ILPB4/423-427/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru podatku u źródła z tytułu płatności w związku z transakcjami na instrumentach pochodnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru podatku u źródła z tytułu płatności w związku z transakcjami na instrumentach pochodnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • poboru podatku u źródła z tytułu płatności w związku z transakcjami na instrumentach pochodnych,
  • poboru podatku u źródła z tytułu płatności odsetkowych w związku z transakcjami pochodnymi na stopy procentowe.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Transakcje pochodne na rynku metali oraz walut.

Spółka prowadzi działalność podstawową w zakresie wydobycia rud oraz produkcji i sprzedaży miedzi, metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych. Bazy cenowe wyrobów sprzedawanych przez Spółkę ustalane są z nabywcami w kontraktach i umowach (wieloletnich, rocznych i natychmiastowych). W związku z prowadzoną działalnością Spółka stale narażona jest na wahania rynkowych cen sprzedawanych towarów (notowanych na giełdach), wahania kursu waluty w ramach prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej czy ryzyko zmienności stóp procentowych.

W celu zabezpieczenia przed ryzykiem niekorzystnych zmian wynikających ze zmian poziomów powyższych czynników ryzyka na rynku metali oraz walut, które wpływają ostatecznie na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów, Wnioskodawca zawiera z wyspecjalizowanymi podmiotami zagranicznymi – które nie są rezydentami na terytorium Polski (banki, brokerzy – dalej: Broker) transakcje na instrumentach pochodnych. Obecnie najczęściej stosowanymi instrumentami pochodnymi na rynku metali i walut są kontrakty z wykorzystaniem kontraktów opcyjnych, struktury złożone „zerokosztowe oraz „niezerokosztowe” złożone z pojedynczych instrumentów pochodnych, nabywanych w ramach strategii zabezpieczającej, kontrakty swap oraz forward. Instrumenty, będące przedmiotem zawieranych transakcji, wyczerpują definicję pochodnych instrumentów finansowych, określoną w art. 16 ust. 1b UPDOP, zgodnie z którą ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów wartościowych, albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe.

Spółka nie dokonuje sprzedaży posiadanych kontraktów na instrumentach pochodnych rozumianej jako przeniesienie praw i obowiązków z kontraktów na osobę trzecią, inną niż druga strona kontraktu, oraz nie dokonuje przedterminowego zamknięcia i umorzenia transakcji poprzez zawarcie ugody z Brokerem. Ewentualne wcześniejsze „zamknięcie” pozycji może nastąpić poprzez zawarcie transakcji odwrotnej, jednakże takie rozwiązanie z technicznego punktu widzenia nie ingeruje w zawartą uprzednio transakcję pierwotną (tj. transakcja pierwotna zostaje zasadniczo rozliczona).

Spółka nie prowadzi działalności w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi, a transakcje zawierane z wyspecjalizowanymi w tym zakresie podmiotami umożliwiają Spółce ukształtowanie oczekiwanego profilu ekspozycji na ww. ryzyka. Ponadto zawierane przez Spółkę transakcje na instrumentach pochodnych mają charakter nierzeczywisty, tj. bez faktycznej dostawy instrumentu bazowego. Oznacza to, że wynik na transakcji ustalany jest jako różnica pomiędzy ceną wykonania a ceną referencyjną instrumentu bazowego na dzień wykonania. W konsekwencji zawarcia i realizacji w przyszłości w/w transakcji na instrumentach pochodnych oraz ustalenia w/w wyniku na dzień wykonania instrumentu, Spółka (w niektórych przypadkach) zobowiązana jest do dokonania płatności (premii od opcji/wyniku z realizacji instrumentu) na rzecz Brokera.

Transakcje pochodne na stopy procentowe.

W związku z prowadzoną bieżącą działalnością gospodarczą oraz realizacją istotnych inwestycji, Spółka pozyskuje/będzie pozyskiwać zewnętrzne finansowanie w postaci kredytów lub/i za pomocą emisji obligacji. Oznacza to, że w ramach swojej działalności Spółka będzie potencjalnie narażona na istotne ryzyko zmienności stóp procentowych. W celu zabezpieczenia ww. ryzyka Spółka planuje zawierać z Brokerami z innych krajów transakcje na stopy procentowe z użyciem instrumentów pochodnych typu swap/forward procentowy. Instrumenty pochodne na stopy procentowe umożliwią zabezpieczenie pozycji Spółki np. poprzez zabezpieczenie płatności odsetkowych z tytułu zaciągniętego finansowania dłużnego.

Spółka planuje zawierać transakcje na rynku stóp procentowych z wykorzystaniem następujących instrumentów pochodnych:

  • FRA (Forward Rate Agreement) – rozliczenie kontraktu FRA następuje przez dokonanie w przyszłości płatności odsetkowej za zdefiniowany okres według z góry ustalonej stopy procentowej w zamian za płatność odsetkową za identyczny okres jednak wg rynkowej stopy procentowej ustalonej na początku tego okresu. Odsetki są płatne od zdefiniowanego w umowie nominału.
  • IRS (Interest Rate Swap) – polegający na wymianie płatności odsetkowych liczonych według jednej stopy procentowej na płatności odsetkowe liczone według innej stopy procentowej. Możliwa jest wymiana zmiennej stopy procentowej na stałą, stałej na zmienną lub zmiennej na inną zmienną. Płatności są obliczane na podstawie określonego z góry nominału.
  • CIRS (Currency Interest Rate Swap) – w ramach kontraktu CIRS jedna strona zobowiązuje się do płatności odsetkowych w jednej walucie według stałej bądź zmiennej stopy procentowej dla szeregu ustalonych okresów odsetkowych, natomiast druga strona zobowiązuje się do płatności odsetkowych w innej walucie według stałej bądź zmiennej stopy procentowej dla szeregu ustalonych okresów odsetkowych. Płatności są obliczane na podstawie określonego z góry nominału. W dacie zawarcia transakcji i w dacie ostatniej płatności odsetkowej co do zasady następuje pomiędzy stronami wymiana nominałów, według których są dokonywane płatności odsetkowe.

Wskazane powyżej instrumenty pochodne wyczerpują definicję pochodnych instrumentów finansowych, określoną w art. 16 ust. 1b UPDOP.

Spółka przewiduje, że transakcje na w/w instrumentach pochodnych będą zawierane z Brokerami posiadającymi siedzibę/rezydencję poza granicami Polski, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Niemczech, Australii, Japonii, Republice Południowej Afryki, Włoszech, Hiszpanii oraz Portugalii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy płatności dokonywane przez Spółkę na rzecz Brokera w związku z transakcjami na instrumentach pochodnych zawieranych na rynku metali oraz na rynku walut mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 2a UPDOP, a w konsekwencji skutkują koniecznością pobrania podatku u źródła...
  2. Czy płatności odsetkowe dokonywane przez Spółkę z tytułu transakcji pochodnych na rynku stóp procentowych (FRA, IRS, CIRS) mieszczą się w definicji odsetek art. 21 ust. 1 pkt 1 UPDOP, a w konsekwencji skutkują koniecznością pobrania podatku u źródła...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie pytania nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną z 1 grudnia 2014 r. nr ILPB4/423-427/14-3/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy płatności dokonywane na rzecz Brokera w związku z transakcjami na instrumentach pochodnych zawieranych na rynku metali oraz na rynku walut nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 2a UPDOP. W konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła z tytułu dokonywanych płatności.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a UPDOP podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 UPDOP (podatnicy, niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu), przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – ustala się w wysokości 20% przychodów.

W powołanym przepisie określony został katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Katalog ten nie jest wyczerpujący, jednakże nie ulega wątpliwości, że inne podlegające opodatkowaniu świadczenia niematerialne muszą mieć charakter o znaczeniu prawnym równorzędnym w stosunku do wskazanych w UPDOP.

Tym samym do usług wymienionych w tych przepisach należy zaliczyć tylko te, które są zbliżone do świadczeń wprost wskazanych w tych przepisach. Tylko w przypadku takich świadczeń polski płatnik ma obowiązek poboru podatku u źródła. Pozostałe świadczenia nie są nim objęte.

W ocenie Wnioskodawcy transakcje zawierane na instrumentach pochodnych nie powinny generować płatności objętych zakresem art. 21 UPDOP. Płatności wynikające z zawarcia i realizacji tych transakcji nie tylko nie zostały wymienione w powyższym przepisie – gdyż ustawodawca nie obejmuje zakresem tej regulacji pochodnych instrumentów finansowych, zdefiniowanych w art. 16 ust. 1b UPDOP, ale również nie stanowią świadczeń o charakterze podobnym do wymienionych. Próba zakwalifikowania transakcji na instrumentach pochodnych do świadczeń o charakterze podobnym do wymienionych w art. 21 ustawy o PDOP nie ma żadnego uzasadnienia i byłaby w ocenie Wnioskodawcy przejawem wykładni rozszerzającej.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, płatności dokonywane na rzecz Brokera w związku z transakcjami na instrumentach pochodnych nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 2a UPDOP. W konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła z tytułu dokonywanych płatności oraz nie ma obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji warunkującego nie potrącenie podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.