Transakcja trójstronna | Interpretacje podatkowe

Transakcja trójstronna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transakcja trójstronna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skoro Wnioskodawca w stosunku do danej transakcji będzie w posiadaniu dokumentów w postaci: pisemnych umów z Nabywcą (kontraktów); zamówień od Nabywcy na towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru; upoważnienia wystawionego przez Nabywcę towaru dla Spółki, upoważniającego kierowców wybranej przez Nabywcę firmy transportowej do odbioru od Wnioskodawcy towarów; pisemnych oświadczeń potwierdzających przeznaczenie zakupionego towaru; faktury sprzedaży wystawionej na Nabywcę towarów z innego kraju unijnego zawierającej specyfikację poszczególnych sztuk ładunku; dowodu zapłaty za towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonanej przez Nabywcę z innego kraju niż Polska, jak również dokumentu CMR (z pierwszego kompletu tych dokumentów) i z dokumentów tych będzie wynikało, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy realizowanej w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone na terytorium innego państwa członkowskiego, Wnioskodawca będzie mieć prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości uznania dostawy towarów za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, do której ma zastosowanie procedura uproszczona, a w konsekwencji uznania sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, która może podlegać opodatkowaniu 0% stawką podatku. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że transakcja trójstronna ma miejsce wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: uczestnikami są trzej podatnicy z różnych państw Unii Europejskiej, każdy z podatników jest zarejestrowany w swoim państwie na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostawa towaru odbywa się między pierwszym i drugim oraz drugimi ostatnim w kolejności podatnikiem, natomiast towar jest wydawany przez pierwszego bezpośrednio ostatniemu w kolejności podatnikowi. Ponadto przesłanką uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną jest warunek, by transport został dokonany przez pierwszego lub drugiego uczestnika obrotu lub na ich rzecz. Łączne zrealizowanie powyższych warunków (wynikających z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy) umożliwia zakwalifikowanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Analiza sytuacji przedstawionej we wniosku prowadzi do stwierdzenia, że ww. warunki są spełnione.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie uznania transakcji za trójstronną i prawa do zastosowania stawki 0%
Fragment:
Organu, w tak przedstawionych okolicznościach, gdy transport organizowany jest przez Spółkę lub Pośrednika bądź przez ostatecznego odbiorcę - Nabywcę, jednakże działającego na rzecz pierwszego lub drugiego uczestnika transakcji trójstronnej w oparciu o zawarte porozumienie/umowę, stwierdzić należy, że dyspozycja art. 135 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy zostanie wypełniona. ” Podsumowując, nie ulega wątpliwości, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym łącznie zostały spełnione wszystkie warunki uznania, że transakcja stanowi WTT, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Jako WTT, transakcja pomiędzy Spółką, C i Finalnym Odbiorcą, może podlegać rozliczeniu wg procedury uproszczonej rozliczania VAT. Zgodnie z treścią art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przez procedurę uproszczoną rozumie się procedurę rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, polegającą na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT, drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby (...)
2017
30
sie

Istota:
W zakresie uznania transakcji za trójstronną i sposobu jej rozliczenia
Fragment:
Wątpliwości Spółki dotyczą uznania opisanej we wniosku transakcji za transakcję trójstronną, wykazania podatku VAT należnego i naliczonego w deklaracji VAT-7 z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego i sporządzenia informacji podsumowującej. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że transakcja trójstronna ma miejsce wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: uczestnikami są trzej podatnicy z różnych państw Unii Europejskiej, każdy z podatników jest zarejestrowany w swoim państwie na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostawa towaru odbywa się między pierwszym i drugim oraz drugimi ostatnim w kolejności, natomiast towar jest wydawany przez pierwszego bezpośrednio ostatniemu w kolejności podatnikowi. W przypadku transakcji trójstronnych nie przyporządkowuje się transportu lub wysyłki do konkretnej dostawy. Ponadto przesłanką uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną jest warunek, by transport został dokonany przez pierwszego lub drugiego uczestnika obrotu lub na ich rzecz. Łączne zrealizowanie powyższych warunków (wynikających z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy) umożliwia zakwalifikowanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Analiza sytuacji przedstawionej we wniosku prowadzi do wniosku, że ww. warunki są spełnione.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie obowiązku składania deklaracji z podatku VAT
Fragment:
Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że transakcja trójstronna ma miejsce wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: uczestnikami są trzej podatnicy z różnych państw Unii Europejskiej, każdy z podatników jest zarejestrowany w swoim państwie na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostawa towaru odbywa się między pierwszym i drugim oraz drugimi ostatnim w kolejności, natomiast towar jest wydawany przez pierwszego bezpośrednio ostatniemu w kolejności podatnikowi. W przypadku transakcji trójstronnych nie przyporządkowuje się transportu lub wysyłki do konkretnej dostawy. Ponadto przesłanką uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną jest warunek, by transport został dokonany przez pierwszego lub drugiego uczestnika obrotu lub na ich rzecz. Łączne zrealizowanie powyższych warunków (wynikających z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy) umożliwia zakwalifikowanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Analiza sytuacji przedstawionej we wniosku prowadzi do wniosku, że ww. warunki są spełnione. W opisanym przypadku występują trzy podmioty: sprzedawca towarów – niemiecka spółka (VAT DE), która sprzedaje towary estońskiej spółce (...)
2017
18
lip

Istota:
Czy dokonywane przez Wnioskodawcę transakcje wchodzą w zakres wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, do których zastosowanie znajduje procedura uproszczona, określona w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT w efekcie czego Wnioskodawca jest uprawniony do rozpoznania dostawy dokonywanej na rzecz Pośrednika jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
Fragment:
Kwestię rozpoznawania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych reguluje Dział XII Rozdział 8 ustawy VAT - wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona. Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT ilekroć w Rozdziale 8 ustawy VAT jest mowa o wewnątrz wspólnotowej transakcji trójstronnej - rozumie się przez to transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności; przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne powinny zostać rozpoznane, gdy towary są przewożone bezpośrednio od dostawcy (podatnika) w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej do ostatecznego odbiorcy (podatnika) w innym państwie członkowskim, zaś pośrednikiem (odprzedawcą towarów) jest podatnik jeszcze innego państwa członkowskiego.
2017
18
maj

Istota:
Możliwość zastosowania procedury uproszczonej rozliczenia podatku w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej.
Fragment:
(...) transakcji trójstronnych. Opodatkowanie dostaw towaru w ramach transakcji trójstronnej na zasadach ogólnych powoduje, co do zasady, konieczność rejestracji drugiego w kolejności podatnika w państwie członkowskim, w którym kończy się transport towaru w celu rozliczenia przez tego podatnika podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towaru w tym państwie. Z kolei przewidziana w ustawie specjalna procedura dotycząca wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej przewiduje uproszczone rozliczenie tej transakcji. Powyższa procedura, w odróżnieniu od opodatkowania transakcji trójstronnych na zasadach ogólnych, przewiduje szczególne zasady rozliczania podatku przez podmioty uczestniczące w takiej transakcji. Procedura uproszczona w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej polega na: objęciu obowiązkiem zapłaty podatku ostatecznego nabywcy towaru, czyli trzeciego w kolejności podatnika, z tytułu dostawy krajowej pomiędzy drugim a trzecim podatnikiem w kolejności na terytorium państwa członkowskiego, na którym towar znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu, uznaniu, że doszło do opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru przez drugiego w kolejności podatnika VAT zarówno na terytorium państwa członkowskiego, na którym towar znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu jak i na terytorium państwa, które wydało numer identyfikacyjny dla VAT drugiemu w kolejności podatnikowi.
2016
16
gru

Istota:
Rozliczenie dostawy towarów jako wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, do której ma zastosowanie procedura uproszczona
Fragment:
Mając na uwadze powyższe należy podsumować, że dostawy towarów dokonywane przez Spółkę A na rzecz Spółki B i przez Spółkę B na rzecz Finalnych Nabywców stanowią wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, do których zastosowanie znajduje procedura uproszczona przewidziana w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska dot. pytania nr 2: Jak wskazano w uzasadnieniu dotyczącym odpowiedzi na pytanie nr 1, opisane w zdarzeniu przyszłym transakcje trójstronne stanowią wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, do których zastosowanie ma procedura uproszczona zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W efekcie, Spółka A powinna rozliczać dostawy towarów dokonywane na rzecz Spółki B jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Uzasadnienie stanowiska dot. pytania nr 3: Jak wskazano w uzasadnieniu dotyczącym odpowiedzi na pytanie nr 1, opisane w zdarzeniu przyszłym transakcje trójstronn stanowią wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, do których zastosowanie ma procedura uproszczona zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W efekcie, Spółka B nie będzie zobowiązana do rozliczania w Polsce dostaw towarów dokonywanych na rzecz Finalnych Nabywców. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
24
cze

Istota:
Rozliczenie w ramach transakcji trójstronnej.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym są spełnione wszystkie przesłanki zastosowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej – procedura uproszczona (dalej „ WTT ”) i Spółka będzie mogła tę procedurę stosować. Warunki stosowania WTT określa art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Zgodnie z tym przepisem, przez WTT rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności, przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 135 ust 1 pkt 4 tej ustawy, przez procedurę uproszczoną – rozumie się procedurę rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, polegającą na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz (...)
2016
20
sty

Istota:
Opodatkowanie transakcji trójstronnej.
Fragment:
Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku dostaw opisanych w stanie faktycznym na rzecz klientów z krajów UE, jeśli H wskaże klienta jako obowiązanego do rozliczenia VAT od dostawy towarów realizowanych w ramach procedury uproszczonej zajdą przesłanki zastosowania procedury uproszczonej w rozumieniu art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przewidziane dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych. Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną rozumie się transakcję w której są spełnione łącznie następujące warunki: trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności, przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Zdaniem Wnioskodawcy opisane dostawy na rzecz klientów z krajów UE spełniają przesłanki wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, ponieważ: dostawca, H i klient zidentyfikowani są na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich - dostawca posługuje się numerem polskim, H numerem niemieckim a klient numerem nadanym przez (...)
2015
1
gru

Istota:
W zakresie rozliczenia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej z zastosowaniem procedury uproszczonej oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia usługi transportowej
Fragment:
Rozliczenie takiej transakcji będzie natomiast dokonywane przez Spółkę wedle właściwych zasad przewidzianych dla transakcji trójstronnych w państwie członkowskim UE, którego numerem Spółka będzie się posługiwała w omawianej transakcji trójstronnej. W ocenie Spółki, na powyższe nie będzie miał wpływu fakt, że Spółka jest podmiotem mającym siedzibę na terytorium Polski, gdyż dla celów przedstawionej transakcji będzie występowała jako „ podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju ”. Podsumowanie: W związku z faktem, że przedstawione w niniejszym wniosku zdarzenie przyszłe spełniać będzie warunki określone w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, dla rozliczenia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, Spółka, jako drugi w kolejności podatnik posługujący się numerem identyfikacyjnym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT nadanym jej przez władze podatkowe państwa członkowskiego UE innego niż Polska, nie będzie zobowiązana do rozliczenia w Polsce podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów dokonywanej na rzecz Ostatecznego nabywcy. Uzasadnienie stanowiska do pytania nr 3 Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.
2015
30
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.