Transakcja wewnątrzwspólnotowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transakcja wewnątrzwspólnotowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
21
sie

Istota:

W zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Fragment:

W myśl art. 97 ust. 17 Ustawy naczelnik urzędu skarbowego lub wyznaczona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych jednostka organizacyjna, na wniosek zainteresowanego, potwierdza zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju albo informuje o braku takiego potwierdzenia. Zainteresowanym może być podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna, która nie jest takim podatnikiem, mający interes prawny w uzyskaniu potwierdzenia. Stosownie do art. 97 ust. 18 Ustawy wniosek, o którym mowa w ust. 17, składa się na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną. Szczegółowe kwestie związane z potwierdzeniem zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie. Zgodnie zaś z § 3 niniejszego rozporządzenia Biuro potwierdza zidentyfikowanie wskazanego przez Wnioskodawcę podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych innego niż Polska kraju unijnego, podając informacje wskazane w § 2 pkt 1-4 Rozporządzenia oraz podając dokładną datę (dzień miesiąc i rok), na którą następuje potwierdzenie zidentyfikowania, lub informację o braku potwierdzenia zidentyfikowania podmiotu dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Spółka, kierując się powyższymi normami prawnymi, działając w dobrej wierze, w celu potwierdzenia prawidłowości stosowanej stawki w WDT, występuje z wnioskiem do Izby Skarbowej w Poznaniu — Biura Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie w celu weryfikacji rejestracji unijnych kontrahentów.

2015
9
sie

Istota:

W zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta przez Biuro Wymiany Informacji o VAT lub za pośrednictwem strony internetowej VIES

Fragment:

Na podstawie delegacji ustawowej z przepisu art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, wydane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia (Dz. U. z 2013 r. poz, 1299 z póź. zm., dalej „ Rozporządzenie ”), które w przepisie § 1 również posługuje się określeniem „ zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych ”. Wykładnia celowościowa pojęcia „ zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych ” wskazuje na to, iż pojęcie to należy rozumieć jako potwierdzenie, że dany podmiot transakcji wewnątrzwspólnotowej (nabywca) posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla celów VAT. W konsekwencji, przepis art. 97 ust. 17 ustawy o VAT przewiduje możliwość wiążącego potwierdzenia posiadania przez nabywcę transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ważnego i właściwego numeru identyfikacyjnego. Mechanizm dokonywania z innymi państwami członkowskimi wymiany informacji o podatku od towarów i usług oraz o podatku od wartości dodanej, w tym w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych uregulowany został na szczeblu wspólnotowym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dziennik Urzędowy L 264,15/10/2003 P. 0001-0011; dalej „ Rozporządzenie UE ”).

2015
9
sie

Istota:

W zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta przez Biuro Wymiany Informacji o VAT lub za pośrednictwem strony internetowej VIES

Fragment:

Na podstawie delegacji ustawowej z przepisu art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, wydane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1299 z póź. zm., dalej „ Rozporządzenie ”), które w przepisie § 1 również posługuje się określeniem „ zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych ”. Wykładnia celowościowa pojęcia „ zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych ” wskazuje na to, iż pojęcie to należy rozumieć jako potwierdzenie, że dany podmiot transakcji wewnątrzwspólnotowej (nabywca) posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla celów VAT. W konsekwencji przepis art. 97 ust. 17 ustawy o VAT przewiduje możliwość wiążącego potwierdzenia posiadania przez nabywcę transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ważnego i właściwego numeru identyfikacyjnego. Mechanizm dokonywania z innymi państwami członkowskimi wymiany informacji o podatku od towarów i usług oraz o podatku od wartości dodanej, w tym w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych uregulowany został na szczeblu wspólnotowym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dziennik Urzędowy L 264,15/10/2003 P. 0001-0011; dalej „ Rozporządzenie UE ”).

2015
2
sie

Istota:

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta za pomocą strony internetowej systemu VIES

Fragment:

Na podstawie delegacji ustawowej z przepisu art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, wydane zostało Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1299 z późn. zm. dalej „ Rozporządzenie ”), które w przepisie § 1 również posługuje się określeniem „ zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych ”. Wykładnia celowościowa pojęcia „ zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych ” wskazuje na to, iż pojęcie to należy rozumieć jako potwierdzenie, że dany podmiot transakcji wewnątrzwspólnotowej (nabywca) posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla celów VAT. W konsekwencji, przepis art. 97 ust. 17 ustawy o VAT przewiduje możliwość wiążącego potwierdzenia posiadania przez nabywcę transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ważnego i właściwego numeru identyfikacyjnego. Mechanizm dokonywania z innymi państwami członkowskimi wymiany informacji o podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej, w tym w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych uregulowany został na szczeblu wspólnotowym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dziennik Urzędowy L 264, 15/10/2003 P. 0001-0011; dalej „ Rozporządzenie UE ”).

2015
2
sie

Istota:

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta za pomocą strony internetowej systemu VIES

Fragment:

Na podstawie delegacji ustawowej z przepisu art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, wydane zostało Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1299 z późn. zm. dalej „ Rozporządzenie ”), które w przepisie § 1 również posługuje się określeniem „ zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych ”. Wykładnia celowościowa pojęcia „ zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych ” wskazuje na to, iż pojęcie to należy rozumieć jako potwierdzenie, że dany podmiot transakcji wewnątrzwspólnotowej (nabywca) posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla celów VAT. W konsekwencji, przepis art. 97 ust. 17 ustawy o VAT przewiduje możliwość wiążącego potwierdzenia posiadania przez nabywcę transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ważnego i właściwego numeru identyfikacyjnego. Mechanizm dokonywania z innymi państwami członkowskimi wymiany informacji o podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej, w tym w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych uregulowany został na szczeblu wspólnotowym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dziennik Urzędowy L 264, 15/10/2003 P. 0001-0011; dalej „ Rozporządzenie UE ”).

2015
2
sie

Istota:

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta za pomocą strony internetowej systemu VIES

Fragment:

Na podstawie delegacji ustawowej z przepisu art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, wydane zostało Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1299 z późn. zm. dalej „ Rozporządzenie ”), które w przepisie § 1 również posługuje się określeniem „ zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych ”. Wykładnia celowościowa pojęcia „ zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych ” wskazuje na to, iż pojęcie to należy rozumieć jako potwierdzenie, że dany podmiot transakcji wewnątrzwspólnotowej (nabywca) posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla celów VAT. W konsekwencji, przepis art. 97 ust. 17 ustawy o VAT przewiduje możliwość wiążącego potwierdzenia posiadania przez nabywcę transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ważnego i właściwego numeru identyfikacyjnego. Mechanizm dokonywania z innymi państwami członkowskimi wymiany informacji o podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej, w tym w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych uregulowany został na szczeblu wspólnotowym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dziennik Urzędowy L 264, 15/10/2003 P. 0001-0011; dalej „ Rozporządzenie UE ”).

2015
17
maj

Istota:

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta przez Biuro Wymiany Informacji o VAT

Fragment:

Obowiązujące w Polsce przepisy nie wskazują innego poza wyżej opisanym systemem sposobu weryfikacji – sprawdzenia faktu zarejestrowania kontrahenta dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Należy jednak zaznaczyć, że to na dostawcy ciąży obowiązek posiadania niezbędnych dokumentów w celu udowodnienia spełnienia wymagań uprawniających go do zastosowania 0% stawki podatku. Z uwagi na przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że ustawa o podatku od towarów i usług nie reguluje kwestii obowiązku posiadania przez podatnika potwierdzenia z systemu VIES faktu, że nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych transakcji nadany przez państwo członkowskie. Ważność numeru VAT-UE kontrahenta może zatem zostać zweryfikowana przy zastosowaniu ww. systemu jak również na podstawie innych dokumentów świadczących o zarejestrowaniu nabywcy do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Natomiast zgodnie z ww. przepisami, numer ten powinien być aktualny w momencie dokonywania dostawy. Zatem, informacja z systemu VIES potwierdzająca aktywność numeru VAT-UE unijnego kontrahenta może być wystarczającym dowodem uznania go za podatnika zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy, należy przywołać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie Mecsek-Gabona Kft przeciwko Nemzeti Ado-es Vamhivatel Del-dunantuli Regionalis Ado Föigazgatósága o sygn.

2014
9
gru

Istota:

Moment dokonania potwierdzenia ważności numeru VAT-UE nabywcy towarów, prawo do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Fragment:

Zatem, w świetle przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (po spełnieniu pozostałych wymaganych prawem przesłanek), nawet wówczas gdy w przypadku, po otrzymaniu pozytywnego potwierdzenia ważności numeru VAT-UE kontrahenta wyłącznie ze strony Komisji Europejskiej, w wyniku dokonania późniejszego zaktualizowania danych, okaże się, że nabywca nie posiada jednak ważnego i aktywnego nr VAT nadanego mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ponadto, Wnioskodawca ma również prawo do zastosowania stawki 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (po spełnieniu pozostałych wymaganych prawem przesłanek), nawet wówczas gdy w przypadku, po otrzymaniu pozytywnego potwierdzenia ważności numeru VAT-UE kontrahenta przez Biuro Wymiany Informacji w ..., w wyniku dokonania późniejszego zaktualizowania danych, okaże się, że nabywca nie posiada jednak ważnego i aktywnego nr VAT nadanego mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Tym samym, oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2014
13
lip

Istota:

Prawo do zastosowania stawki podatku 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Fragment:

W celu realizacji przedstawionych zasad opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, przepisy wymagają dla uznania danej transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, aby obie strony transakcji były podatnikami zarejestrowanymi dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w różnych krajach członkowskich. Z wniosku wynika, że zarówno Spółka jak i Jej nabywcy z innych państw członkowskich będą zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą dopuszczalnych sposobów potwierdzenia, czy kontrahent zagraniczny jest faktycznie czynnym podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Artykuł 42 ust. 1 pkt 1, ani też inne przepisy ustawy, nie wskazują, w jaki sposób należy uzyskać potwierdzenie, że nabywca posiada właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych transakcji nadany przez państwo członkowskie. Bazę tych numerów zawiera system VIES. System VIES jest systemem informatycznym, umożliwiającym państwom członkowskim Unii Europejskiej wymianę informacji o dokonywanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Zapewnia on również dostęp do bazy danych numerów identyfikacyjnych podatników VAT, stosowanych w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

2011
1
cze

Istota:

Czy zamieszczanie kodu PL na fakturach sprzedaży w powyższych przypadkach nie jest niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które nie przewidują żadnych negatywnych dla Podatnika konsekwencji prawnych?

Fragment:

(...) transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada potwierdzenie zgłoszenia na formularzu VAT-5 UE. Podatnik chce zamieszczać swój numer NIP poprzedzony kodem PL na wszystkich wystawianych fakturach dotyczących sprzedaży towarów i usług w kraju jak i dla odbiorców mających siedzię w Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Według Strony zamieszczanie kodu PL na fakturach sprzedaży w powyższych przypadkach nie jest niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, które nie przewidują żadnych negatywnych dla Podatnika konsekwencji prawnych. Tutejszy Organ podziela pogląd Strony w sprawie. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.u. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie majązastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz.U. Nr 95, poz. 798) określają przypadki, w których podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT UE obowiązane są do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.