IPPB3/423-926/12-4/AG | Interpretacja indywidualna

Czy transakcja przeprowadzona w sposób zaprezentowany w opisie zdarzenia przyszłego będzie transakcją o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o CIT) ?
IPPB3/423-926/12-4/AGinterpretacja indywidualna
  1. transakcja
  2. udział
  3. wkłady niepieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.11.2012r. (data wpływu 12.11.2012r.), uzupełnionym na wezwanie z dnia 23.011.2013r. nr IPPB3/423-926/12-2/AG (data nadania 23.01.2013r., data doręczenia 25.01.2013r.) pismem z dnia 01.02.2013r. (data nadania 01.02.2013r., data wpływu 04.02.2013r.) - w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów dotyczących tzw. wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.11.2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów dotyczących tzw. wymiany udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem należącym do międzynarodowej Grupy Kapitałowej (dalej: Grupa). W ramach planowanego procesu restrukturyzacji Spółka ma być udziałowcem nowoutworzonej spółki celowej (dalej: HoldCo, Spółka). Grupa operuje w branży szeroko rozumianego handlu detalicznego. Jej dotychczasowa struktura zakładała wydzielenie działalności operacyjnej i spółek o charakterze nieruchomościowym (właścicieli nieruchomości - sklepów, należących do Grupy).

W chwili obecnej, w związku z dynamicznymi zmianami rynkowymi, w obrębie Grupy planowane są istotne procesy restrukturyzacyjne. W rezultacie przekształceń dokonanych w obrębie podmiotów zagranicznych jedynym udziałowcem Spółki zostanie Wnioskodawca będący spółką kapitałową prawa niemieckiego, będący w momencie dokonywania tej transakcji jedynym udziałowcem (100% praw głosu) operujących w Polsce spółek nieruchomościowych należących do Grupy.

Dążąc do uproszczenia funkcjonującej struktury planowane jest wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów polskich spółek nieruchomościowych do Spółki, w zamian za co G obejmie udziały Spółki, których wartość będzie odpowiadać wartości rynkowej obejmowanych udziałów w spółkach nieruchomościowych. Powyższe powoduje, iż efektywnie dojdzie do tzw. wymiany udziałów, tj. transakcji niezdefiniowanej przepisami polskiego prawa handlowego.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym transakcja taka (określona przepisami prawa podatkowego) nie jest wprost opisana na gruncie przepisów prawa handlowego, a w konsekwencji z perspektywy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych będzie przeprowadzona jako wkład niepieniężny (aport) w postaci 100% udziałów w poszczególnych spółkach nieruchomościowych do przedsiębiorstwa HoldCo, który w zamian przekaże do G własne udziały.

W konsekwencji Spółka przejmie całkowitą kontrolę nad polskimi spółkami nieruchomościowymi Grupy, jak również Wnioskodawca w efekcie tak przeprowadzonej transakcji będzie posiadać 100% udziałów w HoldCo.

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż spółki biorące udział w transakcji wymiany udziałów podlegają na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

W piśmie z dnia 01.02.2013r. Spółka wyjaśniła, że nowoutworzona spółka przyjmie formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną zgodnie z przepisami polskiego prawa handlowego oraz będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytanie:

Czy transakcja przeprowadzona w sposób zaprezentowany w opisie zdarzenia przyszłego będzie transakcją o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o CIT) ...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Spółka stoi na stanowisku, iż niezależnie od technicznego sposobu przeprowadzenia transakcji jej istota i rezultat prowadzą do sytuacji opisanej w ustawach podatkowych jako transakcja wymiany udziałów, a w konsekwencji zastosowania przepisów odnośnie wymiany udziałów transakcja ta będzie neutralna podatkowo dla Spółki.

Kwestię podatkowego rozpoznania na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze m.) transakcji wymiany udziałów reguluje przepis art. 12 ust. 4d. Zgodnie z jego literalnym brzmieniem obejmuje on swoim zakresem następujące sytuacje (w zależności od formy prawnej podmiotu dotyczącego zarówno udziałowców jak i akcjonariuszy):

  1. Nabycie przez spółkę od udziałowców innej spółki (spółka nabywana) udziałów w niej, w zamian za udziały spółki nabywającej, oraz
  2. Nabycie przez spółkę od udziałowców spółki nabywanej udziałów w niej, w zamian za udziały spółki nabywającej i dopłatę w gotówce nie przekraczającą 10 % wartości udziałów własnych (przekazywanych w zamian za aport),

- w konsekwencji którego spółka nabywająca uzyskuje bezwzględną większość praw głosu w spółce nabywanej, alternatywnie zwiększa swój (już w momencie transakcji) bezwzględny udział w ogólnej liczbie praw głosu.

Warunkiem dodatkowym dla zastosowania regulacji przepisu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT dla tego typu transakcji jest posiadanie przez strony wymiany statusu rezydenta państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i podleganie w nim opodatkowaniu od całości dochodów niezależnie od miejsca ich osiągania.

Zdaniem Wnioskodawcy, definicja wymiany udziałów zawarta w cytowanym przepisie odnosi się wprost do planowanej transakcji aportu udziałów w rozumieniu przepisów prawa handlowego (w opisywanym przypadku spełnione będą bowiem także wskazane w powyższej regulacji wymogi dodatkowe, tj. przekazywany pakiet udziałów daje Spółce bezwzględną większość praw głosu w spółkach, zaś zainteresowane podmioty podlegają na teranie Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów).

W konsekwencji przyjąć należy w opinii Wnioskodawcy, iż choć prawo podatkowe posługuje się tu pojęciem odmiennym, niż handlowe to jednak szczegółowy opis zawarty w ustawie o CIT wskazuje wprost na transakcje określone w prawie handlowym jako aport udziałów. Przy czym klasyfikując daną transakcję jako ich wymianę, co skutkować winno jej faktyczną neutralnością podatkową, należy uwzględnić opisane wymogi w zakresie poziomu zaangażowania kapitałowego, rezydencji i podlegania opodatkowaniu w państwach UE i EOG, które w ramach transakcji, planowanej przez G i Spółkę, zostaną spełnione.

Zastosowanie odmiennego podejścia (t.j. przyjęcie, iż transakcja wymiany udziałów jest czymś innym niż opisany w niniejszym wniosku wkład niepieniężny w postaci udziałów w zamian za nowowyemitowane udziały) byłoby niezgodne zarówno z treścią przepisów polskich ustaw podatkowych (w tym Ordynacji podatkowej) jak i prawa europejskiego, w szczególności Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie .w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (dalej: Dyrektywa 113) czy poprzedzającej jej Dyrektywy Rady 90/434/WE z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy Państwami Członkowskimi (dalej: Dyrektywa 434).

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż zgodnie z brzmieniem art. 199a Ordynacji podatkowej: „organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej uwzględnia zgodny zamiar stron (...)”, co w świetle art. 122 statuującym zasadę prawdy materialnej skłania ku przyjęciu interpretacji, zgodnie z którą nie nazwa czynności prawnej, a jej istota wpływać powinna na kwalifikację prawno-podatkową (nie tylko z resztą z perspektywy prawa podatkowego — wszędzie tam gdzie przepisy prawa ustanawiają prymat prawdy materialnej — obiektywnej nad formalną, co winno być standardem w państwie prawa, zasada ta znajdzie zastosowanie).

Zdaniem Wnioskodawcy, nawet odwołanie się do zasady traktowania ustawodawcy jako racjonalnego, choć w pierwszej chwili powoduje pewne problemy, z uwagi na wprowadzone przez niego rozróżnienie terminologiczne, skłania jednak (w kontekście całokształtu uregulowań prawnych) do wniosku, że opisana transakcja aportu udziałów po spełnieniu wskazanych wyżej wymogów dodatkowych (które w pewnym sensie uzasadniają wprowadzone rozróżnienie pojęć) jest transakcją tożsamą z wymianą udziałów opisaną min. ustawą o CIT.

Spółka stoi na stanowisku, iż ustawodawca wprowadzając przepisy odnośnie wymiany udziałów do ustawy o CIT miał przede wszystkim na celu dostosowanie regulacji krajowych do wymogów obowiązującej wówczas Dyrektywy 434. Powyższe twierdzenie znajduje swoje potwierdzenie w brzmieniu uzasadnienia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o CIT z listopada 2006r.

Zgodnie z definicją zawartą w przepisach Dyrektywy 434 pod pojęciem wymiany udziałów należy rozumieć „operację, przez którą spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce lub posiadając taką większość praw głosu, nabywa dalsze udziały, w zamian za wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy tej ostatniej spółki w zamian za ich papieży wartościowe, papierów wartościowych swojej spółki, jak również, jeżeli ma to zastosowanie, wypłatę gotówkową nieprzekraczającą 10 % wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, księgowej wartości nominalnej tych papierów wartościowych”. Analogicznie pojęcie to definiuje obecnie obowiązująca Dyrektywa 113, zgodnie z którą „wymiana udziałów oznacza czynność, w wyniku której spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce lub posiadając taką większość praw głosu, nabywa dalsze udziały, w zamian za wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy tej ostatniej spółki w zamian za ich papiery wartościowe, papierów wartościowych swojej spółki, jak również, jeżeli ma to zastosowanie, wypłatę gotówkową nieprzekraczającą 10 % wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, księgowej wartości nominalnej tych papież-ów wartościowych”. Należy zatem wskazać, iż polskie przepisy w tej materii stanowią de facto parafrazę regulacji wspólnotowej.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, należy podkreślić, iż w świetle prezentowanej argumentacji za nieprawidłową należy uznać ewentualną tezę, iż swoim zakresem wymiana udziałów nie obejmuje transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji) w zamian za udziały (akcje) przedsiębiorstwa, do którego ten aport jest wnoszony. W takim przypadku przepis art. 12 ust. 4d ustawy o CIT byłby de facto uznawany za martwy, niestosowalny, co naruszałoby jedno z podstawowych założeń prawidłowej wykładni przepisów racjonalność ustawodawcy.

Nie ma zatem zdaniem Wnioskodawcy argumentów przemawiających za rozróżnianiem opisanych transakcji jedynie ze względu na ich tytuł prawny. W konsekwencji przeprowadzona transakcja na moment jej dokonania będzie neutralna z perspektywy podatkowej dla uczestniczących w niej podmiotów.

Zaprezentowane wyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego jak i orzecznictwie sądów administracyjnych tytułem przykładu:

  • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2011 r. (sygn. II FSK 208/10), w którym sąd wskazał, iż: „Mając ponadto na uwadze, sformułowaną na użytek stosowania przepisów Dyrektywy <113 - przyp. Wnioskodawcy> i zawartą w jej art. 2 lit. d) definicję „wymiany udziałów”, (...) należy zgodzić się ze Skarżącym, iż wymianę taka stanowi również wniesienie wkładu - niepieniężnego w postaci udziałów/akcji spółki kapitałowej, w zamian za co podmiot dokonujący aportu („akcjonariusz”) obejmuje akcie/udziały emitowane przez spółkę, do której aport jest wnoszony”,
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2011r. sygn. ILPB3/423284/11-2/JG, w której potwierdzono stanowisko podatnika w zakresie uznania za transakcję wymiany udziałów transakcję, której sposób przeprowadzenia jest analogiczny do transakcji zaprezentowanej w przedmiotowym wniosku

Reasumując, należy podkreślić, iż przesłanki definicyjne wymiany udziałów wskazane enumeratywnie w przepisach art. 12 ust 4d ustawy o CIT będą przez Wnioskodawcę spełnione, stąd też G stoi na stanowisku, iż zaprezentowane podejście z perspektywy skutków podatkowych tej transakcji dla Spółki, tj. kwalifikacja tej transakcji jako wymiany udziałów na gruncie przepisów o CIT, będzie prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.