0111-KDIB1-1.4010.189.2017.1.NL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie czy w przypadku transakcji jednego rodzaju (lub wystąpienia innych zdarzeń jednego rodzaju) mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika zawieranych przez Wnioskodawcę z wieloma podmiotami powiązanymi, gdzie dla takiej transakcji z jednym podmiotem powiązanym nie zostanie przekroczony limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, natomiast z drugim podmiotem powiązanym limit ten zostanie przekroczony, Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji tylko z tym podmiotem, z którym zostanie przekroczony ww. limit transakcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 27 listopada 2017 r. (data wpływu 7 grudnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku transakcji jednego rodzaju (lub wystąpienia innych zdarzeń jednego rodzaju) mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika zawieranych przez Wnioskodawcę z wieloma podmiotami powiązanymi, gdzie dla takiej transakcji z jednym podmiotem powiązanym nie zostanie przekroczony limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, natomiast z drugim podmiotem powiązanym limit ten zostanie przekroczony, Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji tylko z tym podmiotem, z którym zostanie przekroczony ww. limit transakcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2017 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia czy w przypadku transakcji jednego rodzaju (lub wystąpienia innych zdarzeń jednego rodzaju) mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika zawieranych przez Wnioskodawcę z wieloma podmiotami powiązanymi, gdzie dla takiej transakcji z jednym podmiotem powiązanym nie zostanie przekroczony limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, natomiast z drugim podmiotem powiązanym limit ten zostanie przekroczony, Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji tylko z tym podmiotem, z którym zostanie przekroczony ww. limit transakcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jest osobą prawną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca działa w branży produkcji sprzętu elektronicznego.

Przychody Wnioskodawcy - w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości - w 2016 r. przekroczyły równowartość 2.000.000 euro. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Wnioskodawca zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”).

Zakres transakcji Wnioskodawcy z podmiotami powiązanymi obejmuje zróżnicowane transakcje o charakterze towarowym oraz o charakterze usługowym. Są to zarówno transakcje, których wartość przekracza limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, jak i transakcje które limitu tego nie przekraczają. Wnioskodawca zawiera również transakcje jednego rodzaju z wieloma podmiotami powiązanymi, w których wartość transakcji jednego rodzaju z jednym podmiotem powiązanym nie przekracza limitu, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, a z drugim podmiotem powiązanym przekracza ww. limit.

Limit transakcyjny, po przekroczeniu którego należy sporządzać dokumentacje cen transferowych dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2017 r., został ustalony dla Wnioskodawcy na podstawie wysokości przychodów wykazanych w rachunku zysku i strat za 2016 r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku transakcji jednego rodzaju (lub wystąpienia innych zdarzeń jednego rodzaju) mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika zawieranych przez Wnioskodawcę z wieloma podmiotami powiązanymi, gdzie dla takiej transakcji z jednym podmiotem powiązanym nie zostanie przekroczony limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, natomiast z drugim podmiotem powiązanym limit ten zostanie przekroczony (łącznie limit dla transakcji jednego rodzaju zostanie więc przekroczony), Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji zarówno dla transakcji z pierwszym, jak i z drugim z podmiotów? (pytania oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji jednego rodzaju zawartej z danym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji jeżeli kwota danej transakcji jednego rodzaju nie będzie przekraczać tego limitu, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji. Zdaniem Wnioskodawcy powyższe dotyczy także transakcji jednego rodzaju zawieranej z wieloma podmiotami powiązanymi, w których limit transakcji z jednym podmiotem nie przekracza ww. limitu, natomiast z drugim podmiotem przekracza ww. limit.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że w przypadku zawierania transakcji jednego rodzaju z wieloma podmiotami powiązanymi, w których wartość transakcji jednego rodzaju z jednym podmiotem powiązanym nie przekracza limitu, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, a z drugim podmiotem powiązanym przekracza ww. limit, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji dla transakcji z pierwszym podmiotem powiązanym (wartość transakcji nie przekracza ww. limitu), natomiast będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji transakcji z drugim podmiotem powiązanym (gdzie wartość transakcji przekroczyła ww. limit).

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro:

 1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
 2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)
 • są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych cen transferowych lub innych zdarzeń, zwane dalej „dokumentacją podatkową”.

Stosownie do ust. 1d tego przepisu, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 1. 20.000.00 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50.000 euro powiększoną o 5.000 euro za każdy 1.000.000 euro przychodu powyżej 2.000.000 euro;
 2. 20.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140.000 euro powiększoną o 45.000 euro za każde 10.000.000 euro przychodu powyżej 20.000.000 euro;
 3. 100.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500.000 euro.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z wykładnią językową (literalną) przepisu art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, wskazane powyżej limity, należy odnosić osobno do każdej transakcji jednego rodzaju zawieranej z podmiotem powiązanym. Przykładowo transakcją jednego rodzaju będzie sprzedaż środków trwałych, a transakcją innego rodzaju - dla której odrębnie należy obliczyć jej wartość - będzie przykładowo zakup usług administracyjnych.

Powyżej wskazana wykładnia językowa przepisu art. 9a ust. 1d ustawy o CIT jest również zgodna z wykładnią systemową i celowościową. Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 1 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., dokumentowaniu podlegają transakcje mające wyłącznie istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. Tym samym, ustawodawca wyłączył z tego obowiązku transakcje nieistotne, z punktu widzenia dochodu (straty) podatnika, o niewielkich kwotach.

Należy wskazać, iż celem zmiany przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych było m.in. przeciwdziałanie transferowi zysków za granicę za pomocą mechanizmu cen transferowych. W konsekwencji, w ramach nowelizacji przepisów podatkowych zdecydowano o zwiększeniu limitu ustawowego i zawężeniu obowiązku dokumentowania transakcji tylko do tych o istotnej wartości. Istotność transakcji podlegających dokumentowaniu uzależniono od poziomu przychodu podatnika, odpowiednio zwiększając limity kwotowe (zgodnie z art. 9a ust. 1d ustawy o CIT). Zwiększono również próg powiązań kapitałowych z 5% do 25%. Dokumentowanie nieistotnych, małych kwotowo transakcji jednego rodzaju z podmiotami powiązanymi byłoby, zatem sprzeczne z intencją ustawodawcy.

Jednocześnie zdaniem Wnioskodawcy, wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji jednego rodzaju zawartej z danym podmiotem powiązanym. Zatem w przypadku zawierania przez Wnioskodawcę transakcji jednego rodzaju z wieloma podmiotami powiązanymi, gdzie wartość takiej transakcji z jednym podmiotem nie przekracza ww. limitu, natomiast z drugim podmiotem przekracza ww. limit, (wobec czego łącznie dla transakcji jednego rodzaju z podmiotami powiązanymi zostanie przekroczony limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT), Wnioskodawca będzie zobowiązany jedynie do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawartej z drugim podmiotem powiązanym, natomiast nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji dla transakcji z podmiotem pierwszym (tj. dla transakcji z tym podmiotem powiązanym, w której wartość transakcji nie przekroczyła ww. limitu). Zdaniem Wnioskodawcy, wynika to z literalnego brzmienia przepisu art. 9a ustawy o CIT. (...)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartość transakcji jednego rodzaju należy odnosić wyłącznie do transakcji jednego rodzaju z konkretnym podmiotem powiązanym, a nie sumować z transakcjami tego samego rodzaju realizowanymi z innymi podmiotami powiązanymi. A w konsekwencji obowiązek dokumentacyjny powstanie tylko dla tych transakcjach z podmiotami powiązanymi, w których wartość transakcji jednego rodzaju z danym podmiotem powiązanym przekroczy limit, o którem mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT. Innymi słowy należy brać pod uwagę wartość transakcji jednego rodzaju z każdym podmiotem powiązanym odrębnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm., dalej: „ustawy o CIT p”), podatnicy:

 1. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro:
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)
  • lub
 2. dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 euro, lub
 3. zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20.000 euro lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie,
   a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20.000 euro
  • są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

W myśl art. 9a ust. 1a ustawy o CIT, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Stosownie do art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 1. 2.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50.000 euro powiększoną o 5.000 euro za każdy 1.000.000 euro przychodu powyżej 2.000.000 euro;
 2. 20.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140.000 euro powiększoną o 45.000 euro za każde 10.000.000 euro przychodu powyżej 20.000.000 euro;
 3. 100.000.000 euro − za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500.000 euro.

Zgodnie z art. 9a ust. 1e ustawy o CIT, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

 1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50.000 euro lub
 2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50.000 euro.

Zgodnie z art. 9a ust. 2b pkt 1 ustawy o CIT, dokumentacja podatkowa obejmuje opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający:

 1. wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,
 2. dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
 3. dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,
 4. opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółkę niebędącą osobą prawną, i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
 5. wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną.

Zgodnie art. 9a ust. 4a ustawy o CIT, organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 1e, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Z powyższych przepisów wyraźnie wynika, że aby mógł powstać wymóg sporządzania wspomnianej dokumentacji konieczne jest ziszczenie się następujących warunków. Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „transakcja” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...).

Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność). Za transakcje uznaje się również umowy wymienione w cyt. wyżej art. 9a ust. 1e ustawy o CIT.

Odnosząc powyższe do treści powołanego wcześniej art. 9a ust. 1d ustawy o CIT należy stwierdzić, że przy ustalaniu limitu, którego przekroczenie będzie skutkować obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej o jakiej mowa w tym przepisie należy brać pod uwagę wysokość osiągniętych przez podatnika przychodów w roku poprzedzającym i tak ustalony limit porównać z wartością umowy (transakcji) zawartej z podmiotem powiązanym, np. na określoną usługę lub dostawę. Oprócz skonkretyzowanej usługi (dostawy) w umowie tej winien być określony konkretny podmiot powiązany z którym Wnioskodawca realizuje transakcję.

Takie rozumienie „transakcji” nie wyklucza możliwości zawarcia więcej niż jednej umowy spełniającej ww. kryteria (strony mogą bowiem dowolnie określać czas trwania umowy). Przy ustalaniu wartości transakcji należy brać pod uwagę umowę (lub umowy, jeżeli zawarto w roku podatkowym więcej niż jedną umowę tego samego rodzaju z tym samym podmiotem powiązanym), a także należności wynikające z tych transakcji (umowy). Suma tych należności będąca wartością transakcji świadczy o „istotności transakcji” o jakiej mowa w powołanym wcześniej art. 9a ust. 1d ustawy o CIT. Przekroczenie ustalonego na podstawie ww. przepisu (art. 9a ust. 1d ustawy o CIT) limitu wskazuje na konieczność uznania transakcji za istotną i rodzi obowiązki dokumentacyjne.

Należy wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok z 10 stycznia 2012 r. sygn. II FSK 1319/10) „przepis art. 9a ustawy o CIT pełni funkcję gwarancyjną, to znaczy, że gwarantuje podmiotom powiązanym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4, a także art. 11 ust. 5 ustawy o CIT, że przedłożenie merytorycznie poprawnej dokumentacji, pozwoli ocenić transakcje między nimi, jako spełniające warunki transakcji rynkowych”. Powyższe stanowisko NSA zachowuje również aktualność w obecnym stanie prawnym.

Przepis art. 9a ustawy o CIT obejmuje więc także sytuacje lub zachowania podmiotów powiązanych nietypowe z punktu widzenia obrotu gospodarczego, w celu ich skonfrontowania z sytuacjami lub zachowaniami podmiotów niezależnych. Postępowanie to wynika z zasady ceny rynkowej (arms length principle), zgodnie z którą podmioty powiązane powinny, we wzajemnych relacjach, ustalać warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Wątpliwości podatnika dotyczą m.in. ustalenia, czy w przypadku transakcji jednego rodzaju (lub wystąpienia innych zdarzeń jednego rodzaju) mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika zawieranych przez Wnioskodawcę z wieloma podmiotami powiązanymi, gdzie dla takiej transakcji z jednym podmiotem powiązanym nie zostanie przekroczony limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, natomiast z drugim podmiotem powiązanym limit ten zostanie przekroczony (łącznie limit dla transakcji jednego rodzaju zostanie więc przekroczony), Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji zarówno dla transakcji z pierwszym, jak i z drugim z podmiotów.

Wobec powyższego, analizując treść powołanych przepisów prawnych, należy odnieść się do literalnego brzmienia art. 9a ust. 1d ustawy o CIT. We frazie „transakcje lub inne zdarzenie jednego rodzaju” użytej w powyższym przepisie, stwierdzenie „jednego rodzaju” odnosi się zarówno do „innych zdarzeń” jak i do „transakcji”.

Oznacza to, że jeżeli Spółka realizuje z jednym podmiotem powiązanym transakcje jednego rodzaju, których wartość w sumie przekracza limit wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT zobowiązujący do sporządzania dokumentacji (ustalany indywidualnie w zależności od wysokości uzyskanych przez Spółkę w poprzednim roku podatkowym przychodów) i jednocześnie realizuje transakcje tego samego rodzaju z innym podmiotem powiązanym, których wartość nie przekracza ww. limitu, to Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju z tym podmiotem, które przekroczą limit. Reasumując, jeżeli Spółka będzie realizować z danym podmiotem powiązanym transakcje, lub ujmować w księgach rachunkowych w danym roku inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość będzie przekraczać limit wskazany w art. 9a ustawy o CIT i jednocześnie Spółka będzie realizować z innymi podmiotami powiązanymi nieistotne transakcje lub inne zdarzenia tego samego rodzaju, co transakcje realizowane z pierwszym podmiotem, których wartość nie będzie przekraczać limitu istotności, to na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej jedynie dla transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza limit istotności.

Wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. limit należy odnosić osobno do łącznej wartości każdej transakcji danego rodzaju zawartej z danym podmiotem powiązanym i do każdego innego zdarzenia jednego rodzaju ujętego w księgach rachunkowych zawartego z danym podmiotem powiązanym.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia czy w przypadku transakcji jednego rodzaju (lub wystąpienia innych zdarzeń jednego rodzaju) mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika zawieranych przez Wnioskodawcę z wieloma podmiotami powiązanymi, gdzie dla takiej transakcji z jednym podmiotem powiązanym nie zostanie przekroczony limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, natomiast z drugim podmiotem powiązanym limit ten zostanie przekroczony (łącznie limit dla transakcji jednego rodzaju zostanie więc przekroczony), Wnioskodawca będzie zobowiązany jedynie do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawartej z drugim podmiotem powiązanym, natomiast nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji dla transakcji z podmiotem pierwszym (tj. dla transakcji z tym podmiotem powiązanym, w której wartość transakcji nie przekroczyła ww. limitu) - jest prawidłowe.

Nadmienia się, że w zakresie pytania nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.