IBPP3/443-219/08/IK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług odpłatny transfer zawodnika do innego klubu sportowego.
IBPP3/443-219/08/IKinterpretacja indywidualna
  1. klub sportowy
  2. transfery
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładowego Klubu Sportowego przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 27 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 10 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania kwoty transferowej za zawodnika klubu sportowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 10 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania kwoty transferowej za zawodnika klubu sportowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Do statutowych zadań Wnioskodawcy należy m.in. organizowanie uprawiania sportu wyczynowego w określonych dyscyplinach, propagowanie sportu amatorskiego wśród mieszkańców miasta i okolic, organizowanie kultury fizycznej w formie rekreacji ruchowej i rehabilitacji. Oprócz działalności w zakresie sportu sklasyfikowanej – PKD 9261Z, 9262Z – Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą.Zgodnie ze statutem klubu cały wygospodarowany zysk przeznaczany jest na finansowanie działalności sportowej. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT.

Drużyny klubu Wnioskodawcy uczestniczą w rozgrywkach II Ligi piłki nożnej, I Ligi koszykówki męskiej, I Ligi koszykówki kobiet. Do drużyn Wnioskodawca pozyskuje zawodników z zewnątrz, wypłacając klubom przekazującym zawodnika – ekwiwalent za wyszkolenie, w przypadku gdy zawodnik Wnioskodawcy odchodzi do innego klubu Wnioskodawca otrzymuje ekwiwalent za jego wyszkolenie.

Według Wnioskodawcy transfer zawodnika jest usługą związana ze sportem, sklasyfikowaną w PKWiU pod symbolem 92.62.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wystawiając fakturę VAT – do kwoty otrzymanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika należy doliczyć 22% podatku VAT, czy też podatek ten winien być już zawarty w kwocie ekwiwalentu, czy też należność z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika jest zwolniona z podatku VAT... Wnioskodawca zauważa, iż różna jest w tym względzie praktyka podmiotów uczestniczących w transferach zawodników.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymana należność z tyt. ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika winna być zwolniona z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – załącznik Nr 4 poz. 11 – gdyż klub wszelkie zyski w tym również ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika przeznacza na utrzymanie i poprawę świadczonych usług związanych z rekreacją i sportem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W związku z powyższym odpłatny transfer zawodnika do innego klubu sportowego stanowi świadczenie usług.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W w/w załączniku nr 4 pod pozycją 11 zostały wymienione usługi PKWiU ex 92 - usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - dotyczące wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Równocześnie ustawodawca zwolnił od podatku od towarów i usług usługi wymienione m. in. w poz. 11 załącznika Nr 4 do ww. ustawy, w tym również usługi zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 92 związane z rekreacją i sportem świadczone przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zaklasyfikował czynność transferu zawodnika za wynagrodzeniem do innego klubu do grupowania PKWiU 92.62. Ponadto wskazał, iż działa jako stowarzyszenie kultury fizycznej i realizuje zadania statutowe stowarzyszenia, a cały wygospodarowany zysk przeznacza na finansowanie działalności sportowej.

W związku z powyższym dokonanie przez Wnioskodawcę transferu zawodnika za wynagrodzeniem do innego klubu sportowego podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy ponadto zauważyć, że obowiązek prawidłowego zakwalifikowania danej czynności do właściwego grupowania PKWiU ciąży na podmiocie wykonującym te czynności.Tutejszy organ nie jest właściwy do dokonania oceny prawidłowości przedstawionej klasyfikacji statystycznej wykonywanych usług. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości sporządzonej kwalifikacji, Wnioskodawca może się zwrócić do właściwego w tym zakresie organu, tj. Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.