IPPB2/4514-349/15-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym we wniosku zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-349/15-2/KW1interpretacja indywidualna
 1. pośrednictwo
 2. transakcja
 3. zakup akcji
 4. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. („Wnioskodawca”) zamierza nabyć pakiet akcji („Akcje”) spółki publicznej („Spółka”), której akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od P. GmbH („Akcjonariusz”), będącej podmiotem w 100% pośrednio zależnym od Wnioskodawcy, posiadającej obecnie około 65,11% akcji w Spółce („Transakcja Nabycia Akcji”).

Akcje są „instrumentami finansowymi” w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Do nabycia Akcji przez Wnioskodawcę dojdzie poza obrotem zorganizowanym w wyniku opisanych poniżej okoliczności faktycznych i zdarzeń prawnych.

Wnioskodawca zawrze z Akcjonariuszem umowę sprzedaży Akcji o skutku zobowiązującym („Umowa Zobowiązująca”). Na podstawie Umowy Zobowiązującej Akcjonariusz zobowiąże się przenieść na Wnioskodawcę prawo własności Akcji, a Wnioskodawca zobowiąże się nabyć prawo własności Akcji od Akcjonariusza oraz zapłacić (na warunkach określonych w Umowie Zobowiązującej) na rzecz Akcjonariusza cenę sprzedaży określoną w Umowie Zobowiązującej. Wnioskodawca nie wyklucza możliwości, że Umowa Zobowiązująca będzie umową warunkową, tzn. będzie przewidywać, że do rozporządzenia Akcjami przez Akcjonariusza na rzecz Wnioskodawcy dojdzie po spełnieniu się określonych w Umowie Zobowiązującej warunków zawieszających.

Do zawarcia pomiędzy Akcjonariuszem a Wnioskodawcą umowy, na podstawie której dojdzie do rozporządzenia przez Akcjonariusza na rzecz Wnioskodawcy własnością Akcji („Umowa Rozporządzająca”) oraz przeniesienia własności Akcji z Akcjonariusza na Wnioskodawcę dojdzie za pośrednictwem instytucji finansowej wybranej przez Wnioskodawcę oraz Akcjonariusza („Pośrednik”).

W każdym przypadku, Pośrednik będzie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Pośrednik będzie uczestniczył w Transakcji Nabycia Akcji na podstawie odrębnej umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług („Umowa Zlecenia”), która zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Pośrednikiem. Wnioskodawca nie wyklucza możliwości, że stroną Umowy Zlecenia będzie również Akcjonariusz (lub że Akcjonariusz zawrze odrębną umowę z Pośrednikiem, na podstawie której Pośrednik będzie świadczył usługi na rzecz Akcjonariusza w związku z Transakcją Nabycia Akcji).

Przedmiotem Umowy Zlecenia będzie pośrednictwo w procesie nabycia przez Wnioskodawcę Akcji od Akcjonariusza, obejmujące w szczególności reprezentowanie Wnioskodawcy przy zawarciu z Akcjonariuszem Umowy Rozporządzającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Pośrednikowi przez Wnioskodawcę.

Zakres działania Pośrednika na podstawie Umowy Zlecenia będzie obejmował szereg czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem Transakcji Nabycia Akcji; w każdym przypadku będzie on obejmował:

 1. zawarcie w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy Umowy Rozporządzającej z Akcjonariuszem,
 2. zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie Akcji przez Wnioskodawcę, dokonane za pośrednictwem Pośrednika, uczestniczącego w Transakcji Nabycia Akcji w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit b. Ustawy o PCC ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie Akcji przez Wnioskodawcę, dokonane za pośrednictwem Pośrednika, uczestniczącego w Transakcji Nabycia Akcji w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit b. Ustawy o PCC.

Wnioskodawca podniósł, że na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 Ustawy o PCC obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Stosownie do art. 3 ust. 2 Ustawy o PCC, jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych – w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Z art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż musi być dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

W związku z powyższym niezbędne jest określenie co oznaczają pojęcia „sprzedaż” i „pośrednictwo firmy inwestycyjnej”, o których mowa w analizowanym przepisie.

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę (art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Wnioskodawca wskazał, że w powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach, przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 155 § 1 Kodeksu Cywilnego umowa sprzedaży przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. W związku z powyższym, w przypadku, w którym zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego strony umowy sprzedaży najpierw zawarły umowę zobowiązującą do przeniesienia praw z papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi, a przeniesienie tych praw następuję odrębną umową, zawieraną w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy, za sprzedaż papierów wartościowych w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit b Ustawy o PCC w związku z art. 3 ust. 2 Ustawy o PCC, należy uznać tę drugą umowę, tj. umowę przenoszącą na nabywcę prawa z papierów wartościowych.

Ani przepisy Ustawy o PCC ani Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie definiują pojęcia „pośrednictwo firmy inwestycyjnej”. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami przepisów prawa podatkowego, w celu interpretacji tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia opartego na definicji zawartej w słowniku języka polskiego. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć:

 1. działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się miedzy stronami lub załatwianie jakichś spraw dotyczących obu stron,
 2. występowanie w roli łącznika,
 3. załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.

Zważywszy, że na podstawie Umowy Zlecenia, która zostanie zawarta z Pośrednikiem przez Wnioskodawcę – Pośrednik dokona w związku z Transakcją Nabycia Akcji szereg czynności prawnych i faktycznych, których zakres w każdym przypadku obejmie w szczególności:

 1. zawarcie w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy Umowy Rozporządzającej z Akcjonariuszem,
 2. zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy,

– należy uznać, że Pośrednik wystąpi w roli pośrednika pomiędzy Wnioskodawcą a

Akcjonariuszem, działającego w celu zawarcia umowy sprzedaży Akcji na rzecz Wnioskodawcy. Pośrednik będzie bowiem uczestniczył przy dokonaniu sprzedaży Akcji na rzecz Wnioskodawcy w szczególności poprzez zawarcie Umowy Rozporządzającej w imieniu Wnioskodawcy (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Pośrednikowi przez Wnioskodawcę).

W konsekwencji, należy uznać, że działania Pośrednika będą stanowić „pośrednictwo” w zawarciu umowy (umów), na podstawie których dojdzie do nabycia Akcji przez Wnioskodawcę, która to czynność zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b w związku z art. 3 ust. 2 Ustawy o PCC będzie zwolniona z opodatkowania PCC.

Wnioskodawca wskazał, że powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również praktyka organów podatkowych, które definiując pojęcie „pośrednictwa” na potrzeby wykładni art. 9 pkt 9 Ustawy o PCC wskazują, że ma ono miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu umowy sprzedaży akcji i obejmuje, przykładowo, zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2015 r., sygn. IPPB2/4514-60/15-3/MZ, interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. IPPB2/4514-6/15-3/MZ, interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. IPPB2/4514-2/15-2/AF; interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2014 r., sygn. IPPB2/436-656/14-3/MZ czy też interpretacji indywidualnej z dnia 13 listopada 2014, r., sygn. IPPB2/436-507/14-4/LS).

W konsekwencji, nabycie przez Wnioskodawcę Akcji, będących instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, przeprowadzone za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych wskazanego w art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

– w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze. zm.).

Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych.

Tym samym pośrednictwo ww. instytucji dotyczyć musi sprzedaży, a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania. Zatem, w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, jak należy rozumieć wyrażenie „sprzedaż za pośrednictwem”.

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

Stosownie do treści art. 3 pkt 9 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o obrocie zorganizowanym rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.

W związku z powyższym za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi (w tym akcji), także w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności – np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności – np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć pakiet akcji spółki publicznej („Spółka”), której akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od P. GmbH („Akcjonariusz”), będącej podmiotem w 100% pośrednio zależnym od Wnioskodawcy, posiadającej obecnie około 65,11% akcji w Spółce. Wnioskodawca zawrze z Akcjonariuszem umowę sprzedaży Akcji o skutku zobowiązującym („Umowa Zobowiązująca”). Na podstawie Umowy Zobowiązującej Akcjonariusz zobowiąże się przenieść na Wnioskodawcę prawo własności Akcji, a Wnioskodawca zobowiąże się nabyć prawo własności Akcji od Akcjonariusza oraz zapłacić (na warunkach określonych w Umowie Zobowiązującej) na rzecz Akcjonariusza cenę sprzedaży określoną w Umowie Zobowiązującej. Wnioskodawca nie wyklucza możliwości, że Umowa Zobowiązująca będzie umową warunkową, tzn. będzie przewidywać, że do rozporządzenia Akcjami przez Akcjonariusza na rzecz Wnioskodawcy dojdzie po spełnieniu się określonych w Umowie Zobowiązującej warunków zawieszających. Do zawarcia pomiędzy Akcjonariuszem a Wnioskodawcą umowy, na podstawie której dojdzie do rozporządzenia przez Akcjonariusza na rzecz Wnioskodawcy własnością Akcji oraz przeniesienia własności Akcji z Akcjonariusza na Wnioskodawcę dojdzie za pośrednictwem instytucji finansowej wybranej przez Wnioskodawcę oraz Akcjonariusza („Pośrednik”). W każdym przypadku, Pośrednik będzie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Pośrednik będzie uczestniczył w Transakcji Nabycia Akcji na podstawie odrębnej umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług („Umowa Zlecenia”), która zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Pośrednikiem. Wnioskodawca nie wyklucza możliwości, że stroną Umowy Zlecenia będzie również Akcjonariusz (lub że Akcjonariusz zawrze odrębną umowę z Pośrednikiem, na podstawie której Pośrednik będzie świadczył usługi na rzecz Akcjonariusza w związku z Transakcją Nabycia Akcji). Przedmiotem Umowy Zlecenia będzie pośrednictwo w procesie nabycia przez Wnioskodawcę Akcji od Akcjonariusza.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż papierów wartościowych to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Reasumując należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym we wniosku zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.