Transfery | Interpretacje podatkowe

Transfery | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transfery. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym ponoszone przez Wnioskodawcę opłaty na rzecz związków lub federacji piłki ręcznej oraz ekwiwalenty za wyszkolenie na rzecz klubu przekazującego zawodnika, dokonywane w związku z pozyskiwaniem zawodnika w drodze transferu, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości jednorazowo w dacie poniesienia, czy też rozliczać proporcjonalnie do długości okresu, na jaki zawarty został kontrakt z zawodnikiem?
Fragment:
Część zawodników jest wyszkolonych w ramach klubu prowadzonego przez Wnioskodawcę, a część zawodników pozyskiwanych jest w drodze transferów z innych klubów. Przy tym transfery mogą mieć charakter definitywny lub czasowy. W przypadku transferu definitywnego zawodnik jest bezterminowo zwalniany z przynależności klubowej, co umożliwia zawarcie z nim kontraktu na dowolny okres czasu. Natomiast w ramach transferu czasowego (wypożyczenia) zawodnik jest zwalniany z przynależności klubowej na ustalony okres czasu (najczęściej do zakończenia danego sezonu), po czym wraca do klubu macierzystego. Zarówno w przypadku transferu definitywnego, jak i czasowego, na podstawie obowiązujących przepisów i dokonanych ustaleń, Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na rzecz Związku Piłki Ręcznej w Polsce (lub innego polskiego, zagranicznego lub międzynarodowego związku lub federacji) oraz ekwiwalentu za wyszkolenie na rzecz klubu przekazującego zawodnika. Wysokość opłat na rzecz związków lub federacji określona jest w regulaminach konstytuujących działalność tych organizacji i na ich podstawie ustalana w odniesieniu do transferu konkretnego zawodnika. Z kolei wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie ustalana jest z klubem przekazującym w drodze negocjacji lub przyjmowana w wysokości określonej w regulaminie związkowym, a następnie wprowadzana do umowy transferowej zawieranej z tym klubem.
2016
16
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania transferów zawodników klubu sportowego
Fragment:
Transfer zawodnika do innego klubu piłkarskiego stanowi świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Z uwagi na specyfikę transferu trudno jest natomiast jednoznacznie określić przedmiot świadczenia. Najbardziej uprawnione jest jednak przyjęcie, że w przypadku transferu zawodnika przedmiotem umowy jest przeniesienie (sprzedaż) praw różnego rodzaju. Mając bowiem na uwadze regulacje prawne i zasady dotyczące transferu zawodnika do innego klubu, zawarcie takiej transakcji umożliwia przeniesienie prawa do rejestracji danego zawodnika w klubie sportowym. Bez takiej rejestracji zawodnik nie może występować w rozgrywkach ligowych organizowanych przez daną federację piłkarską. Dotyczy to zarówno transferu na czas oznaczony, jak również transferu definitywnego. W przypadku definitywnego transferu zawodnika dochodzi do przekazania karty zawodnika, a więc także uprawnień zawodnika do występowania w danym klubie. Przedmiotem umowy jest więc odpłatne przekazanie prawa do reprezentowania barw innego klubu. W przypadku transferu na czas oznaczony zawodnik może być wypożyczony do innego klubu na podstawie pisemnej zgody (porozumienia) pomiędzy nim i zainteresowanymi klubami.
2013
5
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży karnetów i biletów na miejsca w lożach VIP
Fragment:
X dokonuje transferów zawodników piłki nożnej zmieniając ich przynależność klubową. Transfer zawodnika piłki nożnej (zmiana przynależności klubowej) może mieć charakter definitywny lub czasowy. Transfery odbywają się na podstawie umów zawieranych pomiędzy klubem odstępującym a klubem pozyskującym, zarówno w kraju jak i za granicą. Klubowi odstępującemu - X - przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie i rozwój zawodnika. W przypadku transferu zawodnika przedmiotem umowy jest przeniesienie (sprzedaż) praw do rejestracji zawodnika przez inny klub. Bez takiej rejestracji zawodnik nie może występować w rozgrywkach ligowych organizowanych przez daną federację piłkarską. Dotyczy to zarówno transferu na czas oznaczony, jak również transferu definitywnego. W przypadku definitywnego transferu zawodnika, klub pozyskujący (klub na rzecz którego zawodnik zmienił przynależność klubową) nabywa prawo do rejestracji danego zawodnika. W tym przypadku dochodzi do przekazania karty zawodnika, a więc także uprawnień zawodnika do występowania w danym klubie. Przedmiotem umowy jest więc odpłatne przekazanie prawa do reprezentowania barw innego klubu. W przypadku transferu na czas oznaczony zawodnik może być wypożyczony do innego klubu na podstawie pisemnej zgody (porozumienia) pomiędzy nim i zainteresowanymi klubami.
2013
29
sie

Istota:
Czy transfer środków pochodzących z zysku Spółki do Wnioskodawcy nie spowoduje powstania przychodu (dochodu) podlegającego w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Argument ten potwierdza zatem, iż otrzymanie przez wspólników Spółki transferu środków z zysku Spółki nie rodzi żadnych obowiązków na gruncie polskich podatków dochodowych. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje interpretacje wydane w podobnych sprawach: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 października 2012 r., Nr ILPB1/415-657/12-2/AA : „ transfer środków pieniężnych z zysku Spółki do Wnioskodawcy nie będzie powodował konsekwencji podatkowych na gruncie ustawy o PIT. Jako że zysk zakładu zostanie już opodatkowany na Słowacji, sam transfer środków będzie miał jedynie charakter transakcji wewnętrznej, niepodlegającej opodatkowaniu ”. Organ uznając stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe odstąpił od sporządzenia uzasadnienia, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 września 2012 r., Nr IPPB1/415-774/12-2/KS , interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 września 2012 r., Nr IPPB1/415-773/12-2/KS , interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 września 2012 r., Nr IPPB1/415-771/12-2/KS . W związku z powyższym, transfer zysków uzyskanych przez Spółkę do majątku Wnioskodawcy należy uznać za zdarzenie podatkowo neutralne, które nie skutkuje dla Wnioskodawcy powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.
2013
4
lip

Istota:
Czy transfer środków pochodzących z zysku Spółki do Wnioskodawcy nie spowoduje powstania przychodu (dochodu) podlegającego w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Argument ten potwierdza zatem, iż otrzymanie przez wspólników Spółki transferu środków z zysku Spółki nie rodzi żadnych obowiązków na gruncie polskich podatków dochodowych. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje interpretacje wydane w podobnych sprawach: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 października 2012 r., Nr ILPB1/415-657/12-2/AA : „ transfer środków pieniężnych z zysku Spółki do Wnioskodawcy nie będzie powodował konsekwencji podatkowych na gruncie ustawy o PIT. Jako że zysk zakładu zostanie już opodatkowany na Słowacji, sam transfer środków będzie miał jedynie charakter transakcji wewnętrznej, niepodlegającej opodatkowaniu ”. Organ uznając stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe odstąpił od sporządzenia uzasadnienia, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 września 2012 r., Nr IPPB1/415-774/12-2/KS , interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 września 2012 r., Nr IPPB1/415-773/12-2/KS , interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 września 2012 r., Nr IPPB1/415-771/12-2/KS . W związku z powyższym, transfer zysków uzyskanych przez Spółkę do majątku Wnioskodawcy należy uznać za zdarzenie podatkowo neutralne, które nie skutkuje dla Wnioskodawcy powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.
2013
4
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania otrzymanej opłaty transferowej.
Fragment:
(...) transferu, solidarny wkład podlega wypłacie na rzecz Związku (-ów) kraju (-ów), w których Zawodowiec był szkolony. Taka składka z tytułu mechanizmu solidarności zostaje przeznaczona na programy rozwoju młodzieżowej... prowadzone w danym Związku/danych Związkach. ” (załącznik 5 art. 2 ust. 3 Regulaminu F. w sprawie transferów) Trzeba zaznaczyć, że Z. nie jest stroną transferu, tj. umowy zawieranej pomiędzy klubem odstępującym, a klubem pozyskującym, na podstawie której zawodnik będący zawodnikiem klubu odstępującego, na podstawie obowiązującej umowy, bądź obowiązującej deklaracji gry amatora, w chwili zawierania umowy transferu, zmienia przynależność do klubu pozyskującego (definicja z § 2 pkt 7 uchwały w sprawie transferów). Partycypuje jednak w tych transferach, gdyż część kwoty jaką wypłacają pomiędzy sobą kluby dokonujące transferu, jest wpłacana na rzecz Związku. W przypadku natomiast transferów nieodpłatnych albo za niską kwotę, Z. przysługuje ryczałt określony w uchwale w sprawie transferów zawodników. W ramach transferów klub pozyskujący zawodnika (transfery krajowe) wypłaca klubowi odstępującemu ekwiwalent, tj. opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika.
2011
1
paź

Istota:
Czy dokonywane w ramach opisanej transakcji transfery wolne są od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy odsetki płatne w ramach transakcji przez podatnika w związku z potencjalnym saldem ujemnym są - w świetle postanowień art. 11 ust. 3 lit. c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec (DTT)) - zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych tzw. podatkiem u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1? Czy odsetki płatne przez Uczestników, w związku z realizacją Umowy prowadzenia rachunków w systemie Cash Pool, podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP? Czy czynności wykonywane w ramach Umowy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Argumentacja dotycząca niemożności uznania umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi (Cash Poola) za umowę nazwaną, powołana w odniesieniu do umowy pożyczki, znajduje odpowiednie zastosowanie do depozytu nieprawidłowego, w związku z czym zdaniem Spółki nie można potraktować transferów dokonywanych w ramach Umowy jako transferów dokonywanych na podstawie umowy depozytu nieprawidłowego. W konsekwencji powyższej konkluzji Umowy oraz transakcje dokonywane w jej wykonaniu (w szczególności udzielanie poręczeń czy nabywanie wierzytelności w drodze subrogacji) nie powinny podlegać opodatkowaniu PCC z uwagi na fakt, że ustawa o PCC w art. 1 ust. 1 zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających temu podatkowi. W katalogu tym nie wymienia się ani umowy typu „ cash pool ”, (a więc zarządzania środkami pieniężnymi dla grupy rachunków), ani poręczeń, ani też nabycia wierzytelności w drodze subrogacji. Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstaw prawnych do uznania, że przedmiotowe transakcje stanowią którąkolwiek z umów objętych katalogiem wymienionym w ustawię o PCC. W konsekwencji, nie powinny one podlegać opodatkowaniu PCC. Stanowisko takie zostało potwierdzone w licznych interpretacjach wydanych przez organy administracji podatkowej, m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 3 grudnia 2007 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB2/436-66/07-5/MZ ), interpretacji indywidualnej z dnia 26 października 2007 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn.
2011
1
sie

Istota:
Czy dokonywane w ramach opisanej transakcji transfery wolne są od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy odsetki płatne w ramach transakcji przez podatnika w związku z potencjalnym saldem ujemnym są - w świetle postanowień art. 11 ust. 3 lit. c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec (DTT) – zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych tzw. podatkiem u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1? Czy czynności wykonywane w ramach Umowy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Argumentacja dotycząca niemożności uznania umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi (Cash Poola) za umowę nazwaną, powołana w odniesieniu do umowy pożyczki, znajduje odpowiednie zastosowanie do depozytu nieprawidłowego, w związku z czym zdaniem Spółki nie można potraktować transferów dokonywanych w ramach Umowy jako transferów dokonywanych na podstawie umowy depozytu nieprawidłowego. W konsekwencji powyższej konkluzji Umowy oraz transakcje dokonywane w jej wykonaniu (w szczególności udzielanie poręczeń czy nabywanie wierzytelności w drodze subrogacji) nie powinny podlegać opodatkowaniu PCC z uwagi na fakt, że ustawa o PCC w art. 1 ust. 1 zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających temu podatkowi. W katalogu tym nie wymienia się ani umowy typu „ Cash pool ”, (a więc zarządzania środkami pieniężnymi dla grupy rachunków), ani poręczeń, ani też nabycia wierzytelności w drodze subrogacji. Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstaw prawnych do uznania, że przedmiotowe transakcje stanowią którąkolwiek z umów objętych katalogiem wymienionym w ustawie o PCC. W konsekwencji, nie powinny one podlegać opodatkowaniu PCC. Stanowisko takie zostało potwierdzone w licznych interpretacjach wydanych przez organy administracji podatkowej, m. in. w interpretacji indywidualnej z dnia 3 grudnia 2007 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB2/436-66/07-5/MZ ), interpretacji indywidualnej z dnia 26 października 2007 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn.
2011
1
sie

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług odpłatny transfer zawodnika do innego klubu sportowego.
Fragment:
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zaklasyfikował czynność transferu zawodnika za wynagrodzeniem do innego klubu do grupowania PKWiU 92.62. Ponadto wskazał, iż działa jako stowarzyszenie kultury fizycznej i realizuje zadania statutowe stowarzyszenia, a cały wygospodarowany zysk przeznacza na finansowanie działalności sportowej. W związku z powyższym dokonanie przez Wnioskodawcę transferu zawodnika za wynagrodzeniem do innego klubu sportowego podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe . Należy ponadto zauważyć, że obowiązek prawidłowego zakwalifikowania danej czynności do właściwego grupowania PKWiU ciąży na podmiocie wykonującym te czynności.Tutejszy organ nie jest właściwy do dokonania oceny prawidłowości przedstawionej klasyfikacji statystycznej wykonywanych usług. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości sporządzonej kwalifikacji, Wnioskodawca może się zwrócić do właściwego w tym zakresie organu, tj. Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2011
1
cze

Istota:
Czy Podatniczka powinna zapłacić podatek od oszczędności zgromadzonych w IKE?
Fragment:
Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż w związku z dokonaną przez Panią wpłatą pieniężną na nowo założone konto IKE w Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przed dokonaniem transferu środków pieniężnych z konta IKE przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uznało, iż Podatniczka posiadała w tym samym czasie dwa konta IKE i dokonało zwrotu wypłaty transferowej środków do PKO, który następnie dokonał zwrotu w/w środków na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Podatniczki. Zgodnie z ustawą o IKE, zwrot środków pieniężnych następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą wówczas przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Wypłacone środki stanowią dochód podlegający opodatkowaniu. Dochodem jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Opodatkowanie tego dochodu następuje w sposób ryczałtowy. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na IKE podlega opodatkowaniu wedle 19% stawki podatku.
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Transfery
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.