Towarowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to towarowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

W zakresie:
Czy po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci używania przez Spółkę znaku towarowego w części, w której nie jest właścicielem tego prawa?

Fragment:

(...) towarów, udzielonych bonifikat i skont. Biorąc jednakże pod uwagę fakt, że Wnioskodawca będzie współwłaścicielem użytkowanego prawa ochronnego do znaku towarowego, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek opodatkowania nieodpłatnego świadczenia z tytułu używania przez Wnioskodawcę znaku towarowego (w części w której nie jest on jego właścicielem). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, Spółka ma zamiar nabyć odpłatnie część prawa ochronnego do znaku towarowego (udział w prawie). Prawo ochronne do znaku towarowego służyć ma prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej i wykorzystywane będzie na wielu polach eksploatacji. Z uwagi na fakt, że właścicielami prawa ochronnego do znaku towarowego będzie kilka podmiotów zostanie ustalony regulamin korzystania z prawa ochronnego do znaku towarowego przez poszczególnych współwłaścicieli. Współwłaściciele ustalą w drodze regulaminu zasady korzystania ze znaku towarowego w taki sposób, aby korzystanie przez jednego współwłaściciela nie zakłócało korzystania z tego prawa przez pozostałych współwłaścicieli.

2018
24
lis

Istota:

Ustalenie czy przychody osiągane przez Spółkę ze współpracy z Hotelami, w tym przychody z opłat za Znak towarowy oraz opłat za Know-how, powinny być uznane przez Wnioskodawcę w całości za przychody z innych źródeł przychodów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w szczególności przychody te nie powinny być uznane za przychody z zysków kapitałowych

Fragment:

Na podstawie zawartych z każdym z Hoteli umów o współpracę, Wnioskodawca na rzecz Hoteli: świadczy usługi wsparcia, związane z działalnością i zarządzaniem Hotelami; prowadzi działania marketingowe i promocyjne związane z marką „ Hotele S. ”; prowadzi działania marketingowe i promocyjne związane z działalnością Hoteli; udziela prawa do używania znaku towarowego „ Hotel S. ” (dalej: „ Znak towarowy ”); udostępnia know-how w zakresie zarządzania Hotelami (dalej: „ Know-how ”). W zamian za dostęp do powyższych świadczeń oraz zakresu współpracy (dalej: „ Współpraca ”), Hotele uiszczają na rzecz Wnioskodawcy stosowne okresowe opłaty. Przy czym, wartość udzielanego prawa do używania Znaku towarowego oraz udostępniania Know-how stanowi element wynagrodzenia za Współpracę. Wnioskodawca jest właścicielem Znaku towarowego, pod którym działają poszczególne Hotele w ramach sieci. Znak towarowy został samodzielnie stworzony przez Spółkę w związku z czym nie stanowi dla niej wartości niematerialnej i prawnej dla celów podatkowych i nie podlega podatkowej amortyzacji. Identycznie jest z Know-how, który został w całości wypracowany samodzielnie przez Spółkę. Wnioskodawca udziela poszczególnym Hotelom niewyłącznego prawa do używania Znaku towarowego w ramach prowadzonej działalności hotelarskiej. W związku z funkcjonowaniem w ramach sieci hoteli, zrzeszonej pod dobrze rozpoznawalnym Znakiem towarowym, Hotele oczekują szeregu korzyści wynikających ze Współpracy ze Spółką, przede wszystkim zwiększonego zainteresowania ich usługami hotelarskimi oraz uzyskania możliwości świadczenia usług hotelarskich na najwyższym poziomie.

2018
12
paź

Istota:

Skutki podatkowe nieodpłatnego używania znaku towarowego (w części w której spółka nie jest właścicielem prawa)

Fragment:

Jak stanowi art. 14 ust. 1 ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 cyt. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również, wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125. Biorąc jednakże pod uwagę fakt, że spółka osobowa będzie współwłaścicielem użytkowanego przez spółkę osobową prawa ochronnego do znaku towarowego po stronie wspólników spółki osobowej nie powstanie obowiązek opodatkowania nieodpłatnego świadczenia z tytułu używania przez spółkę osobową znaku towarowego (w części w której nie jest ona jej właścicielem). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.), zwanej dalej „ Kodeksem ”, spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

2018
20
wrz

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci znaku towarowego do spółki osobowej.

Fragment:

W 2013 roku zainteresowany uzyskał w Urzędzie patentowym wyłączne prawo ochronne na znak towarowy. Zainteresowany wykorzystywał znak towarowy w swojej działalności gospodarczej. Obecnie Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej. Zamierza wnieść znak towarowy w drodze aportu do półki X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w której jest wspólnikiem. W przypadku gdy aport znaku towarowego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wówczas wartość znaku towarowego zostałaby określona w wartości brutto (tj. obejmowałaby zarówno kwotę netto, jak i VAT należny z tytułu aportu znaku towarowego). Spółka nie byłaby zobowiązana do zapłaty Zainteresowanemu kwoty odpowiadającej podatkowi VAT naliczonemu w związku z wniesieniem aportu, ponieważ kwota ta byłaby uwzględniona w wartości udziału kapitałowego. Mając na względzie powołane powyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy że wniesienie (w wartości brutto) przez Zainteresowanego aportu w postaci znaku towarowego do spółki niebędącej osobą prawną – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, w której jest on wspólnikiem (komandytariuszem) nie spowoduje powstania przychodu po jego stronie, ponieważ jest to czynność neutralna podatkowo.

2018
7
wrz

Istota:

Czy w odniesieniu do Opłat zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

Fragment:

W sytuacji, gdyby Spółka nie oznaczała wyprodukowanych przez siebie towarów znaną marką, popyt na te Produkty byłby znacznie mniejszy i w rezultacie przychody ze sprzedaży mogłyby stać się niższe. W szczególności, specyfika branży motoryzacyjnej (m.in. intensywna konkurencja, globalizacja i konsolidacja producentów, przewaga dużych podmiotów gospodarczych) powoduje, że logo, którym są opatrzone produkty, jest istotnym wyróżnikiem i jako nośnik informacji o jakości produktu, ma często decydujące znaczenie przy wyborze towarów. W rezultacie, Znaki Towarowe wprost dotyczą wytwarzania przez Spółkę towarów, gdyż stanowią element Produktu, które wpływają na jego wartość, rozpoznawalność rynkową i w konsekwencji ich potencjał sprzedaży. Podsumowując, jednoznacznie za powyższą kwalifikacją o bezpośrednim związku ponoszonych Opłat z wytworzeniem Produktów przemawia charakter działalności gospodarczej Spółki oraz fakt, że wykorzystywanie przez Spółkę w ramach działalności gospodarczej Znaków Towarowych warunkuje możliwość produkcji i późniejszej sprzedaży oznaczonych nimi Produktów. Jak bowiem wskazano wyżej, bez ponoszenia takiej Opłaty Spółka nie miałaby prawa do oznaczenia swoich Produktów markami Grupy, co miałoby negatywny wpływ na pozycję Spółki na rynku motoryzacyjnym.

2018
6
wrz

Istota:

Aport znaku towarowego

Fragment:

Zdaniem Zainteresowanych, odpłatność wniesienia do Spółki aportu wynika z faktu, że w zamian za aport Znaku towarowego Wnioskodawca powiększy posiadany dotychczas udział kapitałowy w Spółce o wartość odpowiadającą wartości brutto wniesionego Znaku towarowego. Wniesienie przez Wnioskodawcę tytułem aportu Znaku towarowego do Spółki stanowi zatem odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 Ustawy VAT. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Zgodnie z art. 153 ust. 1 u.p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa definiuje również pojęcie "używania znaku towarowego". Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; posługiwaniu się nim w celu reklamy. Udzielone prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 u.p.w.p.). Podlega ono także licencjonowaniu. Nie ulega zatem wątpliwości, że prawo ochronne na znak towarowy posiada zdolność aportową.

2018
5
wrz

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT darowizny znaku towarowego na rzecz małżonki

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy przekazanie na rzecz małżonki w formie darowizny przez Wnioskodawcę z jego majątku osobistego/majątku prywatnego ww. znaku towarowego (prawa do zarejestrowanego znaku towarowego) jest czynnością opodatkowaną podatkiem do towarów i usług w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)? Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa darowizna znaku towarowego (znaku słowno-graficznego) w przedstawionym stanie faktycznym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Rozporządzenie znakiem towarowym przez Wnioskodawcę nie było dokonane w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, przedmiotową darowiznę należy uznać za rozporządzanie majątkiem osobistym i jako czynność niemieszczącą się w definicji działalności gospodarczej, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

2018
29
sie

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania ze znaku towarowego oraz opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów: wynagrodzenia z tytułu korzystania ze znaków towarowych oraz opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącym stroną postępowania: Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy prowadzącego działalność w formie spółki jawnej jest między innymi produkcja i sprzedaż papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury. Towary w postaci wszelkiego rodzaju opakowań są oznaczone pod względem jakości i stosowanych standardów bezpieczeństwa marką „ MP ” (dalej „ Znak Towarowy ”). Właściciel Znaku Towarowego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w załatwieniu wniosku zgłoszeniowego w dniu 13 kwietnia 2017 r. uzyskał z dniem 29 września 2017 r. prawa ochronne dla przedmiotowego Znaku Towarowego udzielone decyzją wydaną przez Urząd Patentowy RP. Wnioskodawca z tego powodu zawarł umowę licencyjną na czas nieoznaczony na podstawie której, licencjodawca udzielił wyłącznej licencji na korzystanie ze Znaku Towarowego. Na podstawie umowy licencyjnej Wnioskodawca (licencjobiorca) został upoważniony do korzystania ze Znaku do następujących towarów lub usług ujętych zgodnie (...)

2018
6
cze

Istota:

Amortyzacja znaku towarowego wniesionego aportem, przychód z udostępniania znaku towarowego jako przychód operacyjny.

Fragment:

Spółka jest właścicielem pełni praw do słowno-graficznego znaku towarowego (dalej − „ Znak towarowy ”). Znak towarowy na mocy decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dawniej OHiM) znajduje się w rejestrze znaków towarowych podlegających ochronie prawnej. Pierwotnym właścicielem Znaku towarowego była Sp. z o.o. SKA Nr 1 (dalej – Spółka A) która to kolejno wniosła Znak towarowy w formie wkładu niepieniężnego do spółki Spółki B. Spółka stała się właścicielem Znaku towarowego w wyniku wniesienia go w formie wkładu niepieniężnego przez Spółkę B. Spółka B w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji zastała zlikwidowana. Prawo ochronne do Znaku towarowego zostało wniesione do Spółki po wartości rynkowej, ustalonej na podstawie wyceny przygotowanej przez podmiot profesjonalnie zajmujący się wyceną wartości niematerialnych i prawnych. Wycena została sporządzona przed wniesieniem Znaku towarowego aportem do Spółki B. Wniesiony do Spółki Znak towarowy cechowała kompletność i zdatność do użytkowania na potrzeby działalności gospodarczej, zaś przewidywalny okres jego używania był dłuższy niż rok. W związku z tym nabyte prawo ochronne na Znak towarowy w Spółce zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a następnie rozpoczęto jego amortyzacje od wartości początkowej wynikającej z wyceny.

2018
20
maj

Istota:

Uznanie czynności wniesienia aportem prawa ochronnego do znaku towarowego do Spółki komandytowej za czynność podlegającą opodatkowaniu oraz podstawy opodatkowania tej czynności.

Fragment:

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) Definicja „ świadczenia usług ” ma charakter dopełniający definicję „ dostawy towarów ” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie na rzecz innej osoby. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Spod pojęcia usługi będzie natomiast wyłączone takie świadczenie, którego treścią jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stanowi ono bowiem dostawę towarów. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Jeśli tylko mamy do czynienia ze świadczeniem, to na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi ono albo usługę, albo dostawę towarów. Należy jednak zaznaczyć, że nie każde powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji jest uznawane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy.