IPPP3/443-1070/14-2/KT | Interpretacja indywidualna

W zakresie rozliczenia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia usługi transportowej
IPPP3/443-1070/14-2/KTinterpretacja indywidualna
 1. podatek od towarów i usług
 2. prawo do odliczenia
 3. procedura uproszczona
 4. transakcja trójstronna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Wewnatrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia usługi transportowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia usługi transportowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (dalej: „Spółka”) jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce pod numerem NIP. Spółka jest również zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w szczególności w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej wyrobów chemicznych (podstawowa działalność).

Spółka nie posiada siedziby ani miejsca zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (dalej: „UE”). Spółka planuje zarejestrować się dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT w innych niż Polska państwach członkowskich UE.

Spółka będzie jednym z podmiotów uczestniczących w transakcji trójstronnej.

W ramach transakcji trójstronnej Spółka będzie nabywała towary od producenta mającego siedzibę w Polsce (dalej: „Producent”), zarejestrowanego w Polsce jako czynny podatnik VAT oraz jako podatnik VAT UE. Producent jest podmiotem zależnym od Spółki.

Następnie, Spółka będzie odsprzedawała zakupione od Producenta produkty podmiotowi zagranicznemu, najczęściej podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE jak również podmiotom mającym siedzibę poza UE, które zostały zidentyfikowane dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT w jednym z państw członkowskich UE innym niż Polska (dalej: „Ostateczny nabywca”).

Dla celów przedmiotowej transakcji Spółka będzie posługiwała się numerem identyfikacyjnym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT nadanym jej przez władze podatkowe państwa członkowskiego UE innego niż Polska oraz innego niż kraj identyfikacji Ostatecznego nabywcy (tj. kraj gdzie kończy się transport towarów). Natomiast Ostateczny nabywca będzie stosował numer VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka.

Spółka wykaże wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w państwie członkowskim UE, którego numerem VAT będzie się posługiwała w przedmiotowej transakcji.

Spółka wskaże na fakturze VAT Ostatecznego nabywcę jako zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

W ramach opisywanej transakcji przemieszczenie towarów będzie następowało od Producenta bezpośrednio do Ostatecznego nabywcy. Za transport i spedycję przemieszczanych towarów, związanych z przedmiotową transakcją, będzie odpowiadał Producent lub Spółka.

W sytuacji, gdy za organizację transportu będzie odpowiadać Spółka, dostawa między Producentem a Spółką będzie dokonywana według reguły FCA miejsce w Polsce, zgodnie z INCOTERMS 2010, natomiast dostawa między Spółką a Ostatecznym nabywcą będzie dokonywana według reguł DAP, DDP miejsce wskazane przez Ostatecznego nabywcę w kraju jego identyfikacji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT zgodnie z INCOTERMS 2010.

W przypadku, gdy za organizację transportu towarów będzie odpowiadać Spółka, Spółka będzie nabywała usługę transportową od zewnętrznego dostawcy (dalej: „Firma transportowa”). Dla celów nabycia usługi transportowej Spółka będzie posługiwała się polskim numerem identyfikacyjnym. Polski numer identyfikacyjny zostanie wskazany na fakturze VAT wystawionej przez Firmę transportową. Firma transportowa jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce.

W przypadku, gdy za organizację transportu towarów będzie odpowiadać Spółka, będzie ona posiadała w swojej dokumentacji następujące dokumenty, z których będzie wynikać związek odliczonego podatku VAT z sprzedażą towarów na rzecz Ostatecznego Nabywcy:

 • faktury VAT wystawione przez Spółkę na rzecz Ostatecznego nabywcy,
 • dokumenty potwierdzające wykonanie usług transportowych w zakresie określonych dostaw wystawione przez Firmę transportową.

W sytuacji, gdy za organizację transportu będzie odpowiadać Producent, dostawa między Producentem a Spółką oraz dostawa między Spółką a Ostatecznym nabywcą będą dokonywane według reguł DAP, DDP miejsce wskazane przez Ostatecznego nabywcę w kraju jego identyfikacji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT zgodnie z INCOTERMS 2010.

Spółka nie będzie posiadała stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie UE, którego numerem identyfikacyjnym VAT będzie się posługiwała dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności w Rumunii (oddział). Jednakże, opisana powyżej transakcja nie będzie obejmowała terytorium Rumunii, tzn. Rumunia nie będzie krajem, w którym kończy się transport towarów oraz Spółka nie będzie używała w ramach omawianej transakcji rumuńskiego numeru VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w stosunku do przedstawionej w stanie faktycznym transakcji może być zastosowana procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, o której jest mowa w art. 135 ustawy o VAT...
 2. Czy w ramach przedstawionej w stanie faktycznym transakcji Spółka, jako drugi w kolejności podatnik posługujący się numerem identyfikacyjnym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT nadanym jej przez władze podatkowe państwa członkowskiego UE innego niż Polska, nie będzie zobowiązana do rozliczenia w Polsce podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży towarów dokonywanej na rzecz Ostatecznego nabywcy...
 3. Czy w przypadku, gdy za organizację transportu będzie odpowiadać Spółka, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktury otrzymanej od firmy transportowej, naliczonego przy nabyciu usługi transportowej dla potrzeb transakcji przedstawionej w stanie faktycznym...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. W stosunku do przedstawionej w stanie faktycznym transakcji może być zastosowana procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, o której jest mowa w art. 135 ustawy o VAT.
 2. W ramach przedstawionej w stanie faktycznym transakcji Spółka, jako drugi w kolejności podatnik posługujący się numerem identyfikacyjnym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT nadanym jej przez władze podatkowe państwa członkowskiego UE innego niż Polska, nie będzie zobowiązana do rozliczenia w Polsce podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży towarów dokonywanej na rzecz Ostatecznego nabywcy.
 3. W przypadku, gdy za organizację transportu będzie odpowiadać Spółka, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktury otrzymanej od Firmy transportowej, naliczonego przy nabyciu usługi transportowej dla potrzeb transakcji przedstawionej w stanie faktycznym.

Uzasadnienie stanowiska do pytań nr 1 i nr 2

 1. Charakter transakcji pomiędzy Producentem, Spółką i Ostatecznym nabywcą.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT <ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)>, przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną rozumie się transakcję, dla której spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 1. trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
 2. przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zdaniem Spółki, dostawy dokonywane w ramach transakcji opisanej w zdarzeniu przyszłym, spełniają powyższą definicję wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, gdyż:

 • w dostawach będzie uczestniczyło trzech podatników (Producent, Spółka oraz Ostateczny nabywca) zarejestrowanych na potrzeby VAT oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich (tj. odpowiednio: w Polsce oraz w dwóch różnych państwach członkowskich UE innych niż Polska);
 • dostawa towaru będzie dokonana pomiędzy Producentem a Spółką oraz między Spółką a Ostatecznym nabywcą, przy czym Producent wyda ten towar bezpośrednio Ostatecznemu nabywcy;
 • towar będzie transportowany lub wysyłany przez Spółkę (drugi w kolejności podatnik) lub przez Producenta (pierwszy w kolejności podatnik).

Stosownie do art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy, procedura uproszczona rozliczenia podatku VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej polega na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza podatek VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT;
 2. drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, w którym kończy się transport lub wysyłka;
 3. drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka;
 4. ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym się kończy transport lub wysyłka;
 5. ostatni w kolejności podatnik VAT został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

W ocenie Spółki, wszystkie powyższe warunki dotyczące transakcji uproszczonej w odniesieniu do przedstawionego przez nią stanu faktycznego będą spełnione, a mianowicie:

 • dostawa na rzecz Ostatecznego nabywcy zostanie bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u Spółki;
 • Spółka będąc drugim w kolejności podatnikiem, który dokonuje dostawy na rzecz Ostatecznego nabywcy, czyli ostatniego w kolejności podatnika VAT, nie będzie posiadała siedziby lub miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, w którym kończy się transport;
 • Spółka zastosuje zarówno wobec Producenta jak i Ostatecznego nabywcy ten sam numer podatkowy dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT, czyli numer nadany przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia i zakończenia transportu;
 • Ostateczny nabywca zastosuje do transakcji numer VAT przyznany w państwie, w którym kończy się transport lub wysyłka;
 • Ostateczny nabywca zostanie wskazany przez Spółkę jako zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów w ramach procedury uproszczonej.

Zdaniem Spółki, na możliwość rozliczenia przedmiotowej transakcji w ramach procedury uproszczonej nie wpływa fakt, że Spółka, posiadając siedzibę w Polsce, posłuży się dla celów przedmiotowej transakcji trójstronnej numerem identyfikacyjnym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT nadanym mu przez władze podatkowe państwa członkowskiego UE innego niż Polska oraz kraj identyfikacji Ostatecznego nabywcy.

Podmioty posiadające numery identyfikacyjne VAT w kilku krajach mają bowiem możliwość samodzielnego decydowania, który z numerów zostanie podany dla poszczególnych transakcji, biorąc pod uwagę charakter transakcji oraz uwarunkowania biznesowe. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w utrwalonej linii interpretacyjnej polskich organów podatkowych. Tytułem przykładu należy wskazać:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2009 r. (sygn. ILPP2/443-1049/08-2/MN), w której organ ten zauważył, że:
 • Fakt posiadania przez słowackiego Kontrahenta numeru identyfikacyjnego VAT UE nadanego również w Polsce, daje mu możliwość samodzielnego decydowania, który z tych numerów zostanie podany na potrzeby konkretnej transakcji. W rezultacie, Kontrahent w przedstawionym stanie faktycznym miał prawo posłużyć się słowackim numerem VAT pomimo, iż jest również zarejestrowanym w Polsce podatnikiem podatku od towarów i usług.”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. IPPP1-443-546/08-5/MP), zgodnie z którą:
 • Podmioty posiadające numery identyfikacyjne VAT w kilku krajach mają możliwość samodzielnego decydowania, który z numerów zostanie podany dla poszczególnych transakcji biorąc pod uwagę charakter transakcji oraz uwarunkowania biznesowe. W rezultacie w przedstawionym stanie faktycznym Spółka ma prawo posłużyć się niemieckim numerem VAT pomimo, iż jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem podatku VAT.”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2008 r. (sygn. IPPP2/443-1500/08-2/BM);
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 marca 2008 r. (sygn. ITPP2/443-1287/10/MD).

Podsumowanie:

W stosunku do przedstawionej w stanie faktycznym transakcji, może być zastosowana procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, o której jest mowa w art. 135 ustawy o VAT.

 1. Zasady opodatkowania dostaw realizowanych przez Spółkę do Ostatecznego nabywcy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W dalszej części powyższego przepisu wskazano warunek, zgodnie z którym nabywca towarów musi być podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

W świetle powyższego, transakcja sprzedaży towarów przez Producenta na rzecz Spółki będzie stanowiła wewnątrzwspólnotową dostawę towarów dla Producenta, gdyż:

 • w ramach dostawy towary zostaną wywiezione z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego UE innego niż Polska,
 • w ramach tej dostawy Spółka będzie się posługiwała wobec Producenta numerem identyfikacyjnym nadanym jej dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT przez władze podatkowe tego państwa członkowskiego UE.

W świetle powyższego, zgodnie z zasadami opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, Spółka z tytułu transakcji zakupu towarów od Producenta będzie zobowiązana do ewentualnego rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w państwie członkowskim UE, którego numerem będzie się posługiwała.

Natomiast druga dostawa towarów w analizowanej transakcji trójstronnej, pomiędzy Spółką a Ostatecznym nabywcą, będzie dostawą towarów, które nie znajdują się na terytorium Polski. Towary zostały bowiem wywiezione z terytorium Polski w ramach pierwszej dostawy pomiędzy Producentem a Spółką. W konsekwencji, dostawa towarów przez Spółkę do Ostatecznego nabywcy nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT w Polsce. Rozliczenie takiej transakcji będzie natomiast dokonywane przez Spółkę wedle właściwych zasad przewidzianych dla transakcji trójstronnych w państwie członkowskim UE, którego numerem Spółka będzie się posługiwała w omawianej transakcji trójstronnej.

W ocenie Spółki, na powyższe nie będzie miał wpływu fakt, że Spółka jest podmiotem mającym siedzibę na terytorium Polski, gdyż dla celów przedstawionej transakcji będzie występowała jako „podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”.

Podsumowanie:

W związku z faktem, że przedstawione w niniejszym wniosku zdarzenie przyszłe spełniać będzie warunki określone w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, dla rozliczenia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, Spółka, jako drugi w kolejności podatnik posługujący się numerem identyfikacyjnym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT nadanym jej przez władze podatkowe państwa członkowskiego UE innego niż Polska, nie będzie zobowiązana do rozliczenia w Polsce podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów dokonywanej na rzecz Ostatecznego nabywcy.

Uzasadnienie stanowiska do pytania nr 3

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Ponadto, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

 • importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju;
 • kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju;
 • podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W ocenie Spółki, w zakresie, w jakim usługi transportowe będą nabywane dla potrzeb transakcji przedstawionej w stanie faktycznym, spełnione zostaną warunki z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, bowiem:

 • usługi transportowe będą dotyczyć sprzedaży towarów na rzecz Ostatecznego Nabywcy, która zostanie opodatkowana według przepisów właściwych dla rozliczania transakcji trójstronnych obowiązujących w państwie członkowskim UE innym niż Polska;
 • kwoty podatku naliczonego przy nabyciu usług transportowych mogłyby być odliczone, gdyby sprzedaż towarów była wykonana na terytorium kraju;
 • Spółka będzie posiadać dokumenty, z których będzie wynikać związek odliczonego podatku VAT ze sprzedażą towarów na rzecz Ostatecznego Nabywcy.

Dowodami, z których będzie wynikać związek odliczonego podatku VAT z sprzedażą towarów na rzecz Ostatecznego Nabywcy będą:

 • faktury VAT wystawione przez Spółkę, posługującą się numerem identyfikacyjnym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT nadanym jej przez władze podatkowe państwa członkowskiego UE innego niż Polska, na rzecz Ostatecznego nabywcy;
 • dokumenty potwierdzające wykonanie usług transportowych w zakresie określonych dostaw wystawione przez Firmę transportową.

W konsekwencji spełnienia powyższych warunków, Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu usług transportowych nabywanych dla potrzeb transakcji przedstawionej w stanie faktycznym, w polskiej deklaracji VAT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w jednolitej linii interpretacyjnej polskich organów podatkowych. Tytułem przykładu można wskazać:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2014 r. (sygn. ITPP2/443-1247/13/AK),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 września 2013 r. (sygn. IPPP3/443-485/13-4/ KT),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2012 r. (sygn. IBPP4/443-398/12/PK),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 lutego 2011 r. (sygn. ILPP2/443-1904/10-3/ISN),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 października 2011 r. (sygn. ITPP2/443-987/11/MD),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2010 r. (sygn. ITPP2/443-1010e/10/ AP),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 sierpnia 2010 r. (sygn. IBPP3/443-384/10/BWo),
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2009 r. (sygn. ILPP2/443-31/09-2/AK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.