IBPB-1-3/4510-143/16/PC | Interpretacja indywidualna

Czy w wyniku zbycia przez spółkę należącą do PGK aktywów na rzecz innej spółki wchodzącej w skład PGK, spółka nabywająca aktywa będzie miała prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o CIT dotyczącymi ustalania kosztów uzyskania przychodów dla odpłatnego nabycia poszczególnych rodzajów aktywów, w wysokości wynikającej z faktury (umowy) dokumentującej daną transakcję?
IBPB-1-3/4510-143/16/PCinterpretacja indywidualna
  1. podatkowa grupa kapitałowa
  2. transakcja
  3. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 12 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku zbycia przez spółkę należącą do Podatkowej Grupy Kapitałowej aktywów na rzecz innej spółki wchodzącej w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej, spółka nabywająca aktywa będzie miała prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o CIT dotyczącymi ustalania kosztów uzyskania przychodów dla odpłatnego nabycia poszczególnych rodzajów aktywów, w wysokości wynikającej z faktury (umowy) dokumentującej daną transakcję - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku zbycia przez spółkę należącą do Podatkowej Grupy Kapitałowej aktywów na rzecz innej spółki wchodzącej w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej, spółka nabywająca aktywa będzie miała prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o CIT dotyczącymi ustalania kosztów uzyskania przychodów dla odpłatnego nabycia poszczególnych rodzajów aktywów, w wysokości wynikającej z faktury (umowy) dokumentującej daną transakcję.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 września 2015 r. Spółka X (dalej również jako „Spółka reprezentująca”) oraz spółki od niej zależne (dalej: „Spółka Zależna” lub łącznie: „Spółki Zależne”) zawarły umowę (dalej: „Umowa”) o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). Spółką dominującą w ramach PGK jest Spółka X.

Zgodnie z Umową:

  • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
  • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
  • Spółka X została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej.

Umowa PGK została zarejestrowana przez właściwy urząd skarbowy. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2016 r.

Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o CIT, w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT.

W okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatnik CIT”) dochodzić będzie do transakcji pomiędzy Spółką reprezentującą, a Spółkami Zależnymi oraz pomiędzy poszczególnymi Spółkami Zależnymi. W związku z realizacją tych transakcji, spółki wchodzące w skład PGK nie zamierzają dokonywać badania warunków tych transakcji pod kątem ich rynkowości. Tym samym, wynagrodzenie za dane dostawy/świadczenia będzie określane w umowach, a po ich faktycznej realizacji dokumentowane będzie fakturą. Nie można zatem wykluczyć, że w niektórych przypadkach warunki poszczególnych transakcji we wzajemnych rozliczeniach (w tym w szczególności dotyczące wynagrodzenia), odbiegać będą od warunków rynkowych. Przedmiotem wskazanych powyżej transakcji mogą być w szczególności środki trwałe (w tym nieruchomości), akcje oraz inne aktywa (zwane dalej: „aktywa”).

Jednocześnie, Spółka reprezentująca oraz Spółki Zależne w transakcjach z innymi podmiotami (powiązanymi i niepowiązanymi), niewchodzącymi w skład PGK, stosować będą zasady rynkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku zbycia przez spółkę należącą do PGK aktywów na rzecz innej spółki wchodzącej w skład PGK, spółka nabywająca aktywa będzie miała prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o CIT dotyczącymi ustalania kosztów uzyskania przychodów dla odpłatnego nabycia poszczególnych rodzajów aktywów, w wysokości wynikającej z faktury (umowy) dokumentującej daną transakcję...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku zbycia przez spółkę należącą do PGK aktywów na rzecz innej spółki wchodzącej w skład PGK, spółka nabywająca aktywa będzie miała prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o CIT, dotyczącymi ustalania kosztów uzyskania przychodów dla odpłatnego nabycia poszczególnych rodzajów aktywów w wysokości, w której określiły strony transakcji.

W myśl art. 7a ustawy o CIT, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 ustaw o CIT.

Przepisy te nakazują zatem kalkulowanie dochodu/straty każdej spółki, członka PGK, oddzielnie. Dopiero tak obliczone dochody/straty spółek są sumowane i są przedmiotem opodatkowania CIT.

W celu obliczenia dochodu/straty każdej ze spółek wchodzących w skład PGK należy zatem ustalić kwoty ich przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie objętym niniejszym wnioskiem o interpretację, tj. ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia aktywów, koszty te ustalane powinny być przez spółki analogicznie jak w przypadku innych podatników - niebędących członkami PGK.

Przepisy ustawy o CIT, nie przewidują bowiem żadnych szczególnych reguł w zakresie rozpoznawania przez spółki tworząc PGK kosztów uzyskania przychodów (z wyjątkiem przepisów dotyczących darowizn udzielanych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK). Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, fakt, że zbycie aktywów dokonywane jest pomiędzy spółkami tworzącymi PGK nie powinien mieć znaczenia dla możliwości oraz sposobu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych ze zbyciem tych aktywów. W konsekwencji, rozważając możliwości zaliczenia konkretnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia aktywów należy wziąć pod uwagę ogólne zasady ujmowania kosztów podatkowych oraz szczególne przepisy regulujące możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w ramach odpłatnego nabycia poszczególnych rodzajów aktywów, bez względu na to czy warunki tych transakcji odbiegałyby od warunków ustalonych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Dodatkowo rozpoznanie kosztu uzyskania przychodów z tytułu nabycia różnych grup aktywów uregulowane zostało w odrębnych przepisach ustawy o CIT.

Przykładowo, w przypadku zakupów które kwalifikowane są do kosztów o charakterze pośrednim, do kosztów uzyskania przychodów zaliczane będą wydatki w wysokości wynikającej z faktur (dokumentów) zakupu, co wynika z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT. Z kolei w przypadku odpłatnego nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych koszt uzyskania przychodów zostanie rozpoznany poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone od wartości początkowe ustalonej w wysokości wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie takich środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ustalonych zgodnie z przepisami art. 16g ustawy o CIT.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku zbycia przez spółkę należącą do PGK aktywów na rzecz innej spółki wchodzącej w skład PGK spółka nabywająca aktywa będzie miała prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o CIT, dotyczącymi ustalania kosztów uzyskania przychodów dla odpłatnego nabycia poszczególnych rodzajów aktywów bez względu na warunki na jakich dokonane zostanie odpłatne zbycie aktywów. Oznacza to, że wysokość kosztu uzyskania przychodu ustalana będzie w wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy/faktury dokumentującej daną transakcję. Jednocześnie w odniesieniu do tych transakcji - również po stronie kupującego - nie będą miały zastosowania przepis art. 11 ust. 1-3a ustawy CIT, gdyż w przypadku świadczeń między spółkami tworzącymi grupę podatkową ustawodawca wyłącza możliwość szacowania dochodu, co wynika wprost z art. 11 ust. 8 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.