IPPP2/4512-587/15-4/BH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku w ramach Transakcji 1, w związku z uznaniem tej transakcji za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku w ramach Transakcji 2

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 27 lipca 2015 r. doręczone Stronie w dniu 31 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku w ramach Transakcji 1, w związku z uznaniem tej transakcji za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku w ramach Transakcji 2 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku w ramach Transakcji 1, w związku z uznaniem tej transakcji za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku w ramach Transakcji 2. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia z dnia 27 lipca 2015 r. nr IPPP2/4512-587/15-2/BH doręczonej Stronie w dniu 31 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu do wniosku z dnia 6 sierpnia 2015 r.:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub S.) jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Polsce (jest polskim rezydentem podatkowym). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (tj. H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) należąca do tej samej co S. grupy kapitałowej.

Do tej samej grupy kapitałowej należy także A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Spółka lub A.) z siedzibą w Polsce. Wspólnikami Spółki są osoby prawne, tj. F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca komplementariuszem posiadającym mniejszościowy wkład i udział w zysku w Spółce (dalej: F.) oraz N. spółka akcyjna, będąca komandytariuszem posiadającym większościowy wkład i udział w zysku w Spółce (dalej: N. SA), wszystkie z siedzibą w Polsce i będące polskimi rezydentami podatkowymi, należące do tej samej co Spółka grupy kapitałowej.

Przedmiot działalności i struktura organizacyjna Spółki

Obecnie przedmiotem działalności Spółki jest handel w obszarze mięsa i wyrobów z mięsa, a także świadczenie usług na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Spółka.

Organizacyjnie i funkcjonalnie, na obecną strukturę Spółki składa się:

 • centrala Spółki (dalej: Centrala Spółki) prowadząca działalność usługową (koordynacyjną, zarządczą, doradczą itp.) na rzecz innych podmiotów z tej samej co Spółka grupy kapitałowej;
 • oddział Spółki (dalej: Oddział Sprzedaży i Marketingu), świadczący usługi handlowe i marketingowe na rynku krajowym na rzecz innego podmiotu z tej samej co Spółka grupy kapitałowej oraz sprzedający w imieniu Spółki (której jest częścią) mięso i produkty mięsne za granicę oraz
 • oddział Spółki w M. (dalej: Oddział Spółki w M. lub CUW - od słów: centrum usług wspólnych) świadczący szeroko rozumiane usługi księgowe na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Spółka.

W ramach Centrali Spółki funkcjonują obecnie następujące działy i departamenty: Dział IT, Dział Prawny / Nadzoru Właścicielskiego, Dział Public Relations (PR), Departament Finansów (obejmujący Dział Zarządzania Gotówką, Dział Sprawozdawczości Finansowej, Dział Kontrolingu, Dział Kosztów, Dział Rozwoju Aplikacji PP i Dział Bonusów), Dział Audytu Wewnętrznego, Dział Administracji, Dział HR, Dział Logistyki, Dział Zakupów, Dział Skupu Trzody Chlewnej, Dział Mięsa Czerwonego, Dział Mięsa Białego, Dział Zarządzania Jakością Żywności, Dział Techniczny, Pion Prezesa, Dział Skupu HQ Mięso Białe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka osiąga przychody z następujących głównych źródeł/ obszarów:

 • świadczenie usług doradczych;
 • udzielanie licencji znaków towarowych;
 • świadczenie usług sprzedaży oraz marketingu i trademarketingu;
 • sprzedaż wyrobów na rynkach zagranicznych na własny rachunek;
 • świadczenie szeroko rozumianych usług księgowych.

Centrala Spółki - działalność usługowa

Działalność usługowa prowadzona przez Centralę Spółki obejmuje świadczenie usług:

 1. doradczych dla innej spółki z grupy kapitałowej (tj. F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, dalej: F.) - obejmujących: doradztwo w zakresie zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji skupu żywca oraz raportowania (sprawozdawczości finansowej dla celów sprawozdawczości grupowej i organów państwowych), obsługę zarządzania gotówką (w tym zdobywanie finansowania), usługi prawne; w szczególności, w świetle umowy zawartej pomiędzy Spółką a F. usługi w przedmiotowym zakresie obejmują:
  • doradztwo w zakresie planowania, koordynowania i administrowania planowaniem strategicznym; przedstawianie projektów rozwoju;
  • doradztwo w zakresie planowania, koordynowania i administrowania zakupem żywca, surowców i materiałów produkcyjnych, pośrednictwo w negocjacjach, przygotowanie kontraktów;
  • doradztwo w zakresie administrowania czynnościami logistycznymi; koordynację polityki transportu;
  • doradztwo w zakresie planowania i wsparcia przy wdrażaniu i koordynacji nowych technologii informatycznych; selekcjonowanie, harmonizowanie rozwiązań informatycznych; asystę przy ich użytkowaniu;
  • doradztwo i wsparcie w zakresie zarządzania operacyjnego, w szczególności w zakresie systemów kontroli jakości i HACCP, praktyk, polityk i standardów, opracowywania, wdrażania i rozwoju nowych produktów RD;
  • doradztwo w zakresie planowania, koordynowania i wsparcie realizacji zakupów inwestycyjnych, remontów i modernizacji;
  • doradztwo z zakresu sprawozdawczości zarządczej, budżetowania, sporządzanie raportów i analiz z zakresu rachunku kosztów;
  • koordynację i wsparcie w negocjacjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi; doradztwo, koordynację i wsparcie z zakresu ubezpieczeń;
  • doradztwo z zakresu polityki finansowej; wsparcie i bieżącą kontrolę funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
  • doradztwo z zakresu polityki szkoleniowej kadry pracowniczej, organizowanie szkoleń; rozwijanie kadry menedżerskiej, poszukiwanie kandydatów na kluczowe stanowiska, rozwój potencjału kadrowego;
  • doradztwo z zakresu świadczenia usług prawniczych;
  • doradztwo z zakresu świadczenia usług „public relations”;
  • pozostałe doradztwo w zależności od potrzeb zgłoszonych każdorazowo przez F.;

ponadto, usługi w przedmiotowym zakresie obejmują również doradztwo w zakresie koordynowania prac działów technicznych, prowadzenia projektów inwestycyjnych, koordynowania projektów związanych z ochroną środowiska (Pion Techniczny), uzyskiwaniem certyfikatów jakościowych i nadzór nad systemem kontroli jakości w zakładach (Pion QA), wdrażanie programów rozwojowych oraz szkoleń (Pion HR), wdrażanie narzędzi standaryzacji kosztów i analiz (Pion Finansów);

 1. wdrożenia i utrzymania oprogramowania SAP dla spółek w grupie kapitałowej, w tym również dla S. oraz dla F.;
 2. IT, w tym usług wdrożenia oprogramowania produkcyjnego, utrzymania infrastruktury IT, wdrażania nowych rozwiązań informatycznych, utrzymywania serwera pocztowego, centralnych zamówień sprzętu informatycznego i oprogramowania dla spółek w grupie kapitałowej oraz helpdesk (w tym również dla S. i F.).

Wskazana powyżej działalność usługowa jest prowadzona przez wyspecjalizowane działy działające w Centrali Spółki.

Ponadto, Spółka posiada również zarejestrowane znaki towarowe (prawa dotyczące znaków towarowych), do których należą m.in. znaki „Y.”, „K.”, „P.” oraz „A.”. Wartość rynkowa tych znaków stanowi znaczną część wartości rynkowej Spółki (według wycen niezależnych rzeczoznawców). Część z nich (tj. „K.” oraz „Y.”) jest obecnie licencjonowana do F. na podstawie zawartych umów licencji na używanie znaków towarowych. Wynagrodzenie dla Spółki z tego tytułu kalkulowane jest jako określony procent wartości obrotu netto ze sprzedaży towarów z danym znakiem towarowym. Część znaków towarowych (wymienione w pierwszym zdaniu niniejszego akapitu powyżej) jest używana przez Spółkę w zakresie prowadzonej sprzedaży na rynki zagraniczne (tj. sprzedaży na własne ryzyko towarów handlowych na rynkach eksportowych przez Oddział Sprzedaży i Marketingu).

Spółka (tu: Centrala Spółki) jako właściciel znaków towarowych odpowiada za rozwój tych znaków. Koszty dotyczące rozwoju znaków towarowych (np. koszty marketingu) ponosi Spółka. Natomiast, w celu wprowadzenia klarownego rozdzielenia biznesowego działalności Centrali Spółki i działalności Oddziału Sprzedaży i Marketingu (dla potrzeb reorganizacji opisanej poniżej w niniejszym wniosku) wprowadzono zasady alokacji wewnętrznych kosztów Spółki dotyczących znaków towarowych, zgodnie z którymi w zakresie, w jakim Oddział Sprzedaży i Marketingu prowadzi działalność marketingową dotyczącą znaków towarowych na rzecz Centrali Spółki, Centrala Spółki będzie obciążana przez Oddział Sprzedaży i Marketingu - na podstawie wewnętrznej noty księgowej - kosztami rozwoju znaków towarowych, ponoszonymi oryginalnie przez Oddział Sprzedaży i Marketingu.

Powyższe alokacje (księgowania) dokonywane będą na dedykowanych kontach technicznych, na podstawie not księgowych (wystawianych przez Oddział Sprzedaży i Marketingu).

CUW - Działalność usługowa

Działalność usługowa prowadzona obecnie przez CUW obejmuje świadczenie na rzecz F. oraz na rzecz spółek w grupie kapitałowej innych niż F. (w tym również dla S.) szeroko rozumianych usług księgowych (w tym w zakresie należności i zobowiązań, podatków, kontrolingu, windykacji, danych podstawowych oraz księgowości ogólnej) wraz z utrzymaniem archiwum.

Wyodrębnienie organizacyjne

Oddział Spółki w M. (jako część przedsiębiorstwa Spółki, tzw. Centrum Usług Wspólnych / CUW) jest obecnie wyodrębniony w schemacie organizacyjnym Spółki jako odrębna jednostka wewnętrzna. Wyodrębnienie organizacyjne i biznesowe CUW zostało potwierdzone w drodze uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Oddziału Spółki w M.. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki, uwzględniająca CUW jako wyodrębnioną część przedsiębiorstwa Spółki (i jako odrębnego pracodawcę, o czym mowa poniżej), została również potwierdzona w wewnętrznych aktach obowiązujących w CUW, jak np. Regulamin Pracy czy Regulamin ZFSŚ.

CUW jest też zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako oddział, a siedziba CUW jest odrębna od siedziby Spółki (CUW dysponuje w tym zakresie odrębną powierzchnią biurową dla prowadzenia swojej działalności, na podstawie zawartych umów najmu tej powierzchni).

Ponadto, CUW jest zarządzany przez Dyrektora Zarządzającego Oddziałem Spółki w M. - w którego zakresie obowiązków znajduje się nadzór i koordynacja funkcjonowania działalności CUW. Ustalone zostały też zasady podległości służbowej pomiędzy zarządzającym pracą CUW a pracownikami CUW, a także określona została hierarchiczna struktura podległości służbowej w ramach CUW oraz zasady zwierzchnictwa pomiędzy pracownikami CUW a pozostałymi pracownikami Spółki. Ze względu na fakt, iż CUW nie stanowi odrębnego podmiotu prawnego, w kwestiach formalnych Dyrektor Zarządzający Oddziałem Spółki w M. podlega Dyrektorowi Generalnemu Spółki (Prezesowi Zarządu komplementariusza Spółki; Prezes Zarządu komplementariusza Spółki jest zatrudniony w Spółce na stanowisku Dyrektora Generalnego). Dyrektor Zarządzający Oddziałem Spółki w M. raportuje bezpośrednio do Dyrektora Generalnego Spółki (Prezesa Zarządu komplementariusza Spółki).

Oddział Spółki w M. składa się z następujących działów:

 • CUW - Księgowość Ogólna,
 • CUW- Należności,
 • CUW - Zobowiązania,
 • CUW - Podatki,
 • CUW- Windykacja,
 • CUW- Dane Podstawowe,
 • CUW- Kontroling.

CUW jako oddział Spółki jest zarejestrowany również jako odrębny pracodawca i zatrudnia pracowników, którzy wykonują pracę związaną ze świadczonymi przez CUW szeroko rozumianymi usługami księgowymi i którzy posiadają odpowiednie kompetencje do realizacji zadań będących przedmiotem działalności Oddziału Spółki w M.. Ponadto, CUW posiada odrębną i niezależną sprawozdawczość ZUS i PFRON, ma odrębne regulaminy pracy i ZFSŚ oraz korzysta z dotacji PFRON jako niezależny pracodawca.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Do Oddziału Spółki w M. przydzielone są niezbędne w jego działalności składniki majątkowe - m.in. tytuły prawne do korzystania z nieruchomości (tu w szczególności, do biura, w którym znajduje się siedziba Oddziału Spółki w M.); aktywa trwałe (tj. maszyny biurowe, komputery, drukarki, meble i pozostałe wyposażenie biura, samochody wykorzystywane w bieżącej działalności); zapasy (np. materiałów biurowych) - w odniesieniu do których Oddział Spółki w M. uzyskał możliwość samodzielnego zarządzania. Możliwe jest wyodrębnienie tego majątku CUW w ramach majątku Spółki.

Oddział Spółki w M. ma także możliwość nabywania towarów i usług na swoje potrzeby (co do zasady w sposób niezależny od Spółki, w ramach budżetu przypisanego do Oddziału Spółki w M.). CUW, podobnie jak inne jednostki organizacyjne w ramach Spółki i inne spółki w grupie, do której należy Spółka, korzysta z serwerów i związanego z nimi oprogramowania utrzymywanych przez Dział IT.

Do Oddziału Spółki w M. alokowani są również pracownicy, którzy wykonują pracę związaną ze świadczonymi przez CUW usługami i którzy posiadają odpowiednie kompetencje do realizacji zadań będących przedmiotem działalności CUW. Pracownicy ci są zatrudnieni przez Oddział Spółki w M..

Wyodrębnienie finansowe

Z perspektywy wyodrębnienia finansowego, wyodrębnienie Oddziału Spółki w M. dotyczy rejestracji kosztów dotyczących działalności CUW (ponoszonych przez CUW) w oddzielnym dziale gospodarczym w systemie SAP (w ramach odrębnych ewidencji MPK / miejsca powstawania kosztów). Także przychód ze sprzedaży usług Oddziału Spółki w M., księgowany w ramach Spółki, może być wyodrębniony.

Do Oddziału Spółki w M. nie są dokonywane alokacje zarządcze / wewnętrzne innych niż wyżej wymienione kosztów, które są ponoszone przez inne działy / jednostki funkcjonujące w ramach Spółki. Niemniej Spółka ma możliwość zastosowania narzędzi rachunkowych (np. klucze alokacji) umożliwiających ewidencję zdarzeń gospodarczych w Spółce w sposób pozwalający na przyporządkowanie kosztów innych działów / jednostek Spółki, które dotyczą realizowania wewnętrznych funkcji na rzecz Oddziału Spółki w M..

Oddział Spółki w M. posiada również należności (np. z tytułu odrębnych, zawartych przez CUW ze spółkami z grupy kapitałowej umów o świadczenie usług księgowych) oraz zobowiązania związane z realizacją usług świadczonych przez CUW (np. z tytułu wynajmu powierzchni, usług pocztowych, wynagrodzeń należnych pracownikom alokowanym do CUW zatrudnionym przez CUW, dostawcom materiałów biurowych, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz CUW). Należności i zobowiązania nie są obecnie rejestrowane oddzielnie. Istnieje natomiast możliwość ich wyodrębnienia. W odniesieniu do należności możliwe jest „ręczne” alokowanie należności do CUW z uwagi na identyfikowalną (określoną i powtarzalną) ilość faktur wystawianych przez Oddział Spółki w M.. W odniesieniu do zobowiązań możliwe jest natomiast śledzenie kont kosztowych w relacji do zobowiązań Oddziału Spółki w M. (i w ten sposób ustalenie kwoty zobowiązań CUW). Niemniej, na moment dokonywania Transakcji 1 reorganizacji opisanej poniżej w niniejszym wniosku, Spółka dokona wyodrębnienia należności i zobowiązań Oddziału Spółki w M. w dodatkowej ewidencji na podstawie danych z systemu SAP. Oddział Spółki w M. nie jest jednostką samobilansującą (nie jest oddziałem samobilansującym). Niemniej, istnieje możliwość określenia pozycji finansowej CUW (przychodów i kosztów, aktywów i pasywów), w tym możliwość sporządzenia odrębnych sprawozdań finansowych dla Oddziału Spółki w M. (rachunku zysków i strat, bilansu). Dla Oddziału Spółki w M. przygotowywana jest również odrębna strategia, biznes plan oraz cele biznesowe i plany finansowe.

Oddział Sprzedaży i Marketingu - Działalność Usługowo-Handlowa

Działalność usługowo - handlowa Oddziału Sprzedaży i Marketingu obejmuje:

 1. sprzedaż eksportowa - w ramach tej działalności Oddział Sprzedaży i Marketingu nabywa (kupuje) od F. wyroby tej spółki, a następnie na własny rachunek i we własnym imieniu sprzedaje je na rynkach zagranicznych samodzielnie (tj. sprzedaż na własne ryzyko towarów handlowych na rynkach eksportowych) albo poprzez pośredników (tj. za pośrednictwem podmiotów zarejestrowanych w Polsce realizujących dostawę wyrobów F. na rynki zagraniczne).
 2. pośrednictwo w sprzedaży na rzecz F. - w ramach tej działalności Oddział Sprzedaży i Marketingu, na mocy zawartej umowy o świadczenie usług handlowych i trade marketingowych, sprzedaje w imieniu i na rachunek F. wyroby F. na rynku krajowym, otrzymując od F. wynagrodzenie za świadczone usługi pośrednictwa sprzedaży; usługi prowadzone / świadczone przez Oddział Sprzedaży i Marketingu obejmują pełną obsługę sprzedażową, w tym zapewnienie funkcjonowania sił sprzedaży oraz podejmowanie decyzji sprzedażowych.
 3. działalność marketingowa - w dwóch obszarach:
  1. świadczenie przez Oddział Sprzedaży i Marketingu za wynagrodzeniem, na mocy zawartej umowy o świadczenie usług handlowych i trade marketingowych, na rzecz F. usług marketingowych dotyczących znaków towarowych posiadanych przez F. (np. znaki towarowe „M.”, „B.”); usługi Oddziału Sprzedaży i Marketingu obejmują ponadto pełną obsługę marketingową, w tym podejmowanie kroków zmierzających do wzrostu sprzedaży na rynku krajowym, w odniesieniu zarówno do sprzedaży mięsnych produktów świeżych jak i przetworzonych.
  2. prowadzenie przez Oddział Sprzedaży i Marketingu działalności marketingowej związanej z dokonywaną przez Spółkę obsługą własnych znaków towarowych.

Ponadto, działalność usługowo - handlowa prowadzona obecnie przez Oddział Sprzedaży i Marketingu na rzecz F. (opisana w pkt 2 i 3a powyżej) obejmuje m.in. analizę portfela produktów F., tworzenie kategorii produktów, pozycjonowanie marek F. w ramach poszczególnych kategorii, opracowywanie optymalnych narzędzi marketingowych i promocyjnych, dobór optymalnych narzędzi marketingowych i promocyjnych do przyjętych strategii, prowadzenie analiz i badań rynku, analizę strategii marketingowej konkurencji, opracowywanie i tworzenie projektów graficznych opakowań, materiałów promocyjnych, katalogów handlowych itp., prowadzenie serwisu konsumenta i infolinii, budowanie i administrowanie bazami danych konsumentów, e-marketing, świadczenie usług, które mają na celu bezpośrednio lub pośrednio wpływać na zwiększenie sprzedaży, w szczególności usługi pozycjonowania towarów na półkach (merchandising), organizację degustacji, organizowanie konkursów, sprzedaży premiowej i innych akcji promocyjnych).

Wyodrębnienie organizacyjne

Oddział Sprzedaży i Marketingu funkcjonuje na podstawie uchwały zarządu komplementariusza Spółki z dnia 10 kwietnia 2015 r: w sprawie utworzenia Oddziału Sprzedaży i Marketingu z siedzibą w Warszawie (dalej: Uchwała). Stosowny wpis do KRS w tym zakresie został dokonany przez sąd w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z tekstem podjętej Uchwały „Oddział Sprzedaży i Marketingu posiada własną strukturę organizacyjną i jest całkowicie wydzieloną organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo jednostką Spółki”.

W szczególności, Oddział Sprzedaży i Marketingu jest obecnie wyodrębniony w schemacie organizacyjnym Spółki jako odrębna jednostka wewnętrzna. Oddział Sprzedaży i Marketingu liczy ponad 250 osób (zgodnie z Uchwałą, do Oddziału Sprzedaży i Marketingu przypisano 263 pracowników, których imienna lista wraz ze wskazaniem zajmowanych stanowisk przez poszczególnych pracowników stanowi załącznik do Uchwały).

Oddział Sprzedaży i Marketingu jest zarządzany przez Dyrektora Zarządzającego ds. Sprzedaży i Marketingu, w którego zakresie obowiązków - zgodnie z Uchwałą Zarządu komplementariusza Spółki w sprawie określenia obowiązków Dyrektora Zarządzającego ds. Sprzedaży i Marketingu - znajduje się nadzór i koordynacja funkcjonowania działalności poszczególnych działów Oddziału Sprzedaży i Marketingu, polegające w szczególności na: zarządzaniu Oddziałem Sprzedaży i Marketingu, ustalaniu struktury organizacyjnej Oddziału Sprzedaży i Marketingu, kreowaniu polityki sprzedażowej w poszczególnych kanałach, w kraju i zagranicą, kreowaniu polityki marketingowej, administracyjnym nadzorze nad znakami towarowymi, budowaniu relacji biznesowych z wiodącymi partnerami, nadzorze nad przestrzeganiem prawa i norm Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie, wydawaniu zarządzeń w sprawach wymagających regulacji wewnętrznych w Oddziale Sprzedaży i Marketingu. Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu raportuje do Dyrektora Generalnego Spółki (Prezesa Zarządu komplementariusza Spółki).

W skład Oddziału Sprzedaży i Marketingu wchodzą następujące działy, za których zarządzanie operacyjne oraz koordynację działań odpowiada Dyrektor zarządzający danym działem:

 • Dział RD,
 • Dział Marketingu,
 • Dział Analiz Rynku i Strategii,
 • Biuro Obsługi Klienta, w tym: Biuro Obsługi Klienta - Cenniki, Dział Dokumentacji Eksportu, Biuro Obsługi Klienta – Zakłady,
 • Dział Sprzedaży Tradycyjnej - odpowiadający za sprzedaż do klientów kanału tradycyjnego, obejmujący ogólnopolską sprzedaż konserw oraz regionalne działy sprzedaży tradycyjnej,
 • Dział Sprzedaży Nowoczesnej - odpowiadający za sprzedaż do klientów kanału nowoczesnego, w tym dyskontów, supermarketów, hipermarketów, foodservice (stacje paliw, HO-RE-CA),
 • Dział Sprzedaży Eksportowej - Produkty Przetworzone,
 • Dział Sprzedaży Mięsa Świeżego,
 • Dział Polityki Cenowej.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Do Oddziału Sprzedaży i Marketingu - na mocy uchwały Zarządu spółki F. (będącej komplementariuszem Spółki) dotyczącej przypisania do tego Oddziału składników majątkowych - przydzielone zostały niezbędne w jego działalności składniki majątkowe, m.in. tytuły prawne do korzystania z nieruchomości (tu w szczególności, do powierzchni biurowej, w którym znajduje się Oddział Sprzedaży i Marketingu), a także aktywa trwałe, tj. maszyny biurowe, komputery, drukarki, meble i pozostałe wyposażenie biura; samochody wykorzystywane w bieżącej działalności) - w odniesieniu do których Oddział Sprzedaży i Marketingu uzyskał możliwość samodzielnego zarządzania. Możliwe jest wyodrębnienie majątku tego Oddziału w ramach majątku Spółki.

Dla Oddziału Sprzedaży i Marketingu nabywane są także (z budżetu przewidzianego dla tego Oddziału) towary i usługi na własne potrzeby tego Oddziału. Oddział Sprzedaży i Marketingu, podobnie jak inne jednostki organizacyjne w ramach Spółki i inne spółki w grupie, do której należy Spółka, korzysta z serwerów i związanego z nimi oprogramowania utrzymywanych przez Dział IT.

Zgodnie z Uchwałą, przedmiotem działalności Oddziału Sprzedaży i Marketingu jest świadczenie usług handlowych i marketingowych na rynku krajowym na rzecz spółki F. oraz sprzedaż we własnym imieniu mięsa i produktów mięsnych za granicę.

Do Oddziału Sprzedaży i Marketingu alokowani są również pracownicy, którzy wykonują pracę związaną ze świadczonymi przez Oddział Sprzedaży i Marketingu usługami i którzy posiadają odpowiednie kompetencje do realizacji zadań będących przedmiotem działalności tego Oddziału. Pracownicy ci są zatrudnieni przez Spółkę (Oddział Sprzedaży i Marketingu nie posiada statusu odrębnego od Spółki pracodawcy).

Wyodrębnienie finansowe

Z perspektywy wyodrębnienia finansowego, wyodrębnienie Oddziału Sprzedaży i Marketingu dotyczy rejestracji kosztów dotyczących działalności tego Oddziału (ponoszonych przez ten Oddział) w ramach odrębnych ewidencji MPK / miejsca powstawania kosztów. Także przychód ze sprzedaży usług Oddziału Sprzedaży i Marketingu oraz przychody ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, księgowany w ramach Spółki, może być wyodrębniony na poziomie tego Oddziału. Kwestia ta została wskazana także w Uchwale, zgodnie z którą koszty i przychody Oddziału Sprzedaży i Marketingu są wyodrębnione i rozpoznawane na odrębnych kontach.

Do Oddziału Sprzedaży i Marketingu nie są dokonywane alokacje zarządcze / wewnętrzne innych niż wyżej wymienione kosztów, które są ponoszone przez inne działy / jednostki funkcjonujące w ramach Spółki. Niemniej Spółka ma możliwość zastosowania narzędzi rachunkowych (np. klucze alokacji) umożliwiających ewidencję zdarzeń gospodarczych w Spółce w sposób pozwalający na przyporządkowanie kosztów innych działów / jednostek Spółki, które dotyczą realizowania wewnętrznych funkcji na rzecz Oddziału Sprzedaży i Marketingu.

Należności i zobowiązania związane z Oddziałem Sprzedaży i Marketingu nie są obecnie rejestrowane oddzielnie, istnieje natomiast możliwość ich wyodrębnienia. W odniesieniu do należności możliwe jest „ręczne” alokowanie należności do Oddziału Sprzedaży i Marketingu z uwagi na identyfikowalną ilość faktur wystawianych przez Spółkę. W odniesieniu do zobowiązań możliwe jest natomiast śledzenie kont kosztowych w relacji do zobowiązań Oddziału Sprzedaży i Marketingu (i w ten sposób ustalenie kwoty jego zobowiązań). Niemniej, na moment dokonywania Transakcji 3 reorganizacji opisanej poniżej w niniejszym wniosku, Spółka dokona wyodrębnienia należności i zobowiązań Oddziału Sprzedaży i Marketingu w dodatkowej ewidencji na podstawie danych z systemu SAP.

Oddział Sprzedaży i Marketingu, jako jednostka wewnętrzna Spółki, nie jest jednostką samofinansującą. Niemniej, istnieje możliwość określenia pozycji finansowej tego Oddziału (przychodów i kosztów, aktywów i pasywów), w tym możliwość sporządzenia odrębnych sprawozdań finansowych dla Oddziału Sprzedaży i Marketingu (rachunku zysków i strat, bilansu pro forma). Dla Oddziału Sprzedaży i Marketingu przydzielony jest także odrębny budżet w ramach ogólnego budżetu Spółki. Oddział Sprzedaży i Marketingu realizuje również cele biznesowe w ramach planów, biznesowych Spółki i grupy kapitałowej.

Ponadto, istnieją zasady alokacji wewnętrznych kosztów dotyczących znaków towarowych posiadanych przez A. pomiędzy Centralę Spółki i Oddział Sprzedaży i Marketingu. W szczególności, w zakresie, w jakim Oddział Sprzedaży i Marketingu prowadzi działalność marketingową dotyczącą znaków towarowych na rzecz Centrali Spółki, Centrala Spółki będzie obciążana przez Oddział Sprzedaży i Marketingu - na podstawie wewnętrznej noty księgowej - kosztami rozwoju znaków towarowych, ponoszonymi oryginalnie przez Oddział Sprzedaży i Marketingu.

Powyższe alokacje (księgowania) dokonywane będą na dedykowanych kontach technicznych, na podstawie not księgowych (wystawianych przez Oddział Sprzedaży i Marketingu).

Obecnie Oddział Sprzedaży i Marketingu w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje rachunki bankowe (w tym, walutowe) Spółki, które to rachunki Spółka posiada oprócz rachunku zbiorczego (głównego rachunku Spółki służącego do przeprowadzania rozliczeń). Z uwagi na prowadzenie przez Oddział Sprzedaży i Marketingu działalności eksportowej, na rachunki walutowe przelewane są należności związane z tą działalnością. Umożliwia to identyfikację należności dotyczących działalności eksportowej Oddziału Sprzedaży i Marketingu. Rachunki bankowe zostały otwarte jeszcze przed utworzeniem Oddziału Sprzedaży i Marketingu i stroną umowy jest Spółka.

Opis planowanej reorganizacji biznesowej Spółki

W ramach działań restrukturyzacyjnych prowadzonych obecnie w grupie kapitałowej, do której należy Spółka planowane jest przeprowadzenie reorganizacji struktury biznesowej grupy kapitałowej w Polsce, w tym również w odniesieniu do Spółki.

Celem planowanych działań będzie m.in. optymalizacja kosztów oraz uproszczenie, zapewnienie przejrzystości modelu funkcjonowania i racjonalizacja struktury usługowej i handlowej w ramach grupy kapitałowej (związana m.in. z alokowaniem określonych funkcji specjalistycznych do jednej ze spółek z grupy kapitałowej, tu: do S., która to spółka w ogólności będzie miała za zadanie świadczyć usługi outsourcingowe i doradcze dla pozostałych spółek z grupy kapitałowej), a także centralizacja, usprawnienie i zwiększenie efektywności działalności handlowej i usługowej podmiotów działających w grupie kapitałowej, do której należy m.in. Spółka (poprzez przeniesienie tych funkcji do jednej ze spółek z grupy kapitałowej, tu: do F.).

W szczególności, w ramach reorganizacji struktury biznesowej grupy kapitałowej, planowane jest przeniesienie oddziałów / działów / departamentów / innych jednostek organizacyjnych Spółki (wykonujących określone funkcje i zadania w strukturach Spółki, wraz z majątkiem niezbędnym do wykonywania tych funkcji i zadań, a także wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za pełnienie poszczególnych funkcji i wykonywanie zadań) ze Spółki do innych spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka (tu do S. i do F.). Planowane jest, że w ramach reorganizacji nie zostaną przeniesione znaki towarowe, których właścicielem jest Spółka, jednak na podstawie odpowiednich umów pomiędzy Spółką a F., F. zapewnione zostanie prawo do korzystania (licencje) przez F. ze znaków towarowych Spółki.

Zgodnie ze scenariuszem planowanej restrukturyzacji przyjętym przez grupę kapitałową, do której należy Spółka planowane są poniższe transakcje:

 1. Transakcje przeniesienia do S.

W tym zakresie, transferowi do S. będą podlegały (w całości lub w części) następujące oddziały / działy/ departamenty / inne jednostki organizacyjne Spółki:

 • CUW, realizujący szeroko rozumiane usługi księgowe - w całości (patrz Transakcja 1 w ramach reorganizacji),
 • Dział IT funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Transakcja 2 w ramach reorganizacji),
 • Dział Prawny / Nadzoru Właścicielskiego funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Transakcja 2 w ramach reorganizacji),
 • Departament Finansów funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w zakresie, w jakim obejmuje on Dział Zarządzania Gotówką (patrz Transakcja 2 w ramach reorganizacji); w szczególności, Dział Sprawozdawczości Finansowej, Dział Rozwoju Aplikacji PP, Dział Kontrolingu, Dział Kosztów i Dział Bonusów działające obecnie w ramach Departamentu Finansowego nie będą podlegały przeniesieniu do S. w ramach Transakcji 2 reorganizacji,
 • Dział PR funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Transakcja 2 w ramach reorganizacji),
 • Dział Audytu Wewnętrznego funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Transakcja 2 w ramach reorganizacji).

Wraz z przeniesieniem ww. jednostek organizacyjnych Spółki do S., do tego podmiotu (tu: do S.) przeniesione zostaną również składniki majątku wykorzystywane w działalności tych oddziałów / działów, a także ludzie tam pracujący (obecni pracownicy Spółki).

Dodatkowo, w ramach reorganizacji zostanie rozwiązana umowa o pracę Dyrektora Generalnego Spółki (Prezesa Zarządu komplementariusza Spółki) ze Spółką i osoba ta nawiąże stosunek pracy z S.

Ponadto, niezależnie od przeprowadzenia Transakcji 1 i Transakcji 2, planowane jest przeniesienie (sprzedaż) do S. Działu Skupu Trzody Chlewnej funkcjonującego obecnie w ramach Centrali Spółki - w całości. Termin transakcji nie jest jeszcze ustalony (tj. nie podjęto jeszcze decyzji, czy sprzedaż Działu Skupu Trzody Chlewnej do S. nastąpi przed przeprowadzeniem Transakcji 1 i Transakcji 2, równolegle do przeprowadzenia Transakcji 1 i Transakcji 2, czy też po przeprowadzeniu Transakcji 1 i Transakcji 2).

Transakcja 1

W ramach Transakcji 1 planowane jest przeniesienie (w formie sprzedaży) - ze Spółki do S. - Oddziału Spółki w M. (CUW), realizującego obecnie działalność w zakresie szeroko rozumianych usług księgowych.

Planowane jest, te w związku ze sprzedażą Oddziału Spółki w M. przez Spółkę do S., przeniesieniu do S. ulegnie świadczenie szeroko rozumianych usług księgowych wykonywanych obecnie przez CUW. W zakresie, w jakim przenoszone usługi będą w momencie sprzedaży świadczone przez Oddział Spółki w M. na rzecz S., usługi te (w zakresie potrzebnym S.) staną się funkcjami wykonywanymi wewnętrznie przez S. Jednocześnie, w zakresie, w jakim przed sprzedażą Oddział Spółki w M. wykonywał będzie niektóre usługi i funkcje na rzecz Spółki (Centrali Spółki lub Oddziału Sprzedaży i Marketingu), po sprzedaży Oddziału Spółki w M. do S., te usługi i funkcje staną się usługami wykonywanymi przez S. na rzecz Spółki lub F., o ile nadal Spółka / F. będzie takich usług / funkcji potrzebowała.

Sprzedaż CUW będzie obejmowała ogół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących majątek Spółki przypisany do Oddziału Spółki w M., wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez CUW (zarówno aktywa, jak i pasywa). W skład majątku przenoszonego (sprzedawanego) do S. wchodzić będą w szczególności (w zakresie w jakim będą istnieć na dzień transakcji):

 1. Prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenie usług
  • do S. przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z podmiotami z grupy w zakresie świadczenia usług CUW
 1. Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby działalności związanej z CUW/z Oddziałem Spółki w M.
  • CUW prowadzi działalność w wynajmowanej nieruchomości na terenie Morlin; umowa najmu zostanie przeniesiona do S.
 1. Aktywa trwałe
  • wyposażenie biura w M. (w tym meble biurowe, komputery, monitory, drukarki, itp.)
  • inne aktywa trwałe istotne z punktu widzenia działalności w zakresie CUW przypisane do Oddziału Spółki w M.
 1. Inne aktywa, w tym należności handlowe z tytułu usług
  • należności z tytułu świadczonych przez CUW usług
  • inne należności
 1. Alokowane do CUW wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności w zakresie CUW
  • w szczególności licencje lub prawa majątkowe do systemów informatycznych alokowanych do CUW i wykorzystywanych przez pracowników CUW (m.in. licencje SAP i Windows)
 1. Zobowiązania
  • zobowiązania z tytułu umowy najmu nieruchomości w M.
  • zobowiązania z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w M.
  • zobowiązania z tytułu kosztów związanych z usługami pocztowymi
  • zobowiązania pracownicze (z uwzględnieniem w szczególności rezerwy na urlopy, rezerwy na świadczenia dodatkowe i z tytułu nagrody rocznej) w stosunku do pracowników CUW
  • pozostałe zobowiązania (o ile faktycznie będą występowały w CUW na moment sprzedaży)

(w tym zakresie, zobowiązania Spółki, przypisane do Oddziału Spółki w M., przejęte zostaną przez S. pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód wierzycieli Spółki, będących stroną zawartych przez Spółkę umów; o ile zgoda taka będzie wymagana; do czasu uzyskania takich zgód Spółka i S. ukształtują wzajemne prawa na zasadzie art. 392 i 521 § 2 kodeksu cywilnego; szczegółowe zasady przejęcia zobowiązań przez S. i odpowiedzialności za nie określać będzie umowa sprzedaży)

 1. Inne umowy związane z prowadzeniem działalności przez CUW

a ponadto także:

 1. do S. przejdą pracownicy zaangażowani w działalność CUW - tj. pracownicy zatrudnieni obecnie przez CUW jako odrębnego pracodawcę
  • pracownicy CUW zostaną przeniesieni do S. w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy i ich pracodawcą po sprzedaży stanie się oddział S..

Sprzedaż Oddziału Spółki w M. przez Spółkę do S. potwierdzać będzie treść umowy sprzedaży Oddziału Spółki w M. zawartej pomiędzy Spółką i S., z punktu widzenia prawnego ukształtowanej jako umowa sprzedaży przedsiębiorstwa w formie oddziału spółki. Cena przedmiotu sprzedaży opisanego powyżej (tu: Oddziału Spółki w M.) zostanie określona przez strony w umowie.

Zakłada się, że po dokonaniu sprzedaży CUW przez Spółkę do S., nabywca (tu: S.) w oparciu o składniki majątku przejęte (nabyte) od Spółki w ramach CUW będzie kontynuować działalność związaną ze świadczeniem usług księgowych w zakresie, w jakim działalność ta prowadzona była wcześniej (tj. przed sprzedażą) przez Oddział Spółki w M. w ramach Spółki. Przy czym w zakresie, w jakim przenoszone usługi będą w momencie sprzedaży świadczone przez Oddział Spółki w M. na rzecz S., usługi te (w zakresie potrzebnym S.) staną się funkcjami wykonywanymi wewnętrznie przez S.. Jednocześnie, w zakresie, w jakim przed sprzedażą Oddział Spółki w M. wykonywał będzie niektóre usługi i funkcje na rzecz Spółki (Centrali Spółki lub Oddziału Sprzedaży i Marketingu), po sprzedaży Oddziału Spółki w M., te usługi i funkcje staną się usługami wykonywanymi przez S. na rzecz Spółki, o ile nadal Spółka będzie takich usług / funkcji potrzebowała lub na rzecz F.. Po sprzedaży Oddział Spółki w M. będzie nadal korzystał z serwerów i związanego z nimi oprogramowania utrzymywanych przez Dział IT.

CUW nabyty przez S. utworzy w ramach S. odrębny, zarejestrowany oddział S., do którego m.in. przypisane zostaną składniki majątku Oddziału Spółki w M. i który będzie odrębnym pracodawcą (także dla dotychczasowych pracowników Oddziału Spółki w M. - tu: w szczególności, pracownicy CUW zostaną przeniesieni do S./ do oddziału S. w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy i ich pracodawcą po sprzedaży stanie się S./ oddział S.).

Transakcja 2

W ramach Transakcji 2 planowane jest przeniesienie (w formie sprzedaży) - ze Spółki do S. - niektórych działów Spółki, funkcjonujących obecnie w ramach Centrali Spółki i wykonujących określone funkcje i zadania w strukturach Spółki.

Sprzedaż tych działów będzie obejmowała sprzedaż całego majątku wykorzystywanego przez te działy/przypisanego do tych działów (tj. sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, serwerów, licencji potrzebnych do świadczenia usług, np. licencji SAP i Windows, itp.), a także przeniesienie wszystkich pracowników tych działów, odpowiedzialnych za pełnienie poszczególnych funkcji i wykonywanie zadań.

Planowane jest, że pracownicy sprzedawanych działów Spółki zostaną przeniesieni do S. w ramach przeniesienia części zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy i ich pracodawcą po sprzedaży stanie się S..

W tym zakresie, sprzedaży do S. będą podlegały następujące działy funkcjonujące obecnie w ramach Centrali Spółki:

 • Dział IT funkcjonujący w ramach Centrali Spółki,
 • Dział Prawny / Nadzoru Właścicielskiego funkcjonujący w ramach Centrali Spółki,
 • Dział PR funkcjonujący w ramach Centrali Spółki,
 • Dział Zarządzania Gotówką funkcjonujący w ramach Departamentu Finansów w Centrali Spółki (w szczególności, Dział Sprawozdawczości Finansowej, Dział Rozwoju Aplikacji PP, Dział Kontrolingu, Dział Kosztów i Dział Bonusów działające obecnie w ramach Departamentu Finansowego nie będą podlegały przeniesieniu do S. w ramach Transakcji 2 reorganizacji),
 • Dział Audytu Wewnętrznego funkcjonujący w ramach Centrali Spółki.

Ww. działy Spółki zaangażowane są obecnie (i będą zaangażowane na moment sprzedaży) w wykonywanie przez Spółkę (przez Centralę Spółki) określonych funkcji specjalistycznych lub w świadczenie przez Spółkę określonych usług na rzecz innych spółek z grupy kapitałowej (w tym również na rzecz S. i F.), obejmujących m.in. (chociaż nie wyłącznie):

 • usługi wdrożenia i utrzymania oprogramowania SAP dla spółek w grupie kapitałowej (w tym również dla S. i F.);
 • usługi IT, w tym usługi wdrożenia oprogramowania produkcyjnego, utrzymania infrastruktury IT, wdrażania nowych rozwiązań informatycznych, utrzymywania jednego serwera pocztowego, centralnych zamówień sprzętu informatycznego i oprogramowania dla spółek w grupie kapitałowej (w tym również dla S. i F.);
 • usługi doradcze dla F. - obejmujące obsługę zarządzania gotówką (w tym zdobywanie finansowania), usługi prawne i nadzoru właścicielskiego;
 • usługi PR dla spółek w grupie kapitałowej (w tym również dla S. i F.);
 • funkcje audytu wewnętrznego.

Planowane jest, że w związku ze sprzedażą wyżej wymienionych działów funkcjonujących w Centrali Spółki przez Spółkę do S., przeniesieniu do S. ulegnie również świadczenie usług i wykonywanie funkcji realizowanych obecnie przez sprzedawane działy funkcjonujące w Centrali Spółki. Tu, w zakresie, w jakim przenoszone usługi będą w momencie sprzedaży świadczone przez Spółkę na rzecz S., usługi te (w zakresie potrzebnym S.) staną się funkcjami wykonywanymi wewnętrznie przez S.. Jednocześnie, w zakresie, w jakim przed sprzedażą Spółka wykonywała będzie niektóre usługi i funkcje na swoją rzecz (tj. funkcje wewnętrzne, na rzecz Centrali Spółki lub ewentualnie Oddziału Sprzedaży i Marketingu), po sprzedaży, te usługi i funkcje staną się usługami wykonywanymi przez S. na rzecz Spółki, o ile nadal Spółka będzie takich usług / funkcji potrzebowała, lub na rzecz F..

Sprzedaż ww. działów przez Spółkę do S. potwierdzać będzie treść umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Spółką i S., z punktu widzenia prawnego ukształtowanej jako umowa sprzedaży składników majątkowych.

W ramach przedmiotowej sprzedaży nie dojdzie do przeniesienia takich składników przedsiębiorstwa Spółki, jak: księgi, środki pieniężne przechowywane na rachunkach bankowych, należności i zobowiązania (w tym wynikające z zawartych przez Spółkę umów), itp. W ramach sprzedaży może dojść do przeniesienia na S. niektórych umów, których stroną jest Spółka (praw i obowiązków z tych umów), w szczególności obowiązujących umów licencyjnych i umów na świadczenie usług (np. w ramach Działu IT), w odniesieniu do których Spółka na moment sprzedaży w ramach Transakcji 2 w ramach reorganizacji będzie mogła dochodzić praw i roszczeń, a także umów z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i świadczącymi usługi na rzecz ww. działów. W ramach sprzedaży, w odniesieniu do niektórych usług, część zawartych obecnie przez Spółkę umów może zostać natomiast rozwiązana przez Spółkę i zawarte zostaną w tym zakresie nowe umowy (przez S.). W zależności od okoliczności, S. może również przystąpić do umów wielostronnych obowiązujących obecnie Spółkę.

Umowy, na podstawie których przenoszone działy świadczą usługi, zostaną rozwiązane i nie będą przenoszone. W tym zakresie S. w miarę potrzeb zawrze nowe umowy.

Ogólna charakterystyka działów Spółki mających podlegać sprzedaży (przeniesieniu) przez Spółkę do S. w ramach Transakcji 2 w ramach reorganizacji przedstawiona została poniżej:

Dział IT

Wyodrębnienie organizacyjne Działu IT pozwała na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: licencji, także licencji wykorzystywanych przez ten dział, w szczególności licencji deweloperskich i administracyjnych, komputerów, samochodów służbowych, serwerów, sprzętu biurowego i innego, itp.). Nie są natomiast wyodrębniane zobowiązania tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu IT do S.. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu IT z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz F. oraz innych podmiotów w grupie kapitałowej, gdyż w szczególności mogą być one częścią szerszej usługi. Dane dotyczące Działu IT są podstawą wyliczenia części przychodów z ww. szerszej usługi, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu IT.

Dział IT liczy kilkadziesiąt osób, jest zarządzany przez Dyrektora ds. IT i świadczy specjalistyczne usługi na rzecz F., na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z F. (w tym m.in. usługę utrzymania i rozwoju poczty elektronicznej dla wszystkich użytkowników poczty elektronicznej w F., usługę HelpDesk, usługi wdrożeniowe w ramach umowy o wdrożenie SAP). Analogiczne usługi są również świadczone przez Dział IT dla innych podmiotów w grupie kapitałowej, do której należy Spółka. Ponadto, Dział IT rozwija również oprogramowanie potrzebne do realizacji celów Spółki. Jedną z funkcji Działu IT jest (i będzie również po dokonaniu Transakcji 1-4) zapewnienie pozostałym jednostkom organizacyjnym (działom, oddziałom, innym jednostkom organizacyjnym Spółki) w ramach Spółki, jak również innym spółkom w grupie, do której należy Spółka, możliwości korzystania z serwerów oraz związanego z nimi oprogramowania.

Dział Prawny / Nadzoru Właścicielskiego

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Prawnego / Nadzoru Właścicielskiego pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: licencji wykorzystywanych przez ten dział, komputerów, samochodów służbowych, sprzętu biurowego i innego, itp.). Nie są natomiast wyodrębniane zobowiązania tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu Prawnego / Nadzoru Właścicielskiego do S.. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu Prawnego / Nadzoru Właścicielskiego z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz F.. Dane dotyczące Działu Prawnego / Nadzoru Właścicielskiego są podstawą wyliczenia części przychodów z ww. usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu Prawnego / Nadzoru Właścicielskiego.

Dział Prawny / Nadzoru Właścicielskiego jest kilkuosobowy (liczy 7 osób, 6 osób w części prawnej i 1 osoba w części dotyczącej nadzoru korporacyjnego), jest zarządzany przez Dyrektora Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego i świadczy specjalistyczne usługi na rzecz F., na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z F.. Ponadto, istotną funkcją pełnioną przez pracowników Działu Prawnego / Nadzoru Właścicielskiego jest nadzór nad strukturą właścicielską grupy kapitałowej, do której należy Spółka, a także nadzór nad umowami zawieranymi przez Spółkę.

Dział PR

Wyodrębnienie organizacyjne Działu PR pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: licencje wykorzystywane przez ten dział, komputer, sprzęt biurowy i inny, samochód służbowy, itp.). Nie są natomiast wyodrębniane zobowiązania tego działu. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody tego działu z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz F.. Dane dotyczące Działu PR są podstawą wyliczenia części przychodów z usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu PR.

Działem PR zajmuje się Dyrektor ds. PR. Dział PR świadczy specjalistyczne usługi na rzecz F., na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z F.. Dział PR obecnie nie zatrudnia pracowników, natomiast nabywa powyższe usługi od osoby prowadzącej działalność gospodarczą w tym zakresie.

Departament Finansów - Dział Zarządzania Gotówką

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Zarządzania Gotówką (w ramach Departamentu Finansowego i w ramach Spółki) pozwala na określenie - w odniesieniu do tego działu - jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: komputerów, sprzętu biurowego i innego, samochodów służbowych, itp.). Nie są natomiast wyodrębniane zobowiązania tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu Zarządzania Gotówką do S.. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu Zarządzania Gotówką z tytułu realizacji przez nie usług na rzecz F.. Dane dotyczące Działu Zarządzania Gotówką są podstawą wyliczenia części przychodów z usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu Zarządzania Gotówką.

Dział Zarządzania Gotówką (w ramach Departamentu Finansowego) liczy kilka osób, jest zarządzany przez Dyrektora ds. Zarządzania Gotówką. Dział ten świadczy specjalistyczne usługi na rzecz F., na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z F., a także dla innych spółek z grupy.

Dział Audytu Wewnętrznego

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Audytu Wewnętrznego pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: licencji wykorzystywanych przez ten dział, komputerów, sprzętu biurowego i innego, samochodów służbowych, itp.). Nie są natomiast wyodrębniane zobowiązania tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu Audytu Wewnętrznego do S.. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu Audytu Wewnętrznego z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz F.. Dane dotyczące Działu Audytu Wewnętrznego są podstawą wyliczenia części przychodów z usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu Audytu Wewnętrznego.

Dział Audytu Wewnętrznego Uczy dwie osoby, jest zarządzany przez Dyrektora ds. Audytu Wewnętrznego i świadczy specjalistyczne usługi na rzecz F., na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z F..

Dodatkowo, niezależnie od przeprowadzenia Transakcji 1 i Transakcji 2 (opisanych powyżej), planowane jest przeniesienie (sprzedaż) do S. Działu Skupu Trzody Chlewnej funkcjonującego w ramach Centrali Spółki - w całości. Termin transakcji nie jest jeszcze ustalony.

Dział Skupu Trzody Chlewnej

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Skupu Trzody Chlewnej pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: licencji wykorzystywanych przez ten dział, komputerów, sprzętu biurowego i innego, samochodów służbowych, itp.).

Nie są natomiast wyodrębniane zobowiązania tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu Skupu Trzody Chlewnej do S.. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu Skupu Trzody Chlewnej z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz F.. Dane dotyczące Działu Skupu Trzody Chlewnej są podstawą wyliczenia części przychodów z ww. usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu Skupu Trzody Chlewnej.

Dział Skupu Trzody Chlewnej liczy 3 osoby, jest zarządzany przez Dyrektora Zarządzającego ds. Skupu i świadczy specjalistyczne usługi na rzecz F., na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z F., w szczególności w zakresie określania zasad skupu trzody chlewnej.

Składnikami, jakie nie zostaną przeniesione do F. i do S. - w ramach Transakcji 1, 2 (...) - i jakie pozostaną w Spółce będą głównie prawa własności znaków towarowych słownych, graficznych i słowno-graficznych zarejestrowanych w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich, które są obecnie wykorzystywane, m.in.:

 • przez Oddział Sprzedaży i Marketingu działający w ramach Spółki w związku prowadzeniem sprzedaży wyrobów na rynkach zagranicznych,
 • przez F. (na podstawie umów licencyjnych) w związku z prowadzeniem sprzedaży wyrobów na rynku polskim.

Jak wskazano powyżej, na podstawie odpowiednich umów, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką a F., zapewnione zostanie prawo do korzystania (licencje) przez F. ze wszystkich znaków towarowych Spółki. Prawo to będzie przysługiwać F. od dnia dokonania aportu w ramach Transakcji 3, wskutek czego F. uprawniona będzie do wykorzystywania znaków towarowych w ramach swojej działalności biznesowej.

Po dokonaniu Transakcji 1, 2 (...) działalność Spółki będzie ograniczona i będzie dotyczyła głównie znaków towarowych, które pozostaną w Spółce i które Spółka będzie licencjonowała.

Dla kompletności zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wskazuje, że znaki towarowe i prawa do tych znaków, które pozostaną w Spółce (nie będą przedmiotem żadnej z transakcji przeprowadzonych w ramach opisanej w niniejszym wniosku reorganizacji), choć nie jest to obecnie planowane, mogą być w przyszłości przedmiotem innych transakcji z udziałem Spółki. Transakcje te mogą dotyczyć wszystkich znaków lub jedynie niektórych i mieć miejsce w różnym czasie. Spółka nie wyklucza, że w wyniku wspominanych transakcji, znaki towarowe i prawa do tych znaków mogą zostać przeniesione (w drodze aportu, sprzedaży lub innej czynności) do S., F. lub innej spółki z grupy kapitałowej. Transakcje te pozostają poza zakresem niniejszego wniosku.

Na moment składania niniejszego wniosku o interpretację przepisów podatkowych Spółka może być stroną (pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą) pożyczek o istotnych wartościach. Należności te i zobowiązania (jeżeli wystąpią) nie będą alokowane do oddziałów / działów / jednostek wewnętrznych w ramach Spółki i nie będą podlegały przeniesieniu w ramach Transakcji 1, Transakcji 2 (...). Zakładane jest, że na dzień przeprowadzenia Transakcji 1-4 Spółka nie będzie miała zobowiązań z tytułu pożyczek (Spółka wcześniej spłaci udzielone jej pożyczki).

Dodatkowo, na moment składania niniejszego wniosku Spółka posiada (i posiadać będzie na moment przeprowadzania Transakcji 1, Transakcji 2 (...) należności z tytułu prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży eksportowej i pośrednictwa w sprzedaży na rzecz F.. Zakładane jest, że należności te - w zakresie, w jakim nie zostaną uregulowane (w całości lub w części) przed dokonaniem reorganizacji (ewentualnie z wyjątkiem należności przeterminowanych) - zostaną przeniesione do F. w ramach Transakcji 3.

Odnośnie do harmonogramu czasowego przeprowadzenia transakcji opisanych powyżej, Transakcje 1, 2 (...) w ramach reorganizacji Spółki mogą zostać zrealizowane w tej samej dacie (lub w różnych datach, w krótkim przedziale czasowym). Wnioskodawca wskazuje, że Transakcje 1, 2 (...) mogą zostać przeprowadzone w kolejności zgodnej z ich numeracją (tj. Transakcja 1 jako pierwsza, Transakcja 2 jako druga, itd.), jak również w każdej innej kolejności.

Liczby osób tworzących poszczególne oddziały / działy / inne jednostki organizacyjne Spółki zostały podane dla lepszego opisania (zilustrowania) tych oddziałów / działów / innych jednostek organizacyjnych, przy czym liczby te mogą ulegać zmianom.

Wnioskodawca wskazuje, że w związku z planowaną reorganizacją uzyskał już interpretacje indywidualne - wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

 • w dniu 26 września 2014 r., sygn. ITPB2/436-133b/14/TJ,
 • w dniu 15 września 2014 r., sygn. ITPB2/436-133a/14/TJ (wydaną dla A. Holding sp. z o.o., dalej: AH - poprzednia firma, pod którą działał Wnioskodawca),
 • w dniu 10 września 2014 r., sygn. ITPP2/443-793a/14/RS (także wydaną dla AH).

Z uwagi jednak na zmianę uwarunkowań biznesowych, planowane jest, że reorganizacja nastąpi w zmienionym kształcie oraz zakresie w porównaniu do opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w otrzymanych uprzednio przez Wnioskodawcę interpretacjach. W związku z powyższym Wnioskodawca występuje z niniejszym wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym wskazuje zaktualizowany opis zdarzenia przyszłego planowanej reorganizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Pytanie 1 (Pytanie 0 wniosku po uzupełnieniu)

Czy przedmiot sprzedaży do S. - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej we Wniosku) - będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i, w związku z tym, planowana transakcja sprzedaży przez Spółkę do S. nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Pytanie 2 (Pytanie 3 wniosku po uzupełnieniu)

Czy - gdyby stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 0 uznane zostało za nieprawidłowe - Wnioskodawcy będzie przysługiwało - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej przedmiotową transakcję sprzedaży...

Pytanie 3 (Pytanie 4 wniosku)

Czy w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki przedmiotu sprzedaży – w ramach Transakcji 2 reorganizacji – Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej tę sprzedaż...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1 (Pytanie 0 wniosku po uzupełnieniu)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przedmiot sprzedaży do S. - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej we Wniosku) - będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i, w związku z tym, planowana transakcja sprzedaży przez Spółkę do S. nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa uważa się: „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Zdaniem Wnioskodawcy „zbycie”, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT obejmuje każde rozporządzenie skutkujące przeniesieniem własności, tj. prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W szczególności pod pojęciem „zbycie” rozumie się np. sprzedaż (a także zamianę, darowiznę czy każdą inną czynność skutkującą przeniesieniem własności).

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Oddział Spółki w M. (prowadzący działalność w zakresie szeroko rozumianych usług księgowych na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Spółka, w tym w zakresie należności i zobowiązań, podatków, kontrolingu, windykacji, danych podstawowych oraz księgowości ogólnej wraz z utrzymaniem archiwum), będący zespołem składników wyodrębnionym funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo w ramach Spółki, który ma zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych, i który ma być przedmiotem sprzedaży ze Spółki do S. w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku), stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

W związku z tym planowana sprzedaż opisana w niniejszym wniosku (w ramach Transakcji 1 reorganizacji opisanej powyżej) nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (dalej także: VAT) na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT jest zbieżna z definicją przewidzianą w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. (dalej: ustawa o PDOP), dlatego też Wnioskodawca dla uzasadnienia swojego stanowiska powołuje również wyroki i indywidualne interpretacje podatkowe odnoszące się także do ustawy o PDOP.

Na gruncie powyższych przepisów oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby:

 1. istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz aby zespół tych składników przeznaczony był do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 2. zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Oddział Spółki w M. będzie spełniał wskazane powyżej przesłanki i w związku z tym będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

Ad a) Wyodrębnienie funkcjonalne

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w praktyce podatkowej przyjmuje się, że składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest to, że stanowią własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2013 r. (nr ILPP1/443-378/13-2/JSK) wskazał, że: „<...> zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość)”. Podobne stanowisko znaleźć można w innych interpretacjach prawa podatkowego, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 2 października 2012 r. (nr IBPB1/2/423-795/12/SD), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 15 grudnia 2011 r. (nr IBPB1/2/423-1159/11/CzP), a także w wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat (np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11).

W ocenie Wnioskodawcy, pomiędzy składnikami majątkowymi (składającymi się na Oddział Spółki w M.), które będą sprzedane przez Spółkę do S. w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) istnieć będzie wyraźny związek funkcjonalny. Przedmiotowe składniki majątkowe są wyodrębnione formalnie w ramach Spółki w postaci Oddziału Spółki w M., przy czym kryterium na podstawie którego dany składnik majątkowy jest przypisany do Oddziału Spółki w M., jest jego funkcja (rola) jaką pełni w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. Składniki te stanowią zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) - w szczególności są to: tytuły prawne do korzystania z nieruchomości (tu: w szczególności, do biura, w którym znajduje się siedziba Oddziału Spółki w M.); aktywa trwałe (tj. maszyny biurowe, komputery, drukarki, meble i pozostałe wyposażenie biura; samochody wykorzystywane w bieżącej działalności); zapasy (np. materiałów biurowych) - w odniesieniu do których Oddział Spółki w M. uzyskał możliwość samodzielnego zarządzania, ewentualnie również towary nabyte przez Oddział Spółki w M. na swoje potrzeby (co do zasady w sposób niezależny od Spółki, w ramach budżetu przypisanego do Oddziału Spółki w M.).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na wyodrębniony Oddział Spółki w M. (podlegający sprzedaży do S. w ramach Transakcji 1 reorganizacji opisanej powyżej w niniejszym wniosku) nie stanowi zbioru przypadkowych elementów, lecz jest zespołem składników powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te są wyodrębnione formalnie jako odrębna jednostka w ramach Spółki i tworzą pewną funkcjonalną całość, realizującą określone, właściwe jej cele i zadania gospodarcze w zakresie świadczenia szeroko rozumianych usług księgowych (w tym w zakresie należności i zobowiązań, podatków, kontrolingu, windykacji, danych podstawowych oraz księgowości ogólnej) wraz z utrzymaniem archiwum na rzecz F. oraz na rzecz spółek w grupie kapitałowej innych niż F. (w tym również dla S.).

Ad b) Wyodrębnienie organizacyjne

Odnośnie do wyodrębnienia organizacyjnego, ustawa o VAT nie określa, co należy rozumieć przez takie wyodrębnienie (organizacyjne). Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia, uchwały lub innego aktu o podobnym charakterze (tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., nr IPPP2/443-879/12-4/BH).

Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2013 r., nr ILPP1/443-232/13-4/AI, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2012 r., nr IPPP1/443-547/12-2/MPe, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 marca 2008 r. nr IP-PB3-423-524/07-2/MB).

W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze powyższe, kryteria wyodrębnienia organizacyjnego w odniesieniu do Oddziału Spółki w M. jako przedmiotu sprzedaży ze Spółki do S. w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) są spełnione. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki uwzględniająca CUW jako wyodrębnioną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest bowiem potwierdzona w regulacjach wewnętrznych Spółki. Podstawą formalną wyodrębnienia są odpowiednie regulacje wewnętrzne Spółki, tj. uchwała zarządu w sprawie utworzenia Oddziału Spółki w M. oraz inne wewnętrzne akty obowiązujące w CUW (jak np. Regulamin Pracy oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Składniki majątkowe Spółki związane z działalnością CUW są również formalnie wyodrębnione w ramach Spółki w postaci zarejestrowanego w KRS Oddziału Spółki w M., z siedzibą odrębną od siedziby Spółki.

Ponadto, wyodrębnienie organizacyjne Oddziału Spółki w M. podkreśla fakt, iż jest on zarządzany przez Dyrektora Zarządzającego Oddziałem Spółki w M., w którego zakresie obowiązków znajduje się nadzór i koordynacja funkcjonowania działalności CUW (Oddziału Spółki w M.), który składa się z następujących działów:

 • CUW - Księgowość Ogólna,
 • CUW - Należności,
 • CUW - Zobowiązania,
 • CUW - Podatki,
 • CUW - Windykacja,
 • CUW - Dane Podstawowe,
 • CUW - Kontroling.

O wyodrębnieniu organizacyjnym świadczą również ustalone zasady podległości służbowej pomiędzy zarządzającym pracą CUW (Oddziału Spółki w M.) a pracownikami CUW, a także określona hierarchiczna struktura podległości służbowej w ramach CUW (Oddziału Spółki w M.) oraz zasady zwierzchnictwa pomiędzy pracownikami CUW (Oddziału Spółki w M.) a pozostałymi pracownikami Spółki.

Również fakt, iż CUW jako Oddział Spółki w M. jest zarejestrowany jako odrębny pracodawca i zatrudnia pracowników dodatkowo potwierdza odrębność organizacyjną Oddziału Spółki w M.. Ponadto, o odrębności organizacyjnej Oddziału Spółki w M. świadczy odrębna i niezależna sprawozdawczość ZUS i PFRON, odrębne regulaminy pracy i ZFSŚ oraz korzystanie z dotacji PFRON jako niezależny pracodawca.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy kryterium wyodrębnienia organizacyjnego w odniesieniu do przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego składników majątkowych związanych bezpośrednio z działalnością Spółki w ramach CUW (Oddziału Spółki w M.), mającego stanowić przedmiot sprzedaży przez Spółkę do S. w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) i które są wyodrębnione w formie Oddziału Spółki w M., zostanie spełnione.

Stanowisko Spółki w tym zakresie jest zgodne z podejściem prezentowanym przez organy podatkowe w przykładowych przytoczonych powyżej interpretacjach prawa podatkowego.

Ad c) Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy, kryteria wyodrębnienia finansowego w odniesieniu do Oddziału Spółki w M. jako przedmiotu sprzedaży ze Spółki do S. w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) również pozostają spełnione.

W doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2012 r. (sygn. ITPB3/423-120/12/DK) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: „nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

W szczególności, wyodrębnienie Oddziału Spółki w M. dotyczy rejestracji kosztów dotyczących działalności CUW (ponoszonych przez CUW) w oddzielnym dziale gospodarczym w systemie SAP (w ramach odrębnych ewidencji MPK / miejsca powstawania kosztów). Także przychód ze sprzedaży usług Oddziału Spółki w M., księgowany w ramach Spółki, może być wyodrębniony.

W odniesieniu do należności możliwe jest „ręczne” alokowanie należności do CUW z uwagi na identyfikowaną ilość faktur wystawianych przez Oddział Spółki w M.. W odniesieniu do zobowiązań możliwe jest natomiast śledzenie kont kosztowych w relacji do zobowiązań Oddziału Spółki w M. (i w ten sposób ustalenie kwoty zobowiązań CUW). Na moment dokonywania Transakcji 1 reorganizacji opisanej powyżej w niniejszym wniosku, Spółka dokona wyodrębnienia należności i zobowiązań Oddziału Spółki w M. w dodatkowej ewidencji na podstawie danych z systemu SAP.

Istnieje również możliwość wyodrębnienia majątku CUW oraz możliwość określenia pozycji finansowej CUW (przychodów i kosztów, aktywów i pasywów), w tym możliwość sporządzenia odrębnych sprawozdań finansowych dla Oddziału Spółki w M. (rachunku zysków i strat, bilansu pro forma). Dla Oddziału Spółki w M. przygotowywana jest również odrębna strategia, biznes plan oraz cele biznesowe i plany finansowe.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, Oddział Spółki w M. będzie stanowił także zespół składników materialnych i niematerialnych wyodrębnionych finansowo.

Ad d) Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo

Zdaniem Wnioskodawcy zespół składników majątkowych stanowiący Oddział Spółki w M. posiada także zdolność do funkcjonowania jak niezależne przedsiębiorstwo, zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych.

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie podejście znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 18 maja 2012 r. (nr ITPB3/423-120/12/DK), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 2 kwietnia 2012 r. (nr ILPB4/423-4/12-2/ŁM), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 31 sierpnia 2011 r. (nr ITPB3/423-291/11/DK) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96).

Jak wskazano powyżej, Oddział Spółki w M. stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych, utworzony i przygotowany do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. działalności w zakresie szeroko rozumianych usług księgowych na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Spółka.

Z perspektywy oceny zdolności wyodrębnionej jednostki do funkcjonowania jak niezależne przedsiębiorstwo szczególnie istotne jest, że objęty sprzedażą do S. - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - majątek związany z działalnością CUW / Oddziału Spółki w M. będzie wystarczający do prowadzenia tego rodzaju działalności u nabywcy (tu: u S.). W szczególności, po przeniesieniu wyodrębnionej działalności przez Spółkę do S. (w drodze sprzedaży), zespół składników, o którym mowa powyżej, będzie wykorzystywany do kontynuowania tej działalności, tj. po dokonaniu sprzedaży, S. będzie prowadzić działalność w zakresie szeroko rozumianej księgowości, która będzie obejmowała czynności wykonywane wcześniej przez Oddział Spółki w M.. W szczególności, Oddział Spółki w M. nabyty przez S. utworzy w ramach S. odrębny, zarejestrowany oddział S., do którego m.in. przypisane zostaną składniki majątku Oddziału Spółki w M. i który będzie odrębnym pracodawcą (także dla dotychczasowych pracowników Oddziału Spółki w M. - tu: w szczególności, pracownicy Oddziału Spółki w M. zostaną przeniesieni do oddziału S. w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy i ich pracodawcą po sprzedaży stanie się oddział S.).

Oddział Spółki w M. jako wyodrębniona jednostka wyposażona jest ponadto w składniki niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w zakresie prowadzonej, wskazanej powyżej działalności (w szczególności, przedmiotem sprzedaży będzie ogół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących majątek Spółki przypisany do Oddziału Spółki w M., które są obecnie wykorzystywane przez Spółkę w działalności prowadzonej przez Oddział Spółki (zarówno aktywa, jak i pasywa). W skład majątku przenoszonego (sprzedawanego) do S. wchodzić będą w szczególności:

 • prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenie usług,
 • tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby działalności związanej z CUW / z Oddziałem Spółki w M.,
 • aktywa trwałe,
 • nne aktywa, w tym należności handlowe z tytułu usług CUW / Oddziału Spółki w M.,
 • alokowane do CUW wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności w zakresie CUW,
 • zobowiązania,
 • inne umowy związane z prowadzeniem działalności przez CUW.

Ponadto, w ramach transakcji do S. przejdą też pracownicy zaangażowani w działalność CUW - tj. pracownicy zatrudnieni obecnie przez CUW jako odrębnego pracodawcę.

Po sprzedaży, działalność CUW (Oddziału Spółki w M.) będzie kontynuowana w S. (jako odrębny oddział S. zarejestrowany w KRS). Tym samym, wyodrębniona jednostka będzie w stanie samodzielnie prowadzić działalność w powyższym zakresie w ramach S..

Powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, świadczy o tym, że zespół składników przypisanych do wyodrębnionej jednostki wewnętrznej (Oddziału Spółki w M.) mógłby jednocześnie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze w zakresie tej działalności.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawcy Oddział Spółki w M. spełnia przesłanki wyodrębnienia funkcjonalnego, organizacyjnego i finansowego w ramach Spółki oraz przesłankę dotyczącą możliwości funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo, a zatem stanowi on zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

W rezultacie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Oddział Spółki w M. jako przedmiot sprzedaży do S. - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - będzie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, o VAT i dlatego wskazana w opisie zdarzenia przyszłego transakcja sprzedaży przez Spółkę do S. nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 2 (Pytania nr 3 wniosku po uzupełnieniu)

Zdaniem Wnioskodawcy - gdyby stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 0 uznane zostało za nieprawidłowe - Wnioskodawcy będzie przysługiwało - w ramach Transakcji 1 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej przedmiotową transakcję sprzedaży.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 3 (Pytania 4 wniosku)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki przedmiotu sprzedaży - w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej tą sprzedaż.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja nabycia (zakupu) przez S. od Spółki niektórych działów specjalistycznych Spółki funkcjonujących obecnie w Centrali Spółki - w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - będzie stanowić odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki VAT wynikające z ustawy o VAT dla danego typu towaru i usługi, tj. w szczególności przedmiotowa transakcja sprzedaży w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej) nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W myśl bowiem art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, o VAT rozumie się m.in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również np. przeniesienie praw do własności niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W świetle powyższego, transakcja nabycia (zakupu) przez S. od Spółki niektórych działów specjalistycznych Spółki funkcjonujących obecnie w Centrali Spółki - w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - będzie stanowić odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji przedmiotowa transakcja będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu VAT, według właściwej stawki VAT wynikającej z ustawy o VAT dla danego typu aktywa.

W szczególności zatem, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem transakcji - w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - nie będzie sprzedaż przedsiębiorstwa lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT (które to czynności są wyłączone z zakresu opodatkowania VAT). Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty przemawiające za taką właśnie, przyjętą przez siebie kwalifikacją przedmiotu transakcji w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej).

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa dla celów tej ustawy. Powszechnie akceptowane w doktrynie prawa podatkowego (np. Tomasz Michalik, VAT 2009, s. 93) jest podejście, zgodnie z którym dla celów podatku VAT pojęcie przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z jego definicją zawartą w art. 551 kodeksu cywilnego.

W myśl tego przepisu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei w myśl art. 552 kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo , obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności, albo z przepisów szczególnych. W konsekwencji, zbycie przedsiębiorstwa (wyłączone z zakresu ustawy o VAT) ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 551 kodeksu cywilnego elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym / w przypadku danego podmiotu) zostaną przekazane przez zbywającego do nabywcy. W przeciwnym razie, jeżeli jakiekolwiek istotne składniki tworzące przedsiębiorstwo nie zostaną przeniesione na nabywcę, transakcji takiej (np. sprzedaży) nie należy postrzegać jako transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiot sprzedaży w ramach Transakcji 2, reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) nie będzie obejmował wszystkich kluczowych składników dla definicji przedsiębiorstwa i przesądzających o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Spółki.

Z perspektywy Spółki przedmiotem zbycia nie będzie bowiem ogół składników należących do majątku tego przedsiębiorstwa (Spółki), gdyż przedmiotem transakcji sprzedaży będzie wyłącznie przeniesienie niektórych działów specjalistycznych funkcjonujących obecnie w ramach Centrali Spółki (wskazanych w niniejszym wniosku w opisie zdarzenia przyszłego) / niektórych funkcji specjalistycznych wykonywanych obecnie przez Centralę Spółki (lub świadczonych obecnie przez Centralę Spółki na rzecz innych spółek z grupy kapitałowej), wraz ze sprzedażą wyłącznie części (tj. niektórych) aktywów Spółki wykorzystywanych do wykonywania tych funkcji i usług, w tym w szczególności: sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, serwerów, licencji potrzebnych do świadczenia usług (licencji wykorzystywanych przez dane działy, w szczególności licencji SAP i Windows), a także niektórych obecnych pracowników Spółki zaangażowanych w wykonywanie tych funkcji i usług.

W szczególności, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż w związku z przedmiotową transakcją sprzedaży nie dojdzie do przeniesienia na niego przez zbywcę (tu: Spółkę) należności i zobowiązań, wynikających z obowiązujących na moment sprzedaży umów związanych z przekazywanymi funkcjami. W ramach transakcji, na S. nie przejdą również takie składniki przedsiębiorstwa Spółki jak np. środki pieniężne przechowywane na rachunku bankowym.

Sprzedaży do S. wskazanych wyżej działów w ramach Transakcji 2 reorganizacji nie będzie towarzyszyć przeniesienie do S. w szczególności: Oddziału Sprzedaży i Marketingu, Departamentu Finansów (w zakresie, w jakim obejmuje on Dział Sprawozdawczości Finansowej, Dział Rozwoju Aplikacji PP, Dział Kontrolingu, Dział Kosztów i Dział Bonusów), Działu HR, Działu Logistyki, Działu Zakupów, Działu Skupu HQ Mięso Białe, Działu Mięsa Białego, Działu Mięsa Czerwonego, Działu Zarządzania Jakością Żywności, Działu Technicznego, Działu Administracji, Pionu Prezesa.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy nie można uznać, że przedmiotem sprzedaży w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT. W ocenie Wnioskodawcy, przedmiot transakcji nie wyczerpuje bowiem przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego, która jest również przyjmowana na gruncie ustawy o VAT.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, planowana w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) transakcja nie może także zostać zakwalifikowana jako zbycie (tu: sprzedaż) zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Stosownie bowiem do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę powyższą definicję oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, warunkami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa są:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie, pozwalających na realizację określonych zadań gospodarczych (przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych);
 • zespół tych składników powinien być wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W tym zakresie, uwzględniając przesłanki wyodrębnienia funkcjonalnego, organizacyjnego i finansowego oraz przesłanki przemawiające za tym, iż możliwe jest funkcjonowanie danego zespołu składników majątkowych jako odrębnego przedsiębiorstwa - opisane przez Wnioskodawcę szczegółowo w ramach uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy do Pytania nr 1 w niniejszym wniosku a także biorąc pod uwagę szczegółowy opis stanu faktycznego przedstawiony w niniejszym wniosku (w szczególności, w zakresie transakcji planowanych przez Spółkę w ramach Transakcji 2 reorganizacji), zdaniem Wnioskodawcy przedmiot sprzedaży w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) nie będzie obejmował wszystkich kluczowych elementów dla definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności przedmiot sprzedaży nie będzie spełniał kryterium wyodrębnienia finansowego oraz kryterium możliwości funkcjonowania danego zespołu składników majątkowych jako odrębnego przedsiębiorstwa po dokonanej transakcji. Działy będące przedmiotem sprzedaży w ramach Transakcji 2 co do zasady realizują różnorodne funkcje wspierające pozostałe jednostki wewnętrzne Spółki i pozostałe spółki z grupy, do której należy Spółka, dopasowane do potrzeb tych konkretnych jednostek i spółek.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że przedmiot sprzedaży ze Spółki do S. w ramach Transakcji 2 Reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku), mimo pewnego stopnia wyodrębnienia, nie jest obecnie - i nie będzie również na moment dokonywania transakcji sprzedaży w ramach Transakcji 2 reorganizacji - finansowo wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa Spółki. W szczególności, w odniesieniu do przedmiotu sprzedaży nie ma zarówno obecnie (jak i nie będzie na moment sprzedaży w ramach Transakcji 2 reorganizacji) możliwości przyporządkowania do niego przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań ani określania pozycji finansowej, w tym sporządzenia odrębnych sprawozdań finansowych, wskazania planów finansowych i strategii biznesowej, itp. Działy będące przedmiotem sprzedaży w ramach Transakcji 2 realizują funkcje składające się na kompleksową usługę doradczą i przychody z tytułu świadczenia tej usługi nie są rozdzielane na poszczególne Działy.

Ponadto, Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) nie będą podlegać istotne z punktu widzenia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa elementy przedsiębiorstwa Spółki, takie jak np. należności i zobowiązania wynikające z obowiązujących na moment sprzedaży umów związanych ze sprzedawanymi działami.

W rzeczywistości więc, w zakresie transakcji w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej) zostaną przeniesione na Wnioskodawcę jedynie wybrane składniki majątkowe (towary i usługi w rozumieniu ustawy o VAT).

Podsumowując, z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem planowanej, transakcji będą jedynie niektóre elementy przedsiębiorstwa Spółki (tu: Centrali Spółki), które nie powinny być uznawane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż transakcja sprzedaży przez Spółkę do S. niektórych działów specjalistycznych Spółki funkcjonujących obecnie w Centrali Spółki - w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) - będzie stanowić odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku od towarów i usług wynikającej z ustawy o VAT dla danego typu towaru i usługi, tj. w szczególności przedmiotowa transakcja sprzedaży w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej) nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT stanowi, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty VAT należnego powstaje, zgodnie z art. 86 ust. 10 oraz ust. 11 przytaczanej ustawy w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (jednak nie wcześniej niż otrzymanie faktury). Jednocześnie, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych (co będzie miało miejsce w przedmiotowym przypadku transakcji sprzedaży opisanej w niniejszym wniosku w ramach Transakcji 2).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje także w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, tj. w sytuacji świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca (podatnik VAT) będzie wykorzystywał nabyty przez niego w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej w niniejszym wniosku) przedmiot sprzedaży do prowadzenia działalności podlegającej VAT / dającej prawo do odliczenia. W konsekwencji należy uznać, że wymienione wyżej warunki będą spełnione, a zatem w związku z nabyciem przedmiotu sprzedaży przez Wnioskodawcę będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem spełnienia przez podatnika zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, żaden z przypadków określonych w art. 88 ustawy o VAT nie będzie miał zastosowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca pragnie zauważyć iż zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym:

 1. Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem VAT,
 2. nabyty przez Wnioskodawcę przedmiot sprzedaży będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności dających prawo do odliczenia VAT,
 3. nie zaistnieją inne przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy o VAT.

W konsekwencji, w związku z nabyciem (zakupem) przez Wnioskodawcę od Spółki przedmiotu sprzedaży - w ramach Transakcji 2 reorganizacji (opisanej powyżej) - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej tą sprzedaż.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania 1 (pytania 0 wniosku po uzupełnieniu), pytania 3 (pytania 4 wniosku) jest prawidłowe.

W związku z tym, że tut. Organ uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 (pytania 0 wniosku po uzupełnieniu) za prawidłowe, pytanie nr 2 (pytanie 3 wniosku po uzupełnieniu) stało się bezprzedmiotowe.

Tut. Organ informuje, że w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.