Transakcja terminowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transakcja terminowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
13
mar

Istota:

Czy przychód (dochód) uzyskany z rozliczenia transakcji terminowych (i koszty z nim związane), które nie polegają na wykupie waluty obcej, a na rozliczeniu pieniężnym wynikiem końcowym (tzw. premia pieniężna), należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że w opisanej we wniosku sytuacji rozliczenia transakcji terminowych pochodnych - walutowych transakcji terminowych należy zakwalifikować do źródła jakim są kapitały pieniężne, określone w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Walutowe transakcje terminowe, o których mowa we wniosku, nie są podejmowane przez Spółkę, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, „ w wykonywaniu działalności gospodarczej ”,a jedynie „ w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ”. Wobec powyższego ewentualne przychody związane z realizacją transakcji terminowych pochodnych powinny być kwalifikowane do źródła przychodu o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 (tj. kapitały pieniężne) oraz podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu w zeznaniu podatkowym składanym stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy. Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie jego obowiązków podatkowych i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów.

2016
24
lut

Istota:

Czy przychód (dochód) uzyskany z rozliczenia transakcji terminowych (i koszty z nim związane), które nie polegają na wykupie waluty obcej, a na rozliczeniu pieniężnym wynikiem końcowym (tzw. premia pieniężna), należy zakwalifikować do przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że w opisanej we wniosku sytuacji rozliczenia transakcji terminowych pochodnych - walutowych transakcji terminowych należy zakwalifikować do źródła jakim są kapitały pieniężne, określone w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Walutowe transakcje terminowe, o których mowa we wniosku, nie są podejmowane przez Spółkę, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca, „ w wykonywaniu działalności gospodarczej ”,a jedynie „ w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ”. Wobec powyższego ewentualne przychody związane z realizacją transakcji terminowych pochodnych powinny być kwalifikowane do źródła przychodu o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 (tj. kapitały pieniężne) oraz podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu w zeznaniu podatkowym składanym stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy. Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie jego obowiązków podatkowych i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów.

2011
1
sie

Istota:

Czy strata na transakcji wymiany walut będzie stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń (pochodne instrumenty towarowe), inne instrumenty, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium państwa członkowskiego lub są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie. Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, do pochodnych instrumentów finansowych należy zaliczyć te instrumenty finansowe, które nie są papierami wartościowymi, czyli między innymi: opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje, oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie. W myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, a przy ustalaniu jego wartości stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy). Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30b ust. 1 powołanej ustawy, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów (...)

2011
1
lip

Istota:

1. Czy ujemny wynik na transakcji terminowej, rozumiany jako różnica między przychodem a wydatkiem, jest kosztem uzyskania przychodów, z uwzględnieniem postanowień art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. W przypadku uznania, że wydatki poniesione przez nabywcę transakcji terminowych na ich zakup należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w jakim momencie wydatki te będą stanowiły koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

W piśmie zawarto następujący pogląd: „Walutowe transakcje terminowe oraz opcje należy dla celów podatkowych traktować jak papiery wartościowe, ponieważ spełniają warunki charakterystyczne dla papierów wartościowych, tj.: stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego, mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu, dają możliwość realizacji prawa majątkowego wynikającego z opcji lub transakcji terminowej. W świetle powyższego, przyjąć należy, iż wydatki na nabycie opcji walutowych lub transakcji terminowych, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są kosztem uzyskania przychodów, ale dopiero przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży tych papierów lub realizacji umowy wynikającej z opcji lub transakcji terminowej (w stanie prawnym obowiązującym do 20 lutego 1998 r.), zaś w stanie prawnym obowiązującym po tym dniu – przy ustalaniu dochodu ze zbycia tych papierów lub realizacji umowy wynikającej z opcji lub transakcji terminowej. W związku z powyższym (...) wydatek na nabycie kontraktu terminowego lub opcji (...) będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w momencie realizacji tych praw, tj. sprzedaży (lub kupna) przedmiotu, na który opcja lub transakcja terminowa opiewa, albo w momencie odstąpienia od umowy.

2011
1
lut

Istota:

Płatnik – bank wystąpił z zapytaniem dotyczącym opodatkowania dochodów z tytułu przeprowadzenia transakcji forward.

Fragment:

Nr 137 poz.926 ze zm./ informuje, że przychody uzyskane na podstawie transakcji terminowych zawieranych przez bank należy potraktować jako przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - zwanej dalej updf. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem realizacji takiego kontraktu czyli z chwilą nabycia praw majątkowych. W związku z powyższym bank jako płatnik ma obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności. W przypadku uzyskiwania dochodów z instrumentów pochodnych koszty uzyskania przychodu ustala się zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38a updf. Jeżeli podatnik obciążony jest kosztami prowizji i opłat związanych z utrzymaniem kontraktu – stanowią one koszt uzyskania przychodu przy realizacji dochodu z kontraktu. Jednocześnie organ podatkowy informuje, iż w chwili, gdy powstaje strata w wyniku zamknięcia kontraktu, osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie wykazuje jej w zeznaniu rocznym, ponieważ nie powstaje w tym momencie obowiązek podatkowy.

2011
1
sty

Istota:

Czy w świetle przepisów prawa podatkowego wierzyciel ma obowiązek naliczania i egzekwowania odsetek określonych w art. 5 i 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.)

Fragment:

Ustawa w istocie nie nakłada żadnego obowiązku na wierzycieli. W stosunku do pewnej kategorii wierzycieli (strony transakcji handlowych) modyfikuje jedynie określone w art. 481 oraz 359 i 360 kodeksu cywilnego zasady żądania odsetek od dłużników spóźniających się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych. Tak jak dotychczas organy zarządzające przedsiębiorców będą musiały podejmować decyzje w jakiej sytuacji trzeba konsekwentnie egzekwować wszystkie należne odsetki, a kiedy z tego zrezygnować (z ich dochodzenia). Zatem normę art.9 omawianej ustawy należy rozumieć jako oczywiście bezwzględnie obowiązującą, ale dającą wierzycielowi jedynie roszczenie (uprawnienie), którego nie można wyłączyć ani ograniczyć przez czynność prawną. Z przysługującego prawa można, lecz nie trzeba korzystać. Przepisy ustawy dają tutaj tylko dodatkowe możliwości. Odnośnie skutków podatkowych należy wskazać, że zgodnie z art.12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).