IBPB-1-2/4510-477/15/MW | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy w opisanym stanie faktycznym, Spółka powinna sporządzać dokumentację cen transferowych także w odniesieniu do takich umów, w których kwoty do zapłaty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże wszystkie, zawarte w roku podatkowym, z tym samym podmiotem powiązanym transakcje, (suma należności wynikająca z wszystkich umów), dające się zaklasyfikować łącznie jako sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych, przekroczyły ten limit.
IBPB-1-2/4510-477/15/MWinterpretacja indywidualna
 1. ceny transferowe
 2. dokumentacja podatkowa
 3. podmioty powiązane
 4. powiązania
 5. transakcja
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu do BKIP 3 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotem powiązanym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotem powiązanym.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka (dalej także: „Wnioskodawca”) dostarcza rozwiązań w zakresie zaso-bów ludzkich, tj. usług pracy tymczasowej, rekrutacji pracowników stałych oraz usług outsourcingowych i doradztwa personalnego. Grupa kapitałowa, do której należy Wnioskodawca, zrzesza kilkanaście spółek bezpośrednio powiązanych kapitałowo oraz kilkadziesiąt spółek powiązanych pośrednio. Spółki te świadczą usługi z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczego. Oprócz rynku krajowego Grupa pro-wadzi działalność w 11 krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Każda spółka specjalistyczna z Grupy działa jako odrębna agencja pracy posiadająca własną bazę pracowników tymczasowych. W celu zaspokojenia potrzeb rynku, spółki z Grupy współpracują ze sobą dzięki czemu, jako całość, Grupa uzyskuje możli-wość redukcji kosztów związanych z działalnością operacyjną. Transakcje we-wnątrzgrupowe dotyczą: świadczenia usług doradczych, świadczenia usług ad-ministracyjnych, naliczania płac i administracji kadr (payroll), świadczenia usług pracy tymczasowej dotyczących bezpośrednio klientów, najmu, refaktu-rowania kosztów paliwa, rozliczania mediów, usług telekomunikacyjnych, za-kupu artykułów biurowych, przeprowadzania szkoleń, wzajemnego rozliczania delegacji i rozliczeń usług pocztowych, sprzedaży usług marketingowych, udo-stępniania licencji na korzystanie z marki, know-how i CRM, udzielanie lub za-ciąganie pożyczek.

Artykuł 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązuje podmioty powiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transfero-wych dla transakcji przekraczających progi dokumentacyjne wskazane w usta-wie. W przypadku usług świadczonych w ramach Grupy, stanowiących sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych zastosowanie znajduje limit 30.000 EURO. Z tym samym podmiotem powiązanym niejednokrotnie za-wierane są umowy na świadczenia kwalifikujące się wprawdzie do tego samego progu 30.000 EURO, ale różniące się znaczne, a co za tym idzie, świadczone na podstawie odrębnie zawartych umów i w oparciu o odmienną metodę kalkulacji ceny. Przykładowo Spółka zawarła z tym samym podmiotem powiązanym umowę na świadczenie usług administracyjnych, gdzie zastosowano metodę kalkulacji ceny „koszt plus”, umowę na refakturowanie kosztów, gdzie zasto-sowanie znalazła metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w wariancie wewnętrznym i umowę pożyczki, gdzie przyjęto wycenę opartą na metodzie porównywalnej ceny niekontrolowanej w wariancie zewnętrznego porównania cen.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, w opisanym stanie faktycznym, Spółka powinna sporządzać dokumentację cen transferowych także w odniesieniu do takich umów, w których kwoty do zapłaty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże wszystkie, zawarte w roku podatkowym, z tym samym podmiotem powiązanym transakcje, (suma należ-ności wynikająca z wszystkich umów), dające się zaklasyfikować łącznie jako sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych, przekroczyły ten limit...

Zdaniem Wnioskodawcy, należy sporządzić dokumentację cen transferowych także w odniesieniu do transakcji, w których poszczególne kwoty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże wszystkie, zawarte z podmiotem powiązanym transakcje, dające się zaklasyfikować łącznie jako usługowe przekroczyły ten limit.

Taki sposób dokumentowania transakcji wynika z wyroków: z 17 maja 2010 r. sygn. III SA/Wa 2133/09 i z 10 stycznia 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 2647/10 - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że „w sytuacji gdy łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z danej umowy, czy też umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym z podmio-tem powiązanym w danym roku podatkowym przekroczy progi (w niniejszej sprawie 30.000 EURO) wskazane w art. 9a ust. 2 updop, należy sporządzać w/w dokumentację do wszystkich transakcji realizowanych z tym podmiotem”. Za dokumentowaniem umów, w których kwoty do zapłaty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże wszystkie, zawarte w roku, z tym samym podmiotem powiązanym transakcje, (suma należności wynikająca z wszystkich umów), da-jące się zaklasyfikować łącznie jako sprzedaż lub udostępnianie wartości nie-materialnych i prawnych, przekroczyły ten limit, przemawia stanowisko wyra-żone w wyroku NSA z 17 grudnia 2014 r. sygn. akt II FSK 2849/12 z którego wynika, że pojęcie rodzaju transakcji odnosi się jedynie do rozróżnienia pomię-dzy transakcją towarową a usługową. Zgodnie z prezentowanym przez NSA poglądem, wszystkie transakcje usługowe z danym podatnikiem wymagają sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o ile ich łączna wartość w roku podatkowym przekroczy limity dokumentacyjne. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zgodnie z wolą ustawodawcy limit 30.000 EURO obejmuje transakcje, któ-rych przedmiotem jest świadczenie usług, sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych i w ramach tych transakcji należy poruszać się ustalając, czy limit dokumentacyjny został przekroczony. W rezultacie, zda-niem Sądu, usługi bez względu na to czego dotyczą, stanowią świadczenia tego samego rodzaju. W przytoczonym wyroku Sąd orzekł, że dla celów określenia progu dokumentacyjnego należy zsumować wartość transakcji najmu z trans-akcją dystrybucji paliw gazowych. Natomiast w wyroku NSA z 15 stycznia 2013 r. sygn. II FSK 1052/11 Sąd wyraził pogląd, że metoda odrębnego ustalania ceny za poszczególne usługi prowadzi do oczywistego wniosku, że „przerzuca-nie” części ceny jednej usługi na inną umożliwia obejście obowiązku dokumen-tacyjnego. Sąd w treści uzasadnienia posłużył się przykładami obrazującymi możliwości obejścia art. 9a updop - dla wskazania, że choć na gruncie literal-nego, gramatycznego brzmienia art. 9a ust. 2 updop nie daje on niezawod-nych, pewnych wyników interpretacyjnych to jednak ratio legis omawianej in-stytucji wydaje się oczywiste. W wyroku NSA z 10 maja 2012 r. sygn. II FSK 1894/10 Sąd wskazał, że w art. 9a ust. 2 mowa jest o „łącznej kwocie wyma-galnych w roku podatkowym świadczeń”, co wskazuje na sumowanie wartości realizowanych transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-wym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), po-datnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym cha-rakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikają-cych z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest pod-miot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporzą-dzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w trans-akcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 5. wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia warto-ści przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zo-stały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze – w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia do-kumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerial-nym.

Jak stanowi art. 9a ust. 2 updop obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmu-je transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łącz-na kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapła-cona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 100.000 EURO – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 2. 30.000 EURO – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostęp-nienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50.000 EURO – w pozostałych przypadkach.

Z przepisu art. 9a ust. 2 updop wynika, że podmioty wymienione w art. 9a ust. 1 tej ustawy nie muszą automatycznie sporządzać dokumentacji zawieranych transakcji. Dopiero gdy pułap transakcji przekroczy określony poziom, taką do-kumentację należy sporządzić. Przepis ten wprowadza bowiem graniczne wa-runki transakcji, z których tylko pkt 2 jest wyraźnie wyodrębniony.

Przepis art. 9a ust. 3 updop stanowi natomiast, że obowiązek sporządzenia do-kumentacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bez-pośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkuren-cję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 EURO.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 updop należy rozstrzygnąć czy obie strony transakcji można uznać za podmioty powiązane. Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajo-wym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsię-biorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem za-granicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie-mająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagra-nicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

-i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istnia-ły - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględ-nienia warunków wynikających z tych powiązań.

W myśl art. 11 ust. 4 updop przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie-mająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (art. 11 ust. 5a updop).

Z uwagi na powyższe, konieczność sporządzania dokumentacji cen transfero-wych zachodzi w przypadku, gdy spełnione są kumulatywnie następujące wa-runki:

 1. dochodzi do transakcji,
 2. transakcja jest realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz
 3. łączna kwota transakcji przekracza kwoty wskazane w art. 9a ust. 2 updop.

Pojęcie „transakcja” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego ani cywilnego, zatem można uznać, że nie posiada ono definicji legalnej. W ta-kim przypadku należy posłużyć się znaczeniem słownikowym, w myśl którego (według Internetowego Słownika Języka Polskiego – http://sjp.pwn.pl) trans-akcja to operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług lub umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług, też zawarcie takiej umowy. W ujęciu słownikowym „transakcja” to operacja handlowa albo bankowa typu kupno – sprzedaż, ale na większą skalę także porozumienie, układ w jakiejś sprawie, które jest wynikiem rokowań, przetargów i ustępstw.

Z przedstawionego w opisie stanu faktycznego wynika, że Spółka dostarcza rozwiązań w zakresie zasobów ludzkich, tj. usług pracy tymczasowej, rekrutacji pracowników stałych oraz usług outsourcingowych i doradztwa personalnego. Grupa kapitałowa, do której należy Wnioskodawca, zrzesza kilkanaście spółek bezpośrednio powiązanych kapitałowo oraz kilkadziesiąt spółek powiązanych pośrednio. Spółki te świadczą usługi z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczego. Oprócz rynku krajowego Grupa prowadzi działalność w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Każda spółka specjalistyczna z Grupy działa jako od-rębna agencja pracy posiadająca własną bazę pracowników tymczasowych. W celu zaspokojenia potrzeb rynku, spółki z Grupy współpracują ze sobą dzięki czemu, jako całość, Grupa uzyskuje możliwość redukcji kosztów związanych z działalnością operacyjną. Transakcje wewnątrzgrupowe dotyczą: świadczenia usług doradczych, świadczenia usług administracyjnych, naliczania płac i admi-nistracji kadr (payroll), świadczenia usług pracy tymczasowej dotyczących bez-pośrednio klientów, najmu, refakturowania kosztów paliwa, rozliczania mediów, usług telekomunikacyjnych, zakupu artykułów biurowych, przeprowadzania szkoleń, wzajemnego rozliczania delegacji i rozliczeń usług pocztowych, sprze-daży usług marketingowych, udostępniania licencji na korzystanie z marki, know-how i CRM, udzielanie lub zaciąganie pożyczek.

Jak wskazał Wnioskodawca, art. 9a updop zobowiązuje podmioty powiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych dla transakcji prze-kraczających progi dokumentacyjne wskazane w ustawie. W przypadku usług świadczonych w ramach Grupy, stanowiących sprzedaż lub udostępnianie war-tości niematerialnych i prawnych zastosowanie znajduje limit 30.000 EURO. Z tym samym podmiotem powiązanym niejednokrotnie zawierane są umowy na świadczenia kwalifikujące się wprawdzie do tego samego progu 30.000 EURO, ale różniące się znaczne, a co za tym idzie, świadczone na podstawie odrębnie zawartych umów i w oparciu o odmienną metodę kalkulacji ceny. Przykładowo Spółka zawarła z tym samym podmiotem powiązanym umowę na świadczenie usług administracyjnych, gdzie zastosowano metodę kalkulacji ceny „koszt plus”, umowę na refakturowanie kosztów, gdzie zastosowanie znalazła metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w wariancie wewnętrznym i umowę po-życzki, gdzie przyjęto wycenę opartą na metodzie porównywalnej ceny niekon-trolowanej w wariancie zewnętrznego porównania cen.

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, został ograniczony w art. 9a ust. 2 updop do transakcji, w której łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń, przekracza określone kwoty. Powyższe oznacza, że nie w każdym przypadku podatnik ma obowiązek sporządzania dokumenta-cji podatkowej. Obowiązek ten powstaje dopiero, gdy łączna kwota (lub jej równowartość) transakcji dokonywanej z podmiotem powiązanym lub gdy za-płata należności wynikających z takich transakcji przekracza określone w usta-wie wartości – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych jest to wartość 30.000 EURO. Wyjaśnić należy, że przepis art. 9a ust. 2 pkt 2 updop używa formuły „(...) w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście za-płacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń (...)”. Ustawa dwukrotnie wskazuje tu na łącznie rozpatrywaną kwo-tę (wartość) świadczeń, czyli na sumę tych wartości. Ustawodawca dopuszcza więc możliwość zawierania transakcji, której przedmiotem może być wiele świadczeń (usług) w ramach wielu umów. W omawianym przepisie przewidzia-ne zostały dwie sytuacje:

 1. odwołanie się do łącznej kwoty umowy wynikającej wprost z zawartej umowy oraz
 2. przyjęcie takiej kwoty, która będzie wypadkową czynników istotnie pew-nych, ale znanych dopiero po zawarciu umowy (w sytuacji, gdy żadna miarodajna kwota z tej umowy nie wynika).

Ta intencja ustawodawcy została wyrażona przez odwołanie się do kategorii rzeczywiście zapłaconej łącznej kwoty wymagalnych świadczeń.

Należy również wskazać, że różnorodność metod ustalania ceny każdego świadczenia jest z punktu widzenia praktycznego, ekonomicznego nieistotne, gdyż dla każdej stron zawierających kontrakt nie ma znaczenia, w jaki sposób, jakie elementy i jakie świadczenia złożą się ostatecznie na wynegocjowaną, sumarycznie ujętą cenę.

Uwzględniając opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Spółka zobowiązana będzie do sporządzenia do-kumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a updop. Zatem stanowi-sko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację prze-pisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed są-dami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydzie-stu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naru-szenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugut-ta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.