IBPB-1-2/4510-250/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy dla powyższych transakcji zawartych ze Spółką z o.o. Gmina ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPB-1-2/4510-250/15/BDinterpretacja indywidualna
 1. dokumentacja
 2. gmina
 3. obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
 4. podmioty powiązane
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. transakcja
 7. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, której zleca, jako podmiotowi wewnętrznemu, realizację zadań własnych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) w ramach zamówienia in-house. Do zadań powierzonych Spółce należy m.in.:

I.Świadczenie usług publicznych na terenie Miasta obejmujące m.in.:

 1. utrzymanie letnie i zimowe gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg i ulic, mostów, placów, terenów i działek drogowych;
 2. utrzymanie czystości i porządku na działkach gruntowych będących własnością i pozostających we władaniu Miasta;
 3. utrzymanie zieleni i zadrzewień w pasach drogowych;
 4. zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych;
 5. utrzymanie lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej, pozyskiwanie drewna;
 6. dekorowanie okolicznościowe Miasta;

II.Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na realizację powyższych zadań Gmina zawarła ze Spółką w 2015 r. dwie kilkuletnie umowy wykonawcze. W powyższych umowach wykonawczych zostały określone warunki i wysokość wypłaty rekompensaty z tytułu realizacji powyższych zadań. Rekompensata została skalkulowana w oparciu o poniesione koszty świadczenia usług publicznych pomniejszone o wygenerowane podczas ich świadczenia przychody, z uwzględnieniem rozsądnego zysku.

Wysokość planowanej rekompensaty jaką Miasto zapłaci Spółce za 2015 r. wynosi:

-5.196.259,00 zł - w przypadku umowy świadczenia usług publicznych na zadanie własne pkt.I,

-700.692,00 zł - w przypadku umowy świadczenia usług publicznych na zadanie własne pkt.II. Na koniec roku zostanie zlecony audyt w celu zweryfikowania wysokości rekompensaty. W przypadku, gdy z rozliczenia wyniknie, że rekompensata jest pobrana przez Spółkę w nadmiernej wysokości - nadwyżka zostanie zwrócona Gminie.

Gmina jest osobą prawną lecz jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 851 ze zm.), natomiast Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego (od osób prawnych). Spółka zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE, prowadzi ponad 80% swojej działalności w ramach wykonywania zadań zleconych jej przez Miasto.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dla powyższych transakcji zawartych ze Spółką z o.o. Gmina ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że Gmina jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie dotyczy Gminy.

W światle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Powyższy obowiązek – na podstawie art. 9a ust. 2 updop – obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 100.000 EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 2. 30.000 EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50.000 EURO - w pozostałych przypadkach.

W tym miejscu wskazać należy, że art. 11 updop jest przepisem szczególnym i dotyczy podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo. Pozostawanie w związku kapitałowym lub osobowym nie jest w jakikolwiek sposób sankcjonowane. Znaczenie podatkowe ma natomiast wykorzystywanie powiązań i związków do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowiązkowi ustawowemu.

Stosownie natomiast do treści art. 11 ust. 1 updop, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

-i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W myśl art. 11 ust. 4 updop, przepisy ust. 1 - 3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Z powołanych przepisów art. 11 updop wynika, że powiązania o jakich mowa w tym przepisie nie mogą prowadzić do nie wykazywania dochodu lub wykazywania go w wysokości niższej od tych jakich należałoby oczekiwać, gdyby powiazania te nie wystąpiły.

Takim celom służy dokumentacja o jakiej mowa w powołanym wcześniej art. 9a updop, gdyż przepis ten odsyła wprost do art. 11 updop. Podkreślenia wymaga, że dokonując interpretacji przepisów prawa podatkowego należy przede wszystkim kierować się wykładnią językową. Warto jednak zaznaczyć, że dla właściwego odkodowania normy prawnej konieczne jest uwzględnienie także celów dla których przepis został wprowadzony.

Jak wcześniej wskazano celem prowadzenia dokumentacji o jakiej mowa w art. 9a updop jest wykazanie, że transakcje do jakich dochodzi pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 updop, odpowiadają wartościowo transakcjom pomiędzy podmiotami niezależnymi i w efekcie nie prowadzi to do zaniżenia podstawy opodatkowania. W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, zwalania się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Skoro zatem Wnioskodawca jest podmiotowo zwolniony z opodatkowania w jego wypadku nie może dojść do zaniżenia daniny na rzecz Skarbu Państwa.

W tej sytuacji – mając na względzie wykładnię celowościową – należy stwierdzić, że Wnioskodawca, jako jednostka samorządu terytorialnego - zwolniona podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych – nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.