IPPP3/443-352/11-4/LK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W sytuacji, gdy z tytułu tej transakcji Wnioskodawca nie dokonuje rejestracji w państwie trzecim wówczas dokumentuje transakcję sprzedaży poprzez wystawienie faktury zgodnie z § 26 rozporządzenia i będzie zobowiązany do wykazania tej transakcji w poz. 21 deklaracji VAT-7, jeżeli Wnioskodawca będzie dokonywał odliczeń podatku naliczonego zgodnie z art. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.02.2011r. (data wpływu 03.03.2011r.) uzupełnionym pismem z dnia 24.05.2011 r. (data wpływu 26.05.2011 r) na wezwanie z dnia 16.05.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • jest prawidłowe – w zakresie opodatkowania transakcji na terytorium kraju oraz wykazywania jej w informacji podsumowującej,
 • jest nieprawidłowe – w zakresie wykazania przedmiotowej transakcji w deklaracji VAT-7.

UZASADNIENIE

W dniu 03.03.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zakupu towarów od kontrahenta z siedzibą w Chinach i ich dostawy na rzecz kontrahenta z siedziba w USA.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24.05.2011 r. (data wpływu 26.05.2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP3/443-352/11-2/LK z dnia 16.05.2011 r.,

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Strona zamierza nabywać z Chin (państwo trzecie - art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą VAT) towary handlowe. Faktury za ww. towary będą wystawiane przez podmioty chińskie na Wnioskodawcę. Towary nie zostaną jednak przywiezione ani na terytorium kraju ani także na terytorium innego państwa członkowskiego (art. 2 pkt 4 ustawy VAT). Nie dojdzie, więc do importu towarów w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy VAT.

Strona nabyte towary potwierdzone ww. fakturami chińskimi sprzeda do USA na podstawie wystawionych przez siebie faktur na odbiorcę w USA. Towary z Chin zostaną wysłane bezpośrednio z Chin do USA.

Nie nastąpi więc także eksport towarów w myśl art. 2 pkt 8 ustawy VAT ponieważ nie nastąpi wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty gdyż towary te wcześniej nie zostaną w ogóle wprowadzone na terytorium Wspólnoty (a więc i kraju).

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż występuje On w ww. transakcji, jako polski podatnik VAT i nie jest zarejestrowany, jako podatnik innego kraju członkowskiego.

Wnioskodawca być może będzie dokonywał odliczeń kosztów pośrednich z tytułu nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą towarów jednakże na obecnym etapie Wnioskodawca nie posiada w tym zakresie wiedzy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowy jest powyższy pogląd strony, że taka czynność nie podlega działaniu ustawy VAT a więc niewymagane jest wykazywanie jej w rejestrach VAT, deklaracjach VAT i VAT UE...

Zdaniem Wnioskodawcy czynności te pozostaną poza zasięgiem działania ustawy VAT. Wymagają oczywiście wystawienia dokumentów sprzedaży (faktury) oraz potwierdzenia, że towary zostały dostarczone do odbiorcy na terenie USA (państwa trzeciego). Czynności te nie mieszczą się w definicjach ustawowych zawartych art. 2 pkt 4,5,7,8 oraz nie mieszczą się w zakresie czynności opodatkowanych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.). Nie wymagane jest wykazywanie ich w rejestrach VAT, deklaracjach VAT i VAT UE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w zakresie opodatkowania transakcji na terytorium kraju oraz wykazywania jej w informacji podsumowującej oraz nieprawidłowe w zakresie wykazania przedmiotowej transakcji w deklaracji VAT-7.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez import towarów zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. W przepisach art. 7 ust. 8 i art. 22 ust. 1 – 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług uregulowano w sposób szczególny zasady dotyczące określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów w przypadku transakcji łańcuchowych, tj. transakcji, w których występuje kilka podmiotów zawierających transakcje dotyczące jednego towaru, przy czym towar trafia bezpośrednio od pierwszego do ostatniego podmiotu w łańcuchu.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7 jeżeli wywóz jest dokonywany przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z 29.10.2005, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1777/2005";

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy terytorium państwa trzeciego - rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej,(...)

Tak więc, nie każda czynność dokonana przez podmiot, mający status podatnika będzie podlegać opodatkowaniu. Status bycia podatnikiem podatku VAT nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będzie dokonywał nabycia towarów handlowych z terytorium kraju trzeciego tj. z Chin, na które otrzyma fakturę, a następnie będzie dokonywał sprzedaży tych towarów na rzecz klienta z USA i będzie wystawiać fakturę na sprzedaż. Towary handlowe nabyte przez Wnioskodawcę będą transportowane bezpośrednio z terytorium Chin do klienta z USA. W związku, z czym w żadnym momencie nie będzie przekraczać terytorium Polski ani też terytorium innego państwa Wspólnotowego.

Biorąc pod uwagę powyższe w świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że przedmiotowa transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium kraju, lecz w państwie trzecim: rozpoczęcia bądź zakończenia wysyłki towaru.

Zasady opodatkowania oraz udokumentowania przedmiotowej transakcji winny odbyć się zgodnie z przepisami kraju trzeciego, w którym to transakcja będzie opodatkowana.

Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), wskazuje iż przepisy § 5, 7-22 i 25 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5 rozporządzenia z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem - § 26 ust. 2 rozporządzenia.

W myśl § 26 ust. 3 faktury, o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać danych określonych w § 5 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

Z powyższego przepisu wynika, iż w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie jest zarejestrowany dla podatku o charakterze podobnym do podatku od towarów i usług na terytorium kraju trzeciego, w którym będzie opodatkowana transakcja wówczas ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z powyżej cytowanym przepisem § 26 rozporządzenia.

W związku z powyższym, mając na uwadze przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiący, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności wykonywane na terytorium kraju, stwierdzić należy, iż zarówno nabycie towarów z terytorium kraju trzeciego jak i sprzedaż towarów na terytorium kraju trzeciego przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

W objaśnieniach do deklaracji dla podatku od towarów i usług zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2008 nr 211 poz. 1333 ze zm.) w poz. 21 deklaracji VAT-7 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W poz. tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

W myśl art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

A zatem w sytuacji, gdy z tytułu tej transakcji Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w państwie trzecim dla celów podatku o charakterze podobnym do podatku od towarów i usług wówczas winien wykazać tę transakcję w poz. 21 jeżeli przysługuje mu zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu zakupów towarów i usług nabytych od podatników polskiego podatku VAT lub z tytułu importu towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju oraz transakcji stanowiących dla Wnioskodawcy import usług.

Stosownie do art. 100 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:

 1. wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 2. wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 3. dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 4. usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0 %, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca

- zwane dalej "informacjami podsumowującymi".

Analizując powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy uznać, iż Wnioskodawca nie wykonuje żadnej z czynności, które byłyby objęte obowiązkiem składania informacji podsumowujących.

Reasumując w świetle powołanych przepisów i przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przedmiotowa transakcja nie spełnia definicji importu towarów, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy. Miejscem opodatkowania dostawy będzie jeden z krajów trzecich tj. Chiny lub USA, a zatem w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie wykazuje kwoty podatku należnego.

W sytuacji, gdy z tytułu tej transakcji Wnioskodawca nie dokonuje rejestracji w państwie trzecim wówczas dokumentuje transakcję sprzedaży poprzez wystawienie faktury zgodnie z § 26 rozporządzenia i będzie zobowiązany do wykazania tej transakcji w poz. 21 deklaracji VAT-7, jeżeli Wnioskodawca będzie dokonywał odliczeń podatku naliczonego zgodnie z art. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.

A zatem stwierdzić należy, iż stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju jak również to, iż danej transakcji Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazywać w informacji podsumowującej należało uznać za prawidłowe.

Natomiast stanowisko Wnioskodawcy odnośnie wykazywania danej transakcji w deklaracji VAT – 7 należało uznać za nieprawidłowe gdyż tylko w sytuacji, kiedy zgodnie z przepisami państwa trzeciego Wnioskodawca będzie zobowiązany do zarejestrowania się w tym państwie wówczas Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wykazywania przedstawionej transakcji w deklaracji VAT-7.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.