Towarzystwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towarzystwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
2
kwi

Istota:

Czy w przypadku dopłaty i nabycia jednostek rozrachunkowych na rachunek oszczędzającego z tytułu pokrycia szkody powstałej z winy Towarzystwa skutkować będzie powstaniem jakichkolwiek obowiązków podatkowych po stronie Towarzystwa?

Fragment:

Towarzystwo odpowiada wobec oszczędzającego w DFE za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania DFE. W związku z tym Towarzystwo ma obowiązek wyrównania poniesionej szkody oszczędzającemu. Wyrównanie poniesionej szkody odbywałoby się poprzez dopłatę i nabycie dodatkowych jednostek rozrachunkowych na rachunek oszczędzającego. Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązków podatkowych powstających po stronie Towarzystwa w przypadku dokonania dopłaty i nabyciu jednostek rozrachunkowych przez Towarzystwo na rachunek oszczędzającego. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w przypadku dopłaty i nabycia jednostek rozrachunkowych na rachunek oszczędzającego z tytułu pokrycia szkody powstałej z winy Towarzystwa skutkować będzie powstaniem jakichkolwiek obowiązków podatkowych po stronie Towarzystwa... Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie oszczędzającego nie powstanie przychód w przypadku nabycia dodatkowych jednostek rozrachunkowych na rachunek oszczędzającego w wyniku korekty błędów Towarzystwa - co oznacza brak jakichkolwiek obowiązków podatkowych po stronie Towarzystwa.

2013
19
wrz

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Towarzystwo złożyło wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „ XXX ”, w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla małych projektów. W ramach projektu planowane jest wykonanie drogowych znaków informacyjnych E-22b i E- 22c oraz wydanie mapy i przewodnika turystycznego. Przewiduje się także zlecenie obsługi księgowej oraz koordynacji projektu. Realizując projekt Towarzystwo poniesienie w 2013 r. koszty wraz z podatkiem od towarów i usług. Wszystkie działania w ramach projektu Towarzystwo będzie realizowało bezpłatnie, nie wystąpi sprzedaż opodatkowana. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Towarzystwo będzie mogło odzyskać podatek od towarów i usług poniesiony w ramach realizacji ww. projektu... Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją projektu, ponieważ Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a w ramach realizacji projektu nie wystąpi sprzedaż opodatkowana. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2012
15
mar

Istota:

Zakres prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przekształceniu kotłowni na salę audytoryjną.

Fragment:

Problem stanowi kwalifikowalność tego podatku, żeby podatek mógł zostać uznany za kwalifikowany należy ustalić czy beneficjent (Towarzystwo) ma możliwość dokonania odliczenia podatku, czy został on rzeczywiście i ostatecznie poniesiony oraz czy nie podlega zwrotowi. W ramach przedmiotowego projektu nie przewiduje się sprzedaży, a w szczególności opodatkowanej, a nabywane towary i usługi związane z jego realizacją nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Towarzystwo nie będzie uzyskiwało żadnych przychodów z tytułu realizacji projektu. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Towarzystwo ma możliwość dokonania odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług... Czy Towarzystwo ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, nie może odzyskać podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją projektu polegającego na przekształceniu dawnej kotłowni na salę audytoryjną, która ma służyć nieodpłatnie podczas zajęć zorganizowanych przez koła zainteresowań. Na poparcie swojego stanowiska Towarzystwo powołało treść art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Końcowo wskazało ponownie, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Czy z faktur dokumentujących poniesione wydatki będzie można odliczyć podatek VAT, czy też nie?

Fragment:

Wydatki związane z realizacją zadania: zakup i montaż kolektorów słonecznych zakup i montaż pompy ciepła na ogólną kwotę 46.675 zł w tym: dotacja WFOŚ 37.340 zł, faktury dokumentujące wydatki będą wystawiane na Towarzystwo. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że montaż kolektorów słonecznych oraz pompy ciepła dla potrzeb obiektu sportowego Towarzystwa (założenie kolektorów słonecznych i pompy ciepła) zakończono w dniu 14 kwietnia 2011 r. Inwestycja powyższa w całości obsługiwać będzie działalność statutową klubu zwolnioną od podatku VAT, tzn. dostarczy ciepłą wodę do kąpieli sportowcom Towarzystwa po treningu. W związku z tym, że działalność powyższa zwolniona jest od podatku VAT, Towarzystwo nie będzie mogło go odliczyć. Natomiast w chwili obecnej podnajemca założył na swój koszt elektryczny podgrzewacz wody i nie będzie korzystał z klubowej wody. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy z faktur dokumentujących poniesione wydatki będzie można odliczyć podatek VAT, czy też nie... Zdaniem Wnioskodawcy, nie można odliczyć podatku VAT. Pobór wody ciepłej dla średnio 350 zawodników tygodniowo korzystających z kąpieli wynosi 91%. Pozostałe 9% stanowi działalność gospodarczą – przy mniejszym zużyciu wody. 1400 os/m-c działalność statut (kąpiel), 126 os/m-c działalność gospod. (mycie rąk). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy od sprzedazy nieruchomości towarzystwo musi odprowadzić podatek, przeznaczając całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży na cele statutowe?

Fragment:

(...) Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego będącą właścicielem nieruchomości składającej się z dwu kondygnacyjnego budynku oraz działki. Zarząd Główny Towarzystwa podjął decyzję o sprzedaży tej nieruchomości w drodze przetargu z uwagi na likwidację Oddziału Regionalnego Towarzystwa użytkującego wyżej wymienioną nieruchomość.Ponadto Strona wskazuje, że celami statutowymi, na które będzie wydatkowany dochód ze zbycia nieruchomości są: upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej,podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury społeczeństwa,podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu i doskonaleniu obywateli,współdziałanie z administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych,rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami kulturalno oświatowymi z różnych krajów Unii Europejskiej i pozaeuropejskich,współpraca wymiana doświadczeń z krajowymi (...)

2011
1
maj

Istota:

Jak należy opodatkować kwoty wypłacane spadkobiercom po śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego?

Fragment:

(...) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej: Towarzystwo) wystąpił przedmiotowym wnioskiem działając jako organ zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (dalej jako Fundusze). W dniu 07.12.2006r. jeden z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo otrzymał żądanie zwrotu wydatków związanych z pogrzebem uczestnika poniesionych przez członka rodziny zmarłego. Kierując się art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrał podatek w wysokości 19% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością środków pieniężnych za którą uczestnik nabył jednostki uczestnictwa a sumą uzyskaną z ich umorzenia. Oznacza to, iż w celu realizacji tego zlecenia fundusz umorzył jednostki uczestnictwa o wartości stanowiącej równowartość udokumentowanych wydatków na pogrzeb uczestnika powiększonej o należny podatek dochodowy. W dniu 17.05.2007r. jeden z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo otrzymał żądanie umorzenia jednostek uczestnictwa złożone przez żonę zmarłego uczestnika funduszu. Małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej. Jednocześnie zainteresowana złożyła stosowne postanowienie sądu o nabyciu spadku oraz zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w którym stwierdzono, iż nie powstał obowiązek podatkowy.

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie przez Towarzystwo - którego celem statutowym jest m.in. organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin będących w ciężkiej sytuacji materialnej oraz rodzin z problemami wychowawczymi - usług w zakresie organizacji kolonii dla dzieci, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?

Fragment:

W ramach swojej działalności Towarzystwo zamierzało zorganizować letni wypoczynek dla dzieci w wieku 7-15 lat pochodzących z niezamożnych rodzin. Towarzystwo ze swojej strony zapewnia wykwalifikowaną kadrę wychowawczą oraz w uzasadnionych przypadkach pokrywa koszty pobytu najbiedniejszych dzieci. W pozostałym zakresie koszty pokrywają rodzice oraz ich pracodawcy z środków funduszu socjalnego. W związku z organizacją wypoczynku Towarzystwo nie przewiduje osiągnięcia zysków, nie pobiera również opłat administracyjnych. Jeżeli po rozliczeniu kolonii powstałaby nadwyżka finansowa, Towarzystwo przeznaczy ją na działalność statutową. Towarzystwo uważa, iż świadczenie tego rodzaju usługi, jak organizacja kolonii dla dzieci, można zakwalifikować jako działalność statutową korzystająca ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na postawie poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ). Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 27.04.2005 r. Nr PP/443-26/05/RJ/14944 potwierdził stanowisko Towarzystwa. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.