Transakcja | Interpretacje podatkowe

Transakcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transakcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia znaczenia pojęcia „dokonywane” i obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji Pożyczek, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2017 r.
Fragment:
(...) transakcje te są „ dokonywane ” – w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy CIT – począwszy od momentu przedłużenia terminu ich spłaty aż do momentu upływu terminu, na jaki Pożyczki zostały udzielone i w efekcie – w przypadku przekroczenia limitu wskazanego w art. 9a ust. 1d Ustawy CIT – Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tych transakcji kolejnych latach (począwszy od momentu przedłużenia terminu spłaty Pożyczek)? Czy wskazany w art. 9a ust. 1d Ustawy CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym Podmiotem Powiązanym, a w konsekwencji, czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać tego limitu, to Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest pytanie nr 1. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 2 oraz pytania nr 3 zostanie rozpatrzony odrębnie. Stanowisko Wnioskodawcy, w odniesieniu do transakcji Pożyczek opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu (...)
2018
10
mar

Istota:
W zakresie kryteriów wyznaczających obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 updop oraz braku obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej zawierającej analizę danych porównawczych w odniesieniu do transakcji dotyczących refaktur Wnioskodawcy
Fragment:
Pojęcie transakcji w rozumieniu art. 9a updop należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście celu tego przepisu. W ocenie tut. organu pojęcie to obejmuje wszelkiego rodzaju operacje i czynności dokonywane przez podmioty oraz wszelkie świadczenia i przepływy między tymi podmiotami. Pojęcie transakcji dotyczy obrotu dobrami i usługami, nie ogranicza się jednak tylko do sprzedaży bądź kupna towarów. W kontekście powyższego stwierdzić należy, że w ramach analizowania pojęcia transakcji należy posługiwać się jak najszerszą definicją, zgodnie z którą za transakcję należy przyjąć wszelkiego rodzaju czynności prawne powodujące przeniesienie własności dóbr. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem ustnym do wyroku NSA z 8 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 4000/13: „ transakcje mające charakter umów transferu dóbr, pieniędzy i innych wartości należy uznać za transakcje, o których mowa w art. 9a updop ”. Nie budzi wątpliwości fakt, że wskazane we wniosku transakcje polegające na refakturze, tj. transakcje, w przypadku których Wnioskodawca nabywa uprzednio usługę, od „ podmiotu trzeciego ” (tj. podmiotu niepowiązanego ze stronami transakcji, w rozumieniu (...)
2018
9
mar

Istota:
W zakresie kryteriów wyznaczających obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 updop oraz braku obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej zawierającej analizę danych porównawczych w odniesieniu do transakcji dotyczących refaktur Wnioskodawcy
Fragment:
Pojęcie transakcji w rozumieniu art. 9a updop należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście celu tego przepisu. W ocenie tut. organu pojęcie to obejmuje wszelkiego rodzaju operacje i czynności dokonywane przez podmioty oraz wszelkie świadczenia i przepływy między tymi podmiotami. Pojęcie transakcji dotyczy obrotu dobrami i usługami, nie ogranicza się jednak tylko do sprzedaży bądź kupna towarów. W kontekście powyższego stwierdzić należy, że w ramach analizowania pojęcia transakcji należy posługiwać się jak najszerszą definicją, zgodnie z którą za transakcję należy przyjąć wszelkiego rodzaju czynności prawne powodujące przeniesienie własności dóbr. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem ustnym do wyroku NSA z 8 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 4000/13: „ transakcje mające charakter umów transferu dóbr, pieniędzy i innych wartości należy uznać za transakcje, o których mowa w art. 9a updop ”. Nie budzi wątpliwości fakt, że wskazane we wniosku transakcje polegające na refakturze, tj. transakcje, w przypadku których Wnioskodawca nabywa uprzednio usługę, od „ podmiotu trzeciego ” (tj. podmiotu niepowiązanego ze stronami transakcji, w rozumieniu (...)
2018
9
mar

Istota:
W zakresie kryteriów wyznaczających obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 updop oraz braku obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej zawierającej analizę danych porównawczych w odniesieniu do transakcji dotyczących refaktur Wnioskodawcy.
Fragment:
Pojęcie transakcji w rozumieniu art. 9a updop należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście celu tego przepisu. W ocenie tut. organu pojęcie to obejmuje wszelkiego rodzaju operacje i czynności dokonywane przez podmioty oraz wszelkie świadczenia i przepływy między tymi podmiotami. Pojęcie transakcji dotyczy obrotu dobrami i usługami, nie ogranicza się jednak tylko do sprzedaży bądź kupna towarów. W kontekście powyższego stwierdzić należy, że w ramach analizowania pojęcia transakcji należy posługiwać się jak najszerszą definicją, zgodnie z którą za transakcję należy przyjąć wszelkiego rodzaju czynności prawne powodujące przeniesienie własności dóbr. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem ustnym do wyroku NSA z 8 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 4000/13: „ transakcje mające charakter umów transferu dóbr, pieniędzy i innych wartości należy uznać za transakcje, o których mowa w art. 9a updop ”. Nie budzi wątpliwości fakt, że wskazane we wniosku transakcje polegające na refakturze, tj. transakcje, w przypadku których Wnioskodawca nabywa uprzednio usługę, od „ podmiotu trzeciego ” (tj. podmiotu niepowiązanego ze stronami transakcji, w rozumieniu (...)
2018
9
mar

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych
Fragment:
(...) transakcji w kolejnych latach (począwszy od momentu przedłużenia terminu spłaty Pożyczek). Zdaniem Spółki, przedłużenie terminu spłaty Pożyczek i/lub odsetek stanowiących wynagrodzenie z tytułu ich udzielenia (dokonanego po 31 grudnia 2016 r.): nie skutkuje zawarciem „ nowych transakcji ”, nie prowadzi do ponownego „ dokonania ” transakcji, jest jedynie zmianą uprzednio zawartej (już „ dokonanej ”) transakcji Pożyczek. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że: regulacje prawne w żaden sposób nie wskazują, że zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu jej obowiązywania, skutkuje „ dokonaniem ” nowej transakcji, przyjęcie innego stanowiska, doprowadziłoby do sytuacji, w której każda zmiana terminu spłaty zobowiązania (żadne przepisy nie różnicują skutków zmiany terminu spłaty zobowiązania od danej kategorii transakcji np. pożyczki, dostawy towarów, umowy najmu) skutkowałaby „ dokonaniem ” nowej transakcji. W celu zilustrowania powyższego Wnioskodawca pragnie przytoczyć poniższy przykład: podmiot X nabywa od podmiotu Y maszynę; strony uzgodniły termin płatności: 3 miesiące od dnia wystawienia faktury; z uwagi na przejściowe problemy finansowe podmiot X nie jest w stanie uregulować należności; strony uzgadniają nowy termin płatności: 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury.
2018
9
mar

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych
Fragment:
(...) transakcji w kolejnych latach (począwszy od momentu przedłużenia terminu spłaty Pożyczki). Zdaniem Spółki, przedłużenie terminu spłaty Pożyczki i/lub odsetek stanowiących wynagrodzenie z tytułu jej udzielenia : nie skutkuje zawarciem „ nowej transakcji ”, nie prowadzi do ponownego „ dokonania ” transakcji, jest jedynie zmianą uprzednio zawartej (już „ dokonanej ”) transakcji Pożyczki. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że: regulacje prawne w żaden sposób nie wskazują, że zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu jej obowiązywania, skutkuje „ dokonaniem ” nowej transakcji, przyjęcie innego stanowiska, doprowadziłoby do sytuacji, w której każda zmiana terminu spłaty zobowiązania (żadne przepisy nie różnicują skutków zmiany terminu spłaty zobowiązania od danej kategorii transakcji np. pożyczki, dostawy towarów, umowy najmu) skutkowałaby „ dokonaniem ” nowej transakcji. W celu zilustrowania powyższego Wnioskodawca pragnie przytoczyć poniższy przykład: podmiot X nabywa od podmiotu Y maszynę; strony uzgodniły termin płatności: 3 miesiące od dnia wystawienia faktury; z uwagi na przejściowe problemy finansowe podmiot X nie jest w stanie uregulować należności; strony uzgadniają nowy termin płatności: 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury.
2018
9
mar

Istota:
W zakresie uwzględniania w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, obrotu z tytułu transakcji dotyczących udzielania zabezpieczeń zobowiązań finansowych
Fragment:
W myśl bowiem artykułu 174 ust. 1 Dyrektywy, proporcja podlegająca odliczeniu jest kwotą ułamkową złożoną z następujących kwot: a) w liczniku, całkowitej wysokości obrotu w danym roku, z wyłączeniem VAT, uzyskanego z transakcji, które dają prawo do odliczenia; b) w mianowniku, całkowitej wysokości obrotu w danym roku, z wyłączeniem VAT, uzyskanego z transakcji uwzględnionych w liczniku oraz transakcji, które nie dają prawa do odliczenia. Stosownie zaś do ust. 2 tego artykułu, przy obliczaniu proporcji podlegającej odliczeniu nie uwzględnia się m.in. wysokości obrotu uzyskanego z transakcji związanych z pomocniczymi transakcjami finansowymi oraz wysokości obrotu uzyskanego z transakcji, o których mowa w art. 135 ust. 1 lit. b)-g), jeżeli są to transakcje pomocnicze. Art. 135 w wymienionych punktach odnosi się natomiast do: udzielania kredytów i pośrednictwa kredytowego, oraz zarządzania kredytami przez kredytodawcę; pośrednictwa lub wszelkich działań w zakresie gwarancji kredytowych, poręczeń i wszelkich innych zabezpieczeń i gwarancji oraz zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę; transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem windykacji należności; transakcji, łącznie z pośrednictwem, (...)
2018
9
mar

Istota:
1. Czy zgodnie z art. 9a ust. 1d ustawy, wartość każdego typu (rodzaju) transakcji należy ustalić w kwocie netto czy też w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500.000 euro. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej podlegają szeroko rozumiane transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, tj. zarówno transakcje przychodowe, jak i kosztowe. Pojęcie transakcji nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl) słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2849/12 przyjęto, że ustawodawca używając określeń transakcja i transakcje posłużył się naturalnym językiem potocznym.
2018
6
mar

Istota:
W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
Fragment:
(...) transakcji w kolejnych latach (począwszy od momentu przedłużenia terminu spłaty Pożyczki). Zdaniem Spółki, przedłużenie terminu spłaty Pożyczki i/lub odsetek stanowiących wynagrodzenie z tytułu jej udzielenia (dokonanego po 31 grudnia 2016 r.): nie skutkuje zawarciem „ nowej transakcji ”, nie prowadzi do ponownego „ dokonania ” transakcji, jest jedynie zmianą uprzednio zawartej (już „ dokonanej ”) transakcji Pożyczki. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że: regulacje prawne w żaden sposób nie wskazują, że zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu jej obowiązywania, skutkuje „ dokonaniem ” nowej transakcji, przyjęcie innego stanowiska, doprowadziłoby do sytuacji, w której każda zmiana terminu spłaty zobowiązania (żadne przepisy nie różnicują skutków zmiany terminu spłaty zobowiązania od danej kategorii transakcji np. pożyczki, dostawy towarów, umowy najmu) skutkowałaby „ dokonaniem ” nowej transakcji. W celu zilustrowania powyższego Wnioskodawca pragnie przytoczyć poniższy przykład: podmiot X nabywa od podmiotu Y maszynę; strony uzgodniły termin płatności: 3 miesiące od dnia wystawienia faktury; z uwagi na przejściowe problemy finansowe podmiot X nie jest w stanie uregulować należności; strony uzgadniają nowy termin płatności: 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury.
2018
3
mar

Istota:
Czy przy ustalaniu Limitu dla transakcji polegającej na zawarciu umowy pożyczki należy brać pod uwagę wyłącznie kwotę zapłaconych Spółce odsetek, czy też celem ustalenia Limitu należy zsumować kwotę główną pożyczki i kwotę zapłaconych Spółce odsetek
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Dana transakcja lub inne zdarzenie jednego rodzaju musi mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50.000 euro. W ww. przepisach Ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przyjęcie, że przez transakcję należy rozumieć czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą w wykonaniu której dokonana jest co najmniej jedna płatność (należność).
2018
28
lut

Istota:
Czy podatnikiem zobowiązanym do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 1 ustawy o CIT będzie PGK (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
czy obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy o CIT objęte są wyłącznie transakcje zawierane między Spółkami tworzącymi PGK a podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),
czy progi istotności, o których mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, dla transakcji zawieranych przez poszczególne Spółki tworzące PGK z podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK, powinny być kalkulowane łącznie dla PGK poprzez zsumowanie wartości przychodów w rozumieniu przepisów o rachunkowości poszczególnych Spółek tworzących PGK (część pytania oznaczonego we wniosku nr 3),
czy w świetle art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. b w zw. z art. 1a ust. 10 ustawy o CIT do utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dojdzie wyłącznie w sytuacji, gdy zawierana przez Spółkę tworzącą PGK transakcja z podmiotem powiązanym niewchodzącym w skład PGK objęta będzie dla PGK obowiązkiem dokumentacyjnym, o którym mowa w art. 9a ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Fragment:
Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w analizowanym przypadku, będą to transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) PGK. Niemniej jednak, zważywszy na fakt, że PGK nie posiada podmiotowości w obrocie gospodarczym (tj. nie może być stroną transakcji), wskazać należy, że w celu ustalenia wartości transakcji, o których mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, konieczne jest zbadanie danych finansowych poszczególnych Spółek tworzących PGK (...). Zdaniem Wnioskodawcy, skoro ustalenie dochodu (straty) PGK następuje w wyniku konsolidacji dochodów (strat) wykazanych przez Spółki tworzące PGK, to również wartość transakcji jednego rodzaju determinujących obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, określonych zgodnie z art. 9a ust. 1d ustawy o CIT transakcjami mającymi istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, powinna być ustalana analogicznie, w wyniku konsolidacji danych finansowych (w tym wartości transakcji jednego rodzaju) poszczególnych Spółek tworzących PGK. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, jeśli poszczególne Spółki tworzące PGK będą realizować transakcje podobne rodzajowo (...), to na gruncie art. 9a ust. 1d ustawy o CIT wartości takich transakcji w odniesieniu do poszczególnych Spółek tworzących PGK powinny zatem ulec zsumowaniu.
2018
26
lut

Istota:
Limity dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop dotyczą kwot brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
Fragment:
Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej podlegają szeroko rozumiane transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, tj. zarówno transakcje przychodowe, jak i kosztowe. Pojęcie transakcji nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl) słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2849/12 przyjęto, że ustawodawca używając określeń transakcja i transakcje posłużył się naturalnym językiem potocznym. W języku potocznym „ transakcja ” zasadniczo oznacza: zawarcie umowy w sprawie kupna sprzedaży czegoś (Słownik poprawnej polszczyzny, praca zbiorowa pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1973 r., s. 789; Słownik wyrazów obcych, praca zbiorowa pod red. J. Tokarskiego, Warszawa 1980 r., s. 769); zawarcie umowy, zwłaszcza handlowej dotyczącej kupna lub sprzedaży; układ, porozumienie jako wynik rokowań (Słownik języka polskiego pod redakcją M.
2018
26
lut

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika w przypadku gdy zawiera z bankiem transakcję zabezpieczającą Ryzyko
Fragment:
Ponadto udział transakcji zabezpieczających Ryzyko w ilości oraz wartości wszystkich transakcji realizowanych przez Spółkę jest i będzie marginalny. Zawieranie takich transakcji nie jest na tyle istotne, by Spółka wspominała o nich w swojej Strategii na nadchodzące lata. Transakcje te nie są wymienione we wpisie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie stanowią one koniecznego rozszerzenia działalności Spółki. Wątpliwości zainteresowanego dotyczą określenia podmiotu występującego w charakterze podatnika w związku z zawieranymi z bankiem transakcjami zabezpieczającymi Ryzyko. W analizowanej sprawie należy wziąć pod uwagę specyfikę transakcji finansowych, w których kierunek przepływów pieniężnych nie musi odzwierciedlać faktycznej roli stron i jest odmienny od większości standardowych transakcji podlegających opodatkowaniu VAT. W transakcjach finansowych, w tym w transakcjach na kontraktach terminowych, kierunek strumienia pieniężnego przepływającego w wyniku realizacji transakcji nie powinien być podstawą do stwierdzenia, która ze stron jest usługobiorcą, a która usługodawcą. Takie podejście nie odzwierciedlałoby bowiem ekonomicznego, a co za tym idzie, faktycznego charakteru funkcji stron transakcji. W transakcjach terminowych podmiot organizujący obrót z reguły nie otrzymuje od drugiej strony bezpośredniego wynagrodzenia, a wysokość i kierunek rozliczenia transakcji jest wynikiem autonomicznych zmian rynkowych (i może być różny).
2018
26
lut

Istota:
Zasady określenia wartości transakcji dla obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku umowy pożyczki.
Fragment:
Po pierwsze musimy mieć do czynienia z transakcją lub innym zdarzeniem jednego rodzaju, po drugie – taka transakcja lub inne zdarzenie musi mieć miejsce między podmiotami powiązanymi. Transakcja lub inne zdarzenia jednego rodzaju muszą mieć istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, czyli przekraczać w roku podatkowym limit minimalny wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza 50 000 euro. W ww. przepisach ustawodawca posługuje się pojęciem transakcja. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Z tej przyczyny definiując to pojęcie zasadnym jest odwołanie się do jego potocznego rozumienia. Internetowy słownik języka polskiego (https://sjp.pl). Słowo „ transakcja ” definiuje m.in. jako umowę handlową. Podobnie pojęcie transakcji zostało zawarte w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 684), zgodnie z którym transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi (...). Zgodnie z art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.
2018
16
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Transakcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.