ILPB4/423-427/14-3/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru podatku u źródła z tytułu płatności odsetkowych w związku z transakcjami pochodnymi na stopy procentowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru podatku u źródła z tytułu płatności odsetkowych w związku z transakcjami pochodnymi na stopy procentowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • poboru podatku u źródła z tytułu płatności w związku z transakcjami na instrumentach pochodnych,
 • poboru podatku u źródła z tytułu płatności odsetkowych w związku z transakcjami pochodnymi na stopy procentowe.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Transakcje pochodne na rynku metali oraz walut.

Spółka prowadzi działalność podstawową w zakresie wydobycia rud oraz produkcji i sprzedaży miedzi, metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych. Bazy cenowe wyrobów sprzedawanych przez Spółkę ustalane są z nabywcami w kontraktach i umowach (wieloletnich, rocznych i natychmiastowych). W związku z prowadzoną działalnością Spółka stale narażona jest na wahania rynkowych cen sprzedawanych towarów (notowanych na giełdach), wahania kursu waluty w ramach prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej czy ryzyko zmienności stóp procentowych.

W celu zabezpieczenia przed ryzykiem niekorzystnych zmian wynikających ze zmian poziomów powyższych czynników ryzyka na rynku metali oraz walut, które wpływają ostatecznie na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów, Wnioskodawca zawiera z wyspecjalizowanymi podmiotami zagranicznymi – które nie są rezydentami na terytorium Polski (banki, brokerzy – dalej: Broker) transakcje na instrumentach pochodnych. Obecnie najczęściej stosowanymi instrumentami pochodnymi na rynku metali i walut są kontrakty z wykorzystaniem kontraktów opcyjnych, struktury złożone „zerokosztowe oraz „niezerokosztowe” złożone z pojedynczych instrumentów pochodnych, nabywanych w ramach strategii zabezpieczającej, kontrakty swap oraz forward. Instrumenty, będące przedmiotem zawieranych transakcji, wyczerpują definicję pochodnych instrumentów finansowych, określoną w art. 16 ust. 1b UPDOP, zgodnie z którą ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów wartościowych, albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe.

Spółka nie dokonuje sprzedaży posiadanych kontraktów na instrumentach pochodnych rozumianej jako przeniesienie praw i obowiązków z kontraktów na osobę trzecią, inną niż druga strona kontraktu, oraz nie dokonuje przedterminowego zamknięcia i umorzenia transakcji poprzez zawarcie ugody z Brokerem. Ewentualne wcześniejsze „zamknięcie” pozycji może nastąpić poprzez zawarcie transakcji odwrotnej, jednakże takie rozwiązanie z technicznego punktu widzenia nie ingeruje w zawartą uprzednio transakcję pierwotną (tj. transakcja pierwotna zostaje zasadniczo rozliczona).

Spółka nie prowadzi działalności w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi, a transakcje zawierane z wyspecjalizowanymi w tym zakresie podmiotami umożliwiają Spółce ukształtowanie oczekiwanego profilu ekspozycji na ww. ryzyka. Ponadto zawierane przez Spółkę transakcje na instrumentach pochodnych mają charakter nierzeczywisty, tj. bez faktycznej dostawy instrumentu bazowego. Oznacza to, że wynik na transakcji ustalany jest jako różnica pomiędzy ceną wykonania a ceną referencyjną instrumentu bazowego na dzień wykonania. W konsekwencji zawarcia i realizacji w przyszłości w/w transakcji na instrumentach pochodnych oraz ustalenia w/w wyniku na dzień wykonania instrumentu, Spółka (w niektórych przypadkach) zobowiązana jest do dokonania płatności (premii od opcji/wyniku z realizacji instrumentu) na rzecz Brokera.

Transakcje pochodne na stopy procentowe.

W związku z prowadzoną bieżącą działalnością gospodarczą oraz realizacją istotnych inwestycji, Spółka pozyskuje/będzie pozyskiwać zewnętrzne finansowanie w postaci kredytów lub/i za pomocą emisji obligacji. Oznacza to, że w ramach swojej działalności Spółka będzie potencjalnie narażona na istotne ryzyko zmienności stóp procentowych. W celu zabezpieczenia ww. ryzyka Spółka planuje zawierać z Brokerami z innych krajów transakcje na stopy procentowe z użyciem instrumentów pochodnych typu swap/forward procentowy. Instrumenty pochodne na stopy procentowe umożliwią zabezpieczenie pozycji Spółki np. poprzez zabezpieczenie płatności odsetkowych z tytułu zaciągniętego finansowania dłużnego.

Spółka planuje zawierać transakcje na rynku stóp procentowych z wykorzystaniem następujących instrumentów pochodnych:

 • FRA (Forward Rate Agreement) – rozliczenie kontraktu FRA następuje przez dokonanie w przyszłości płatności odsetkowej za zdefiniowany okres według z góry ustalonej stopy procentowej w zamian za płatność odsetkową za identyczny okres jednak wg rynkowej stopy procentowej ustalonej na początku tego okresu. Odsetki są płatne od zdefiniowanego w umowie nominału.
 • IRS (Interest Rate Swap) – polegający na wymianie płatności odsetkowych liczonych według jednej stopy procentowej na płatności odsetkowe liczone według innej stopy procentowej. Możliwa jest wymiana zmiennej stopy procentowej na stałą, stałej na zmienną lub zmiennej na inną zmienną. Płatności są obliczane na podstawie określonego z góry nominału.
 • CIRS (Currency Interest Rate Swap) – w ramach kontraktu CIRS jedna strona zobowiązuje się do płatności odsetkowych w jednej walucie według stałej bądź zmiennej stopy procentowej dla szeregu ustalonych okresów odsetkowych, natomiast druga strona zobowiązuje się do płatności odsetkowych w innej walucie według stałej bądź zmiennej stopy procentowej dla szeregu ustalonych okresów odsetkowych. Płatności są obliczane na podstawie określonego z góry nominału. W dacie zawarcia transakcji i w dacie ostatniej płatności odsetkowej co do zasady następuje pomiędzy stronami wymiana nominałów, według których są dokonywane płatności odsetkowe.

Wskazane powyżej instrumenty pochodne wyczerpują definicję pochodnych instrumentów finansowych, określoną w art. 16 ust. 1b UPDOP.

Spółka przewiduje, że transakcje na w/w instrumentach pochodnych będą zawierane z Brokerami posiadającymi siedzibę/rezydencję poza granicami Polski, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Niemczech, Australii, Japonii, Republice Południowej Afryki, Włoszech, Hiszpanii oraz Portugalii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy płatności dokonywane przez Spółkę na rzecz Brokera w związku z transakcjami na instrumentach pochodnych zawieranych na rynku metali oraz na rynku walut mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 2a UPDOP, a w konsekwencji skutkują koniecznością pobrania podatku u źródła...
 2. Czy płatności odsetkowe dokonywane przez Spółkę z tytułu transakcji pochodnych na rynku stóp procentowych (FRA, IRS, CIRS) mieszczą się w definicji odsetek art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP, a w konsekwencji skutkują koniecznością pobrania podatku u źródła...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie pytania nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną z 1 grudnia 2014 r. nr ILPB4/423-427/14-2/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy płatności z tytułu zawierania transakcji pochodnych na rynku stóp procentowych dokonywane na rzecz Brokera nie mieszczą się w definicji odsetek art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP. W konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła z tytułu dokonywanych płatności.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 UPDOP (podatnicy, niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu) przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), ustala się w wysokości 20% przychodów.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że przepis art. 21 ust. 1 UPDOP powinno się stosować, posiłkując zapisami poszczególnych UPO zawartych pomiędzy Polską a krajami rezydencji Brokerów, na rzecz których Spółka może potencjalnie dokonywać płatności (tj. Wielką Brytanią, Francją, USA, Niemcami, Australią, Japonią, Republiką Południowej Afryki, Włochami, Hiszpanią oraz Portugalią), zgodnie z którymi pojęcie „odsetek” rozumiane jest jako:

 • ...dochód od pożyczek publicznych, skryptów dłużnych, pożyczek rządowych, weksli lub innych dowodów zadłużenia bez względu na to, czy są one zabezpieczone, i bez względu na to, czy dają one prawo do uczestniczenia w zyskach, oraz inne roszczenia z tytułu zobowiązań finansowych, jak też wszelkie inne dochody, które według prawa podatkowego państwa, z którego pochodzą, zrównane są z dochodami z pożyczek” (art. 12 ust. 4 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Dz.U. z dnia 18 września 1976 r.);
 • ...dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika. A w szczególności dochody z pożyczek rządowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych. Określenie to nie obejmuje żadnego dochodu, który jest traktowany jak dywidenda zgodnie z postanowieniami artykułu 10 niniejszej Konwencji” (art. 11 ust. 4 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, Dz.U. z dnia 29 grudnia 2006 r.);
 • ...dochody z wierzytelności wszelkiego rodzaju, tak zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych hipoteką lub klauzulą udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych i skryptów dłużnych, w tym również premie i udziały związane z powyższymi tytułami. Kary za zwłokę w wypłacie odsetek nie są traktowane jako odsetki w rozumieniu niniejszego artykułu” (art. 11 ust. 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, Dz.U. z dnia 19 stycznia 1977 r.);
 • ...dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek rządowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki w rozumieniu niniejszego artykułu” (art. 11 ust. 4 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, Dz.U. z dnia 20 stycznia 2005 r.);
 • ...odsetki od pożyczek rządowych lub obligacji albo skryptów dłużnych zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu albo hipoteką lub prawem uczestniczenia w zyskach oraz odsetki od wszelkiej formy wierzytelności, jak również innego rodzaju dochody, które według ustawodawstwa podatkowego Państwa, z którego pochodzą, zrównane są z dochodami z pożyczek” (art. 11 ust. 3 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Dz.U. z dnia 20 maja 1992 r.);
 • ...dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego, a także zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych, obligacji i skryptów dłużnych, obejmując premie i nagrody mające związek z tymi pożyczkami publicznymi, obligacjami lub skryptami dłużnymi” (art. 11 ust. 4 umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Dz.U. z dnia 4 marca 1983 r.);
 • ...dochód z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem uczestnictwa w zyskach od wszelkiego rodzaju roszczeń, jak również z pożyczek publicznych oraz dochód z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnienia zapłaty nie uważa się za odsetki w rozumieniu niniejszego artykułu” (art. 11 ust. 4 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Dz.U. z dnia 11 marca 1996 r.);
 • ...dochód od pożyczek rządowych, obligacji lub skryptów dłużnych, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem uczestniczenia w zyskach, oraz wszelkiego rodzaju roszczeń, jak również innego rodzaju dochody, które według ustawodawstwa podatkowego Państwa, z którego pochodzą, zrównane są z dochodami z pożyczek” (art. 11 ust. 4 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, Dz.U. z dnia 24 listopada 1989 r.);
 • ...dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem uczestnictwa w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi skryptami dłużnymi, obligacjami lub pożyczkami. Opłaty karne z tytułu opóźnionej zapłaty nie są uważane w rozumieniu niniejszego artykułu za odsetki” (art. 11 ust. 4 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Dz.U. z dnia 16 kwietnia 1998 r.);
 • ...dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, bez względu na to, czy są zabezpieczone hipotecznie i czy pociągają za sobą prawo do udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek rządowych oraz dochody z obligacji i skryptów dłużnych, włączając dodatkowe wygranie związane z takimi pożyczkami, obligacjami i skryptami dłużnymi. Kary za zwłokę w zapłacie nie będą traktowane jako odsetki przy stosowaniu niniejszego artykułu” (art. 11 ust. 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, Dz.U. z dnia 18 czerwca 1982 r.).

Płatności dokonywane z tytułu instrumentów pochodnych (FRA, IRS, CIRS) nie spełniają definicji odsetek określonych w UPO pomiędzy Polską a krajami rezydencji odbiorców należności, które będą wypłacane przez Spółkę na skutek zawarcia transakcji na rynku stóp procentowych.

W niniejszej sprawie należy, zdaniem Wnioskodawcy, również zwrócić uwagę na tekst Modelowej Konwencji stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej, nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Biorąc pod uwagę treść art. 11 oraz Komentarza do tego przepisu regulacje umowne dotyczące odsetek stosuje się wyłącznie do przychodów od wszelkiego rodzaju instrumentów dłużnych (wierzytelności), w tym bonów, obligacji, listów zastawnych, lokat i depozytów. W Komentarzu stwierdzono, że definicja odsetek jest w zasadzie wyczerpująca i powinna obejmować wszystkie rodzaje dochodów uważanych za odsetki w różnych ustawodawstwach krajowych.

Co więcej, z Komentarza do Konwencji Modelowej OECD wynika, iż definicja odsetek nie powinna mieć zastosowania do płatności dokonanych z tytułu pewnych rodzajów nietradycyjnych instrumentów finansowych, w przypadku których nie występuje pojęcie wierzytelności (np. odsetki od transakcji swapowych). Instrumentami takimi są zaś z pewnością pochodne instrumenty finansowe (zdefiniowane w art. 16 ust. 1b UPDOP), do kategorii których należy FRA, IRS oraz CIRS.

Zdaniem Wnioskodawcy płatności dokonywane z tytułu instrumentów pochodnych (FRA, IRS, CIRS) nie spełniają definicji odsetek określonych zarówno w UPO pomiędzy Polską a państwami siedziby Brokera, jak i w art. 11 Konwencji Modelowej OECD oraz nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP. Instrumenty te bowiem nie są związane z jakąkolwiek wierzytelnością/długiem, który wiązałby Brokera i Spółkę oraz na podstawie którego płatność byłaby generowana. Co więcej, podczas rozliczania kontraktu nie dochodzi do rzeczywistej wymiany odsetek, a jedynie do transferu różnicy stóp procentowych i w zależności od sytuacji rynkowej zarówno Spółka, jak i Broker występują w pozycji płatnika. Płatności te w żaden sposób nie są pokrewne wynagrodzeniu odsetkowemu za korzystanie z kapitału w czasie/udostępnienie środków pieniężnych. Nie są tym samym dla Spółki kosztem pozyskania kapitału (w przeciwieństwie do odsetek), tylko kosztem zabezpieczenia przed ryzykiem.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, płatność z tytułu instrumentu pochodnego nawet opartego na stopie procentowej nie powinna podlegać obowiązkowi pobrania podatku u źródła. Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania nie traktują bowiem co do zasady płatności z transakcji na instrumentach pochodnych jako odsetek, ponieważ nie ma w tym przypadku rzeczywistej wierzytelności, na podstawie której płatność byłaby generowana (na moment zawarcia kontraktu możliwość powstania zobowiązania jest hipotetyczna). W konsekwencji, biorąc pod uwagę fakt, że w/w płatności nie są objęte zakresem art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP, Spółka nie jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła z tytułu dokonywanych płatności oraz nie ma obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji jako warunek nie potrącenia podatku.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2013 r. sygn. IPPB5/423-878/13-2/PS,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2008 r. sygn. ITPB3/423-544b/08/AM.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.