Towarzystwa emerytalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towarzystwa emerytalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy uznać za datę powstania przychodu datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Towarzystwa

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że SA działa na podstawie:ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004r. nr 159, poz. 1667 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)Statutu Towarzystwa W związku z powyższym, na podstawie art. 137 ust.2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, pracodawcy będący akcjonariuszami (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy przychód zarachowany do ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2003 r . dotyczący opisanego poniżej zagadnienia stanowi przychód podatkowy w momencie zarachowania czy otrzymania środków pieniężnych?

Fragment:

(...) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na wniosek strony, z dnia 19.03.2004 r. Wyjaśnia na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm . ) co następuje:Towarzystwo Emerytalne S. A. zwrócił się do urzędu z pytaniem: czy przychód zarachowany do ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2003 r . dotyczący opisanego poniżej zagadnienia stanowi przychód podatkowy w momencie zarachowania czy otrzymania środków pieniężnych? Towarzystwo Emerytalne S.A. prowadzi wyłącznie działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym. Wnioskodawca w ramach tej działalności zgodnie z ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych był zobowiązany do dokonywania wpłat na rachunek rezerwowy w Funduszu. W latach 1999 – 2003 r. wpłaty dokonywane przez wnioskodawcę na rachunek rezerwowy w Funduszu były zaliczone zgodnie z art. 15 ust. 1 e pkt. 2 ustawy z (...)