Transakcja trójstronna | Interpretacje podatkowe

Transakcja trójstronna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transakcja trójstronna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zastosowania procedury uproszczonej rozliczenia podatku w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej.
Fragment:
(...) transakcji trójstronnych. Opodatkowanie dostaw towaru w ramach transakcji trójstronnej na zasadach ogólnych powoduje, co do zasady, konieczność rejestracji drugiego w kolejności podatnika w państwie członkowskim, w którym kończy się transport towaru w celu rozliczenia przez tego podatnika podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towaru w tym państwie. Z kolei przewidziana w ustawie specjalna procedura dotycząca wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej przewiduje uproszczone rozliczenie tej transakcji. Powyższa procedura, w odróżnieniu od opodatkowania transakcji trójstronnych na zasadach ogólnych, przewiduje szczególne zasady rozliczania podatku przez podmioty uczestniczące w takiej transakcji. Procedura uproszczona w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej polega na: objęciu obowiązkiem zapłaty podatku ostatecznego nabywcy towaru, czyli trzeciego w kolejności podatnika, z tytułu dostawy krajowej pomiędzy drugim a trzecim podatnikiem w kolejności na terytorium państwa członkowskiego, na którym towar znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu, uznaniu, że doszło do opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru przez drugiego w kolejności podatnika VAT zarówno na terytorium państwa członkowskiego, na którym towar znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu jak i na terytorium państwa, które wydało numer identyfikacyjny dla VAT drugiemu w kolejności podatnikowi.
2016
16
gru

Istota:
Rozliczenie dostawy towarów jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, do której ma zastosowanie procedura uproszczona
Fragment:
Mając na uwadze powyższe należy podsumować, że dostawy towarów dokonywane przez Spółkę A na rzecz Spółki B i przez Spółkę B na rzecz Finalnych Nabywców stanowią wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, do których zastosowanie znajduje procedura uproszczona przewidziana w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska dot. pytania nr 2: Jak wskazano w uzasadnieniu dotyczącym odpowiedzi na pytanie nr 1, opisane w zdarzeniu przyszłym transakcje trójstronne stanowią wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, do których zastosowanie ma procedura uproszczona zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W efekcie, Spółka A powinna rozliczać dostawy towarów dokonywane na rzecz Spółki B jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Uzasadnienie stanowiska dot. pytania nr 3: Jak wskazano w uzasadnieniu dotyczącym odpowiedzi na pytanie nr 1, opisane w zdarzeniu przyszłym transakcje trójstronn stanowią wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, do których zastosowanie ma procedura uproszczona zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W efekcie, Spółka B nie będzie zobowiązana do rozliczania w Polsce dostaw towarów dokonywanych na rzecz Finalnych Nabywców. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
24
cze

Istota:
Rozliczenie w ramach transakcji trójstronnej.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym są spełnione wszystkie przesłanki zastosowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej – procedura uproszczona (dalej „ WTT ”) i Spółka będzie mogła tę procedurę stosować. Warunki stosowania WTT określa art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Zgodnie z tym przepisem, przez WTT rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności, przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 135 ust 1 pkt 4 tej ustawy, przez procedurę uproszczoną – rozumie się procedurę rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, polegającą na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz (...)
2016
20
sty

Istota:
Opodatkowanie transakcji trójstronnej.
Fragment:
Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku dostaw opisanych w stanie faktycznym na rzecz klientów z krajów UE, jeśli H wskaże klienta jako obowiązanego do rozliczenia VAT od dostawy towarów realizowanych w ramach procedury uproszczonej zajdą przesłanki zastosowania procedury uproszczonej w rozumieniu art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przewidziane dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych. Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną rozumie się transakcję w której są spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności, przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Zdaniem Wnioskodawcy opisane dostawy na rzecz klientów z krajów UE spełniają przesłanki wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, ponieważ: dostawca, H i klient zidentyfikowani są na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich - dostawca posługuje się numerem polskim, H numerem niemieckim a klient numerem nadanym przez (...)
2015
1
gru

Istota:
W zakresie rozliczenia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia usługi transportowej
Fragment:
Rozliczenie takiej transakcji będzie natomiast dokonywane przez Spółkę wedle właściwych zasad przewidzianych dla transakcji trójstronnych w państwie członkowskim UE, którego numerem Spółka będzie się posługiwała w omawianej transakcji trójstronnej. W ocenie Spółki, na powyższe nie będzie miał wpływu fakt, że Spółka jest podmiotem mającym siedzibę na terytorium Polski, gdyż dla celów przedstawionej transakcji będzie występowała jako „ podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju ”. Podsumowanie: W związku z faktem, że przedstawione w niniejszym wniosku zdarzenie przyszłe spełniać będzie warunki określone w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, dla rozliczenia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, Spółka, jako drugi w kolejności podatnik posługujący się numerem identyfikacyjnym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT nadanym jej przez władze podatkowe państwa członkowskiego UE innego niż Polska, nie będzie zobowiązana do rozliczenia w Polsce podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów dokonywanej na rzecz Ostatecznego nabywcy. Uzasadnienie stanowiska do pytania nr 3 Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.
2015
30
maj

Istota:
Uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną
Fragment:
Zatem, pomimo że w transakcję trójstronną zaangażowane są trzy podmioty, jedynym podatnikiem, który zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT jest trzeci w kolejności podatnik (ostateczny nabywca towaru), który dokonuje samoobliczenia podatku z tytułu nabycia towaru od drugiego w kolejności podatnika i traktuje to nabycie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Z uwagi na zastosowanie dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej procedury uproszczonej rozliczania podatku VAT obowiązki rejestracyjne dla celów VAT są ograniczone w stosunku do drugiego podatnika w łańcuchu, a podatek jest rozliczany przez ostatniego podatnika. Co istotne z punktu widzenia niniejszej sprawy należy zauważyć, że w przypadku transakcji trójstronnej nie przyporządkowuje się transportu lub wysyłki do konkretnej dostawy. Zgodnie z przytoczonym przepisem art. 135 ust. 1 pkt 2 jako wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną można uznać transakcję, w której łącznie spełnione są następujące przesłanki: w transakcji uczestniczą trzy podmioty, i każdy z uczestników obrotu towarowego jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w innym państwie unijnym niż pozostali, i każdy z (...)
2014
23
gru

Istota:
Prawidłowość wykazania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej, możliwość wystawienia zbiorczej faktury sprzedaży z tytułu kilku transakcji w ramach jednego miesiąca oraz rozpoznanie transakcji trójstronnej w ramach procedury uproszczonej w przypadku osobistego odbioru towaru przez firmę belgijską u producenta w Holandii.
Fragment:
Transakcje łańcuchowe, ze względu na uregulowanie prawne, można podzielić na wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne oraz na transakcje pozostałe. Transakcje trójstronne to termin używany do opisywania dostaw towarów obejmujących trzy podmioty w przypadku, gdy towary są dostarczane bezpośrednio od pierwszego do ostatniego podmiotu. W kontekście handlu wewnątrzwspólnotowego, transakcja trójstronna może wystąpić w przypadku, gdy towary są przewożone bezpośrednio od dostawcy w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej do ostatecznego odbiorcy w innym państwie członkowskim, według poleceń podmiotu pośredniczącego, zlokalizowanego w kolejnym państwie członkowskim. Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy, ilekroć w rozdziale 8 ustawy, dotyczącym wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych – procedura uproszczona, jest mowa o VAT, rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej. Na mocy art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, (...)
2014
5
lut

Istota:
Nie uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną
Fragment:
Zatem, pomimo że w transakcję trójstronną zaangażowane są trzy podmioty, jedynym podatnikiem, który zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT jest trzeci w kolejności podatnik (ostateczny nabywca towaru), który dokonuje samoobliczenia podatku z tytułu nabycia towaru od drugiego w kolejności podatnika i traktuje to nabycie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Z uwagi na zastosowanie dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej procedury uproszczonej rozliczania podatku VAT obowiązki rejestracyjne dla celów VAT są ograniczone w stosunku do drugiego podatnika w łańcuchu, a podatek jest rozliczany przez ostatniego podatnika. Co istotne z punktu widzenia niniejszej sprawy należy zauważyć, że w przypadku transakcji trójstronnej nie przyporządkowuje się transportu lub wysyłki do konkretnej dostawy. Zgodnie z przytoczonym przepisem art. 135 ust. 1 pkt 2 jako wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną można uznać transakcję, w której łącznie spełnione są następujące przesłanki: w transakcji uczestniczą trzy podmioty i każdy z uczestników obrotu towarowego jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w innym państwie unijnym niż pozostali i każdy z podmiotów (...)
2013
10
gru

Istota:
W zakresie prawidłowości wykazywania transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej w deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.
Fragment:
(...) transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej w deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej- jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27.05.2011r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony w dniu 29.08.2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wykazywania transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej w deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka jest stroną w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych jako drugi z kolei uczestnik transakcji (B) - nabywa towary handlowe od uczestnika z innego kraju Unii Europejskiej (A) i sprzedaje ten towar jeszcze innemu uczestnikowi (C) z kraju Unii Europejskiej innego niż dostawcy i spółki. Towary przekazywane są bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy. Spółka stosuje ten sam numer VAT wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika. Numer ten został przyznany Spółce przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport. Ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport.
2011
1
paź

Istota:
Uznanie transakcji za wewnatrzwspólnotową transakcję trójstronną, do której ma zastosowanie procedura uproszczona.
Fragment:
W takiej sytuacji, gdy transportu towarów dokonuje ich ostateczny nabywca, jednakże działając na rzecz drugiego w kolejności uczestnika transakcji trójstronnej w oparciu o zawartą umowę, stwierdzić należy, że dyspozycja art. 135 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy zostanie wypełniona, a przedmiotowa transakcja będzie mogła zostać rozliczona według procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. W analizowanej sprawie Wnioskodawca jest drugim w kolejności podatnikiem VAT w procedurze uproszczonej. Wnioskodawca w tej transakcji będzie posługiwał się tym samym numerem NIP (brytyjskim) zarówno w stosunku do Producenta polskiego jak i Nabywcy towaru mającego siedzibę w kraju UE innym niż Polska i Wielka Brytania. Wnioskodawca będąc podmiotem brytyjskim nie posiada siedziby w kraju, w którym będzie zakończony transport towaru. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy, należy stwierdzić, iż spełnione zostaną wszystkie wymagane polskim prawem warunki do zastosowania uproszczonej procedury rozliczenia podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Odnosząc się do faktury, jaką Wnioskodawca winien wystawić na rzecz Nabywcy zauważyć należy, iż Wnioskodawca jest Spółką zarejestrowaną na potrzeby podatku od wartości dodanej w Wielkiej Brytanii, dlatego też przepisy tego kraju będą regulowały sposób wystawienia faktury z tytułu udokumentowania tej transakcji.
2011
1
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.