Transakcja trójstronna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transakcja trójstronna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie stosowania uproszczonej procedury rozliczania podatku w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych

Fragment:

Wobec powyższego, w ocenie Spółki, okoliczności przeprowadzenia transakcji wskazują, że odbywają się one w warunkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, tj. w warunkach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Dodatkowo, wskazać należy, że ustawa o VAT przewiduje zastosowanie procedury uproszczonej dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej - art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, procedura uproszczona rozliczenia podatku przy wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych polega na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza podatek z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT; Wskazać przy tym należy, że dla potrzeb rozdziału regulującego opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (rozdział 8 ustawy o VAT) odmiennie zdefiniowano wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej: WNT). W tym wypadku, przez WNT rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego (...)

2018
2
mar

Istota:

Co do zasady, usługi transportu starych mebli oraz umeblowanie pięter biurowych mają charakter samoistny i mogą być wykonywane niezależnie od siebie, jak również nie występuje między nimi tak ścisły związek, by nie było możliwe ich wyodrębnienie. Zarówno usługa transportu starych mebli, jak i meblowanie pięter biurowych są rodzajem świadczeń, które nabywca może kupić oddzielnie. Niniejsze okoliczności sprawy jednoznacznie potwierdzają, że w analizowanym przypadku przedmiotem świadczenia na rzecz polskich Klientów nie jest jedno kompleksowe świadczenie. Stosowana przez Spółkę praktyka wskazuje, że wyodrębnienie usługi transportu starych mebli oraz meblowania pięter biurowych jest nie tylko możliwe, ale i stosowane przez Spółkę. Co do zasady, są to różne i niezależne od siebie świadczenia, a zatem w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami. W opisanym przypadku nie można mówić o jednym kompleksowym świadczeniu. W konsekwencji, ww. świadczenia należy zakwalifikować jako dwa odrębne, niezależne świadczenia, które powinny być odrębnie opodatkowane VAT według właściwych dla nich zasad.

Fragment:

W pozycji tej należy również wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy (dane te wykazuje ostatniw kolejności podatnik rozliczający się wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej wg procedury uproszczonej). Również w tej pozycji uwzględnia się wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 136 ustawy (dane dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostało uznane za opodatkowane na terytorium kraju na podstawie zastosowania w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej procedury uproszczonej podaje drugi w kolejności podatnik rozliczający się w tej transakcji wg procedury uproszczonej) ”. pkt 15: „ Poz. 32 i 33 wypełnia nabywca, jeżeli jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy ”. Jak wskazano powyżej, w opisanej we wniosku sytuacji mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową transakcja trójstronną, rozliczaną w ramach procedury uproszczonej. Wnioskodawca występuje w tej transakcji jako drugi podmiot w łańcuchu dostaw. Z samej istoty tej transakcji wynika natomiast, że zachodzi ona wówczas, gdy trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności.

2018
23
lut

Istota:

VAT - w zakresie uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, wymaganej dokumentacji potwierdzającej wywóz towarów z terytorium Polski i prawa do zastosowania stawki 0%.

Fragment:

Zatem transakcja między Wnioskodawcą a O. jest transakcją ruchomą (wewnątrzwspólnotową dostawą towarów dokonaną przez Wnioskodawcę, której odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie przez O.), która to transakcja jest częścią wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika bowiem, że transakcja trójstronna ma miejsce wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: uczestnikami są trzej podatnicy z różnych państw Unii Europejskiej, każdy z podatników jest zarejestrowany w swoim państwie na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostawa towaru odbywa się między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności podatnikiem, natomiast towar jest wydawany przez pierwszego bezpośrednio ostatniemu w kolejności podatnikowi. Ponadto przesłanką uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną jest warunek, by transport został dokonany przez pierwszego lub drugiego uczestnika obrotu lub na ich rzecz. Łączne zrealizowanie powyższych warunków (wynikających z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy) umożliwia zakwalifikowanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Analiza sytuacji przedstawionej we wniosku prowadzi do stwierdzenia, że ww. warunki są spełnione. W opisanym przypadku występują różne trzy podmioty, zarejestrowane w różnych państwach UE: Wnioskodawca (R. AG) - zarejestrowany podatnik VAT w Polsce (pierwszy podmiot), O. - zarejestrowany podatnik VAT w Niemczech (drugi podmiot) i kontrahent O. (kolejny podmiot) – podatnik VAT w danym kraju UE (innym niż Polska i Niemcy) - trzeci podmiot w łańcuchu dostaw.

2017
14
paź

Istota:

Skoro Wnioskodawca w stosunku do danej transakcji będzie w posiadaniu dokumentów w postaci: pisemnych umów z Nabywcą (kontraktów); zamówień od Nabywcy na towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru; upoważnienia wystawionego przez Nabywcę towaru dla Spółki, upoważniającego kierowców wybranej przez Nabywcę firmy transportowej do odbioru od Wnioskodawcy towarów; pisemnych oświadczeń potwierdzających przeznaczenie zakupionego towaru; faktury sprzedaży wystawionej na Nabywcę towarów z innego kraju unijnego zawierającej specyfikację poszczególnych sztuk ładunku; dowodu zapłaty za towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonanej przez Nabywcę z innego kraju niż Polska, jak również dokumentu CMR (z pierwszego kompletu tych dokumentów) i z dokumentów tych będzie wynikało, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy realizowanej w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone na terytorium innego państwa członkowskiego, Wnioskodawca będzie mieć prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości uznania dostawy towarów za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, do której ma zastosowanie procedura uproszczona, a w konsekwencji uznania sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, która może podlegać opodatkowaniu 0% stawką podatku. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że transakcja trójstronna ma miejsce wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: uczestnikami są trzej podatnicy z różnych państw Unii Europejskiej, każdy z podatników jest zarejestrowany w swoim państwie na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostawa towaru odbywa się między pierwszym i drugim oraz drugimi ostatnim w kolejności podatnikiem, natomiast towar jest wydawany przez pierwszego bezpośrednio ostatniemu w kolejności podatnikowi. Ponadto przesłanką uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną jest warunek, by transport został dokonany przez pierwszego lub drugiego uczestnika obrotu lub na ich rzecz. Łączne zrealizowanie powyższych warunków (wynikających z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy) umożliwia zakwalifikowanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Analiza sytuacji przedstawionej we wniosku prowadzi do stwierdzenia, że ww. warunki są spełnione.

2017
30
sie

Istota:

W zakresie uznania transakcji za trójstronną i prawa do zastosowania stawki 0%

Fragment:

Organu, w tak przedstawionych okolicznościach, gdy transport organizowany jest przez Spółkę lub Pośrednika bądź przez ostatecznego odbiorcę - Nabywcę, jednakże działającego na rzecz pierwszego lub drugiego uczestnika transakcji trójstronnej w oparciu o zawarte porozumienie/umowę, stwierdzić należy, że dyspozycja art. 135 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy zostanie wypełniona. ” Podsumowując, nie ulega wątpliwości, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym łącznie zostały spełnione wszystkie warunki uznania, że transakcja stanowi WTT, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Jako WTT, transakcja pomiędzy Spółką, C i Finalnym Odbiorcą, może podlegać rozliczeniu wg procedury uproszczonej rozliczania VAT. Zgodnie z treścią art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przez procedurę uproszczoną rozumie się procedurę rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, polegającą na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT, drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby (...)

2017
19
lip

Istota:

W zakresie uznania transakcji za trójstronną i sposobu jej rozliczenia

Fragment:

Wątpliwości Spółki dotyczą uznania opisanej we wniosku transakcji za transakcję trójstronną, wykazania podatku VAT należnego i naliczonego w deklaracji VAT-7 z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego i sporządzenia informacji podsumowującej. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że transakcja trójstronna ma miejsce wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: uczestnikami są trzej podatnicy z różnych państw Unii Europejskiej, każdy z podatników jest zarejestrowany w swoim państwie na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostawa towaru odbywa się między pierwszym i drugim oraz drugimi ostatnim w kolejności, natomiast towar jest wydawany przez pierwszego bezpośrednio ostatniemu w kolejności podatnikowi. W przypadku transakcji trójstronnych nie przyporządkowuje się transportu lub wysyłki do konkretnej dostawy. Ponadto przesłanką uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną jest warunek, by transport został dokonany przez pierwszego lub drugiego uczestnika obrotu lub na ich rzecz. Łączne zrealizowanie powyższych warunków (wynikających z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy) umożliwia zakwalifikowanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Analiza sytuacji przedstawionej we wniosku prowadzi do wniosku, że ww. warunki są spełnione.

2017
18
lip

Istota:

W zakresie obowiązku składania deklaracji z podatku VAT

Fragment:

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że transakcja trójstronna ma miejsce wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: uczestnikami są trzej podatnicy z różnych państw Unii Europejskiej, każdy z podatników jest zarejestrowany w swoim państwie na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostawa towaru odbywa się między pierwszym i drugim oraz drugimi ostatnim w kolejności, natomiast towar jest wydawany przez pierwszego bezpośrednio ostatniemu w kolejności podatnikowi. W przypadku transakcji trójstronnych nie przyporządkowuje się transportu lub wysyłki do konkretnej dostawy. Ponadto przesłanką uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną jest warunek, by transport został dokonany przez pierwszego lub drugiego uczestnika obrotu lub na ich rzecz. Łączne zrealizowanie powyższych warunków (wynikających z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy) umożliwia zakwalifikowanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Analiza sytuacji przedstawionej we wniosku prowadzi do wniosku, że ww. warunki są spełnione. W opisanym przypadku występują trzy podmioty: sprzedawca towarów – niemiecka spółka (VAT DE), która sprzedaje towary estońskiej spółce (...)

2017
18
maj

Istota:

Czy dokonywane przez Wnioskodawcę transakcje wchodzą w zakres wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, do których zastosowanie znajduje procedura uproszczona, określona w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT w efekcie czego Wnioskodawca jest uprawniony do rozpoznania dostawy dokonywanej na rzecz Pośrednika jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

Fragment:

Kwestię rozpoznawania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych reguluje Dział XII Rozdział 8 ustawy VAT - wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona. Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT ilekroć w Rozdziale 8 ustawy VAT jest mowa o wewnątrz wspólnotowej transakcji trójstronnej - rozumie się przez to transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności; przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne powinny zostać rozpoznane, gdy towary są przewożone bezpośrednio od dostawcy (podatnika) w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej do ostatecznego odbiorcy (podatnika) w innym państwie członkowskim, zaś pośrednikiem (odprzedawcą towarów) jest podatnik jeszcze innego państwa członkowskiego.

2016
16
gru

Istota:

Możliwość zastosowania procedury uproszczonej rozliczenia podatku w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej.

Fragment:

(...) transakcji trójstronnych. Opodatkowanie dostaw towaru w ramach transakcji trójstronnej na zasadach ogólnych powoduje, co do zasady, konieczność rejestracji drugiego w kolejności podatnika w państwie członkowskim, w którym kończy się transport towaru w celu rozliczenia przez tego podatnika podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towaru w tym państwie. Z kolei przewidziana w ustawie specjalna procedura dotycząca wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej przewiduje uproszczone rozliczenie tej transakcji. Powyższa procedura, w odróżnieniu od opodatkowania transakcji trójstronnych na zasadach ogólnych, przewiduje szczególne zasady rozliczania podatku przez podmioty uczestniczące w takiej transakcji. Procedura uproszczona w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej polega na: objęciu obowiązkiem zapłaty podatku ostatecznego nabywcy towaru, czyli trzeciego w kolejności podatnika, z tytułu dostawy krajowej pomiędzy drugim a trzecim podatnikiem w kolejności na terytorium państwa członkowskiego, na którym towar znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu, uznaniu, że doszło do opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru przez drugiego w kolejności podatnika VAT zarówno na terytorium państwa członkowskiego, na którym towar znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu jak i na terytorium państwa, które wydało numer identyfikacyjny dla VAT drugiemu w kolejności podatnikowi.

2016
24
cze

Istota:

Rozliczenie dostawy towarów jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, do której ma zastosowanie procedura uproszczona

Fragment:

Mając na uwadze powyższe należy podsumować, że dostawy towarów dokonywane przez Spółkę A na rzecz Spółki B i przez Spółkę B na rzecz Finalnych Nabywców stanowią wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, do których zastosowanie znajduje procedura uproszczona przewidziana w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska dot. pytania nr 2: Jak wskazano w uzasadnieniu dotyczącym odpowiedzi na pytanie nr 1, opisane w zdarzeniu przyszłym transakcje trójstronne stanowią wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, do których zastosowanie ma procedura uproszczona zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W efekcie, Spółka A powinna rozliczać dostawy towarów dokonywane na rzecz Spółki B jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Uzasadnienie stanowiska dot. pytania nr 3: Jak wskazano w uzasadnieniu dotyczącym odpowiedzi na pytanie nr 1, opisane w zdarzeniu przyszłym transakcje trójstronn stanowią wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, do których zastosowanie ma procedura uproszczona zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W efekcie, Spółka B nie będzie zobowiązana do rozliczania w Polsce dostaw towarów dokonywanych na rzecz Finalnych Nabywców. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.