IPPB2/436-507/14-4/LS | Interpretacja indywidualna

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie; doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw , sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych. Reasumując należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym we wniosku zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, przedmiotowa Transakcja Podstawowa jak i Transakcja Alternatywna będą korzystały ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-507/14-4/LSinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. pośrednictwo
 4. transakcja
 5. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2014 r. (data nadania 3 listopada 2014 r., data wpływu 6 listopada 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-507/14-2/LS z dnia 24 października 2014 r. (data nadania 27 października 2014 r., data doręczenia 29 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką utworzoną i prowadzącą działalność zgodnie z prawem cypryjskim (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”). Wnioskodawca rozważa zawarcie z zagraniczną firmą inwestycyjną lub firmą inwestycyjną (dalej: „Firma inwestycyjna”) w rozumieniu, odpowiednio, art. 3 pkt 32 i pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „UOIF”) umowy o świadczenie usług maklerskich w tym usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywaniu takich zleceń na rachunek dającego zlecenie, w tym poza rynkiem regulowanym, oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych (dalej: „Umowa”).

W ramach Umowy, Firma Inwestycyjna będzie zobowiązana do:

 1. otwarcia i prowadzenia na rzecz Wnioskodawcy rachunku papierów wartościowych, na którym będą ewidencjonowane posiadane przez Wnioskodawcę instrumenty finansowe;
 2. otwarcia i prowadzenia na rzecz Wnioskodawcy rachunku pieniężnego, na którym będą gromadzone środki pieniężne Wnioskodawcy przeznaczone na realizację i rozliczenie transakcji zakupu instrumentów finansowych;
 3. składania we własnym imieniu, lecz na rachunek Spółki, zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym na terytorium Polski;
 4. przyjmowania i przekazywania zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych poprzez kojarzenie Spółki z innym podmiotem(ami) w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji miedzy Spółka a tym podmiotem poza obrotem zorganizowanym.

Ponadto, Wnioskodawca może też upoważnić Firmę inwestycyjną do:

 1. sprzedaży instrumentów finansowych Wnioskodawcy według uznania firmy inwestycyjnej w przypadkach przewidzianych w odrębnym regulaminie;
 2. obciążania rachunku pieniężnego Wnioskodawcy kwotami opłat i prowizji należnych Firmy Inwestycyjnej oraz celem zaspokojenia jej wierzytelności;
 3. składania w imieniu Wnioskodawcy zapisów na papiery wartościowe w ofercie publicznej na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym, na podstawie jego zlecenia lub dyspozycji złożonej w trybie określonym w umowie.

W okresie obowiązywania Umowy, Wnioskodawca planuje nabycie akcji spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce, której akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „Akcje”).

Nabycie Akcji przez Wnioskodawcę może nastąpić m.in. w drodze:

 1. Transakcji poza rynkiem regulowanym, w ramach której nastąpi skojarzenie złożonego przez Wnioskodawcę zlecenia kupna Akcji ze zleceniem ich zbycia złożonym przez sprzedawcę (dalej: „Transakcja Podstawowa”). W tej transakcji Firma Inwestycyjna wystąpi, za odrębnym wynagrodzeniem uzależnionym od ceny nabycia Akcji, jako podmiot kojarzący oferty Wnioskodawcy nabycia Akcji oraz oferty sprzedawcy ich sprzedaży. W praktyce oznacza to, że w ramach Transakcji Podstawowej:
  • sprzedawca zdeponuje Akcje na swoim rachunku papierów wartościowych w Firmie Inwestycyjnej oraz złoży jej zlecenie ich sprzedaży, (pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez sprzedawcę z Firmą Inwestycyjną odpowiedniej umowy), określając m.in. cenę lub minimalną cenę po jakiej transakcja może zostać zawarta (z chwilą złożenia zlecenia sprzedaży, Akcje podlegać będą blokadzie na rachunku papierów wartościowych sprzedawcy). Wnioskodawca natomiast zdeponuje środki pieniężne na zakup Akcji na swoim rachunku pieniężnym w Firmie Inwestycyjnej oraz złoży jej zlecenie kupna papierów wartościowych, określając m.in. cenę lub maksymalną, cenę po jakiej transakcja może zostać zawarta (z chwilą złożenia zlecenia kupna środki pieniężne zostają zablokowane na rachunku pieniężnym Wnioskodawcy);
   zlecenia sprzedaży oraz kupna Akcji zostaną złożone w formie pisemnej, w terminie ustalonym przez Wnioskodawcę i sprzedawcę. Zlecenia określać będą, że sprzedaż Akcji ma nastąpić poza rynkiem regulowanym, co oznaczać będzie udzielenie Firmie Inwestycyjnej zgody na zawarcie w imieniu własnym, ale na rachunek klienta (Wnioskodawcy lub sprzedawcy), transakcji sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym;
  • rozliczenie sprzedaży Akcji zawartej w wyżej opisany sposób nastąpi w trybie delivery versus payment (DVP), w ten sposób, że w terminie rozliczenia (przeniesienia Akcji):
   • cena nabycia Akcji zostanie przez Firmę Inwestycyjną przeniesiona z rachunku pieniężnego Wnioskodawcy na rachunek pieniężny sprzedawcy, co będzie równoznaczne z zapłatą ceny sprzedaży Akcji. W tym celu Firma Inwestycyjna dokona zapisów ewidencyjnych pomiędzy rachunkami pieniężnymi Wnioskodawcy oraz sprzedawcy tj. obciąży rachunek pieniężny Wnioskodawcy oraz uzna rachunek pieniężny sprzedawcy ceną sprzedaży;
   • jednocześnie, Firma Inwestycyjna dokona właściwych zapisów ewidencyjnych pomiędzy rachunkami papierów wartościowych Wnioskodawcy i sprzedawcy w Firmie Inwestycyjnej tj. obciąży rachunek papierów wartościowych sprzedawcy i uzna rachunek papierów wartościowych Wnioskodawcy odpowiednią liczbą papierów wartościowych (Akcji) stanowiących przedmiot sprzedaży. Wskutek dokonania powyższych zapisów na rachunkach papierów wartościowych dojdzie do przeniesienia Akcji na Wnioskodawcę,
   • po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji, Firma Inwestycyjna wystawi potwierdzenia zawarcia transakcji,
 2. Transakcji, w ramach której nastąpi przelew (przeniesienie) papierów wartościowych z rachunku danego sprzedawcy na rachunek Wnioskodawcy w Firmie Inwestycyjnej na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a sprzedawcą (dalej: „Transakcja Alternatywna”). W ramach tej transakcji Firma Inwestycyjna, za odrębnym wynagrodzeniem uzależnionym od ceny nabycia Akcji, na podstawie przedstawionej jej umowy sprzedaży Akcji, dokona przelewu Akcji z rachunku sprzedawcy w Firmie Inwestycyjnej (prowadzonego na podstawie odrębnej umowy sprzedawcy z Firma Inwestycyjną) na rachunek Wnioskodawcy w Firmie Inwestycyjnej, zgodnie z dyspozycjami poczynionymi przez Wnioskodawcę oraz danego sprzedawcę.

Dodatkowo, zarówno w ramach Transakcji Podstawowej jak i Transakcji Alternatywnej, Firma Inwestycyjna może być również zaangażowana w czynności pomocnicze związane ze sprzedażą Akcji na rzecz Wnioskodawcy, w szczególności udzielać wsparcia Wnioskodawcy w przygotowaniu struktury transakcji sprzedaży Akcji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub przeniesienia Akcji, ustalenia istotnych warunków i wymogów sprzedaży), bądź brać udział w przygotowaniu projektów dokumentacji transakcji sprzedaży.

Pismem z dnia 24 października 2014 r. Nr IPPB2/436-507/14-2/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • przedłożenie urzędowo poświadczonego dokumentu w języku obowiązującym na terytorium Cypru opatrzonego w apostille oraz jego tłumaczenia w języku polskim potwierdzającego upoważnienie dla osoby podpisanej pod Pełnomocnictwem do reprezentowania Spółki w zakresie składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów.

Pismem z dnia 3 listopada 2014 r. (data nadania 3 listopada 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, nabycie przez Wnioskodawcę Akcji w ramach Transakcji Podstawowej będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, nabycie przez Wnioskodawcę Akcji w ramach Transakcji Alternatywnej będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez niego Akcji zarówno w ramach Transakcji Podstawowej jaki i Transakcji Alternatywnej będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) UPCC.

Uzasadnienie:

 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych {dalej: „ UPCC”), opodatkowaniu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Na podstawie art. 4 pkt 1 UPCC obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) UPCC stawka podatku wynosi 1%.
 2. Na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) UPCC zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) jest sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, w rozumieniu przepisów UOIF.
 3. Opisane w ramach Transakcji Podstawowej jak i Transakcji Alternatywnej nabycie przez Wnioskodawcę Akcji będzie zwolnione z PCC na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) UPCC. Za powyższym stanowiskiem przemawiają następujące względy:
  1. Sprzedaż zostanie dokonana za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej, będącej zagraniczną firmą inwestycyjną albo firmą inwestycyjną w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 32 i pkt 33 UOIF.
  2. Akcje będące przedmiotem sprzedaży będą instrumentami finansowymi. Zgodnie art. 2 ust. 1 UOIF, instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. W myśl natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) tej ustawy papiery wartościowe to m.in. akcje w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a więc m.in, akcje w spółce akcyjnej.
  3. Wnioskodawca nabędzie Akcje na podstawie umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Na podstawie art. 555 Kodeksu cywilnego, przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży praw.
  4. Sprzedaż Akcji na rzecz Wnioskodawcy nastąpi za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej:
   1. Przepisy UPCC oraz UOIF nie definiują pojęcia „pośrednictwa firmy inwestycyjnej”. W braku ustawowej definicji, odwołując się do słownikowego znaczenia tego terminu przyjąć należy, że „pośrednictwo” to: „pośrednictwo w załatwianiu interesów; między kimś a kimś, między czymś a czymś” (por. Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny PWN, Warszawa 2007), oraz „działalność osoby trzeciej mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron” (por. Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2007), a także „załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych miedzy dwiema stronami” (por. Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 1996).
    Mając na względzie językowe znaczenie terminu „pośrednictwa” nie ulega wątpliwości, że czynności Firmy Inwestycyjnej realizowane w ramach Transakcji Podstawowej jak i Transakcji Alternatywnej stanowić będą pośrednictwo w sprzedaży Akcji na rzecz Wnioskodawcy. Czynności Firmy Inwestycyjnej mają bowiem na celu doprowadzenie do realizacji za wynagrodzeniem sprzedaży Akcji na rzecz Wnioskodawcy. Tym samym, stanowią „pośrednictwo w załatwieniu interesów” (polegających na sprzedaży Akcji) jak i „załatwianie dla zarobku czynności handlowej” (polegającej na realizacji umowy sprzedaży Akcji).
   2. Niezależnie od językowego znaczenia terminu „pośrednictwa”, w oparciu o praktykę obrotu instrumentami finansowymi oraz przepisy UOIF regulujące ten obrót przyjąć należy, że pośrednictwo Firmy Inwestycyjnej w sprzedaży instrumentów finansowych stanowi dokonywanie czynności maklerskich określonych w art. 69 ust. 2 i 4 UOIF, w szczególności czynności określonych w przepisach art. 69 ust. 2 pkt 1, art. 69 ust. 2 pkt 2 czy art. 69 ust. 4 pkt 1 UOIF.

W ramach Transakcji Podstawowej, Firma Inwestycyjna będzie wykonywać czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 74b ust. 1 pkt 2 UOIF tj. przyjmie i przekaże do realizacji zlecenia nabycia jak i zbycia Akcji (w tym będzie kojarzyć Wnioskodawcę ze sprzedawcą Akcji), oraz wykona te zlecenia na rachunek stron umowy sprzedaży Akcji, a także będzie przechowywać i rejestrować Akcje, w tym prowadzić rachunki papierów wartościowych oraz rachunki pieniężne. W szczególności:

 • zgodnie z art. 74b ust. 1 pkt 2 UOIF usługa przyjmowania i przekazywania zleceń przez Firmę Inwestycyjną będzie polegała na kojarzeniu Wnioskodawcy i sprzedawcy Akcji w celu doprowadzenia do zawarcia miedzy nimi transakcji sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym;
 • sprzedawca Akcji zdeponuje akcje na swoim rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną;
 • sprzedawca Akcji złoży Firmie Inwestycyjnej zlecenie sprzedaży Akcji;
 • Firma inwestycyjna dokonana blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych sprzedawcy;
 • Wnioskodawca zdeponuje środki pieniężne na zakup Akcji na swoim rachunku pieniężnym w Firmie Inwestycyjnej;
 • Wnioskodawca złoży Firmie Inwestycyjnej zlecenie zakupu Akcji;
 • Firma Inwestycyjna dokona blokady środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Wnioskodawcy;
 • po zawarciu transakcji sprzedaży, środki pieniężne w kwocie stanowiącej cenę nabycia Akcji zostaną przez Firmę Inwestycyjną przeniesione z rachunku pieniężnego Wnioskodawcy na rachunek pieniężny sprzedawcy (rozliczenie ceny sprzedaży) i jednocześnie Firma Inwestycyjna obciąży rachunek papierów wartościowych sprzedawcy i uzna rachunek papierów wartościowych Wnioskodawcy odpowiednią liczbą sprzedanych/nabytych Akcji.

W ramach Transakcji Alternatywnej, Firma Inwestycyjna będzie wykonywać czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 UOIF, tj. czynności polegające na przechowywaniu/rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych. W szczególności, Firma Inwestycyjna dokona przeniesienia Akcji z odpowiedniego rachunku sprzedawcy na rachunek Wnioskodawcy.

 1. Reasumując, w obu przypadkach (Transakcja Podstawowa oraz Transakcja Alternatywna), Firma Inwestycyjna będzie wykonywać określone przepisami UOIF czynności maklerskie, a zatem pośredniczyć w sprzedaży Akcji na rzecz Wnioskodawcy. Tym samym, zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b) UPCC, Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia z PCC w związku z nabyciem Akcji za pośrednictwem Firmy inwestycyjnej.
 2. Stanowisko Wnioskodawcy zostało wielokrotnie potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydanych na gruncie transakcji sprzedaży papierów wartościowych analogicznych do transakcji zamierzonych przez Wnioskodawcę.

Przykładowo:

 • W interpretacji nr IPPB2/436-583/13-2/AF z 2014.01.10, Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „(...) Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy Firma Inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.
  Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przypadku pośrednictwa Domu Maklerskiego P. Banku w sprzedaży powyższych akcji przez Bank na rzecz Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.”
 • W interpretacji nr IPPB2/436-526/12-2/AF z 2012.11.27, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „(...) Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w analizowanej sytuacji, gdy FIRMA INWESTYCYJNA uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy sprzedaży przez FIRMA INWESTYCYJNA w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, tj. m.in.: wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt 2 w wz. z pkt 1), (...) Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca i S. (dalej łącznie: Strony) planują przeprowadzenie zbycia/nabycia Akcji za pośrednictwem profesjonalnego pośrednika, tj. firmy inwestycyjnej w formie domu maklerskiego z siedzibą w Polsce w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi dalej: FIRMA INWESTYCYJNA). Wnioskodawca zawrze z Domem Maklerskim umowę, w której FIRMA INWESTYCYJNA zobowiąże się wobec Wnioskodawcy do pośrednictwa w transakcji zbycia/nabycia Akcji w tym do zdeponowania akcji złożonych przez Sprzedającego.
  Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż w sytuacji przedstawionej we wniosku zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych. (...)”.
 • W innej interpretacji (nr IPPB2/436-222/11-2/MZ z 2011.07.08) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, podkreślił, że: „(...) Ani przepisy Ustawy o PCC ani Umowy o obrocie instrumentami Finansowymi nie definiują pojęcia „pośrednictwo firmy inwestycyjnej”. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami przepisów prawa podatkowego, w celu interpretacji tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia opartego na definicji zawartej w słowniku języka polskiego. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez „pośrednictwo” należy rozumieć: 1. działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwianie jakichś spraw dotyczących obu stron, 2.występowanie w roli łącznika, 3. załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.(...)
  W szczególności należy podkreślić, że w przedstawionym stanie faktycznym Firma Inwestycyjna występowała dotychczas t nadal będzie występować w roli pośrednika w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego, obejmującej „usługi w zakresie przejmowania przedsiębiorstw”.
  W konsekwencji, należy uznać, że działania Firmy Inwestycyjnej polegały i będą polegać na pośrednictwie w zawarciu umowy nabycia Akcji przez Wnioskodawcę, która to czynność zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o PCC będzie zwolniona z opodatkowania PCC, niezależnie od tego, czy zawierając umowę nabycia Akcji Firma Inwestycyjna będzie działała: 1. w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy na podstawie udzielonego przez Wnioskodawcę pełnomocnictwa, czy też 2. w imieniu własnym, ale na rachunek Wnioskodawcy (jako zastępca pośredni).(...)”
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy - zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

 1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze. zm.).

Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b) powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych.

Tym samym pośrednictwo ww. instytucji dotyczyć musi sprzedaży, a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania. Zatem, w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, jak należy rozumieć wyrażenie „sprzedaż za pośrednictwem”.

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to Dom Maklerski, bank prowadzący działalność , zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność.

Stosownie do treści art. 3 pkt 9 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o obrocie zorganizowanym rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.

W związku z powyższym za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi (w tym akcji), także w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa zawarcie z zagraniczną firmą inwestycyjną lub firmą inwestycyjną (dalej: „Firma inwestycyjna”) w rozumieniu, odpowiednio, art. 3 pkt 32 i pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „UOIF”) umowy o świadczenie usług maklerskich w tym usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywaniu takich zleceń na rachunek dającego zlecenie, w tym poza rynkiem regulowanym, oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych (dalej: „Umowa”). Nabycie Akcji przez Wnioskodawcę może nastąpić m.in. w drodze: a) Transakcji poza rynkiem regulowanym, w ramach której nastąpi skojarzenie złożonego przez Wnioskodawcę zlecenia kupna Akcji ze zleceniem ich zbycia złożonym przez sprzedawcę (dalej: „Transakcja Podstawowa”). W tej transakcji Firma Inwestycyjna wystąpi, za odrębnym wynagrodzeniem uzależnionym od ceny nabycia Akcji, jako podmiot kojarzący oferty Wnioskodawcy nabycia Akcji oraz oferty sprzedawcy ich sprzedaży. b) Transakcji, w ramach której nastąpi przelew (przeniesienie) papierów wartościowych z rachunku danego sprzedawcy na rachunek Wnioskodawcy w Firmie Inwestycyjnej na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a sprzedawcą (dalej: „Transakcja Alternatywna”). W ramach tej transakcji Firma Inwestycyjna, za odrębnym wynagrodzeniem uzależnionym od ceny nabycia Akcji, na podstawie przedstawionej jej umowy sprzedaży Akcji, dokona przelewu Akcji z rachunku sprzedawcy w Firmie Inwestycyjnej (prowadzonego na podstawie odrębnej umowy sprzedawcy z Firma Inwestycyjną) na rachunek Wnioskodawcy w Firmie Inwestycyjnej, zgodnie z dyspozycjami poczynionymi przez Wnioskodawcę oraz danego sprzedawcę. Dodatkowo, zarówno w ramach Transakcji Podstawowej jak i Transakcji Alternatywnej, Firma Inwestycyjna może być również zaangażowana w czynności pomocnicze związane ze sprzedażą Akcji na rzecz Wnioskodawcy, w szczególności udzielać wsparcia Wnioskodawcy w przygotowaniu struktury transakcji sprzedaży Akcji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży lub przeniesienia Akcji, ustalenia istotnych warunków i wymogów sprzedaży), bądź brać udział w przygotowaniu projektów dokumentacji transakcji sprzedaży.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż sprzedaż papierów wartościowych to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie; doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw , sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Reasumując należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym we wniosku zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, przedmiotowa Transakcja Podstawowa jak i Transakcja Alternatywna będą korzystały ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.