Transakcja | Interpretacje podatkowe

Transakcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transakcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej wskazanej w art. 9a znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi nie należącymi do PGK.
Fragment:
(...) transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro; 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro. Dokumentacja podatkowa, w myśl art. 9a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obejmuje: opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający: wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń, dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń, dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia, opis przebiegu tych transakcji lub innych (...)
2017
23
lut

Istota:
Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.
Fragment:
W interpretacji indywidualnej z dnia 14 grudnia 2016 roku Nr 1462-IPPP3.4512.761.2016.2.PC w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „Podsumowując, Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podstawową stawką VAT z uwagi na fakt, iż: w stosunku do dostawy Nieruchomości w ramach Transakcji nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT, na moment dokonania planowanej Transakcji od momentu pierwszego zasiedlenia w stosunku do części Nieruchomości upłyną ponad 2 lata, w związku z czym Transakcja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT w tym zakresie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, przy czym, zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT strony Transakcji będą uprawnione do zrezygnowania z powyższego zwolnienia i wyboru opodatkowania Transakcji VAT. Jako że z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż strony Transakcji złożą stosowne oświadczenie, Transakcja będzie opodatkowana VAT z zastosowaniem stawki podstawowej stosownie do art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT, w pozostałym zakresie (tj. w stosunku do dostawy tych części Nieruchomości w stosunku do których na moment planowanej Transakcji nie upłynie okres dwóch lat od chwili oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) transakcja będzie opodatkowana VAT z zastosowaniem (...)
2017
22
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej z tytułu transakcji z podmiotem powiązanym.
Fragment:
Jednocześnie, w myśl Wytycznych OECD, z uwagi na to, że transakcje wewnątrzgrupowe są często transakcjami złożonymi, a ich zrozumienie wymaga analizy wielu danych i informacji, w interesie organów podatkowych jest skoncentrowanie się na najistotniejszych informacjach/transakcjach. Zbyt duże obciążenie podatnika wymogami administracyjnymi mogłoby powodować brak uwzględnienia najważniejszych, z punktu widzenia zrozumienia istoty transakcji, elementów lub danych. W związku z tym, według Wytycznych OECD, cel zmian w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi powinien koncentrować się na dogłębnej analizie istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, a nie transakcjach pobocznych o niewielkim znaczeniu. Tym samym dla ustalenia obowiązku dokumentacyjnego wartość każdej transakcji należy porównać odrębnie z ustawowym limitem. W konsekwencji, w sytuacji gdy Spółka dokona transakcji, dla której konieczne będzie sporządzenie dokumentacji cen transferowych, a następnie dokona innej transakcji z tym samym podmiotem, jednakże o wartości poniżej ustawowego limitu, nie będzie miała ona obowiązku sporządzenia dokumentacji dla tej transakcji. Reasumując, jeżeli Spółka będzie realizować z danym podmiotem powiązanym istotne transakcje, (...)
2017
22
lut

Istota:
1. Czy wartość transakcji gotówkowych w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie zsumowywana w obrębie miesiąca, roku przy zapłatach dla jednego kontrahenta i czy Wnioskodawca będzie musiał „wyrzucić” te wydatki z kosztów uzyskania przychodów?
2. Czy wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów dotyczyć będzie całości jednorazowej transakcji opłaconej gotówką, czy tylko nadwyżki ponad 15.000 zł?
3. Czy jednorazowa transakcja, która zostanie opłacona np. w połowie przelewem (w połowie gotówką), pozwalałaby rozpoznać koszty uzyskania przychodów w połowie?
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1829), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Zestawienie tych dwóch przepisów prowadzi do wniosku, że w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, przy czym naruszenie tego obowiązku, a więc dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego. Przepisy nie wyłączają zatem z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15.000 zł, lecz każdą płatność (bez względu na jej wartość – kwotę) dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT .
Fragment:
Klient banku proszony jest o podanie otrzymanego kodu, bez którego transakcja finansowa nie zostanie wykonana. Po wprowadzeniu kodu na stronie internetowej, w terminalu płatniczym lub bankomacie, Spółka dokonuje zidentyfikowania kodu oraz połączenia przedmiotowego kodu, klienta banku dokonującego transakcji oraz urządzenia akceptującego. W przypadku pozytywnej weryfikacji przez Spółkę, PS wysyła komunikat autoryzacyjny do banku, co jest zasadniczym elementem warunkującym realizację transakcji finansowej. Transakcja finansowa po jej zatwierdzeniu przez klienta banku jest rozliczana przez bank z pominięciem wykorzystania Platformy, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez bank i podmiot trzeci. Czynności składające się na usługę wspierającą autoryzację to: wygenerowanie jednorazowego kodu autoryzacyjnego dla transakcji finansowej w stosowanym przez danego klienta banku kanale; przekazanie klientowi banku dokonującemu transakcji finansowej kodu autoryzacyjnego; weryfikacja autoryzacyjna polegająca na identyfikacji kodu oraz połączeniu go z klientem banku dokonującym transakcji i urządzeniem akceptującym w danym kanale; przekazanie komunikatu autoryzacyjnego do banku lub odrzucenie transakcji w przypadku niezgodności.
2017
1
lut

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla owiadczonych us3ug zwi1zanych z autoryzacj1 i obs3ug1 transakcji finansowych
Fragment:
W ramach Us3ugi Finansowej, Spó3ka zobowi1zana jest do dokonywania nastepuj1cych czynnooci: obs3uga procesu Autoryzacji Transakcji (Autoryzacja Transakcji polega na wygenerowaniu zapytania do wydawcy Instrumentu P3atniczego o wyra?enie zgody na dokonanie transakcji przez u?ytkownika Instrumentu P3atniczego i przekazanie do Akceptanta zgody lub odmowy na zapytanie autoryzacyjne); przetwarzanie Transakcji (Przetwarzanie Transakcji polega na obs3udze i rozliczeniu transakcji pomiedzy wydawcami Instrumentów P3atniczych a Akceptantem); zarz1dzanie kursami walut w ramach Us3ugi DCC (Us3uga DCC umo?liwia dokonanie przez klienta Akceptanta transakcji w walucie Instrumentu P3atniczego z zastosowaniem odpowiednich kursów wymiany w momencie dokonywania takiej transakcji. Czynnooci polegaj1 na ustaleniu kursów walut oraz monitoringu tego kursu, które s1 stosowane do przeliczania transakcji walutowych wykonanych przez u?ytkowników Instrumentów P3atniczych. Czynnooci te umo?liwiaj1 w3aociwe obci1?enie/ uznanie rachunków uczestników transakcji dokonanych Instrumentami P3atniczymi); identyfikacja Transakcji spe3niaj1cych kryteria transakcji podejrzanych; blokowanie Transakcji zidentyfikowanych jako potencjalnie nieprawid3owe; obs3uga reklamacji („ Chargeback ”) w systemie Organizacji P3atniczych (Chargeback stanowi transakcja zakwestionowana przez posiadacza lub wydawce Instrumentu P3atniczego, w wyniku czego orodki w ramach transakcji mog1 podlegaa zwrotowi na rzecz posiadacza Instrumentu P3atniczego przez Akceptanta za poorednictwem Spó3ki i D.); udzielanie D. instrukcji, kiedy ma potr1cia kwoty z tytu3u rozliczenia transakcji, a tak?e z tytu3u Chargeback, ze orodków przekazywanych na rzecz Akceptantów; udzielanie D. instrukcji, kiedy ma wstrzymaa p3atnooci nale?ne Akceptantowi, w przypadkach wymienionych w Umowie.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania otrzymywanych przez Wnioskodawcę kwot pieniężnych wskutek podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC
Fragment:
Transakcja w walucie karty (DCC) umożliwia wybór waluty transakcji podczas płatności kartą. Terminal automatycznie rozpoznaje zagraniczne karty płatnicze oraz ich walutę obcą. DCC polega więc na zaoferowaniu zagranicznym klientom np. turystom, posługującymi się kartami płatniczymi możliwości wyboru waluty transakcji. Transakcja może być przeprowadzona w złotych, lub w walucie rachunku karty, którą dokonywana będzie płatność. Zgodnie z jednym z postanowień Aneksu DCC: z uwagi na to, że w związku z obsługą transakcji w walucie karty (DCC) dla okazicieli kart wydanych do rachunku prowadzonego w innej walucie niż w PLN, Spółka X otrzymuje środki wynikające z zaistniałych różnic w kursach walut stosowanych przy rozliczaniu transakcji dokonywanych w walucie karty (DCC), Spółce X przysługuje prawo do comiesięcznego przyznawania Wnioskodawcy określonych kwot pieniężnych tytułem podziału otrzymanych środków. W związku z powyższym Wnioskodawca otrzymuje od Spółki X comiesięcznie pewną kwotę pieniężną tytułem podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC. Przekazanie tej kwoty dokumentowane jest w formie noty uznaniowej wystawianej przez Spółkę X na rzecz Wnioskodawcy.
2017
3
sty

Istota:
Czy transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności spółki cypryjskiej wobec Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce i czy Wnioskodawca będzie płatnikiem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Przedkładając powyższe na przedstawione zdarzenie przyszłe, brak uregulowania przedmiotowej transakcji w art. 21 ust. 1 updop powoduje, że przedmiotowa transakcja nie będzie rodziła powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych dla spółki cypryjskiej, jak również nie powstanie obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 updop dla spółki polskiej. Ponadto, należy zauważyć, że zgodnie z art. 91 ust. 1 (winno być: ust. 2) Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78 poz. 483) umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Przedmiotowe unormowanie wskazuje, że pierwszeństwo zastosowania posiadają treści wskazane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdy jej treść jest nie do pogodzenia z ustawą, a co za tym idzie opodatkowanie przedmiotowej transakcji, wniesienia wkładu niepieniężnego niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, będzie opodatkowana zgodnie z regulacjami umowy, a zatem według unormowań prawa cypryjskiego. Wnioskodawca nie stanie się zatem płatnikiem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do spółki cypryjskiej, która wniesie do spółki polskiej wkład niepieniężny obejmujący wierzytelność wobec Spółki.
2016
13
gru

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zawierania transakcji typu CDS.
Fragment:
Zawarcie transakcji CDS każdorazowo zostanie potwierdzone przez strony w pisemnym dokumencie – potwierdzeniu transakcji kredytowego instrumentu pochodnego (dalej: „ Potwierdzenie CDS ”), określającym w szczególności: datę zawarcia transakcji, datę rozpoczęcia transakcji, datę zakończenia transakcji, kwotę Stałego Wynagrodzenia, datę płatności Stałego Wynagrodzenia, warunki rozliczenia transakcji CDS pomiędzy stronami w tym: sposób ustalenia Zmiennego Wynagrodzenia oraz datę rozliczenia transakcji CDS. Zgodnie z brzmieniem Potwierdzenia CDS, Przejmujący Ryzyko, będzie zobowiązany w ramach rozliczenia transakcji CDS do wykupu w ramach transakcji CDS, wierzytelności pożyczkowych przysługujących Wnioskodawcy, spełniających określone warunki opisane w Potwierdzeniu CDS. Okoliczności (dalej: „ Zdarzenie Kredytowe ”), opisane w Potwierdzeniu CDS, prowadzące do zrealizowania się zobowiązania Przejmującego Ryzyko, o którym mowa powyżej, to przykładowo: brak spłaty części albo całości pożyczki w ciągu określonego w Potwierdzeniu CDS czasu czy też określona wysokość niespłaconej kwoty pożyczki. W ramach rozliczenia transakcji CDS Wnioskodawca w zamian za określoną cenę (dalej: „ Zmienne Wynagrodzenie ”) dokona przelewu (cesji) na rzecz Przejmującego Ryzyko wierzytelności pożyczkowych, w stosunku do których wystąpiło Zdarzenie Kredytowe, a które podlegały transakcji CDS.
2016
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca w odniesieniu do opisanej transakcji ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Akcent w definicjach zdecydowanie położony jest na charakter „handlowy, gospodarczy umów, co potwierdza również definicja „ transakcji ” w liczbie mnogiej, które to pojęcie powinno być rozumiane zgodnie ze słownikiem PWN Biznes jako „ akty kupna-sprzedaży, będące wynikiem działań gospodarczych stron zawierających transakcję ”. W komentarzu do tego hasła jest wprost mowa: współcześnie to umowy, zawarte w wyniku transakcji i płatności z nich wynikające są zazwyczaj realizowane przez banki; transakcje zawierane na giełdzie to transakcje giełdowe; w handlu zagranicznym wyróżnia się transakcje kompensacyjne, polegające na wzajemnym powiązaniu transakcji importowych i eksportowych z wyłączeniem obiegu pieniądza, który w tych transakcjach pełni funkcję jednostki rozrachunkowej i nie występuje jako środek płatniczy, np.: clearing, barter, kompensata. Jak wynika z powyższego wyjaśnienia, sformułowania „ transakcja ” nie należy rozumieć jako każdą czynność prawną lub faktyczną, a tylko taką, która dokonywana jest między przedsiębiorcami, ma charakter „ handlowy ”, gospodarczy (przymiotnik „ handlowy ” oznacza zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego coś w ramach „ handlu ”; czyli działalności polegającej na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług).
2016
3
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Transakcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.