Towarzystwo budownictwa społecznego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towarzystwo budownictwa społecznego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
lis

Istota:

Czy w związku z tym, że wskazane we wniosku prawo do lokalu zostało przekazane Wnioskodawcy przez ojca, może on odliczyć od ceny sprzedaży kolejnemu partycypantowi kwotę, którą darczyńca zapłacił nabywając prawo do lokalu od Towarzystwa Budownictwa Społecznego?

Fragment:

Mieszkania wybudowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego są jego własnością a najemcy jedynie płacą czynsz, jednocześnie spłacając kredyt zaciągnięty przez Towarzystwo na ich budowę. Nawet po spłaceniu kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo na budowę mieszkania nie można go sprzedać, podarować ani wykupić na własność. Zgodnie z art. 29a ww. ustawy osoba fizyczna może zawrzeć z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. W przypadku zakończenia najmu i opuszczenia lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi na rzecz najemcy. Z powyższego wynika więc, że Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie może dokonać sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej, a nabywając udziały w kosztach budowy realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego podatnik nie nabywa prawa własności do lokalu mieszkalnego, lecz jedynie prawo do korzystania na zasadach najmu z mieszkania wybudowanego w ramach popierania budownictwa mieszkaniowego. Osoba decydując się na zawarcie umowy w prawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego budowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest jedynie najemcą przedmiotowego lokalu, natomiast nie jest jego właścicielem.

2015
23
sty

Istota:

Czy wartość umorzonej części kredytu bankowego udzielonego przez ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przeznaczonego na sfinansowanie budowy mieszkań podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Stosownie do tego przepisu zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody towarzystw budownictwa społecznego, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że dochód Wnioskodawcy z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Jeżeli jednak dochody uzyskane z gospodarowania ww. zasobami nie zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, wówczas zwolnienie, o którym mowa nie będzie mieć zastosowania. Jednocześnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będą podlegały również dochody z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone.

2014
30
lis

Istota:

Czy zwolnienie podatkowe wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. obejmuje dochody uzyskiwane z wynajmu garaży, które będą wynajmowane najemcom lokali mieszkalnych towarzystwa budownictwa społecznego?

Fragment:

Zatem za słuszne uznać należy stwierdzenie Wnioskodawcy, że dochody uzyskiwane z wynajmu garaży, które użytkowane będą przez najemców lokali mieszkalnych towarzystwa budownictwa społecznego stanowią dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Garaże mieszczą się bowiem w pojęciu zasobów mieszkaniowych jeśli są w określony sposób przypisane do znajdujących się w budynku lokali mieszkalnych albo użytkowane są przez mieszkańców lokali mieszkalnych będących w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego. Znaczenia w tym przypadku nie ma dany tytuł prawny do garażu, lecz jego związek z celami mieszkaniowymi. Skoro więc garaże służą mieszkańcom lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Wnioskodawcy w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych oraz wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały wybudowane, to stanowią zasób mieszkaniowy towarzystwa budownictwa społecznego. Zatem dochód powstały z tego tytułu, o ile zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym stanie rzeczy, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2014
23
wrz

Istota:

Czy mając na uwadze treść art. 25 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki służące budowie nowych budynków mieszkalnych, sfinansowane przychodami (dochodami) z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, w tym środkami pieniężnymi znajdującymi pokrycie w odpisach amortyzacyjnych dokonywanych od budynków mieszkalnych, nie wpływają na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zasady działania towarzystw budownictwa społecznego określone zostały w rozdziale 4 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 255). Zgodnie z art. 23 ust. 1 powołanej ustawy towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni osób prawnych. Z treści art. 27 ust. 1 cytowanej ustawy wynika z kolei, że przedmiotem działania towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również (art. 27 ust. 2 tej ustawy): nabywać budynki mieszkalne; przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa; sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych; prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

2014
6
sie

Istota:

Czy wydatki czynione na realizację programu renowacji (rewitalizacji) kamienic, w części w której nie dotyczą budowy nowych budynków i lokali użytkowych, a których źródłem sfinansowania będzie dochód z gospodarki mieszkaniowej, będą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zgodnie jednak z art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych od innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Ze zwolnienia nie będą więc korzystały dochody wskazanych powyżej podmiotów pozyskane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 44. Nadto art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

2013
13
gru

Istota:

Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na nabycie mieszkania w zasobach TBS.

Fragment:

Z zacytowanych przepisów wynika, że uiszczając kwoty z tytułu partycypacji w kosztach budowy realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego podatnik nie nabywa prawa własności do lokalu mieszkalnego, lecz jedynie prawo do korzystania na zasadach najmu z mieszkania wybudowanego w ramach popierania budownictwa mieszkaniowego. Osoba decydując się na zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego budowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest jedynie najemcą przedmiotowego lokalu, a nie jego właścicielem. Oznacza to, iż partycypacja stanowi jedynie udział w kosztach budowy, a nie stanowi natomiast udziału we własności lokalu. Ponadto rata kredytu udzielonego przez Bank zaciągniętego przez TBS na budowę lokali mieszkalnych na wynajem, zawarta w płaconym miesięcznie przez Wnioskodawcę czynszu nie może stanowić wydatku na cele mieszkaniowe. Uzyskanie lokalu mieszkalnego na zasadach najmu w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego i poniesienie w związku z tym ww. wydatków, nawet w założeniu swym zmierzające do nabycia odrębnej własności lokalu, nie jest z takim nabyciem równoznaczne. Nie sposób także uznać wydatków na wykonanie zabudowy kuchennej czy zakup armatury łazienkowej jako poniesionych na remont własnego lokalu mieszkalnego, gdyż posiadana partycypacja nie stanowi udziału we własności lub współwłasności lokalu albo do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

2013
25
lip

Istota:

Czy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku i wpłacona na poczet umów zawartych z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. jest wydatkiem na cele mieszkaniowe w świetle art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającym zwolnieniu z opodatkowania w PIT - 39?

Fragment:

Osoba decydując się na zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego budowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest jedynie najemcą przedmiotowego lokalu, a nie jego właścicielem. Oznacza to, iż partycypacja stanowi jedynie udział w kosztach budowy, a nie stanowi natomiast udziału we własności lokalu. Dopiero w sytuacji, gdy nastąpi przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego na rzecz osoby fizycznej, będącej najemcą lokalu mieszkalnego i stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu (art. 33e ust. 2 ww. ustawy), kwota wniesionej partycypacji stanowi część ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego (art. 33e ust. 5 ww. ustawy). Reasumując, kwota przychodu uzyskana z odpłatnego zbycia w 2012 r. udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność wpłacona na poczet kwoty partycypacji z tytułu najmu lokalu mieszkalnego z docelowym ustanowieniem jego odrębnej własności w Towarzystwie Budownictwa Społecznego będzie stanowiła wydatek, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko w sytuacji, jeżeli Wnioskodawczyni do końca 2014 r. dokona zakupu od Towarzystwa Budownictwa Społecznego ww. lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu.

2012
28
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Nr 201, poz. 1180) zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dniem 11 października 2011 r. – artykułu 33e ust. 1 powołanej wyżej ustawy, lokale mieszkalne w zasobach towarzystw budownictwa społecznego, wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r., mogą być wyodrębnione na własność. Stosownie do art. 33e ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez towarzystwo budownictwa społecznego może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, będącej jednocześnie najemcą lokalu mieszkalnego i stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu. W myśl art. 33f ust. 1 powołanej ustawy, w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu, o którym mowa w art. 33e ust. 1, cena jego sprzedaży nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 33e ust. 1, powinna uwzględniać pokrycie wszystkich zobowiązań przypadających na lokal, w szczególności spłatę odpowiedniej części zadłużenia kredytowego towarzystwa wraz z odsetkami oraz spłatę przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie nominalnej, oraz koszty wyceny nieruchomości (art. 33f ust. 2 cyt. ustawy).

2012
22
lis

Istota:

Ustalenie podstawy opodatkowania przy umowie cesji praw wynikających z umowy o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 12 lipca 2011 r. sporządzona została w formie aktu notarialnego cesja na Pani rzecz umowy o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przedmiotowa umowa była umowa odpłatną, w związku z czym zbywającemu przekazała Pani kwotę 90 000 zł, na która składał się koszt partycypacji wpłacony przez zbywającego oraz ustalona na jego rzecz kwota odstępnego. W związku z powyższym notariusz sporządzający umowę pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% przekazanej kwoty, tj. 900 zł. W związku z powyższym wyjaśnić należy, stosownie do art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z zacytowanego przepisu wynika, że przelew wierzytelności (cesja) jest umową, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi wierzytelność do majątku osoby trzeciej (cesjonariusza). Przedmiotem cesji - spośród elementów strony wierzycielskiej stosunku obligacyjnego - mogą być przede wszystkim wierzytelności. Wierzyciel może rozporządzić bądź całą wierzytelnością, bądź jedynie jej częścią. W myśl art. 510 § 1 ww. ustawy umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

2012
13
lis

Istota:

Czy przychód ze sprzedaży praw majątkowych wynikających z umowy o partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego prze TBS stanowi przychód, który można przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe

Fragment:

Z powyższego wynika więc, że Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie może dokonać sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej, a nabywając udziały w kosztach budowy realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego podatnik nie nabywa prawa własności do lokalu mieszkalnego, lecz jedynie prawo do korzystania na zasadach najmu z mieszkania wybudowanego w ramach popierania budownictwa mieszkaniowego. Osoba decydując się na zawarcie umowy w prawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego budowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest jedynie najemcą przedmiotowego lokalu, natomiast nigdy nie jest jego właścicielem. Oznacza to, iż partycypacja stanowi jedynie udział w kosztach budowy, nie stanowi natomiast udziału we własności lokalu. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że ojciec wnioskodawcy w 2004 r. wniósł opłatę za partycypację w budowie lokalu mieszkalnego na rzecz TBS oraz kaucję w łącznej kwocie 40 241,60 zł. Następnie w dniu 10 października 2010 r. ojciec wnioskodawcy przekazał wnioskodawcy w formie darowizny prawo do partycypacji co zostało potwierdzone aneksem do umowy zawartej pomiędzy ojcem wnioskodawcy a TBS. Następnie w dniu 06 stycznia 2011 r. w wyniku porozumienia zawartego z TBS wnioskodawca przeniósł na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy partycypacji za kwotę 78 000 zł.