WP/415-172/06/2007 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Podatniczka powinna zapłacić podatek od oszczędności zgromadzonych w IKE?

WP/415-172/06/2007

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. fundusz inwestycyjny
 2. ryczałty
 3. transfery
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 06.11.2006 r. (data wpływu 09.11.2006 r.) - uzupełnionego w dniu 21.11.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Pani zamieszkała w Gdańsku, pismem z dnia 06.11.2006 r. (data wpływu 09.11.2006 r.) - uzupełnionym w dniu 21.11.2006 r. wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pani gromadziła środki oszczędnościowe na Indywidualnym Koncie Emerytalnym prowadzonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.. Dnia 06.01.2006 r. Podatniczka zawarła umowę z Millennium Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Millennium FIO Zrównoważony. Tego samego dnia złożyła wniosek w PKO BP SA o wypłatę środków pieniężnych z jej rachunku lokacyjnego IKE z tytułu wypłaty transferowej na rachunek w Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Pani dnia 06.01.2006 r. i 18.01.2006 r. na rachunek w Millennium FIO Zrównoważony, przed dokonaniem transferu oszczędności wpłaciła pieniądze, które mogła dopłacić w 2006 r. Z uwagi na zwrot wypłaty transferowej z Banku Millennium, PKO BP SA dokonał 13.06.2006 r. zwrotu środków zgromadzonych na koncie IKE na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podatniczki i potrącił od dochodu od oszczędności 19% podatek.

W złożonym wniosku zadano pytanie: czy Podatniczka powinna zapłacić podatek od oszczędności zgromadzonych w IKE.

Strona stoi na stanowisku, że w związku z tym, iż posiadała tylko jedno konto IKE, oszczędności zgromadzone na koncie IKE nie powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 9 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 58a wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z:

 1. gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
 2. wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
 3. wypłatą transferową,

z tym, że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość.

Regulacje prawne związane z funkcjonowaniem IKE zawarte zostały w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205).

Indywidualne konto emerytalne jest to wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny służący do jego obsługi w podmiocie prowadzącym działalność maklerską lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów. Oszczędzać na IKE mogą tylko osoby fizyczne, na których ciąży w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Ponadto do wpłat na IKE uprawnione są tylko osoby, które ukończyły 16 lat. Osoba fizyczna może natomiast gromadzić oszczędności co do zasady tylko w ramach jednego IKE.

Oszczędzanie w ramach IKE wymaga zawarcia stosownej umowy zawartej z instytucją, która będzie prowadzić IKE.

Jedna osoba zasadniczo może oszczędzać tylko w ramach jednego IKE. Od zasady tej istnieją dwa wyjątki. Po pierwsze w przypadku:

<
 1. otwarcia likwidacji instytucji finansowej,
 2. ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego instytucji finansowej, jeżeli jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
 3. ostatecznej decyzji organu nadzoru o cofnięciu zezwolenia albo w przypadku wygaśnięcia zezwolenia, na prowadzenie działalności instytucji finansowej prowadzącej IKE,

oszczędzający zasadniczo powinien „przenieść” środki z IKE do innego IKE.

Po drugie oszczędzający może mieć kilka IKE w ramach różnych funduszy inwestycyjnych, które jednak zarządzane są przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Wówczas jednak suma wpłat do tych różnych IKE nie może łącznie przekroczyć kwoty rocznego limitu (półtorakrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku dochodowego z tytułu oszczędzania na IKE środki pieniężne uzyskane w związku z :

 1. gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
 2. wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
 3. wypłatą transferową.

Wypłata transferowa – w ramach której wypłacane środki pieniężne również są zwolnione od podatku – służy przeniesieniu środków zgromadzonych w jednym IKE do innego IKE albo do innego rodzaju programu emerytalnego. Wypłata transferowa jest bowiem dokonywana:

<
 1. z instytucji finansowej prowadzącej IKE do innej instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE albo
 2. z instytucji finansowej prowadzącej IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający,
 3. z programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych, do instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE albo
 4. z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej albo do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił.

Wypłata transferowa następuje na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu instytucji dokonującej wypłaty transferowej odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego.

Wypłata transferowa środków zgromadzonych na IKE jest zwolniona od podatku. Taka wypłata powinna mieć bowiem charakter neutralny podatkowo. Jest ono w istocie czynnością o charakterze bardziej technicznym, gdyż poprzez wypłatę transferową następuje przeniesienie środków z jednego IKE do innego IKE albo też do innego rodzaju programu emerytalnego. W tym więc przypadku nie powstaje faktyczne przysporzenie majątkowe po stronie osoby, na której dyspozycję następuje wypłata transferowa. Stąd też ustawodawca zwolnił taki przychód od opodatkowania.

Zwolnienie nie będzie jednakże przysługiwać w żadnym przypadku, gdy oszczędzający ma niezgodnie z prawem więcej niż jedno IKE. Jak juz wskazywano bowiem jedna osoba fizyczna – poza wyjątkami określonymi w ustawie – ma prawo oszczędzać z tym samym czasie tylko w ramach jednego IKE. Jeśli oszczędzający niezgodnie z prawem będzie miał więcej niż jedno IKE w tym samym czasie, to wówczas przychody z każdego z tych IKE nie będą mogły być objęte zwolnieniem podatkowym.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż w związku z dokonaną przez Panią wpłatą pieniężną na nowo założone konto IKE w Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przed dokonaniem transferu środków pieniężnych z konta IKE przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uznało, iż Podatniczka posiadała w tym samym czasie dwa konta IKE i dokonało zwrotu wypłaty transferowej środków do PKO, który następnie dokonał zwrotu w/w środków na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Podatniczki.

Zgodnie z ustawą o IKE, zwrot środków pieniężnych następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą wówczas przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Wypłacone środki stanowią dochód podlegający opodatkowaniu. Dochodem jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Opodatkowanie tego dochodu następuje w sposób ryczałtowy. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na IKE podlega opodatkowaniu wedle 19% stawki podatku.

W tym przypadku płatnikiem podatku jest instytucja, która prowadziła IKE, a następnie dokonała zwrotu środków z IKE zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, podlega wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika.

Słusznie zatem Powszechna Kasa Oszczędności dokonując Podatniczce zwrotu środków zgromadzonych na koncie IKE potrąciła podatek dochodowy od osób fizycznych od różnicy między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne według stawki 19%.

W związku z powyższym stanowisko przedstawione we wniosku nie jest prawidłowe.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.