ILPP2/443-488/11-3/MR | Interpretacja indywidualna

Czy z faktur dokumentujących poniesione wydatki będzie można odliczyć podatek VAT, czy też nie?
ILPP2/443-488/11-3/MRinterpretacja indywidualna
  1. cele statutowe
  2. inwestycje
  3. prawo do odliczenia
  4. towarzystwo
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2011 r. (data wpływu 9 marca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 kwietnia 2011 r. (data wpływu 2 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej zainstalowania kolektorów słonecznych wraz z pompą ciepła – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej zainstalowania kolektorów słonecznych wraz z pompą ciepła. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 kwietnia 2011 r. (data wpływu 2 maja 2011 r.) w sprawie terminu wydania interpretacji oraz zawierającym doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Towarzystwo) realizuje inwestycję dotyczącą zainstalowania 8 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni netto 14,56 m2 i zainstalowania pompy cieplnej. Efekt ekologiczny: redukcja pyłu 1,260 kg/rok, SO2 2,670 kg/rok, NO2 3,520 kg/rok i redukcja CO 0,420 kg/rok. Jest to jedna inwestycja. Towarzystwo jest podatnikiem VAT. Inwestycja polega na wykonaniu instalacji solarnej ze wspomaganiem pompy ciepła typu powietrze – woda dla ograniczenia kosztów produkcji energii i zmniejszenia emisji czynników szkodliwych dla atmosfery. Układ kolektorów składać się będzie z 2 baterii po 4 szt. rozmieszczonych w jednym rzędzie dla zoptymalizowania funkcjonowania układu. Układ będzie wspomagany pompą ciepła dla wydłużenia okresu działania układu zintegrowanego – wydłużenie okresu nastąpi z 5 do 8 miesięcy. W układzie kolektorów będzie zespół pompowo-sterujący oraz podgrzewacz C.W.U. o pojemności 800 l. Nośnikiem energii będzie roztwór glikolowy. Jako dodatkowe źródło będzie wpięta do zasobnika pompa ciepła. Kolektory będą umieszczone na połaci dachu na specjalnych konstrukcjach przeznaczonych do montażu na płaskich dachach. Zakłada się, że z zastosowaniem kolektorów i pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej oszczędności będą minimum na poziomie 50% w stosunku do obecnego źródła konwencjonalnego w postaci kotła olejowego. Powyższa inwestycja zostanie wykonana przez Sp. z o.o. i zostanie sfinansowana w 80% z dotacji przekazanej przez W.F.O.Ś. i Gosp. Wodnej w X, a w 20% ze środków własnych (darowizny). Środki własne nie będą pochodzić z funduszy poakcesyjnych. Przyszła inwestycja ma działać w m-cach V-IX i podgrzewać wodę w kranach do 90C, z której korzystać będą zawodnicy (ok. 70 os./dziennie) sekcji zapasów i podnoszenia ciężarów (sporadyczne szachy i brydż) do kąpania itp. Budynek, na którym będą zainstalowane kolektory ma 823 m2 powierzchni użytkowej, z tego 67 m2 powierzchni przeznaczono na wynajem trzem (3) podmiotom ze stawką VAT – 23%. Użytkownicy wynajętej powierzchni będą korzystać z ciepłej wody tylko do mycia rąk (2 podmioty gospod. 6 os/dzień, 1 podmiot gospod. 6 os/m-c). Wydatki związane z realizacją zadania:

  • zakup i montaż kolektorów słonecznych
  • zakup i montaż pompy ciepła

na ogólną kwotę 46.675 zł w tym: dotacja WFOŚ 37.340 zł, faktury dokumentujące wydatki będą wystawiane na Towarzystwo.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że montaż kolektorów słonecznych oraz pompy ciepła dla potrzeb obiektu sportowego Towarzystwa (założenie kolektorów słonecznych i pompy ciepła) zakończono w dniu 14 kwietnia 2011 r. Inwestycja powyższa w całości obsługiwać będzie działalność statutową klubu zwolnioną od podatku VAT, tzn. dostarczy ciepłą wodę do kąpieli sportowcom Towarzystwa po treningu. W związku z tym, że działalność powyższa zwolniona jest od podatku VAT, Towarzystwo nie będzie mogło go odliczyć. Natomiast w chwili obecnej podnajemca założył na swój koszt elektryczny podgrzewacz wody i nie będzie korzystał z klubowej wody.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z faktur dokumentujących poniesione wydatki będzie można odliczyć podatek VAT, czy też nie...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie można odliczyć podatku VAT. Pobór wody ciepłej dla średnio 350 zawodników tygodniowo korzystających z kąpieli wynosi 91%. Pozostałe 9% stanowi działalność gospodarczą – przy mniejszym zużyciu wody.

1400 os/m-c działalność statut (kąpiel),

126 os/m-c działalność gospod. (mycie rąk).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. nastąpić może tylko w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca realizuje inwestycję polegającą na montażu kolektorów słonecznych oraz pompy cieplnej w celu ograniczenia kosztów produkcji energii i zmniejszenia emisji czynników szkodliwych do atmosfery. Inwestycja ta będzie służyć w całości celom statutowym, tzn. podgrzewaniu wody do kąpieli służącej zawodnikom (sekcja zapasów i podnoszenia ciężarów, sporadycznie inne). Z podgrzewanej wody nie będą korzystać inne podmioty. Wnioskodawca doprecyzował bowiem w uzupełnieniu wniosku, że najemca założył na swój koszt elektryczny podgrzewacz wody i nie będzie korzystał z klubowej wody. Przedmiotowa inwestycja nie będzie zatem związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę treść powołanych powyżej przepisów wskazać należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy warunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż ponoszone wydatki w ramach realizowanej inwestycji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenie podatku VAT z uwagi na to, że poniesione wydatki nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnia ponadto, iż stosownie do postanowień art. 14d Ordynacji podatkowej, interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.