Transakcja | Interpretacje podatkowe

Transakcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transakcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca w odniesieniu do opisanej transakcji ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Akcent w definicjach zdecydowanie położony jest na charakter „handlowy, gospodarczy umów, co potwierdza również definicja „ transakcji ” w liczbie mnogiej, które to pojęcie powinno być rozumiane zgodnie ze słownikiem PWN Biznes jako „ akty kupna-sprzedaży, będące wynikiem działań gospodarczych stron zawierających transakcję ”. W komentarzu do tego hasła jest wprost mowa: współcześnie to umowy, zawarte w wyniku transakcji i płatności z nich wynikające są zazwyczaj realizowane przez banki; transakcje zawierane na giełdzie to transakcje giełdowe; w handlu zagranicznym wyróżnia się transakcje kompensacyjne, polegające na wzajemnym powiązaniu transakcji importowych i eksportowych z wyłączeniem obiegu pieniądza, który w tych transakcjach pełni funkcję jednostki rozrachunkowej i nie występuje jako środek płatniczy, np.: clearing, barter, kompensata. Jak wynika z powyższego wyjaśnienia, sformułowania „ transakcja ” nie należy rozumieć jako każdą czynność prawną lub faktyczną, a tylko taką, która dokonywana jest między przedsiębiorcami, ma charakter „ handlowy ”, gospodarczy (przymiotnik „ handlowy ” oznacza zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego coś w ramach „ handlu ”; czyli działalności polegającej na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz nierezydenta z tytułu zawieranych transakcji kredytowych instrumentów pochodnych typu swap
Fragment:
Zawarcie transakcji CDS każdorazowo zostanie potwierdzone przez strony w pisemnym dokumencie potwierdzeniu transakcji kredytowego instrumentu Pochodnego (dalej: „ Potwierdzenie CDS ”), określającym w szczególności: datę zawarcia transakcji, datę rozpoczęcia transakcji, datę zakończenia transakcji, kwotę Stałego Wynagrodzenia, datę płatności Stałego Wynagrodzenia, warunki rozliczenia transakcji CDS pomiędzy stronami w tym: sposób ustalenia Zmiennego Wynagrodzenia oraz datę rozliczenia transakcji CDS. Zgodnie z brzmieniem Potwierdzenia CDS, Przejmujący Ryzyko, będzie zobowiązany w ramach rozliczenia transakcji CDS do wykupu w ramach transakcji CDS, wierzytelności pożyczkowych przysługujących Wnioskodawcy, spełniających określone warunki opisane w Potwierdzeniu CDS. Okoliczności (dalej: „ Zdarzenie Kredytowe ”), opisane w Potwierdzeniu CDS, prowadzące do zrealizowania się zobowiązania Przejmującego Ryzyko, o którym mowa powyżej, to przykładowo: brak spłaty części albo całości pożyczki w ciągu określonego w Potwierdzeniu CDS czasu czy też określona wysokość niespłaconej kwoty pożyczki. W ramach rozliczenia transakcji CDS Wnioskodawca w zamian za określoną cenę (dalej: „ Zmienne Wynagrodzenie ”) dokona przelewu (cesji) na rzecz Przejmującego Ryzyko wierzytelności pożyczkowych, w stosunku do których wystąpiło Zdarzenie Kredytowe, a które podlegały transakcji CDS.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości
Fragment:
Przedmiotem analizowanej transakcji nie będą np. umowy dotyczące dostawy mediów, umowy serwisowe, umowa w zakresie obsługi finansowo-księgowej, czy też umowa o zarządzanie nieruchomością. W zakres transakcji nie wejdą również umowy z pracownikami Wnioskodawcy. Tym samym zbycie składników majątku, o których mowa w analizowanej sprawie nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Ponadto, przedmiot Transakcji nie będzie również stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze względu na niespełnienie przesłanek zawartych w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Składniki majątku będące przedmiotem transakcji nie są wyodrębnione pod względem organizacyjnym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. W szczególności nie stanowią one oddziału, zakładu itp. Przedmiot Transakcji nie spełnia również kryterium wydzielenia na płaszczyźnie finansowej, gdyż Wnioskodawca nie prowadzi oddzielnej księgowości dla działalności prowadzonej na sprzedawanej nieruchomości. Zatem w tak przedstawionych okolicznościach sprawy należy uznać, że skoro przedmiot planowanej transakcji nie wykazuje odrębności organizacyjnej, finansowej ani nie stanowi zespołu składników majątkowych, który mogłyby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone cele gospodarcze, to nie będzie mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.
2016
2
gru

Istota:
Brak opodatkowania wycofania z ewidencji środków trwałych nieruchomości przeznaczonych do najmu prywatnego, wyłączenia z opodatkowania stosownie do art. 6 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy aportu wnoszonego do spółki kapitałowej jeśli jego przedmiotem będzie przedsiębiorstwo, z którego zostaną wyłączone nieruchomości
Fragment:
W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej. O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności. Należy podkreślić, że – jak zaznaczono już wyżej – w praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Fakt, że nieruchomości związane z działalnością Wnioskodawcy zostaną wyłączone z transakcji nie pozbawia przedmiotu transakcji charakteru przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego.
2016
1
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawierania transakcji CDS
Fragment:
Zawarcie transakcji CDS każdorazowo jest potwierdzone przez strony w pisemnym dokumencie - potwierdzeniu transakcji kredytowego instrumentu pochodnego (dalej: „ Potwierdzenie CDS ”), określającym w szczególności: datę zawarcia transakcji, datę rozpoczęcia transakcji, datę zakończenia transakcji, kwotę Stałego Wynagrodzenia, datę płatności Stałego Wynagrodzenia, warunki rozliczenia transakcji CDS pomiędzy stronami w tym: sposób ustalenia Zmiennego Wynagrodzenia oraz datę rozliczenia transakcji CDS. Zgodnie z brzmieniem Potwierdzenia CDS, Przejmujący Ryzyko, jest zobowiązany w ramach rozliczenia transakcji CDS do wykupu w ramach transakcji CDS, wierzytelności pożyczkowych przysługujących Wnioskodawcy, spełniających określone warunki opisane w Potwierdzeniu CDS. Okoliczności (dalej: „ Zdarzenie Kredytowe ”), opisane w Potwierdzeniu CDS, prowadzące do zrealizowania się zobowiązania Przejmującego Ryzyko, o którym mowa powyżej, to przykładowo: brak spłaty części albo całości pożyczki w ciągu określonego w Potwierdzeniu CDS czasu czy też określona wysokość niespłaconej kwoty pożyczki. W ramach rozliczenia transakcji CDS Wnioskodawca w zamian za określoną cenę (dalej: „ Zmienne Wynagrodzenie ”) dokona przelewu (cesji) na rzecz Przejmującego Ryzyko wierzytelności pożyczkowych, w stosunku do których wystąpiło Zdarzenie Kredytowe, a które podlegały transakcji CDS.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawierania transakcji CDS
Fragment:
Zawarcie transakcji CDS każdorazowo jest potwierdzone przez strony w pisemnym dokumencie - potwierdzeniu transakcji kredytowego instrumentu pochodnego (dalej: „ Potwierdzenie CDS ”), określającym w szczególności: datę zawarcia transakcji, datę rozpoczęcia transakcji, datę zakończenia transakcji, kwotę Stałego Wynagrodzenia, datę płatności Stałego Wynagrodzenia, warunki rozliczenia transakcji CDS pomiędzy stronami w tym: sposób ustalenia Zmiennego Wynagrodzenia oraz datę rozliczenia transakcji CDS. Zgodnie z brzmieniem Potwierdzenia CDS, Przejmujący Ryzyko, jest zobowiązany w ramach rozliczenia transakcji CDS do wykupu w ramach transakcji CDS, wierzytelności pożyczkowych przysługujących Wnioskodawcy, spełniających określone warunki opisane w Potwierdzeniu CDS. Okoliczności (dalej: „ Zdarzenie Kredytowe ”), opisane w Potwierdzeniu CDS, prowadzące do zrealizowania się zobowiązania Przejmującego Ryzyko, o którym mowa powyżej, to przykładowo: brak spłaty części albo całości pożyczki w ciągu określonego w Potwierdzeniu CDS czasu czy też określona wysokość niespłaconej kwoty pożyczki. W ramach rozliczenia transakcji CDS Wnioskodawca w zamian za określoną cenę (dalej: „ Zmienne Wynagrodzenie ”) dokona przelewu (cesji) na rzecz Przejmującego Ryzyko wierzytelności pożyczkowych, w stosunku do których wystąpiło Zdarzenie Kredytowe, a które podlegały transakcji CDS.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2016 r. (data wpływu 25 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 25 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Na podstawie decyzji Wojewody z dnia 28 lipca 2014 r. zostało wygaszone prawo użytkowania wieczystego przysługującego X S.A. (dalej: Spółka) w zakresie działki nr 586 (0,0051 ha) oraz działki 588 (0,0697 ha). Wywłaszczenie nastąpiło w związku z realizacją inwestycji drogowej. Następnie Wojewoda w decyzji z dnia 10 września 2015 r. ustalił odszkodowanie za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego ww. działek. Na działkach znajdują się budowle w postaci nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kostki betonowej, maszty flagowe, lampa oświetleniowa, pylon reklamowy, banery reklamowe, studzienka, punkt zrzutu nieczystości. Przedmiotowe budowle: nigdy nie były przedmiotem obrotu (najem, dzierżawa), zostały wybudowane w 1999 r. i od tego czasu były wykorzystywane (...)
2016
29
lis

Istota:
Uwzględnienie przy obliczaniu proporcji VAT, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, otrzymanej kwoty dyskonta (odsetek) w związku z wykupem obligacji przez inną spółkę z grupy
Fragment:
Oprócz powyższego, Trybunał zaznaczył również, że sam fakt wytworzenia większego dochodu niż działalność podstawowa podatnika, w wyniku transakcji finansowych, nie może powodować, że transakcji tych nie można uznać za sporadyczne. W konsekwencji kryterium oceny, czy dana transakcja jest sporadyczna lub mająca charakter pomocniczy, czy też nie, nie może być zatem wyłącznie uznanie, że dana transakcja ze względu na swoją wartość (minimalną) lub liczbę (jednorazowość) jest sporadyczna. Przez sporadyczność danej transakcji należy rozumieć okoliczności jej dokonania. Jeśli okoliczności te wskazują, że podatnik dokonuje danego typu transakcji incydentalnie, wówczas – bez względu na ich wartość lub liczbę, należy je potraktować jako sporadyczne w rozumieniu omawianego przepisu. Jeżeli natomiast okoliczności wskazują, że podatnik wykonuje dany typ transakcji jako element prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, wówczas należy uznać, że transakcje takie nie są sporadyczne i to zarówno bez względu na ich wartość, jak i liczbę. Transakcjami, które nie mogą być uznane za sporadyczne będą natomiast takie, które z założenia mają być wykonane jako element prowadzonej działalności. Transakcje sporadyczne, czy mające charakter pomocniczy zatem to takie, które nie są związane z zasadniczą działalnością podatnika, a przychody z ich tytułu nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem tej działalności.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przedmiotowej sytuacji koszty związane zarówno z nabyciem poszczególnych Instrumentów wchodzących w skład transakcji restrukturyzacyjnych, jak i koszty związane z ich rozliczeniem stanowią koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
Ewentualne wcześniejsze „ domknięcie ” pozycji może nastąpić poprzez zawarcie transakcji odwrotnej, jednakże takie rozwiązanie z technicznego punktu widzenia nie ingeruje w zawartą uprzednio transakcję pierwotną. Jak wskazano powyżej, transakcje stosowane przez Spółkę mają wyłącznie charakter zabezpieczający. Przy czym, na gruncie rachunkowości zabezpieczeń mogą być klasyfikowane zarówno jako transakcje zabezpieczające, jak i tzw. transakcje handlowe. Transakcje zabezpieczające klasyfikowane na gruncie rachunkowości zabezpieczeń jako handlowe, to przede wszystkim tzw. transakcje restrukturyzacyjne (szczegółowo opisane poniżej), które są zawierane w celu modyfikacji parametrów zabezpieczenia realizowanego pierwotnie zawieraną transakcją. Polegają one na zajęciu pozycji odwrotnych do wdrożonych, tzw. domknięcie (np. jeżeli Spółka kupiła opcje put, to w chwili restrukturyzacji wystawia opcje put o takiej samej cenie wykonania, dacie zapadalności, itd.). Wynik na zamknięciu jest zależny od tego jak ceny instrumentów bazowych zmieniły się od czasu zawarcia transakcji pierwotnej i może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. W ramach transakcji restrukturyzacyjnych Spółka ponosi w niektórych przypadkach koszty związane z nabyciem instrumentów (w przypadku opcji będzie to premia opcyjna), jak i koszty związane z rozliczeniem wyniku na transakcji.
2016
27
lis

Istota:
Czy w przedmiotowej sytuacji koszty związane zarówno z nabyciem poszczególnych Instrumentów wchodzących w skład transakcji restrukturyzacyjnych, jak i koszty związane z ich rozliczeniem stanowią koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
Ewentualne wcześniejsze „ domknięcie ” pozycji może nastąpić poprzez zawarcie transakcji odwrotnej, jednakże takie rozwiązanie z technicznego punktu widzenia nie ingeruje w zawartą uprzednio transakcję pierwotną. Jak wskazano powyżej, transakcje stosowane przez Spółkę mają wyłącznie charakter zabezpieczający. Przy czym, na gruncie rachunkowości zabezpieczeń mogą być klasyfikowane zarówno jako transakcje zabezpieczające, jak i tzw. transakcje handlowe. Transakcje zabezpieczające klasyfikowane na gruncie rachunkowości zabezpieczeń jako handlowe, to przede wszystkim tzw. transakcje restrukturyzacyjne (szczegółowo opisane poniżej), które są zawierane w celu modyfikacji parametrów zabezpieczenia realizowanego pierwotnie zawieraną transakcją. Polegają one na zajęciu pozycji odwrotnych do wdrożonych, tzw. domknięcie (np. jeżeli Spółka kupiła opcje put, to w chwili restrukturyzacji wystawia opcje put o takiej samej cenie wykonania, dacie zapadalności, itd.). Wynik na zamknięciu jest zależny od tego jak ceny instrumentów bazowych zmieniły się od czasu zawarcia transakcji pierwotnej i może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. W ramach transakcji restrukturyzacyjnych Spółka ponosi w niektórych przypadkach koszty związane z nabyciem instrumentów (w przypadku opcji będzie to premia opcyjna), jak i koszty związane z rozliczeniem wyniku na transakcji.
2016
27
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Transakcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.