagrodzenia za transport jest wyodrębniona na fakturze od kontrahenta - jest wskazana jego wysokość w odrębnej pozycji. Zdarzają się również sytuacje, że kontrahenci nie wyodrębniają na fakturach wysokości wynagrodzenia za transport, rozliczając je w wartości towaru. Kontrahenci zagraniczni Wnioskodawcy dostarczający towar na jego rzecz prowadzą własną działalność produkcyjną i/lub handlową. Kontrahenci zagraniczni przesyłając towar do Polski organizują transport, przy czym Wnioskodawca nie ma informacji, czy w tym zakresie łączy ich stosunek prawny z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi transportowe, czy też korzystają z usług pośredników. Wnioskodawca nie ma żadnego wpływu na wybór podmiotu świadczącego usługi transportowe, nie wiąże go także z przedsiębiorstwem świadczącym te usługi żadna umowa. Wnioskodawca jest jedynie obciążany opłatą za transport przez kontrahenta zagranicznego, który transport zapewnia. Wynagrodzenie jest płatne wyłącznie na rzecz kontrahenta sprzedającego towar. Z okoliczności wykonywanego transportu wynika, że co najmniej część transportu ma charakter lotniczy lub morski. Jak wskazano powyżej, kontrahenci zagraniczni prowadzą działalność produkcyjną i/lub handlową, w szczególności nie prowadzą działalności w zakresie żeglugi powietrznej ani morskiej.
2016
29
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca jest obowiązany jako płatnik do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności dotyczącej dostawy towarów, która zawiera wynagrodzenie za zapewnienie transportu morskiego towarów przez kontrahenta zagranicznego
Fragment:
Zdarza się, że wysokość wynagrodzenia za transport jest wyodrębniona na fakturze od kontrahenta - jest wskazana jego wysokość w odrębnej pozycji. Zdarzają się również sytuacje, że kontrahenci nie wyodrębniają na fakturach wysokości wynagrodzenia za transport, rozliczając je w wartości towaru. Kontrahenci zagraniczni Wnioskodawcy dostarczający towar na jego rzecz prowadzą własną działalność produkcyjną i/lub handlową. Kontrahenci zagraniczni przesyłając towar do Polski organizują transport, przy czym Wnioskodawca nie ma informacji, czy w tym zakresie łączy ich stosunek prawny z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi transportowe, czy też korzystają z usług pośredników. Wnioskodawca nie ma żadnego wpływu na wybór podmiotu świadczącego usługi transportowe, nie wiąże go także z przedsiębiorstwem świadczącym te usługi żadna umowa. Wnioskodawca jest jedynie obciążany opłatą za transport przez kontrahenta zagranicznego, który transport zapewnia. Wynagrodzenie jest płatne wyłącznie na rzecz kontrahenta sprzedającego towar. Z okoliczności wykonywanego transportu wynika, że co najmniej część transportu ma charakter lotniczy lub morski. Jak wskazano powyżej, kontrahenci zagraniczni prowadzą działalność produkcyjną i/lub handlową, w szczególności nie prowadzą działalności w zakresie żeglugi powietrznej ani morskiej.
2016
29
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Transport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.