ILPB4/4510-1-16/16-4/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości transakcji dla celów sporządzenia dokumentacji podatkowej.
ILPB4/4510-1-16/16-4/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. dokumentacja
 2. dokumentacja podatkowa
 3. działalność gospodarcza
 4. odsetki
 5. podmioty powiązane
 6. powiązania
 7. pożyczka
 8. transakcja
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości transakcji dla celów sporządzenia dokumentacji podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 11 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości transakcji dla celów sporządzenia dokumentacji podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest podmiotem działającym w branży doradczej.

W przyszłości możliwe jest, iż Spółka będzie dokonywać transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych. Jednym z rodzajów transakcji z podmiotami powiązanymi mogą być umowy pożyczki. Możliwa jest sytuacja, gdy kwota tych pożyczek będzie znaczącej wartości - łączna kwota udzielonych pożyczek może przekraczać limit 30 tys. euro, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwość w zakresie ustalenia wartości jaka powinna być uwzględniana przy ustalaniu przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. wartością transakcji jest jedynie łączna kwota odsetek od pożyczki, czy też w myśl tego przepisu za wartość transakcji należy uznać łącznie:

 • wartość pożyczki (kapitał - kwotę pożyczki rzeczywiście udzielonej pożyczkobiorcy) oraz
 • odsetki od tej pożyczki (kwoty należne, bez względu na sposób kapitalizacji)...

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionej sytuacji, w świetle treści art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p. za wartość transakcji należy uznać łącznie:

 • wartość pożyczki (kapitał - kwotę pożyczki rzeczywiście udzieloną pożyczkobiorcy) oraz
 • odsetki od tej pożyczki (kwoty należne, bez względu na sposób kapitalizacji).

Zgodnie z art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p. podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.

Jednocześnie, zgodnie z art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p., obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 100 000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 2. 30 000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych prawnych, albo
 3. 50 000 euro - w pozostałych przypadkach.

Na tle powyższego powszechnie wskazuje się, iż aby mógł powstać wymóg sporządzania wspomnianej dokumentacji podatkowej, konieczne jest jednoczesne ziszczenie się dwóch warunków. Po pierwsze, musimy mieć do czynienia z transakcją oraz, po drugie - taka transakcja musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 listopada 2015r. nr IBPB-1-2/4510-446/15/MM).

Jak zatem wynika z powyższego, rozważając czy w danym przypadku zaistnieje konieczność sporządzenia dokumentacji transakcji, należy zweryfikować, czy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • realizowane czynności można określić jako transakcja,
 • stronami transakcji są podmioty powiązane.

Dodatkowo łączna kwota transakcji powinna przekraczać limity wskazane w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p.

W takim kontekście Spółka pragnie zauważyć, iż aby określić, w jaki sposób kalkulować wartość limitu wskazanego w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p., należy ustalić, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcja” i określić jakie elementy wchodzą w jej zakres.

Należy zauważyć, iż pojęcie „transakcja” nie zostało zdefiniowane ani w przepisach prawa podatkowego, ani w przepisach z zakresu prawa cywilnego. Nie można zatem mówić, iż w systemie prawnym funkcjonuje legalna definicja tego pojęcia. Z tego względu definiując pojęcie „transakcja”, w ocenie Wnioskodawcy, należy posłużyć się znaczeniem słownikowym tego pojęcia. Zgodnie z Internetowym Słownikiem Języka Polskiego (http://sjp.pwn.pl) „transakcja” to operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług lub umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług, też zawarcie takiej umowy.

W tym miejscu należy wskazać, iż definicja pożyczki została zawarta w art. 720 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: Kodeks cywilny). Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Uwzględniając powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, pożyczkę bez wątpienia należy uznać za transakcję w rozumieniu art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. Przedmiotem tej transakcji jest przeniesienie własności określonej ilości pieniędzy na rzecz biorącego pożyczkę, z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu takiej kwoty pożyczkodawcy. Dodatkowo za udzielenie pożyczki przysługuje pożyczkodawcy wynagrodzenie w postaci odsetek. Zasadniczo zatem istotą transakcji pożyczki jest udostępnienie jednemu podmiotowi określonej kwoty pieniężnej za wynagrodzeniem (w postaci odsetek), z jednoczesnym obowiązkiem jej zwrotu w określonym terminie. Transakcję pożyczki można zatem rozbić na dwa elementy:

 • udostępnienie pożyczkobiorcy określonej kwoty pieniężnej (kapitał),
 • obowiązek zapłaty odsetek na rzecz pożyczkodawcy.

W ocenie Spółki zatem mówiąc o transakcji pożyczki należy mieć na uwadze, iż w aspekcie finansowym odnosi się ona do dwóch elementów: kapitału pożyczki (kwoty udostępnionej pożyczkobiorcy) oraz kwoty odsetek (kwoty stanowiącej wynagrodzenie za udzielenie pożyczki).

Zdaniem Wnioskodawcy z powyższych względów należy uznać, iż w kontekście art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p., ustalając sposób kalkulacji limitów wskazanych w tym przepisie, należy uwzględniać zarówno kapitał pożyczki, jak i kwotę odsetek od tej pożyczki. Transakcja pożyczki składa się bowiem zarówno z kapitału, jak i kwoty odsetek. Z kolei art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p. wprost stanowi o „wartości transakcji”, na którą to wartość w przypadku pożyczki składają się de facto dwie wartości: kapitał i kwota odsetek. Wykładnia literalna przywołanej regulacji implikuje zatem wniosek, iż przy określaniu kwoty transakcji należy uwzględniać obie te wartości, gdyż to one tworzą „wartość transakcji”, o której mowa w art. 9a ust. 2 u.p.d.o.p.

Powyższy wniosek potwierdza pośrednio m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 stycznia 2011 r. nr ITPB3/423-548/10/MK, zgodnie z którą „Z opisanego stanu faktycznego wynika, że podmioty powiązane na zasadach określonych w cytowanej ustawie zawarły umowę pożyczki - Spółka udzieliła w dniu 31 maja 2010 r. pożyczki w kwocie 1.600.000 zł dla podmiotu powiązanego - spółce zależnej w której posiada 100% udziałów. Pożyczka została spłacona całkowicie w dniu 31 lipca 2010 r., a otrzymane przez spółkę z tego tytułu wynagrodzenie w postaci odsetek wyniosło 14.116,66 zł (a więc wysokość wynagrodzenia oraz terminy ich płatności były znane)

W świetle powyższego, w sytuacji, gdy transakcje zawarte przez Wnioskodawcę ze spółka zależną, których przedmiotem były świadczenia o charakterze niematerialnym wypełniają warunki określone w art. 9a ust. 2 ustawy, Wnioskodawca zobowiązany był do prowadzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 ww. ustawy w stosunku do transakcji zawieranych ze spółką powiązaną. Innymi słowy, doszło do spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ww. ustawy podatkowej, co skutkuje obowiązkiem sporządzenia dokumentacji wynikającej z przepisu art. 9a.

(...) Reasumując, w ocenie tut. organu, w przedstawionej sytuacji, w której łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z danej umowy czy też umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym z podmiotem powiązanym w danym roku podatkowym przekroczyła progi wskazane w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy sporządzać ww. dokumentację do wszystkich transakcji realizowanych z tym podmiotem”.

Podsumowując, zdaniem Spółki, w przedstawionej sytuacji, w świetle treści art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p, za wartość transakcji należy uznać łącznie:

 • wartość pożyczki (kapitał - kwotę pożyczki udzieloną pożyczkobiorcy) oraz
 • odsetki od tej pożyczki (kwoty należne, bez względu na sposób kapitalizacji).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.