IPPP1/4512-861/15-2/AŻ | Interpretacja indywidualna

Uznanie transakcji za zbycie poszczególnych składników majątkowych
IPPP1/4512-861/15-2/AŻinterpretacja indywidualna
 1. przedsiębiorstwa
 2. składnik majątkowy
 3. transakcja
 4. zbycie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji za zbycie poszczególnych składników majątkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji za zbycie poszczególnych składników majątkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

1.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest częścią międzynarodowej duńskiej grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”), której głównym przedmiotem działalności jest produkcja oraz sprzedaż betonu komórkowego.

Działalność Grupy na rynku polskim przeszła w ostatnim czasie proces wewnętrznej reorganizacji, ukierunkowanej na przywrócenie rentowności i poprawę wyników ekonomicznych Grupy H. w Polsce, m.in. poprzez zmniejszenie bezpośrednich kosztów produkcji, ograniczenie kosztów stałych oraz pełne wykorzystanie potencjału istniejących zakładów. Proces reorganizacji objął m.in.:

 1. przejęcie 100% akcji Grupy P S.A. (dalej: „P”) przez H;
 2. likwidację stanowisk pracy w zakładach P w Ś, D i W, a w konsekwencji zwolnienie pracowników przypisanych do ww. zakładów produkcyjnych, które nie prowadzą już działalności produkcyjnej w dotychczasowym zakresie,
 3. dostosowanie P do obowiązujących, międzynarodowych standardów Grupy.

W konsekwencji, działalność w zakresie produkcji oraz sprzedaży betonu komórkowego na rynku polskim jest obecnie realizowana przez P oraz Spółkę, która jest właścicielem 100% akcji P.

2.

Od strony organizacyjnej, Grupa opiera się na dwóch obszarach funkcjonalnych; (i) Sprzedaż i Marketing oraz (ii) Operacje. Po przejęciu P przez H, powyższy podział funkcjonalny został również wprowadzony w P, który obejmuje następujące obszary podstawowej działalności:

 • produkcja betonu komórkowego (w ramach obszaru Operacje), która, po ww. reorganizacji, jest realizowana przez zakłady produkcyjne usytuowane w dwóch lokalizacjach: Ż oraz R oraz
 • sprzedaż betonu komórkowego (w ramach obszaru Sprzedaż i Marketing), która jest realizowana przez zespół przedstawicieli handlowych oraz pracowników Biur Obsługi Klienta (dalej: „BOK”), działających przy zakładach produkcyjnych w Ż, R, Ś, D i W (dalej łącznie: „Zakłady”).

Należy przy tym zaznaczyć, iż powyższe obszary podstawowej działalności P nie są wykonywane przez nią samodzielnie, ale we współpracy z H, która pełni względem P rolę koordynującą i zarządzającą. W szczególności, zakres wsparcia udzielanego przez H. na rzecz P w ramach produkcji betonu komórkowego (obszar Operacje) może obejmować m.in. usługi w zakresie:

 • przekazywania wiedzy i zasobów w zakresie technologii i poprawy efektywności procesów produkcyjnych,
 • wsparcia w pracach badawczych i rozwojowych produktów,
 • wsparcia przy bieżących działaniach operacyjnych dot. m.in. harmonogramu produkcji, przystosowania parku maszynowego, zapewnienia odpowiedniej jakości produktów, negocjacji z dostawcami.

Z uwagi na przeprowadzone zwolnienia pracowników, P posiada również ograniczony zespół specjalistów wykonujących funkcje pomocnicze względem ww. obszarów podstawowej działalności biznesowej (obszary Operacje oraz Sprzedaż i Marketing) - P zatrudnia kilka osób pełniących funkcje administracyjne i finansowe.

W konsekwencji, funkcje pomocnicze wykonywane są na rzecz P zasadniczo przez H i mogą obejmować m.in.:

 1. wsparcie w zakresie zarządzania, planowania strategicznego, ustalania budżetu, kontroli pracy jednostek i działów,
 2. wsparcie doradcze przy rozwiązywaniu bieżących problemów i kwestii operacyjnych,
 3. wsparcie w poprawnym prowadzeniu ksiąg,
 4. przygotowanie raportów finansowych i zarządczych na potrzeby sprawozdawczości finansowej P,
 5. wsparcie i doradztwo w sprawach podatkowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych,
 6. bieżący nadzór dyrektora finansowego H oraz innych upoważnionych pracowników działu finansów H,
 7. obsługa kadrowo-płacowa,
 8. udostępnienie sytemu informatycznego,
 9. bieżąca obsługa informatyczna pracowników i zakładów produkcyjnych.

Przy każdym Zakładzie działa BOK, które pełni w P. istotną rolę w procesie składania i realizacji zamówień sprzedażowych. Działalność BOK bezpośrednio wpływa na jakość i terminowość realizacji zamówień oraz przekłada się na poziom efektywności sprzedaży produktów P.. W szczególności, do zadań BOK należy przyjmowanie zamówień sprzedażowych, weryfikacja, rejestracja oraz archiwizacja zamówień sprzedażowych, a także nadzór i koordynacja realizacji zamówień przez poszczególne Zakłady. BOK są funkcjonalnie przypisane do obszaru Sprzedaż i Marketing.

Należy przy tym zaznaczyć, iż w związku z wewnętrzną reorganizacją Grupy H w Polsce, sprzedaż na zewnątrz Grupy H produktów wytwarzanych przez P zasadniczo realizowana jest obecnie za pośrednictwem H. W ograniczonym zakresie, sprzedaż na zewnątrz Grupy H jest również realizowana bezpośrednio przez P - przedmiotowa sytuacja dotyczy zasadniczo zapasów betonu komórkowego, wyprodukowanego jeszcze w zakładach P w Ś, D i W.

3.

Powyższy podział funkcjonalny nie został całkowicie odzwierciedlony w dokumentacji korporacyjnej P - przykładowo, dokumentacja korporacyjna P nie odzwierciedla faktu, iż:

 • funkcje pomocnicze wykonywane są na rzecz P zasadniczo przez wyspecjalizowane zespoły pracowników H,
 • raportowanie w zakresie realizacji określonych zadań w ramach działalności P odbywa się do wybranych pracowników H (np. raportowanie zadań finansowo- księgowych odbywa się do dyrektora finansowego H),
 • część zakładów P (w Ś, D i W) nie prowadzi działalności produkcyjnej z uwagi na likwidację stanowisk pracy oraz zwolnienie pracowników z ww. zakładów.

Należy przy tym zaznaczyć, iż zakłady produkcyjne w R i w Ż są wydzielone w strukturze P. w sposób prawny, stanowią bowiem oddziały P. ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zakłady te nie są jednak odrębnymi pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy. W P brak jest również odrębnych regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla poszczególnych zakładów.

Powyższe zakłady produkcyjne w R i w Ż posiadają wewnętrzną, hierarchiczną strukturę organizacyjną. Każdy z ww. zakładów posiada Dyrektora Oddziału oraz wyodrębniony zespół pracowników przeznaczony do obsługi danego zakładu (m.in. pracownicy produkcyjni, pracownicy działu logistyki, pracownicy sekretariatu, pracownicy działu BHP oraz pracownicy działu kontroli jakości). P. jest także w stanie wskazać - na podstawie prowadzonej dokumentacji - do którego z ww. zakładów przypisany jest konkretny pracownik.

Należy przy tym zaznaczyć, iż wszelkie istotne decyzje związane z działalnością biznesową P. są podejmowane na szczeblu centralnym przez Zarząd P.. W konsekwencji, Zakłady nie posiadają autonomii decyzyjnej w zakresie kluczowych aspektów ich działalności oraz podlegają nadzorowi operacyjnemu ze strony Zarządu P. a także wybranych przedstawicieli H., która pełni względem P., jak wskazano powyżej, rolę koordynującą i zarządzającą.

Dodatkowo, część składników majątkowych przypisanych do zakładów produkcyjnych w R. i Ż. jest wykorzystywana równocześnie przez pracowników innego obszaru funkcjonalnego P. - powyższa sytuacja dotyczy w szczególności infrastruktury biurowej i informatycznej usytuowanej w ww. zakładach produkcyjnych, współdzielonej przez BOK z obszaru Sprzedaż i Marketing. Analogicznie, infrastruktura biurowa i informatyczna usytuowana w zakładach produkcyjnych w Ś., D. i W. jest również wykorzystywana przez pracowników BOK działających przy ww. zakładach.

Od strony formalnoprawnej, zakłady w Ś., D. i W. nie zostały jeszcze wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Niemniej jednak, P. docelowo planuje dokonać ww. wykreślenia.

4.

Poszczególne Zakłady nie są jednostkami samo bilansującymi się. Sporządzane jest jedno sprawozdanie finansowe dla całej P., która to spółka nie prowadzi oddzielnych ustawowych ksiąg rachunkowych ani oddzielnych ksiąg i rejestrów podatkowych (np. rejestrów VAT, podatkowego rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych, itp.) dla poszczególnych Zakładów.

Odrębne bilanse dla poszczególnych Zakładów nie są przygotowywane. P. jest jednak w stanie przyporządkować wybrane aktywa, w szczególności określone środki trwałe, do konkretnej lokalizacji (tj. do konkretnego Zakładu), a także wskazać zobowiązania bezpośrednio związane z działalnością produkcyjną określonego Zakładu (tj. działalności w ramach obszaru Operacje) - zobowiązania pośrednio związane z działalnością produkcyjną nie są przyporządkowane do Zakładów.

P. nie posiada własnego systemu księgowego, lecz na podstawie zawartej umowy korzysta z systemu księgowego należącego do H. (system Navision). Na poziomie odpowiednich Zakładów są dostępne raporty dotyczące kosztów związanych z działalnością produkcyjną (tj. z obszaru Operacje), które są wykorzystywane dla celów rachunkowości zarządczej przez P. oraz H.. Dodatkowo, w P. są przygotowywane coroczne budżety oraz prognozy dla odpowiednich Zakładów.

Księgowanie przychodów i kosztów P. odbywa się w w w. systemie na następujących zasadach:

 • przychody związane z działalnością konkretnego Zakładu są przyporządkowywane przez P. do danego Zakładu - dotyczy to wszystkich przychodów ze sprzedaży betonu komórkowego, a także innych rodzajów przychodów związanych z danym Zakładem (np. przychodów z najmu/dzierżawy dachu lub powierzchni magazynowej),
 • koszty związane z wyprodukowaniem betonu komórkowego w danym Zakładzie oraz wszystkie koszty związane z bieżącym utrzymaniem danego Zakładu (w tym m,in. koszty paliwa, wywozu nieczystości, ochrony i ubezpieczenia), są przez P. przyporządkowywane bezpośrednio do danego Zakładu,
 • koszty pośrednio związane z działalnością produkcyjną (tj. m.in. koszty administracyjne, finansowe, doradcze, koszty zarządu, itp.) nie są przyporządkowywane przez P. do danego Zakładu – są one elementem ogólnozakładowych kosztów wydziałowych /zarządczych, przyporządkowanych do centrali P. w Ś..

Mając na uwadze powyższe zasady księgowania przychodów i kosztów, w P. jest przygotowywany odrębny rachunek zysków i strat dla poszczególnych zakładów produkcyjnych, ale w formie uproszczonej - w szczególności, nie obejmuje bowiem ww. kosztów pośrednio związanych z działalnością produkcyjną.

P. nie prowadzi osobnych rachunków bankowych dedykowanych dla konkretnego Zakładu, a wszystkie środki pieniężne są utrzymane na rachunkach bankowych wspólnych dla wszystkich obszarów funkcjonalnych P..

Z uwagi na trudności z finansowaniem bieżącej działalności operacyjnej ze środków własnych, P. korzysta z pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane (H.). Środki finansowe są również wykorzystywane przez P. na prace inwestycyjne, obejmujące m.in. modernizacje linii produkcyjnych w zakładach w R. i Ż..

5.

Obecnie, w świetle perspektyw rozwoju poszczególnych obszarów swojej działalności, a także mając na uwadze cele biznesowe Grupy H. w Polsce, Spółka zamierza nabyć od P. na podstawie umowy sprzedaży składniki majątkowe związane z produkcją betonu komórkowego oraz objąć w ramach cesji wybrane umowy związane z działalnością P. w obszarze Operacje (dalej: „Transakcja”). Transakcja nie będzie natomiast dotyczyła jakichkolwiek składników majątkowych lub umów związanych z działalnością P. w ramach obszaru Sprzedaż i Marketing.

Ostateczna lista składników majątkowych nabywanych przez Spółkę w ramach Transakcji oraz umów przejmowanych przez H. może być pomiędzy stronami doprecyzowywana w ramach uzgodnień, jednak zaliczać się do nich będą w szczególności następujące wybrane elementy funkcjonujące w ramach P.:

 1. nieruchomości położone w miejscowości Świerże Górne, gmina Kozienice (dalej: „Nieruchomość 1”), obejmujące:
  1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu (dalej: „Działki zabudowane w Kozienicach”),
  2. własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynku produkcyjnego (dalej: „Budynek A”) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynku A (dalej łącznie:„Budowle A”), w szczególności budynek wydawców na magazynie wyrobów gotowych,
  3. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu (dalej: „Działki niezabudowane w Kozienicach”),
  4. prawa i obowiązki P. wynikające z umowy najmu dotyczącej powierzchni w ramach Nieruchomości 1;
 2. nieruchomości położone w miejscowości R., gmina R. (dalej: „Nieruchomość 2”), obejmujące:
  1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu (dalej: „Działki zabudowane w R.”),
  2. własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynku produkcyjnego (dalej: „Budynek BI”) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynku BI (dalej łącznie: „Budowle BI”),
  3. własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynku produkcyjnego (dalej: „Budynek B2”) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynku B2 (dalej łącznie: „Budowle B2”), w szczególności budynek hydroforni R. II,
  4. prawo własności niezabudowanej działki gruntu (dalej: „Działka niezabudowana w R.”);
 3. nieruchomości położone w miejscowości Ż., gmina S. (dalej: „Nieruchomość 3”), obejmujące:
  1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu (dalej: „Działki zabudowane w Ż.”),
  2. własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynku produkcyjnego (dalej: „Budynek C”) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynku C (dalej łącznie: „Budowle C”),
  3. prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działekgruntu (dalej: „Działki niezabudowane w Ż.”);
 4. nieruchomości położone w miejscowości D., gmina J. (dalej: „Nieruchomość 4”), obejmujące:
  1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu (dalej: „Działki zabudowane w D.”);
  2. własność znajdujących się na teji działce obiektów: budynku produkcyjnego (dalej: „Budynek D”) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynku D (dalej łącznie: „Budowle D”),
  3. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu (dalej: „Działki niezabudowane w D.”);
 5. nieruchomości położone w miejscowości W., gmina G. (dalej: „Nieruchomość 5”), obejmujące:
  1. prawo użytkowania wieczystego, zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu (dalej: „Działki zabudowane w W.”);
  2. własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynku produkcyjnego (dalej: „Budynek E”) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynku E (dalej łącznie: „Budowle E”), w szczególności: budynek techniczny do przygotowania wodnej zawiesiny proszku AL., utwardzony plac magazynowy, stacja uzdatniania wody,
  3. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu (dalej: „Działki niezabudowane w W.”);
 6. prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług pocztowych;
 7. prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług ochroniarskich;
 8. istniejące na moment Transakcji prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia (polisy) dotyczącej Nieruchomości 1-5 (dalej łącznie: „Nieruchomości”);
 9. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu lub dzierżawy związanych z Nieruchomościami;
 10. zapasy materiałów/surowców używanych do produkcji betonu komórkowego.

Ponadto, w wyniku Transakcji na H. zostaną przeniesione niektóre prawa i obowiązki P. ściśle związane z Nieruchomościami, w szczególności:

 • rawa z tytułu rękojmi oraz gwarancje jakości i zabezpieczenia (jeżeli w dacie sprzedaży będą w posiadaniu P.) wynikające z umów budowlanych,
 • prawa własności intelektualnej ściśle związane z Nieruchomościami, w tym do projektów architektoniczno-budowlanych,
 • ewentualne prawa i obowiązki z decyzji i pozwoleń administracyjnych ściśle związanych z Nieruchomościami, które w świetle obowiązujących przepisów podlegają przeniesieniu na inny podmiot,
 • dokumentacja związana z Nieruchomościami tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i po wykonawcza (w szczególności projekty budowlane),
 • określone ruchomości związane z Nieruchomościami służące jej odpowiedniemu funkcjonowaniu.

W odniesieniu do niektórych umów związanych z działalnością Zakładów, w zależności od preferencji P. i rezultatu prowadzonych uzgodnień, prawa i obowiązki wynikające z tych umów mogą zostać przejęte przez H. w całości lub w części.

W związku z planowaną Transakcją może dojść również do tzw. przejścia zakładu pracy (przejście wybranych pracowników P. do H.), zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

W szczególności, taki transfer może objąć pracowników zakładów produkcyjnych w R. i Ż., zatrudnionych na podstawie umów o pracę, np. pracowników linii produkcyjnej, pracowników działu kontroli jakości. Przedmiotowy transfer nie będzie jednak dotyczył pracowników zatrudnionych w P., którzy wykonują funkcje w zakresie sprzedaży betonu komórkowego (t.j. zatrudnieni w ramach obszaru Sprzedaż i Marketing handlowcy i pracownicy BOK) oraz pracowników wykonujących usługi pomocnicze w zakresie administracyjnym i finansowym (m.in. kilku osób zatrudnionych na stanowiskach księgowych, kontrolerskich i sekretarskich).

Transakcja nie będzie dotyczyła następujących elementów, istniejących na moment Transakcji:

 1. praw i obowiązków wynikających z umów/zleceń kontraktowych otrzymanych od klientów P. na produkcję betonu komórkowego,
 2. praw i obowiązków wynikających z umów związanych z bieżącą działalnością produkcyjną P. (tj. m.in. umów leasingu samochodów, umów o świadczenie usług transportowych oraz umów dotyczących dostawy surowców),
 3. praw i obowiązków wynikających z umów na dostawy mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, gaz, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne),
 4. znajdujących się na Nieruchomościach elementów infrastruktury przesyłowej, które stanowią własność przedsiębiorstwa przesyłowego zgodnie z art. 49 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: „Kodeks Cywilny”),
 5. obowiązków P. związanych ze zwolnieniami pracowników z zakładów w Ś., D. i W.,
 6. praw i obowiązków wynikających z umowy o współpracy z H. w zakresie usług w następujących obszarach: administracja, finanse, zasoby ludzkie, marketing, sprzedaż, produkcja, informatyka,
 7. jakichkolwiek zobowiązań zaciągniętych przez P. na finansowanie działalności dotyczącej produkcji betonu komórkowego,
 8. ksiąg rachunkowych (P. prowadzi jedną księgę rachunkową, której prowadzenie będzie kontynuowane po Transakcji),
 9. jakichkolwiek środków pieniężnych P.,
 10. firmy P. oraz nazwy przedsiębiorstwa, a także przysługujących P. praw ochronnych do znaków towarowych i praw do domeny internetowej,
 11. praw i obowiązków wynikających z umów rachunków bankowych posiadanych przez P., części zapasów betonu komórkowego (towarów) pozostałych na moment Transakcji, w szczególności w zakładach w Ś., D. i W..

Po Transakcji na H. będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nabytych Nieruchomości. W powyższym celu, H. zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez H. umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz P.. Może się również okazać, że w stosunku do niektórych z tych umów zamiast wskazanej powyżej konstrukcji (w której P. rozwiązuje określoną umowę), H. wstąpi w prawa i obowiązki P.. Jednakże nie jest to opcja preferowana przez strony Transakcji i jeśli będzie miała miejsce, to będzie to sytuacja wyjątkowa.

Ponadto, bezpośrednio po Transakcji planowane jest zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej pomiędzy P. (najemcą) a H. (wynajmującym) na potrzeby związane z powierzchnią biurową pod siedzibę P. oraz działalność w zakresie Sprzedaży i Marketingu.

Po dokonaniu Transakcji, planowana jest modernizacja zakładów produkcyjnych w R. i Ż. w celu utrzymania ich zdolności produkcyjnych, a także planowane jest poniesienie nakładów inwestycyjnych w celu wykorzystania części składników majątkowych pochodzących z zakładów produkcyjnych w Ś., D. i W. w działalności produkcyjnej H..

Nie można wykluczyć, że Transakcja będzie dokonana, z prawnego punktu widzenia, na podstawie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego i przeniesienia praw i obowiązków z tytułu niektórych umów związanych z działalnością zakładów produkcyjnych w R. i Ż. zawartych przez P..

P. i H. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w momencie zawarcia Transakcji.

Należy przy tym zaznaczyć, iż w odniesieniu do przedstawionego powyżej opisu zdarzenia przyszłego została wydana interpretacja indywidualna z dnia 30 lipca 2015 r. (sygn. IPPPI/4512-416/15-2/MPe), potwierdzająca z perspektywy drugiej strony Transakcji (tj. z perspektywy P.), iż Transakcja nie będzie podlegała na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wyłączeniu spod zastosowania przepisów ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego Transakcja nie będzie podlegała na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wyłączeniu spod zastosowania przepisów ustawy o VAT, a w konsekwencji Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o VAT z zastosowaniem zasad opodatkowania właściwych dla poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład Transakcji...

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Spółki, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego Transakcja nie będzie podlegała na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wyłączeniu spod zastosowania przepisów ustawy o VAT, a w konsekwencji Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT zgodnie z zasadami wynikającymi ustawy o VAT z zastosowaniem zasad opodatkowania właściwych dla poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład Transakcji.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

1.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, z zakresu obowiązywania ustawy o VAT wyłączone są transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedmiotowy przepis oznacza, iż w przypadku, gdy przedmiotem danej transakcji jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. A contrario - transakcje, których nie można zidentyfikować jako sprzedaży: przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie są objęte hipotezą powyższego przepisu i tym samym nie ma podstaw do uznania, iż podlegają one wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, przedmiot planowanej Transakcji nie powinien być zidentyfikowany jako sprzedaż przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla celów VAT. Należy bowiem w pierwszej kolejności zauważyć, iż przedmiotem planowanej Transakcji będą składniki majątkowe przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, obejmujące w szczególności następujące wybrane elementy funkcjonujące w ramach P.:

 1. nieruchomości położone w miejscowości Świerże Górne, gmina Kozienice, obejmujące:
  1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek,
  2. własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynku produkcyjnego i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest-wspieranie funkcji komercyjnych ww. budynku produkcyjnego, w szczególności budynek wydawców na magazynie wyrobów gotowych,
  3. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu,
  4. prawa i obowiązki P. wynikające z umowy najmu dotyczącej powierzchni w ramach Nieruchomości 1;
 2. nieruchomości położone w miejscowości R., gmina R., obejmujące:
  1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu,
  2. własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynków produkcyjnych (Budynek B1 i Budynek B2) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych ww. budynków produkcyjnych, w szczególności budynek hydroforni R. II,
  3. prawo własności niezabudowanej działki gruntu;
 3. nieruchomości położone w miejscowości Ż., gmina S., obejmujące:
  1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek,
  2. własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynku produkcyjnego i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych ww, budynku produkcyjnego,
  3. prawo własności oraz użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu;
 4. nieruchomości położone w miejscowości D., gmina J., obejmujące:
  1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu,
  2. własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynku produkcyjnego i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych ww. budynku produkcyjnego,
  3. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu;
 5. nieruchomości położone w miejscowości W., gmina G., obejmujące:
  1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu,
  2. własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynku produkcyjnego i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych ww. budynku produkcyjnego, w szczególności: budynek techniczny do przygotowania wodnej zawiesiny proszku AL., utwardzony plac magazynowy, stacja uzdatniania wody,
  3. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu;
 6. prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług pocztowych;
 7. prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług ochroniarskich;
 8. istniejące na moment Transakcji prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia (polisy) dotyczącej Nieruchomości 1-5 (dalej łącznie: „Nieruchomości”);
 9. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu lub dzierżawy związanych z Nieruchomościami;
 10. zapasy materiałów/surowców używanych do produkcji betonu komórkowego.

Ponadto, w wyniku Transakcji na H. zostaną przeniesione niektóre prawa i obowiązki P. ściśle związane z Nieruchomościami, w szczególności:

 • prawa z tytułu rękojmi oraz gwarancje jakości i zabezpieczenia (jeżeli w dacie sprzedaży będą w posiadaniu P.) wynikające z umów budowlanych,
 • prawa własności intelektualnej ściśle związane z Nieruchomościami, w tym do projektów architektoniczno-budowlanych,
 • ewentualne prawa i obowiązki z decyzji i pozwoleń administracyjnych ściśle związanych z Nieruchomościami, które w świetle obowiązujących przepisów podlegają przeniesieniu na inny podmiot,
 • dokumentacja związana z Nieruchomościami tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i po wykonawcza (w szczególności projekty budowlane),
 • określone ruchomości związane z Nieruchomościami służące jej odpowiedniemu funkcjonowaniu.

2.

Spółka pragnie podkreślić, iż wskazany powyżej i przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego przedmiot Transakcji:

 1. nie posiada cech właściwych dla przedsiębiorstwa, ani też
 2. nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

Ad a).

Należy bowiem podkreślić, iż w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji, planowana Transakcja nie obejmie całej dotychczasowej działalności P. a jedynie jej część (związaną z działalnością P. w ramach obszaru Operacje) - działalność P. w ramach obszaru Sprzedaż i Marketing nie będzie przedmiotem planowanej Transakcji. W szczególności, planowana Transakcja nie obejmie:

 1. pracowników zatrudnionych w P., którzy wykonują funkcje w zakresie sprzedaży betonu komórkowego (t.j. zatrudnieni w ramach obszaru Sprzedaż i Marketing handlowcy i pracownicy BOK) oraz pracowników wykonujących usługi pomocnicze w zakresie administracyjnym i finansowym (m.in. kilku osób zatrudnionych na stanowiskach księgowych, kontrolerskich i sekretarskich),
 2. następujących składników tworzących przedsiębiorstwo P. i istniejących na moment Transakcji:
  1. praw i obowiązków wynikających z umów/zleceń kontraktowych otrzymanych od klientów P. na produkcję betonu komórkowego,
  2. praw i obowiązków wynikających z umów związanych z bieżącą działalnością produkcyjną P. (tj. m.in. umów leasingu samochodów, umów o świadczenie usług transportowych oraz umów dotyczących dostawy surowców),
  3. praw i obowiązków wynikających z umów na dostawy mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, gaz, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne),
  4. znajdujących się na Nieruchomościach elementów infrastruktury przesyłowej, które stanowią własność przedsiębiorstwa przesyłowego zgodnie z art. 49 Kodeksu Cywilnego,
  5. obowiązków P. związanych ze zwolnieniami pracowników z zakładów w Ś., D. i W.,
  6. praw i obowiązków wynikających z umowy o współpracy z H. w zakresie usług w następujących obszarach: administracja, finanse, zasoby ludzkie, marketing, sprzedaż, produkcja, informatyka,
  7. jakichkolwiek zobowiązań zaciągniętych przez P. na finansowanie działalności dotyczącej produkcji betonu komórkowego,
  8. ksiąg rachunkowych (P. prowadzi jedną księgę rachunkową, której prowadzenie będzie kontynuowane po Transakcji),
  9. jakichkolwiek środków pieniężnych P.,
  10. firmy P. oraz nazwy przedsiębiorstwa, a także przysługujących P. praw ochronnych do znaków towarowych i praw do domeny internetowej,
  11. praw i obowiązków wynikających z umów rachunków bankowych posiadanych przez P.,
  12. części zapasów betonu komórkowego (towarów) pozostałych na moment Transakcji, w szczególności w zakładach w Ś., D. i W..

W świetle powyższego, nie powinno ulegać wątpliwości, że przedmiot Transakcji nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in.:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lutego 2015 r. (nr IBPP3/443-1288/14/KG), w której wskazano, że: „(...) Przedstawiając opis sprawy Wnioskodawca poinformował, że przedmiotem sprzedaży był pawilon handlowy, prawo dzierżawy gruntu, urządzenia przedsiębiorstwa (3 szt. lady handlowej, 2 szt. lady chłodniczej, 1 szt. klimatyzacji). Towar będący na stanie u sprzedającego został sprzedany innej osobie. Wnioskodawca nie kupił oznaczenia przedsiębiorstwa, ani znaku firmowego, wierzytelności, praw, koncesji, licencji, zezwoleń, nie otrzymał ksiąg ani dokumentów związanych z działalnością gospodarczą. Nabyty pawilon został wynajęty, a Wnioskodawca nie kontynuuje prowadzonej przez sprzedającego działalności gospodarczej w jego zakresie. Zatem wyłączenie ww. transakcji z opodatkowania podatkiem VAT - na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy - w analizowanej sprawie nie ma miejsca. (...) Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że przedmiotem sprzedaży były składniki majątku przedsiębiorstwa, a nie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani też zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e ustawy.”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2011 r. (nr ILPP2/443-1086/11-2/AD), w której podkreślono, że: „(...) transakcja nie obejmowała takich elementów jak własności gruntu i budynków; w których dotychczas prowadzono działalność, części aktywów wykorzystywanych w działalności gospodarczej takich jak gotówka, czy też należności VAT. Ponadto, na podstawie umowy sprzedaży nie doszło również do przeniesienia zobowiązań o charakterze publicznoprawnym i podatkowym. U Wnioskodawcy pozostały również wszelkie pojazdy użytkowane na podstawie umów leasingu. Zainteresowany nie dokonał również zbycia ksiąg handlowych, ani żadnych innych dokumentów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem oraz zachował niektóre rachunki bankowe. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że transakcja będąca przedmiotem zapytania nie obejmowała "przedsiębiorstwa" w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2011 r. (nr IPPP1-443-1330/10-2/MP), w której Organ podkreślił, że: „(...) Duża część składników majątkowych wskazanych jako niezbędne z punktu widzenia definicji przedsiębiorstwa nie zostanie jednak przeniesiona na Wnioskodawcę. Przy Sprzedającym pozostaną m.in. wierzytelności, środki na rachunkach bankowych, dokumentacja i księgi handlowe, niektóre oprogramowania, koncesje, licencje, zezwolenia, tajemnice przedsiębiorstwa, niektóre środki ruchome, bazy danych osób fizycznych. W celu utrzymania działalności gospodarczej w zakresie realizowanym przez zbywcę, Wnioskodawca będzie zobligowany do zainstalowania nowych systemów oprogramowania dotyczących zarządzania sprzedażą detaliczną paliw oraz kontroli stanu paliwa. Będzie również zobowiązany we własnym zakresie zapewnić obsługę w zakresie: utrzymania stacji paliw, budowli i instalacji położonych na nieruchomościach, transportu i dostaw paliwa, obsługi technicznej stacji paliw przy wykorzystaniu własnego know-how i tajemnic przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia stacji paliw. (...) Z funkcjonalnego punktu widzenia, masa majątkowa która ma być przedmiotem nabycia nie posiada potencjalnej zdolności do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy (w ramach sprzedaży nie dojdzie m.in. do przeniesienia na Wnioskodawcę praw Sprzedającego z tytułu szeregu umów np. związanych z obsługą techniczną i logistyczną stacji benzynowych, transportu paliwa do stacji paliw, utrzymania i naprawy budowli instalacji i wyposażenia, obsługi wpływów gotówkowych i innych). (...) Brak jest również danych wskazujących na odpowiednie wyodrębnienie finansowe. Jak wskazano we wniosku, zbywana masa majątkowa nie będzie zawierała ksiąg handlowych i całej dokumentacji przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę T. (...) Opisana transakcja stanowić będzie dostawę poszczególnych składników majątku, podlegających opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla dostawy tych składników. W niniejszej sprawie nie znajdzie zatem zastosowania wyłączenie z opodatkowania wynikające z art. 6 pkt 1 ww. ustawy”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2010 r. (nr IPPP1/443-536/10-2/PR), w której podniesiono, że: „(...) sprzedaż przedsiębiorstwa (wyłączona z VAT) ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 551 KC elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym) zostaną przekazane nabywcy. Jeżeli jakiekolwiek istotne składniki tworzące przedsiębiorstwo nie zostaną zbyte, sprzedaży takiej nie należy postrzegać jako zbycia przedsiębiorstwa
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2008 r. (nr IPPP1/443-1637/08-03/MPe), w której organ zajął stanowisko, iż: „(...) skoro Wnioskodawca nie zamierza przenieść wszystkich elementów, które zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego stanowią przedsiębiorstwo gdyż przedmiotowa transakcja dotyczy wyłącznie określonej liczby składników majątkowych niezdolnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT”;
 • w interpretacji Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2006 r. (nr 1472/SPC/436-39/06/PK), w której organ stwierdził, iż: „(...) jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego przedmiotowa transakcja nie obejmuje m.in. nazwy przedsiębiorstwa. Skoro więc w przepisie art. 551 Kodeksu cywilnego wskazano ten element jako niezbędny element przedsiębiorstwa to przedmiotowa transakcja nie jest sprzedażą przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego a tym samym nie jest sprzedażą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad b).

Zdaniem Spółki, przedmiot Transakcji nie będzie stanowił również zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej również: „ZCP”), zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, ZCP stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyżej definicji, na gruncie ustawy o VAT, mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przestanki, tj.:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten będzie organizacyjnie wyodrębniony w ramach istniejącego przedsiębiorstwa,
 • zespól ten będzie finansowo wyodrębniony w ramach istniejącego przedsiębiorstwa,
 • składniki wchodzące w skład zespołu przeznaczone będą do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Odnosząc powyższe kryteria do sytuacji Spółki należy wskazać, iż przedmiot Transakcji nie będzie odpowiadał ww. definicji ZCP z następujących powodów:

 1. Aby określone składniki mogły być uznane za ZCP powinny one stanowić na dzień sprzedaży zorganizowany zespół składników, nie zaś jakąkolwiek grupę składników należących do sprzedającego - warunek ten w przypadku planowanej przez Spółkę Transakcji nie będzie spełniony z uwagi na brak dostatecznego wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego Zakładów, na co Spółka wskazuje poniżej. Powyższe kryterium nie będzie również spełnione z uwagi na fakt, że planowana Transakcja nie będzie dotyczyła części składników powiązanych z działalnością P. w ramach obszaru Operacje (wyłączenia w ww. zakresie zostały przedstawione w pkt a powyżej).
  W szczególności, przedmiot Transakcji nie będzie obejmował środków pieniężnych P., części zapasów betonu komórkowego (towarów), a także części istniejących na moment Transakcji zobowiązań P. - tj. m.in. zobowiązań:
  1. wynikających z umów związanych z bieżącą działalnością produkcyjną P. (tj. m.in. umów leasingu samochodów, umów o świadczenie usług transportowych oraz umów dotyczących dostawy surowców),
  2. wynikających z umów na dostawy mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, gaz, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne),
  3. związanych ze zwolnieniami pracowników z zakładów w Ś., D. i W.,
  4. wynikających z umowy o współpracy z H. w obszarze produkcji,
  5. zaciągniętych przez P. na finansowanie działalności dotyczącej produkcji betonu komórkowego,
  6. wynikających z umów rachunków bankowych posiadanych przez P..
 2. W ocenie Spółki, Zakłady, pomimo ich wydzielenia w strukturze P. od strony prawnej (stanowią oddziały P. ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym), nie spełniają kryterium wyodrębnienia organizacyjnego, ponieważ przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego podział funkcjonalny wprowadzony w P. po reorganizacji nie został całkowicie odzwierciedlony w jej dokumentacji korporacyjnej - przykładowo, dokumentacja korporacyjna P. nie odzwierciedla faktu, iż:
  1. funkcje pomocnicze wykonywane są na rzecz P. zasadniczo przez wyspecjalizowane zespoły pracowników H.,
  2. raportowanie w zakresie realizacji określonych zadań w ramach działalności P. odbywa się do wybranych pracowników H. (np. raportowanie zadań finansowo-księgowych odbywa się do dyrektora finansowego H.),
  3. część zakładów P. (w Ś., D. i W.) nie prowadzi działalności produkcyjnej z uwagi na likwidację stanowisk pracy oraz zwolnienie pracowników z ww. zakładów.
  Dodatkowo, Zakłady nie są odrębnymi pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy, a w P. brak jest odrębnych regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla poszczególnych zakładów produkcyjnych.
 3. Należy wskazać, iż Zakłady nie są również w pełni wyodrębnione pod kątem finansowym. Wynika to z następujących powodów:
  1. poszczególne Zakłady nie są jednostkami samo bilansującymi się - sporządzane jest jedno sprawozdanie finansowe dla całego P., a P. nie prowadzi oddzielnych ustawowych ksiąg rachunkowych ani oddzielnych ksiąg i rejestrów podatkowych (np. rejestrów VAT, podatkowego rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych, itp.) dla poszczególnych Zakładów,
  2. nie są przygotowywane odrębne bilanse dla poszczególnych Zakładów,
  3. P. nie posiada własnego systemu księgowego, lecz na podstawie zawartej umowy korzysta z systemu księgowego należącego do H. (system Navision),
  4. koszty pośrednio związane z działalnością produkcyjną P. (tj. m.in. koszty administracyjne, finansowe, doradcze, koszty zarządu, itp.) nie są przyporządkowywane przez P. do danego Zakładu - są one elementem ogólnozakładowych kosztów wydziałowych/zarządczych, przyporządkowanych do centrali P. w Ś.,
  5. w P. jest przygotowywany odrębny rachunek zysków i strat dla poszczególnych zakładów produkcyjnych, ale w formie uproszczonej - w szczególności, przedmiotowy raport nie obejmuje ww. kosztów pośrednio związanych z działalnością produkcyjną,
  6. P. nie prowadzi osobnych rachunków bankowych dedykowanych dla konkretnego Zakładu, a wszystkie środki pieniężne są utrzymane na rachunkach bankowych wspólnych dla wszystkich obszarów funkcjonalnych P..
 4. W ocenie P., Zakłady nie są całkowicie niezależne pod względem funkcjonalnym, w stopniu wpływającym na możliwość stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego określone zadania gospodarcze - na co wskazują m.in. następujące okoliczności:
  1. podstawowe obszary działalności P. nie są wykonywane przez nią samodzielnie, ale we współpracy z H., która pełni względem P. rolę koordynującą i zarządzającą - w szczególności, zakres wsparcia udzielanego przez H. na rzecz P. w ramach produkcji betonu komórkowego (obszar Operacje) może obejmować m.in. usługi w zakresie:
   • przekazywania wiedzy i zasobów w zakresie technologii i poprawy efektywności procesów produkcyjnych,
   • wsparcia w pracach badawczych i rozwojowych produktów,
   • wsparcia przy bieżących działaniach operacyjnych dot. m.in. harmonogramu produkcji, przystosowania parku maszynowego, zapewnienia odpowiedniej jakości produktów, negocjacji z dostawcami,
  2. z uwagi na przeprowadzone zwolnienia pracowników, P. posiada również ograniczony zespół specjalistów wykonujących funkcje pomocnicze względem obszarów podstawowej działalności biznesowej P. (obszary Operacje oraz Sprzedaż i Marketing) - P. zatrudnia jedynie kilka osób pełniących funkcje administracyjne i finansowe. W konsekwencji, funkcje pomocnicze wykonywane są na rzecz P. zasadniczo przez H. i mogą one obejmować m.in,:
   • wsparcie w zakresie zarządzania, planowania strategicznego, ustalania budżetu, kontroli pracy jednostek i działów,
   • wsparcie doradcze przy rozwiązywaniu bieżących problemów i kwestii operacyjnych,
   • wsparcie w poprawnym prowadzeniu ksiąg,
   • przygotowanie raportów finansowych i zarządczych na potrzeby sprawozdawczości finansowej P.,
   • wsparcie i doradztwo w sprawach podatkowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych,
   • bieżący nadzór dyrektora finansowego H. oraz innych upoważnionych pracowników działu finansów H.,
   • obsługa kadrowo-płacowa,
   • udostępnienie sytemu informatycznego,
   • bieżąca obsługa informatyczna pracowników i zakładów produkcyjnych.
  3. wszelkie istotne decyzje związane z działalnością biznesową P. są podejmowane na szczeblu centralnym przez Zarząd P. - w konsekwencji, Zakłady nie posiadają autonomii decyzyjnej w zakresie kluczowych aspektów ich działalności oraz podlegają nadzorowi operacyjnemu ze strony Zarządu P. a także wybranych przedstawicieli H.,
  4. część składników majątkowych przypisanych do zakładów produkcyjnych w R. i Ż. jest wykorzystywana równocześnie przez pracowników innego obszaru funkcjonalnego P. - powyższa sytuacja dotyczy w szczególności infrastruktury biurowej i informatycznej usytuowanej w ww. zakładach produkcyjnych, współdzielonej przez BOK z obszaru Sprzedaż i Marketing,
  5. po dokonaniu Transakcji, planowana jest modernizacja zakładów produkcyjnych w R. i Ż. w celu utrzymania ich zdolności produkcyjnych, a także planowane jest poniesienie nakładów inwestycyjnych w celu wykorzystania części składników majątkowych pochodzących z zakładów produkcyjnych w Ś., D. i W. w działalności produkcyjnej H.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki przedmiot Transakcji nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa P., ponieważ nie będzie on spełniał przesłanek definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in.:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2013 r. (nr IPPP1/443-832/13-4/AS), zgodnie z którą: „(...) Zatem pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnych składników wchodzących w jej skład, lecz ogół składników materialnych i niematerialnych wraz z należnościami i zobowiązaniami, związanymi z tą częścią przedsiębiorstwa. Z opisu sprawy wynika natomiast, że przedmiotem zbycia nie będzie szereg kluczowych składników wchodzących w skład wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, mianowicie inne aktywa, zobowiązania, gotówka, należności i pracownicy. Nie można również zgodzić się z Wnioskodawcą, że sam budynek wraz z umowami najmu, przechodzącymi na nabywcę z mocy prawa na podstawie art. 678 Kodeksu cywilnego tworzy zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż nabywca nie będzie mógł przy użyciu tylko tych składników prowadzić działalności gospodarczej, bez zawarcia szeregu dodatkowych umów, dokupienia innych składników materialnych i niematerialnych, zapewnienia zaplecza personalnego itp. Zatem, o tym czy doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres zbywanego majątku, praw i zobowiązań, zbycie musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2013 r. (nr ILPB3/423-210/13-2/EK), zgodnie z którą: „(...) Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2013 r. (nr IPPP2/443-1125/12-5/RR), zgodnie z którą: „(...) Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazuje, że składniki majątkowe będące przedmiotem transakcji nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy też przedsiębiorstwa w myśl wskazanych wyżej przepisów prawa, gdyż nie sposób bez ich uzupełnienia prowadzić w nich działalność gospodarczą”.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2012 r. (nr ITPP2/443-499/12/EK), w której organ stwierdził, że:„(...) skoro – jak wskazano w treści wniosku - z przedmiotowej sprzedaży zostaną wyłączone takie składniki majątkowe: jak środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach oraz zobowiązania, a nabywca nie przejmie pracowników zbywanych oddziałów, to sprzedawany zespół składników majątkowych nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji powyższego, w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie z opodatkowania przewidziane w art. 6 pkt 1 ustawy”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r. (nr IPPP1/443-123/12-3/JL), zgodnie z którą: „(...) Wyłączenie należności i zobowiązań z masy majątkowej przedsiębiorstwa będącej przedmiotem sprzedaży, powoduje pozbawienie wydzielonego kompleksu majątkowego cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 czerwca 2011 r. (nr IPPP2/443-318/11-4/KG), zgodnie z którą: „(...) Brak środków pieniężnych nie pozwala na spełnienie wymogów, zgodnie z którymi nabywający zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest w stanie w oparciu o pozyskane składniki majątku kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej.”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 r. (nr IPPP1/443-142/11-4/JL), w której organ podkreślił, że: „(...) Zakres sprzedawanej masy majątkowej (wyłączenie ze sprzedaży części zobowiązań oraz nieruchomości) nie wskazuje zatem na umożliwienie nabywcy podjęcia działalności gospodarczej tylko w oparciu o nabyte składniki. Zespół składników majątkowych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy pozbawiony części zobowiązań oraz budynków, w których wykonywana jest działalność produkcyjno-handlowa nie posiada zdolności funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo i nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 marca 2011 r. (nr IPPP1/443-1295/10-2/BS), zgodnie z którą: „(...) Wyłączenie więc z przedmiotu aportu istotnych elementów zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym zobowiązań, powoduje, że czynność tę należy uznać za zbycie sumy składników majątkowych i niemajątkowych, a nie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. W sytuacji wnioskodawcy wykluczenie zobowiązań ze zbywanego majątku, łamie zasadę przeniesienia agregatu składników należącego do jednego podmiotu na inny podmiot.”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2011 r. (nr IPPP3/443-1087/10-3/KT), w której organ potwierdził m.in., że dla oceny zastosowania art. 6 ustawy o VAT: „(...) Doniosłe znaczenie ma również fakt, iż w związku z przedmiotową transakcją nie dojdzie do przejęcia przez Wnioskodawcę ksiąg rachunkowych Zbywcy oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również praw i obowiązków wynikających z kluczowych umów o świadczenie usług serwisowych i innych czynności związanych z bieżącą obsługą Nieruchomości i Budynku (w tym umowy o zarządzanie nieruchomością, ochronę, obsługę techniczną, sprzątanie, wywóz nieczystości, itd.).”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2010 r. (nr ILPP1/443-461/10-4/HW), według której: „(...) Z opisu sprawy wynika, że z przedmiotu sprzedaży zostały wyłączone: zobowiązania związane z działalnością realizowaną dotychczas przez Sprzedającego. Wyłączenie tych składników z transakcji powoduje, iż będący przedmiotem sprzedaży zespół składników majątkowych nie posiada potencjalnej zdolności do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielnego podmiotu gospodarczego. Wobec powyższego należy stwierdzić, że przepis art. 6 pkt 1 ustawy, nie będzie miał zastosowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Przepis ten bowiem: jak wyżej wskazano, odnosi się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast, fakt wydzielenia z przedmiotu sprzedaży wierzytelności, umowy licencyjnej, zobowiązań stanowi istotny element opisanego we wniosku stanu faktycznego niepozwalający uznać, iż przedmiotem transakcji było przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 K.C. lub zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, lecz składniki majątku przedsiębiorstwa, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. według właściwych stawek podatkowych lub z zastosowaniem zwolnienia, o ile takie będzie wynikało z przepisów.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 maja 2010 r. (nr IPPB5/423-124/10-4/MB), zgodnie z którą: „(...) Należy stwierdzić, iż wyłączenie z masy majątkowej będącej częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy - zobowiązań powoduje pozbawienie wydzielonego kompleksu majątkowego cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. (...) Zdaniem organu konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczne przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zatem możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione wszystkie zobowiązania wcześniej jej przypisane. W sytuacji wnioskodawcy wykluczenie części zobowiązań ze zbywanego majątku, łamie zasadę przeniesienia agregatu składników należącego do jednego podmiotu na inny podmiot.

3.

Mając na uwadze całość dotychczasowej argumentacji Spółki, należy wskazać, że przedmiot Transakcji nie posiada cech właściwych dla przedsiębiorstwa, ani też nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. Tym samym, Transakcja nie będzie wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji, dla celów ustawy o VAT przedmiotem planowanej Transakcji będą poszczególne składniki majątkowe, a Spółka będzie miała obowiązek zastosować zasady opodatkowania VAT właściwe dla poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład Transakcji.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 lipca 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-416/15-2/MPe) wydanej przez tut. Organ wobec P., w której zostało potwierdzone, iż przedmiot Transakcji nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT, a w konsekwencji, iż Transakcja nie będzie wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.