Transakcja | Interpretacje podatkowe

Transakcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transakcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do transakcji zawartych w roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać ww. limitu, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d updop, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
16
gru

Istota:
Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym Podmiotem Powiązanym, a w konsekwencji czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczała tego limitu, to Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji?
Fragment:
Wobec powyższego, dokonuje i będzie dokonywał transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Są to zarówno transakcje, których wartość przekracza limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d updop, jak i transakcje, które limitu tego nie przekraczają. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy wskazany w art. 9a ust. 1d updop limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z podmiotem powiązanym, a w konsekwencji, czy jeżeli kwota danej transakcji jednego rodzaju nie będzie przekraczać tego limitu, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji. Wobec powyższego, analizując treść powołanych przepisów prawnych, należy odnieść się do literalnego brzmienia art. 9a ust. 1d updop. We frazie „ transakcje lub inne zdarzenie jednego rodzaju ” użytej w powyższym przepisie, stwierdzenie „ jednego rodzaju ” odnosi się zarówno do „ innych zdarzeń ”, jak i do „ transakcji ”. Oznacza to, że jeżeli Spółka realizuje z podmiotem powiązanym transakcje jednego rodzaju, których (...)
2017
16
gru

Istota:
Czy dla czynności realizowanych pomiędzy Centralą a Oddziałem, opisanych w przedmiotowym stanie faktycznym, a dokumentowanych notą obciążeniową wystawianą przez Centralę, Centrala powinna sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT)?
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d updop, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
16
gru

Istota:
Czy ustalając wystąpienie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej umowy pożyczki, dla określenia limitu transakcji, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, należy wziąć pod uwagę wyłącznie kwotę odsetek, czy też łączną kwotę odsetek i kapitału udzielonej pożyczki?
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d updop, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
16
gru

Istota:
Czy Spółka A słusznie uważa, że w sytuacji, w której Wnioskodawca wykazuje przychody i koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości poniżej równowartości kwoty 2.000.000 euro, to po stronie Spółki A nie powstaje obowiązek sporządzania żadnych dokumentacji, z wyjątkiem ewentualnych dokumentacji dla Spółki B (przy założeniu przekroczenia progu transakcyjnego), których obowiązek sporządzania wynika z art. 9a ust. 1f ustawy o CIT?
Fragment:
Tym samym, w przedstawionej sytuacji, Spółka A nie ma aktualnie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych do transakcji własnych. Bez znaczenia pozostaje tutaj okoliczność, że wartość przychodów i kosztów ustalonych dla celów podatkowych (zgodnie z przepisami ustawy o CIT) jest wyższa niż 2.000.000 euro. Ewentualne obowiązki po stronie Spółki A, dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowych wiązać się zatem mogą wyłącznie z obowiązkiem sporządzania dokumentacji w imieniu spółki osobowej (Spółki B), tzn. dokumentacji podatkowych, dotyczących transakcji Spółki B z Wnioskodawcą lub innymi podmiotami powiązanymi, których obowiązek sporządzania wynika z art. 9a ust. 1f i 1g ustawy o CIT, przy założeniu przekroczenia przez dany rodzaj transakcji progu transakcyjnego obowiązującego Spółkę B w danym roku podatkowym. Aktualnie, żaden rodzaj transakcji Spółki B z podmiotami powiązanymi nie przekracza limitu określonego w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT (więc Spółka B, a dokładniej Wnioskodawca działający w ramach Spółki B, nie jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji w odniesieniu do transakcji Spółki B), jednakże Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości niektóre rodzaje transakcji Spółki B przekraczać mogą ten limit. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
16
gru

Istota:
1) Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdego rodzaju transakcji (lub innych zdarzeń) zawartych z danym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji, czy jeżeli roczna wartość danego rodzaju transakcji (lub innych zdarzeń) z danym podmiotem powiązanych nie będzie przekraczać tego limitu, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w odniesieniu do takiego rodzaju transakcji (zdarzenia)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
2) Czy Wnioskodawca słusznie uważa, że jeżeli nie ma przekroczonych dla danej transakcji lub innych zdarzeń limitów transakcyjnych, o których mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, to po stronie Wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d updop, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl) słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
14
gru

Istota:
Czy w sytuacji, w której po stronie Spółki A nie powstają żadne obowiązki dokumentacyjne, to po stronie Wnioskodawcy nie powstają również (bez wezwania) żadne obowiązki sprawozdawcze?
Fragment:
Aktualnie, Spółka B nie zrealizowała z żadnym podmiotem powiązanym transakcji jednego rodzaju, które przekraczałyby wskazany próg, jednakże Wnioskodawca nie wyklucza, że rodzaje transakcji przekraczające wskazany limit transakcyjny mogą pojawić się w przyszłości. Wnioskodawca, ani Spółka B, nie dokonują zapłaty należności, ani nie zawierają transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (nie realizują czynności określonych w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o CIT). Podmiot C oraz Spółka B są podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o CIT. Wnioskodawca realizuje oraz może realizować w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi, obejmujące m.in. nabywanie bądź świadczenie usług o różnym charakterze, w tym usług najmu, usług w zakresie obsługi administracyjno-magazynowej, udzielanie/ zaciąganie pożyczek, udzielanie gwarancji. Wnioskodawca występuje z niniejszym wnioskiem zarówno jako wspólnik uzyskujący przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, mogący być wyznaczonym wspólnikiem do sporządzania dokumentacji (art. 9a ust. 1e i 1f ustawy o CIT; transakcje spółki komandytowej), jak również z uwagi na okoliczność, że bezpośrednio realizuje oraz może realizować w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi (transakcje własne). W związku z powyższym (...)
2017
14
gru

Istota:
W zakresie określenia wartości transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju odnośnie transakcji finansowych, gdzie wynagrodzenie oparte jest o zrealizowane rzeczywiste przepływy pieniężne dające prawo do wynagrodzenia (np. kredyty, depozyty)
Fragment:
Ustawodawca celowo wyłączył z tego obowiązku transakcje nieistotne, z punktu widzenia dochodu (straty) podatnika, o niewielkich kwotach (pomimo dużych wartościowo przepływów pieniężnych), a skupił się na transakcjach lub innych zdarzeniach gospodarczych, istotnie wpływających na rozliczenie podatkowe, dokonując analizy istotności przez pryzmat wydatkowanej kwoty względem przychodów podatnika. Takie zachowanie pozwala organom podatkowym skupić się na wybranej grupie pojedynczych transakcji i je dogłębnie zrozumieć, jednocześnie wydzielając te transakcje od całego zbioru różnych transakcji niejednokrotnie masowych i standardowych, a jednocześnie transakcji wpływających w realny sposób na przychody budżetowe z tytułu płaconych podatków. Dzięki takiemu podejściu organy podatkowe mogą w szybki sposób przeanalizować wybrane transakcje potencjalnie podlegające szacowaniu bez analizy wielu transakcji masowych. Jak zostało wskazane powyżej, nie zawęża to działania kontrolnego organów podatkowych względem nieistotnych transakcji (możliwa jest kontrola wszystkich transakcji i nałożenie obowiązku przedłożenia dokumentacji dla tych transakcji). Skoro ustawodawca referuje do wartości przychodów podatkowych jako elementu kluczowego do ustalenia wartości transakcji, to należy zweryfikować jakie elementy transakcji finansowej w postaci kredytu i depozytu będą stanowiły przychód podatkowy.
2017
14
gru

Istota:
W zakresie określenia czy limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mający istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej pojedynczej zawartej transakcji z każdym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji czy jeżeli kwota danej pojedynczej transakcji nie będzie przekraczać tego limitu, to Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla takiej transakcji
Fragment:
Zgodnie z dyspozycją tego przepisu podatnika w dokumentacji podatkowej powinien zawrzeć m.in. opis transakcji zawierający miedzy innymi dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji. Jeżeli więc przyjąć, iż ustawodawcy chodziło o grupę podobnych transakcji tego samego rodzaju a nie poszczególne pojedyncze transakcje, to w takim przypadku dane finansowe także powinny być prezentowane zbiorczo dla takich transakcji, a to byłoby pewnym uśrednieniem dla całej grupy transakcji podobnych. Także mając na uwadze wynikający z tego przepisu obowiązek nałożony na określoną grupę podatników (w tym na Wnioskodawcę) posiadania „ analizy danych porównawczych ”, odniesienie rozumienia transakcji dla całej grupy transakcji tego samego rodzaju, a nie do pojedynczych zawartych transakcji w ocenie Banku byłoby nieprawidłowym działaniem i wprowadzającym w błąd – inny jest wynik uśrednienia od wyniku pojedynczej transakcji lub określenia pewnego przedziału cenowego określonej grupy transakcji, a to właśnie pojedyncze transakcje istotne kwotowo mogą być przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Jasną intencją ustawodawcy w tym zakresie było przygotowanie analizy danych porównawczych, którą można odnieść do skonkretyzowanej pojedynczej transakcji, gdyż jak zostało wskazane powyżej teoretycznie podobna transakcja na depozyt w kwocie kilku tysięcy PLN założony na jeden dzień i depozyt roczny na kilka milionów EUR, w istocie może różnić się bardzo znacząco ze względu na przyjęte parametry (okres, kwota, waluta, możliwość negocjacji oprocentowania).
2017
14
gru

Istota:
1. Czy w zaistniałym zdarzeniu przyszłym pomiędzy Spółką w Wspólnikiem istnieje powiązanie, o którym mowa w art. 11 ustawy o CIT (w szczególności w art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT) i, co za tym idzie, czy powyższy przepis o cenach transferowych będzie miał zastosowanie do planowanych transakcji?
2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze - czy wobec faktu, że wartość transakcji dokonywanej pomiędzy Spółką a Wspólnikiem nie przekroczy w roku podatkowym równowartości kwoty wskazanej w art. 9a ust. 1d pkt 1 ustawy o CIT, Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla tej transakcji?
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d updop, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
13
gru

Istota:
Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji jednego rodzaju zawieranej przez Wnioskodawcę z podmiotem powiązanym, a w konsekwencji, czy jeżeli kwota danej transakcji jednego rodzaju nie będzie przekraczać tego limitu, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji.
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d updop, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
13
gru

Istota:
Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji jednego rodzaju zawieranej przez Wnioskodawcę z podmiotem powiązanym, a w konsekwencji, czy jeżeli kwota danej transakcji jednego rodzaju nie będzie przekraczać tego limitu, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji?
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie - taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl) słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
11
gru

Istota:
Ustalenie czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej pojedynczej transakcji zawartej w roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym
Fragment:
(...) transakcji zakupu jednego rodzaju materiałów? należy odnosić: osobno do transakcji zakupu usług remontowych instalacji elektrycznych? osobno do transakcji zakupu usług remontowych lokali mieszkalnych? osobno do transakcji zakupu usług najmu placu składowego? osobno do transakcji zakupu materiałów bez względu na ich rodzaj? należy odnosić: osobno do transakcji zakupu usług remontowych bez względu na przedmiot remontu? osobno do transakcji zakupu usług najmu? osobno do transakcji zakupu materiałów bez względu na ich rodzaj? należy odnosić: osobno do wszystkich transakcji zakupu usług? osobno do wszystkich transakcji zakupu materiałów? należy odnosić do wszystkich transakcji zakupu zawartych z podmiotem powiązanym? Zdaniem Wnioskodawcy, do ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazany w art. 9a ust. 1d ww. ustawy limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej, pojedynczej transakcji zawartej z podmiotem powiązanym. W konsekwencji, jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać tego limitu, Spółdzielnia nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji.
2017
9
gru

Istota:
Ustalenie:
- czy wskazany w art. 25a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do transakcji zawartych w roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym,
- czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać limitu wyrażonego w 25a ust. 1d ww. ustawy, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji,
- czy na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek sporządzania sprawozdania PIT-TP.
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 25a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
9
gru

Istota:
Wskazanie czy w sytuacji gdy po stronie Wnioskodawcy wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej umowy pożyczki, dla określenia limitu transakcji, o którym mowa w art. 25a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę wyłącznie kwotę odsetek
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 25a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
9
gru

Istota:
Wskazanie czy progi wartości transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju, o których mowa w przepisach art. 25a ust. 1d pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszą się do wartości netto, czy brutto
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 25a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
9
gru

Istota:
W zakresie określenia czy limit transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju, którego przekroczenie powoduje powstanie obowiązku dokumentacyjnego należy odnosić do wszystkich transakcji jednego rodzaju lub innych zdarzeń jednego rodzaju, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika zawartych z danym konkretnym podmiotem powiązanym
Fragment:
Nie ma znaczenia tutaj fakt czy są to transakcje istotne, o dużej wartości, będące wynikiem podstawowej działalności Spółki, czy też transakcje mniej istotne, o niewielkich kwotach. Ważny jest tutaj rodzaj transakcji podlegających zsumowaniu, bowiem na limit transakcji składa się suma poszczególnych zdarzeń tego samego rodzaju. Podsumowując, dla oceny powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych w danym roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym należy na podstawie art. 9a ust. 1d updop – zgrupować transakcje jednego rodzaju i odnieść w ten sposób uzyskaną wartość transakcji względem progów określonych w tym przepisie. Przyjęcie założenia, że wartością graniczną stanowiącą przesłankę powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a updop, jest wartość tylko określonej, jednostkowej transakcji, poniekąd wyabstrahowanej z całokształtu relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi, mogłoby prowadzić do sytuacji obchodzenia przedmiotowego obowiązku i w konsekwencji braku podatkowej transparentności stosunków pomiędzy podmiotami powiązanymi. W ramach kilku transakcji podmioty powiązane mogłyby dzielić transakcje i określać jednostkowe ceny na poziomie każdorazowo niższym od wartości obowiązujących progów wyłącznie w celu uniknięcia obowiązku dokumentacyjnego.
2017
8
gru

Istota:
W zakresie określenia czy zwrot „jednego rodzaju” odnosi się zarówno do „transakcji” jak i „innych zdarzeń”, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 updop
Fragment:
Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2017 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.116.2017.1.AL, w której stwierdził, że „We frazie „ transakcje ” lub inne „ zdarzenia jednego rodzaju ” użytej w powyższym przepisie, stwierdzenie „ jednego rodzaju ” odnosi się zarówno do „ innych zdarzeń ” jak i do „ transakcji ”. Oznacza to, że jeżeli Spółka realizuje z podmiotem powiązanym transakcje jednego rodzaju, których wartość w sumie przekracza limit wskazany w art. 9a ust. 1d updop zobowiązujący do sporządzenia dokumentacji (ustalany indywidualnie w zależności od wysokości uzyskanych przez Spółkę w poprzednim roku podatkowym przychodów) i jednocześnie inne transakcje jednego rodzaju, których wartość nie przekracza w., limitu, to Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które przekroczą limit. (...) Ważny jest tutaj rodzaj transakcji podlegających zsumowaniu, bowiem na limit transakcji składa się suma poszczególnych zdarzeń tego samego rodzaju. Treść powołanych przepisów prawa, a także przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego prowadzi do stwierdzenia, że obowiązek sporządzania przez Spółkę dokumentacji podatkowej dotyczyć będzie transakcji (tego samego rodzaju), których łączna wartość przekroczy kwotę 500 000 euro”. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy zwrot „ jednego rodzaju ” zawarły w art. 9a ust. 1d u.p.d.o.p. należy odnieść zarówno do „ transakcji ” jak i „ innych zdarzeń ”, na co wyraźnie wskazuje cel tej regulacji.
2017
8
gru

Istota:
Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji jednego rodzaju zawieranej przez Wnioskodawców z podmiotem powiązanym, a w konsekwencji czy jeżeli kwota danej transakcji jednego rodzaju nie będzie przekraczać tego limitu, to Wnioskodawcy nie będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji?
Fragment:
Zakres tych transakcji obejmuje zarówno transakcje o charakterze towarowym, np. sprzedaż piasku, jak i transakcje o charakterze usługowym, np. zakup/sprzedaż usług nadzoru górniczego, etc. Są to zarówno transakcje, których wartość przekracza limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d updop, jak i transakcje które limitu tego nie przekraczają. Limity transakcyjne po przekroczeniu których należy sporządzać dokumentacje cen transferowych dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2017 r. zostały ustalone odrębnie dla każdego z ww. podmiotów na podstawie wysokości przychodów wykazanych w rachunku zysku i strat za 2016 r. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy wskazany w art. 9a ust. 1d updop limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z podmiotem powiązanym, a w konsekwencji czy jeżeli kwota danej transakcji jednego rodzaju nie będzie przekraczać tego limitu, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji. Wobec powyższego, analizując treść powołanych przepisów prawnych, należy odnieść się do literalnego brzmienia art. 9a ust. 1d updop.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie stosowania art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d updop, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl) słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
7
gru

Istota:
Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdego rodzaju usług będących przedmiotem kilku transakcji zakupu przez Wnioskodawcę od różnych podmiotów powiązanych, tj. osobno dla między innymi (i) usług informatycznych, (ii) usług księgowych, (iii) usług administracyjnych, (iv) usług doradczych (audyt, usługi prawne i inne), (v) usług szkoleniowych, (vi) usług doradztwa w sprzedaży i zakupach, (vii) usług organizacji ubezpieczenia oraz (viii) usług doradztwa inwestycyjnego?
Fragment:
W konsekwencji definicja istotności transakcji i innych zdarzeń sformułowana przez ustawodawcę w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT powinna być rozumiana w ten sposób, że za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym kwoty, dalej wskazane w tym przepisie. Przepisy nie wskazują w jaki sposób wydzielić transakcje „ jednego rodzaju ” - jednorodne spośród wszystkich transakcji prowadzonych przez podatników z podmiotami powiązanymi. Problem grupowania transakcji według ich rodzaju pozostaje aktualny również na gruncie przepisów w zakresie cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. Próba interpretacji pojęcia rodzaju transakcji podjęta została w uzasadnieniach wyroków sądów administracyjnych wydanych jeszcze na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2016 r. Przykładowo w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 stycznia 2013 r. sygn. akt II FSK 1052/11 sąd wskazał, że: „Dla powstania obowiązku dokumentowania transakcji ma znaczenie zarówno kwota pojedynczej transakcji, jak i łączna kwota transakcji zawartych z jednym kontrahentem w roku podatkowym. Jeżeli podatnik zawiera kilka transakcji z tym samym podmiotem powiązanym, ale dotyczą one różnych świadczeń, dla których określono różne ceny, to wartość tych poszczególnych świadczeń nie podlega zsumowaniu (D.
2017
7
gru

Istota:
Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji jednego rodzaju zawieranej przez Wnioskodawcę z podmiotem powiązanym, a w konsekwencji, czy jeżeli kwota danej transakcji jednego rodzaju nie będzie przekraczać tego limitu, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji?
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d updop, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
7
gru

Istota:
VAT - w zakresie: stwierdzenia czy wartość transakcji dla oceny powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej z podmiotami powiązanymi należy określać w kwocie brutto.
Fragment:
Czy dla oceny powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji dokonanych w roku podatkowym z podmiotami powiązanymi należy brać pod uwagę wartość transakcji brutto, tj. wartość transakcji wraz kwotą podatku od towarów i usług? Czy dla oceny powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji dokonanych w danym roku podatkowym na podstawie art. 9a ust. 1d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. należy oceniać wartość transakcji dokonanych z danym podmiotem powiązanym w danym roku podatkowym czy też łącznie wartość transakcji dokonanych w danym roku podatkowym ze wszystkimi podmiotami powiązanymi? Czy dla oceny powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji dokonanych w danym roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym na podstawie art. 9a ust. 1d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. należy zsumować wartość wszystkich transakcji czy też odrębnie zsumować wartości transakcji dla każdego z rodzajów transakcji? Jak należy rozumieć pojęcie „ transakcji jednego rodzaju ”, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. w kontekście obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi? Czy dla określenia łącznej wartości transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., (...)
2017
7
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji i innych zdarzeń jednego rodzaju, których wartość nie przekracza limitów określonych w art. 9a ust. 1d
Fragment:
Jednocześnie, w myśl Wytycznych OECD, z uwagi na to, że transakcje wewnątrzgrupowe są często transakcjami złożonymi, a ich zrozumienie wymaga analizy wielu danych i informacji, w interesie organów podatkowych jest skoncentrowanie się na najistotniejszych informacjach/transakcjach. Zbyt duże obciążenie podatnika wymogami administracyjnymi mogłoby powodować brak uwzględnienia najważniejszych, z punktu widzenia zrozumienia istoty transakcji, elementów lub danych. W związku z tym, według Wytycznych OECD, cel zmian w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi powinien koncentrować się na dogłębnej analizie istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, a nie transakcjach pobocznych o niewielkim znaczeniu. Tym samym dla ustalenia obowiązku dokumentacyjnego wartość każdej transakcji należy porównać odrębnie z ustawowym limitem. W konsekwencji, w sytuacji gdy Spółka dokona transakcji, dla której konieczne będzie sporządzenie dokumentacji cen transferowych, a następnie dokona innej transakcji z tym samym podmiotem, jednakże o wartości poniżej ustawowego limitu, nie będzie miała ona obowiązku sporządzenia dokumentacji dla tej transakcji. Reasumując, zdaniem Spółki jeżeli będzie ona realizować (...)
2017
7
gru

Istota:
1. czy wskazany w art. 9a ust. 1d ww. ustawy limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do transakcji zawartych w roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym,
2. czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać limitu wyrażonego w 9a ust. 1d ww. ustawy, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji,
3. czy realizowany przez Spółkę system zarządzania płynnością (cash pooling) należy traktować jako transakcje lub inne zdarzenia, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy, a w konsekwencji jaka kwota w odniesieniu do transakcji zarządzania płynnością (cash pooling) powinna być uwzględniona przy określaniu wartości transakcji lub innego zdarzenia, o której mowa w art. 9a ust. 1d ww. ustawy.
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d updop, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia czynności jednego rodzaju lub zdarzeń jednego rodzaju dla obowiązku sporządzania przez Wnioskodawcę dokumentacji podatkowej.
Fragment:
W konsekwencji definicja istotności transakcji i innych zdarzeń sformułowana przez ustawodawcę w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna być rozumiana w ten sposób, że za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym kwoty, dalej wskazane w tym przepisie. Przepisy nie wskazują, w jaki sposób wydzielić transakcje jednorodne spośród wszystkich transakcji prowadzonych przez podatników z podmiotami powiązanymi. Problem grupowania transakcji według ich rodzaju pozostaje aktualny również na gruncie przepisów w zakresie cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. Próba interpretacji pojęcia rodzaju transakcji podjęta została w uzasadnieniach wyroków sądów administracyjnych wydanych jeszcze na gruncie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2016 r. Przykładowo w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2013 r. o sygn. akt II FSK1052/11 sąd wskazał, że „Dla powstania obowiązku dokumentowania transakcji ma znaczenie zarówno kwota pojedynczej transakcji, jak i łączna kwota transakcji zawartych z jednym kontrahentem w roku podatkowym. Jeżeli podatnik zawiera kilka transakcji z tym samym podmiotem powiązanym, ale dotyczą one różnych świadczeń, dla których określono różne ceny, to wartość tych poszczególnych świadczeń nie podlega zsumowaniu”(D.
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Transakcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.