Transakcja | Interpretacje podatkowe

Transakcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to transakcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku, gdy kwota z faktury nie przekroczy 15 000 zł brutto – limit określony w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć fakturę jako koszt działalności gospodarczej?
Fragment:
Przepisy nie wyłączają zatem z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15 000 zł, lecz każdą płatność (bez względu na jej wartość – kwotę) dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł. W związku z powyższym kluczowym jest odkodowanie znaczenia pojęcia „ transakcja ” oraz „ jednorazowa wartość transakcji ”. W celu ustalenia znaczenia terminu „ jednorazowa wartość transakcji ” z uwagi na to, że adresatem normy prawnej jest przedsiębiorca dokonujący i przyjmujący płatności związane z działalnością gospodarczą, w pierwszej kolejności należałoby sięgnąć do definicji zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższe wynika również z faktu, że wprowadzone przepisy podatkowe, określające konsekwencje nieprzestrzegania normy wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na gruncie ustaw podatkowych odwołują się wprost do nomenklatury stosowanej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, także w zakresie rozumienia pojęcia „ transakcja ”. W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej transakcją jest umowa, będąca źródłem stosunku zobowiązaniowego. Przez transakcję należy rozumieć zatem taką czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność.
2017
9
paź

Istota:
Czy w świetle art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku, gdy kwota z faktury nie przekroczy 15 000 zł brutto – limit określony w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć fakturę jako koszt działalności gospodarczej?
Fragment:
Przepisy nie wyłączają zatem z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15 000 zł, lecz każdą płatność (bez względu na jej wartość – kwotę) dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł. W związku z powyższym kluczowym jest odkodowanie znaczenia pojęcia „ transakcja ” oraz „ jednorazowa wartość transakcji ”. W celu ustalenia znaczenia terminu „ jednorazowa wartość transakcji ” z uwagi na to, że adresatem normy prawnej jest przedsiębiorca dokonujący i przyjmujący płatności związane z działalnością gospodarczą, w pierwszej kolejności należałoby sięgnąć do definicji zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższe wynika również z faktu, że wprowadzone przepisy podatkowe, określające konsekwencje nieprzestrzegania normy wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na gruncie ustaw podatkowych odwołują się wprost do nomenklatury stosowanej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, także w zakresie rozumienia pojęcia „ transakcja ”. W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej transakcją jest umowa, będąca źródłem stosunku zobowiązaniowego. Przez transakcję należy rozumieć zatem taką czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność.
2017
9
paź

Istota:
Czy w świetle art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku, gdy kwota z faktury nie przekroczy 15 000 zł brutto – limit określony w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć fakturę jako koszt działalności gospodarczej?
Fragment:
Przepisy nie wyłączają zatem z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15 000 zł, lecz każdą płatność (bez względu na jej wartość – kwotę) dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł. W związku z powyższym kluczowym jest odkodowanie znaczenia pojęcia „ transakcja ” oraz „ jednorazowa wartość transakcji ”. W celu ustalenia znaczenia terminu „ jednorazowa wartość transakcji ” z uwagi na to, że adresatem normy prawnej jest przedsiębiorca dokonujący i przyjmujący płatności związane z działalnością gospodarczą, w pierwszej kolejności należałoby sięgnąć do definicji zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższe wynika również z faktu, że wprowadzone przepisy podatkowe, określające konsekwencje nieprzestrzegania normy wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na gruncie ustaw podatkowych odwołują się wprost do nomenklatury stosowanej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, także w zakresie rozumienia pojęcia „ transakcja ”. W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej transakcją jest umowa, będąca źródłem stosunku zobowiązaniowego. Przez transakcję należy rozumieć zatem taką czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność.
2017
9
paź

Istota:
Czy w świetle art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku, gdy kwota z faktury nie przekroczy 15 000 zł brutto – limit określony w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć fakturę jako koszt działalności gospodarczej?
Fragment:
Przepisy nie wyłączają zatem z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15 000 zł, lecz każdą płatność (bez względu na jej wartość – kwotę) dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł. W związku z powyższym kluczowym jest odkodowanie znaczenia pojęcia „ transakcja ” oraz „ jednorazowa wartość transakcji ”. W celu ustalenia znaczenia terminu „ jednorazowa wartość transakcji ” z uwagi na to, że adresatem normy prawnej jest przedsiębiorca dokonujący i przyjmujący płatności związane z działalnością gospodarczą, w pierwszej kolejności należałoby sięgnąć do definicji zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższe wynika również z faktu, że wprowadzone przepisy podatkowe, określające konsekwencje nieprzestrzegania normy wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na gruncie ustaw podatkowych odwołują się wprost do nomenklatury stosowanej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, także w zakresie rozumienia pojęcia „ transakcja ”. W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej transakcją jest umowa, będąca źródłem stosunku zobowiązaniowego. Przez transakcję należy rozumieć zatem taką czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność.
2017
9
paź

Istota:
Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji, czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać tego limitu, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla takiej transakcji?
Fragment:
Analizując literalną treść powołanych powyżej przepisów ustawy o CIT, wskazać należy, że we frazie „ transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju ” użytej w przepisie 9a ust. 1d ustawy o CIT, zwrot „ jednego rodzaju ” odnosi się zarówno do „ innych zdarzeń ”, jak i do „ transakcji ”. Oznacza to w konsekwencji, że jeżeli Spółka realizuje z podmiotem powiązanym transakcje jednego rodzaju, których wartość w sumie przekracza limit wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, zobowiązujący do sporządzania dokumentacji cen transferowych (ustalany indywidualnie w zależności od wysokości uzyskanych przez Spółkę w poprzednim roku podatkowym przychodów), i jednocześnie inne transakcje jednego rodzaju, których wartość nie przekracza powyższego limitu, to Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które przekroczą limit. Dodać należy, że nie ma znaczenia w tym przypadku fakt, czy są to transakcje istotne, o dużej wartości, będące wynikiem podstawowej działalności Spółki, czy też transakcje mniej istotne, o niewielkich kwotach. Ważny jest tutaj rodzaj transakcji, podlegających zsumowaniu, bowiem na limit transakcji składa się suma poszczególnych zdarzeń tego samego rodzaju. Wskazać również należy, że powyżej przedstawione stanowisko w zakresie definiowania „ transakcji jednego rodzaju ” jest spójne z celem nowelizacji, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2017 r., a która u swoich podstaw miała na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego jednej z kluczowych zasad ciążących na podatnikach w zakresie obowiązków dokumentowania cen transferowych tj. różnicowania obciążeń dokumentacyjnych zależnie i proporcjonalnie do wielkości i złożoności struktur przedsiębiorstw.
2017
5
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia wierzytelności w ramach rozliczenia transakcji CDS
Fragment:
Wnioskodawca (dalej: „ Przenoszący Ryzyko ”) zawiera transakcje kredytowych instrumentów pochodnych typu swap ryzyka kredytowego (ang. Credit Default Swap, dalej: „ CDS ”) z podmiotem z siedzibą w Unii Europejskiej, który specjalizuje się w przejmowaniu ryzyka niewypłacalności dłużników (dalej: „ Przejmujący Ryzyko ”). Skutkiem zawarcia transakcji CDS jest przeniesienie przez Spółkę do Przejmującego Ryzyko ryzyka niespłacalności pożyczek udzielonych przez Spółkę, w zamian za ustalone wynagrodzenie (dalej: „ Stałe Wynagrodzenie ”) uiszczane przez Spółkę na rzecz Przejmującego Ryzyko. Zawarcie transakcji CDS każdorazowo jest potwierdzone przez strony w pisemnym dokumencie – potwierdzeniu transakcji kredytowego instrumentu pochodnego (dalej: „ Potwierdzenie CDS ”), określającym w szczególności: datę zawarcia transakcji, datę rozpoczęcia transakcji, datę zakończenia transakcji, kwotę Stałego Wynagrodzenia, warunki rozliczenia transakcji CDS pomiędzy stronami w tym: sposób ustalenia Zmiennego Wynagrodzenia oraz datę rozliczenia transakcji CDS. Zgodnie z brzmieniem Potwierdzenia CDS, Przejmujący Ryzyko, jest zobowiązany w ramach rozliczenia transakcji CDS do wykupu w ramach transakcji CDS, wierzytelności pożyczkowych przysługujących Wnioskodawcy, spełniających określone warunki opisane w Potwierdzeniu CDS.
2017
4
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie limitów transakcji obligujących podmiot do sporządzania dokumentacji podatkowej.
Fragment:
(...) transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro; 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro; 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro. Zgodnie z brzmieniem art. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w roku podatkowym: umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro lub umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 euro.
2017
26
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalania wartości czynności jednego rodzaju dla obowiązku sporządzania przez Wnioskodawcę dokumentacji podatkowej.
Fragment:
Między Wnioskodawcą udziałowcem będącym Dyrektorem Spółki wystąpią powiązania kapitałowe i wartość czynszu z tytułu aktualnej umowy dzierżawy zawarta z udziałowcem będącym Dyrektorem Spółki przekroczy limit transakcji wskazanej w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla tej transakcji w wartości brutto. Również transakcja przyszłej dzierżawy drugiej hali przez udziałowca będącego Dyrektorem Spółki dla której zgodnie z opisem zawartym we wniosku nie przekroczono odrębnie limitu wskazanego w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie objęta obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej. Bowiem limit warunkujący istotność transakcji dla dochodu (straty) Wnioskodawcy dotyczy transakcji danego rodzaju czyli również usługi dzierżawy dlatego też w związku z brzmieniem art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro. Zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu dla zawartych przez Wnioskodawcę transakcji dzierżawy z Dyrektorem Spółki uznaje się łączną wartość tego rodzaju transakcji czyli zarówno aktualną wartość umowy dzierżawy (przekraczającej wskazany limit istotności) jak i wartość umowy dzierżawy, którą Wnioskodawca z tym podmiotem ma zamiar zawrzeć (której wartość samodzielnie nie przekracza progu istotności).
2017
26
wrz

Istota:
Czy do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć wartość transakcji dokonywanej bez pośrednictwa rachunku bankowego, jeżeli całkowita płatność wynikająca z każdej odrębnej umowy z jednym kontrahentem nie przekracza kwoty 15.000 zł?
Fragment:
Przepisy nie wyłączają zatem z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15.000 zł, lecz każdą płatność (bez względu na jej wartość/kwotę) dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł. W tym miejscu podkreślić należy, że pojęcie jednorazowej transakcji nie jest równoznaczne z terminem pojedynczej płatności. Wskazać bowiem należy, że regulacje ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyraźnie odnoszą się do transakcji – bez względu na liczbę płatności w ramach tej transakcji. W celu ustalenia znaczenia terminu „ jednorazowa wartość transakcji ”, z uwagi na fakt, że adresatem normy prawnej jest przedsiębiorca dokonujący i przyjmujący płatności związane z działalnością gospodarczą, w pierwszej kolejności należałoby sięgnąć do definicji zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej transakcją jest umowa, będąca źródłem stosunku zobowiązaniowego. Dlatego też pod pojęciem „ jednorazowa wartość transakcji ” należy rozumieć ogólną wartość należności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami. Oznacza to, że obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego dotyczy również przypadku, gdy strony umowy o wartości przekraczającej 15.000 zł dokonują w ramach tej umowy częściowych płatności lub też przyjmują częściowe płatności o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł.
2017
21
wrz

Istota:
Czy w świetle art. 15d ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (winno być ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), w przypadku, gdy kwota z faktury nie przekroczy 15 000 zł brutto - limit określony w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć fakturę jako koszt działalności gospodarczej?
Fragment:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Z brzmienia powyższych przepisów wynika, że w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł, przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, przy czym naruszenie tego obowiązku, a więc dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego. Dla przeprowadzenia prawidłowego wywodu zmierzającego do zajęcia stanowiska w sprawie, niezbędne jest wyjaśnienie, co powinno rozumieć się pod pojęciem „ transakcja ”. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że w przepisach prawa podatkowego nie zostało ono zdefiniowane, dlatego należy sięgnąć do znaczenia słownikowego.
2017
16
wrz

Istota:
Czy w świetle art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy kwota z faktury nie przekroczy 15 000 zł brutto - limit określony w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć fakturę jako koszt działalności gospodarczej?
Fragment:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Z brzmienia powyższych przepisów wynika, że w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł, przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, przy czym naruszenie tego obowiązku, a więc dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego. Dla przeprowadzenia prawidłowego wywodu zmierzającego do zajęcia stanowiska w sprawie, niezbędne jest wyjaśnienie, co powinno rozumieć się pod pojęciem „ transakcja ”. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że w przepisach prawa podatkowego nie zostało ono zdefiniowane, dlatego należy sięgnąć do znaczenia słownikowego.
2017
13
wrz

Istota:
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczy transakcji (tego samego rodzaju), których łączna wartość przekroczy limit ustalony na podstawie art. 9a ust. 1d updop. Nie ma zatem konieczności analizowania każdej transakcji z osobna, w celu ustalenia obowiązku dokumentacyjnego przewidzianego w art. 9a ust. 1 updop, stąd nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż limit należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym.
Fragment:
Jednocześnie, w myśl Wytycznych OECD, z uwagi na to, że transakcje wewnątrzgrupowe są często transakcjami złożonymi, a ich zrozumienie wymaga analizy wielu danych i informacji, w interesie organów podatkowych jest skoncentrowanie się na najistotniejszych informacjach/transakcjach. Zbyt duże obciążenie podatnika wymogami administracyjnymi mogłoby powodować brak uwzględnienia najważniejszych, z punktu widzenia zrozumienia istoty transakcji, elementów lub danych. W związku z tym, według Wytycznych OECD, cel zmian w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi powinien koncentrować się na dogłębnej analizie istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, a nie transakcjach pobocznych o niewielkim znaczeniu. Tym samym dla ustalenia obowiązku dokumentacyjnego wartość każdej transakcji należy porównać odrębnie z ustawowym limitem. W konsekwencji, w sytuacji gdy Spółka dokona transakcji, dla której konieczne będzie sporządzenie dokumentacji cen transferowych, a następnie dokona innej transakcji z tym samym podmiotem, jednakże o wartości poniżej ustawowego limitu, nie będzie miała ona obowiązku sporządzenia dokumentacji dla tej transakcji. Reasumując, zdaniem Spółki jeżeli będzie ona realizować (...)
2017
12
wrz

Istota:
1. Czy w świetle art. 11 ust. 4 i 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnym Gmina jest podmiotem powiązanym ze Spółką dla celów realizacji transakcji określonych we wniosku,
2. Czy w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Gmina ma obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji określonych we wniosku realizowanych między gminą a spółką,
3. Czy (w celu obliczenia progu wartości transakcji) przedmiotem „transakcji” będzie jedno świadczenie (usługa) w ramach jednej umowy, czy zsumowana wartość wielu świadczeń (usług) w ramach wielu umów
Fragment:
Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej Ustalenie wartości transakcji, a tym samym określenie limitu istotności transakcji, zdaniem Wnioskodawcy, należy uwzględnić przypisane transakcje zawarte z danym podmiotem powiązanym, biorąc pod uwagę jego rodzaj transakcji. W oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych m in. Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 2659/11 stwierdzić należy, że Skoro zatem zgodnie z wolą ustawodawcy limit obejmuje transakcje, których przedmiotem jest świadczenie usług, sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych, to w ramach tych transakcji należy poruszać się ustalając, czy limit ten został przekroczony. W rezultacie „ usługi ”, bez względu na to czego dotyczą, stanowią świadczenia tego samego rodzaju. Sąd zauważył też, że przepisy nie wspominają o „ świadczeniach jednorodnych ” czy „ świadczeniach tego samego rodzaju ”. Jedyne grupowanie, to przypisanie transakcji do poszczególnych limitów. Wcześniej identyczne stanowisko zajął NSA w wyroku z 10 maja 2012 r. sygn. akt. II FSK 1893/10. W jego uzasadnieniu czytamy, że wobec przewidzianej przez prawodawcę możliwości wystąpienia w okresie podatkowym więcej niż jednej transakcji, nie można przyjąć twierdzenia, ze limit powinien być liczony tylko od wartości określonej jednostkowej usługi.
2017
12
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Transakcja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.