Transport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
maj

Istota:

Opodatkowanie kosztów transportu ponoszonych w związku z dokonywana sprzedażą towarów.

Fragment:

Przykład: zamówienie obejmuje dwa towary – jeden o wartości brutto 100, drugi o wartości brutto 100 (łączna wartość zamówienia towarów brutto to 200), jeden towar jest opodatkowany 23% stawką VAT, drugi jest opodatkowany 8% stawką VAT, klient decyduje się na zamówienie transportu towarów w uzgodnione miejsce i poniesienie kosztu transportu o wartości brutto 10 Bez transportu. Cena brutto towaru pierwszego (bez transportu) – 100 Cena netto towaru pierwszego (bez transportu) - 81 VAT od towaru pierwszego (bez transportu) –19 Cena brutto towaru drugiego (bez transportu) –100 Cena netto towaru drugiego (bez transportu) – 93 VAT od towaru drugiego (bez transportu) – 7 Wartość brutto zamówienia – 200 Wartość netto zamówienia – 174 VAT w zamówieniu – 26. Z transportem Udział wartości brutto towaru pierwszego w zamówieniu –100/200 *100% * 50% Udział wartości brutto towaru drugiego w zamówieniu – 100/200 *100% * 50% Alokacja kosztu transportu do całego zamówienia – 10 Alokacja kosztu transportu do towaru pierwszego – 50% * 10 * 5 Alokacja kosztu transportu do towaru drugiego – 50% *10*5 Podstawa opodatkowania brutto towaru pierwszego (z transportem) – 105 Podstawa opodatkowania netto towaru pierwszego (z transportem) – 85 VAT od towaru pierwszego (z transportem) – 20. Postawa opodatkowania brutto towaru drugiego (z transportem) – 105 Podstawa opodatkowania netto towaru pierwszego (z transportem) – 97 VAT od towaru pierwszego (z transportem) – 6 Wartość brutto zamówienia – 210 Wartość netto zamówienia – 182 VAT w zamówieniu – 28 Powyższe stanowisko jest zgodne z praktyką organów podatkowych potwierdzoną m.in. w: w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2016 r., sygn.

2018
22
mar

Istota:

Wnioskodawca, dysponując dokumentem elektronicznym IE599, który potwierdza jednoznacznie wywóz towarów z Polski poza terytorium Unii Europejskiej i wynika z niego tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy (dokonanej przez Spółkę) i wywozu - ma prawo do opodatkowania sprzedaży towarów na rzecz Podmiotu C stawką VAT w wysokości 0% z tytułu dokonanego eksportu, stosownie do art. 2 pkt 8 lit. b oraz art. 41 ust. 4 w zw. z ust. 11 ustawy.

Fragment:

Przyjmuje się, że przez organizację transportu towarów należy rozumieć planowanie, jak i koordynowanie poszczególnych etapów wywozu towarów. Zatem, w celu ustalenia dostawy, której przyporządkowany jest transport towarów, należy odpowiednio wykazać, że transportu dokonuje kolejny nabywca towaru lub też należy przeanalizować warunki dostawy. W jednym i drugim przypadku należy poddać analizie okoliczności związane z organizacją transportu, tzn. jakie czynności faktyczne związane z transportem podjął każdy z uczestników transakcji łańcuchowej. Pojęcie „ organizacji ” transportu - przyjęte w praktyce stosowania ww. przepisów przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne - nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy. W takiej sytuacji należy posłużyć się orzecznictwem, przede wszystkim wspólnotowym, i przywołać opinię Rzecznika Generalnego J. Kokotta, wydaną w sprawie EMAG Handel Eder OHG o sygn. C-245/04, gdzie stwierdza się m.in., że to podmiot zlecający transport decyduje zasadniczo o tym, kiedy towar znajduje się w określonym miejscu, również jeśli do transportu angażowane są osoby trzecie. Zatem to podmiot, który zleca i organizuje transport, jest odpowiedzialny za towar, a w konsekwencji za prawidłowe określenie skutków podatkowych wynikających z przemieszczenia transgranicznego towaru.

2018
27
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla kosztów transportu towarów oraz wykazania ww. kosztów transportu w oddzielnej pozycji na fakturze.

Fragment:

Wnioskodawca obciąża klientów kosztami transportu w związku ze sprzedażą tych towarów, a transport ten służy zrealizowaniu dostawy towarów, jest ściśle związany z ich dostawą. Transport nie może być zatem samodzielnym przedmiotem sprzedaży dla klienta. W konsekwencji, dostawa towarów stanowi świadczenie główne, natomiast świadczeniem pomocniczym jest usługa transportowa, która jest ściśle związana z ww. dostawami towarów. Z ekonomicznego punktu widzenia każda z tych dostaw wraz z transportem jest obiektywnie jedną transakcją. Zatem również z ekonomicznego punktu widzenia dostawa towarów wraz z transportem nie powinny być dzielone dla celów podatkowych na poszczególne elementy, gdyż tworzą jedną złożoną czynność. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy należy zatem stwierdzić, że w niniejszym przypadku mamy do czynienia z jednym przedmiotem opodatkowania – jedną czynnością, tj. dostawą towarów. Podstawą opodatkowania z tytułu tych czynności jest – zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy – łączna wartość towarów oraz ich transport. Koszt transportu towarów, którym obciążani są klienci Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą towarów, zwiększa kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i podlega opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tych czynności.

2018
7
lut

Istota:

Uznanie pierwszej dostawy w łańcuchu dostaw za dostawę eksportową oraz prawo zastosowania do niej stawki podatku w wysokości 0%.

Fragment:

(...) transporcie (np. w zakresie zapotrzebowania na transport i szczegółów wysyłki); bieżący nadzór i kontrolę nad transportem; treść zawartej z przewoźnikiem umowy dotyczącej warunków transportu oraz jego organizacji; inne czynności polegające w szczególności na bezpośrednim zaangażowaniu w organizację transportu towarów. Przenosząc wskazane powyżej czynniki determinujące przypisanie transportu do danej transakcji na grunt planowanej transakcji, Spółka zauważyła, że większość czynności związanych z organizacją transportu będzie wykonywana przez Spółkę. W szczególności podkreślenia wymaga, że Spółka będzie zobligowana do: ustalenia czasu i miejsce załadunku oraz ilości i wagi towarów; wskazania miejsca docelowego transportu; udzielenia informacji związanych z towarem (np. warunków przechowywania, sposobu załadunku/rozładunku, etc.); przygotowania niezbędnych dokumentów transportowych; ponadto, Spółka: będzie miała faktyczny, bezpośredni kontakt z przewoźnikiem przed, w trakcie i ewentualnie po transporcie; będzie miała nadzór i kontrolę nad transportem. Biorąc zatem pod uwagę wszystkie okoliczności planowanej transakcji, w tym fakt że czynności faktyczne związane z organizacją transportu będą wykonane przez Spółkę, Spółka uznała, że to właśnie ona będzie pełniła rolę organizatora transportu w omawianym łańcuchu dostaw.

2018
6
lut

Istota:

Wykazywanie na fakturze usług transportu towarów dostarczanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Fragment:

Będzie dokonywał sprzedaży WDT organizując transport do danego odbiorcy, a następnie obciążać odbiorcę kosztami transportu. W celu udokumentowania dostaw towarów w ramach WDT Wnioskodawca będzie wystawiać faktury VAT na sprzedane towary opodatkowane stawką 0%, a jako druga pozycja będą wykazywane koszty transportu dotyczące danej dostawy też opodatkowane stawką 0%. Usługa transportowa jest związana z dostawą towaru i niezbędna, aby towar został dostarczony do klienta. Wnioskodawca nie nawiązuje z klientami, na rzecz których będzie dostawa towarów w ramach WDT żadnej oddzielnej umowy dotyczącej transportu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowo Wnioskodawca będzie postępować wykazując koszty transportu związane z WDT jako element świadczenia zasadniczego (usługi transportu towarów świadczonych w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów) i fakturować jako odrębną pozycję na fakturze wykazując jako koszty transportu ze stawką 0%? Pytanie odnosi się zarówno do zdarzenia 1 jak i 2? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo będzie postępować wykazując drugą pozycję na fakturze jako koszty transportu ze stawką 0%, gdyż transport ten będzie dotyczył wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla czynnego podatnika VAT z UE.

2017
13
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (...)”.

Fragment:

Stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy, publiczny transport zbiorowy odbywa się na zasadach konkurencji regulowanej, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz z uwzględnieniem potrzeb zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, publiczny transport zbiorowy może odbywać się na podstawie: umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; potwierdzenia zgłoszenia przewozu; decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jako jednostka, o której mowa w art. 72a ustawy o samorządzie powiatowym, realizuje w zakresie działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RPO W na lata 2014-2020 projekt unijny pn. „ Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (...) ”. Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zakup 25 szt. nowych środków transportu – autobusów. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom na obszarze działania Związku dogodne przemieszczanie się po jego terenie zakupionymi przez Związek środkami transportu.

2017
27
paź

Istota:

Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i eksporcie towarów oraz stawka podatku dla kosztów transportu

Fragment:

Koszt transportu nie jest wliczany w cenę dostarczanego towaru. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w koncernie koszt transportu stanowi odrębną pozycję na fakturze dokumentującej dostawę towaru. Na fakturze sprzedaży znajdują się 2 pozycje - cena wyrobu i cena transportu - składające się na łączną cenę sprzedaży danego towaru. Inaczej będzie w przyszłości. Planowane bowiem jest, że Wnioskodawca wystawiać będzie odrębne faktury na sam towar oraz zbiorczą fakturę za koszty transportu za dany miesiąc dla danego nabywcy. Transport towarów do wskazanego w zamówieniu miejsca dostawy leży w gestii Wnioskodawcy. Towary będące przedmiotem dostaw są transportowane z terytorium Polski do wskazanego miejsca dostawy poza granicami Polski. W świetle powyższego wskazać należy, że transport sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów będzie stanowił integralną część wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów/eksportu towarów. Wnioskodawca będzie obciążał kontrahentów kosztami transportu w związku ze sprzedażą tych towarów, a transport ten będzie służył zrealizowaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów/eksportu towarów. Transport nie może być zatem samodzielnym przedmiotem sprzedaży dla kontrahenta.

2017
27
paź

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia dla odsprzedawanych w ramach usługi assistance medyczne transportu sanitarnego Ubezpieczonego świadczonego zarówno na terytorium kraju jak i poza granicami kraju

Fragment:

Stosownie do art. 5 pkt 33a ww. ustawy transport sanitarny oznacza przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. Natomiast w myśl art. 161 ba ust. 1 ww. ustawy transport sanitarny wykonywany jest specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego. Środki transportu sanitarnego, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 161 ba ust. 2 ww. ustawy). W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku: usługi transportu sanitarnego Ubezpieczonych wykonywane będą ze względów medycznych, usługi te będą wykonywane specjalistycznymi środkami transportu, w przypadku transportu na terytorium Polski środki transportu sanitarnego będą spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w przypadku transportu za granicą środki transportu sanitarnego będą spełniać europejskie normy zharmonizowane lub też odpowiednie normy nałożone przez ustawodawstwo danego państwa. Zatem usługi te będą podlegały zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Przy czym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku usług wykonywanych za granicą środki transportu sanitarnego nie muszą spełniać cech określonych w Polskich Normach, ponieważ przepisy te nie obowiązują poza granicami Polski.

2017
27
paź

Istota:

Brak opodatkowania usługi bezpłatnych przewozów środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Fragment:

Rady Miasta S. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn: „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn: „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ”; Uchwały nr .... z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn: „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn: „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ”; Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z póżn. zm.); Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr ..... z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn: „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn: „ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ”; innych przepisów prawa. Zgodnie z § 4 pkt 4 Statutu, ZDiTM wykonuje w imieniu Miasta zadania w zakresie przewozu, organizacji, zarządzania, planowania i sterowania transportem zbiorowym, w szczególności: organizowanie i koordynowanie regularnego transportu publicznego na terenie Miasta oraz sterowanie ruchem wszystkich jednostek transportu miejskiego, określenie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów (...)

2017
27
paź

Istota:

Brak opodatkowania czynności odpłatnego udostępniania przystanków komunikacyjnych firmom przewozowym.

Fragment:

W szczególności, zadania własne obejmują sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2) oraz lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4). W świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867, z późn. zm.), organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej „ organizatorem ”, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest gmina: na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie. Na podstawie art. 8 cyt. ustawy, do zadań organizatora należy: planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. W myśl art. 15 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy, organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na: 3. zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie: a. standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców, b. korzystania (...)