IPPP3/4512-266/15-2/KT | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie 0% stawki podatku dla dostawy towarów na rzecz podmiotów z innych państw członkowskich oraz państw trzecich, w sytuacji, gdy na towarach wykonywane będą usługi przed ich wywozem poza terytorium kraju
IPPP3/4512-266/15-2/KTinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. preferencyjna stawka amortyzacji
 3. towar
 4. usługi
 5. usługi przerobu
 6. wywóz
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki podatku dla dostawy towarów na rzecz podmiotów z innych państw członkowskich oraz państw trzecich, w sytuacji, gdy na towarach wykonywane będą usługi przed ich wywozem poza terytorium kraju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki podatku dla dostawy towarów na rzecz podmiotów z innych państw członkowskich oraz państw trzecich, w sytuacji, gdy na towarach wykonywane będą usługi przed ich wywozem poza terytorium kraju.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem polskiego podatku od towarów i usług, zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów, głównie odzieży roboczej (dalej „Odzież”). Klientami Spółki są głównie kontrahenci zagraniczni.

W związku z oczekiwaniami niektórych klientów w zakresie odpowiedniego dostosowania Odzieży do ich indywidualnych potrzeb, Wnioskodawca zamierza umożliwić swoim kontrahentom dokonywanie dodatkowej przeróbki Odzieży przed jej ostatecznym wywozem poza terytorium Polski. W szczególności, w przypadku sprzedaży Odzieży na rzecz nabywców zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska lub posiadających siedzibę w krajach trzecich, niezarejestrowanych dla potrzeb VAT w Polsce (dalej łącznie: „Nabywcy”), przed dokonaniem ostatecznego wywozu poza terytorium Polski, sprzedana Odzież podlegać będzie obróbce przez zleceniobiorców będących podatnikami podatku od towaru i usług (dalej: „Zleceniobiorcy”), którzy zgodnie z potrzebami Nabywców wykonają na niej usługi.

Usługi będą wykonywane przez Zleceniobiorców na podstawie zlecenia/zamówienia przekazanego przez Nabywcę, przy czym Odzież będzie transportowana z magazynów Spółki bezpośrednio do Zleceniobiorców, od których po wykonaniu usług Odzież zostanie ostatecznie wywieziona poza terytorium kraju. W praktyce, Spółka już w momencie otrzymania zamówienia na Odzież będzie posiadała wiedzę, iż ostatecznym miejscem przeznaczenia dostarczanej Odzieży będzie miejsce poza terytorium kraju, przy czym przed ostatecznym wywozem będzie ona podlegać dodatkowej obróbce w kraju (tj. będzie przeznaczona do wykonania na niej usług).

Wykonywane usługi będą obejmowały przede wszystkim dokonywanie odpowiednich przeróbek polegających m.in. na skracaniu i zwężaniu Odzieży, doszyciu lub zmianie położenia kieszeni, zmianie rozmiaru lub umieszczeniu oznaczeń, naszywek, haftów itp. Usługi dotyczące przerobu będą wykonywane na terytorium Polski, a po ich wykonaniu Odzież zostanie ostatecznie wywieziona z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (np. w przypadku sprzedaży na rzecz nabywcy zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska) lub poza terytorium Unii Europejskiej (np. w przypadku sprzedaży Odzieży na rzecz nabywcy mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego).

Wyżej wskazane usługi będą wykonywane zwykle przez jeden podmiot, a następnie Odzież będzie wywożona poza terytorium Polski. Jednakże, w związku z różnymi potrzebami Nabywców może zdarzyć się, że zakres usług niezbędnych do wykonania na przekazanej Odzieży będzie wymagał zaangażowania dodatkowych Zleceniobiorców. W takiej sytuacji Spółka przekaże Odzież sprzedaną Nabywcy do Zleceniobiorcy, który dokona np. odpowiedniego zwężenia lub skrócenia, po czym zostanie ona dostarczona do kolejnego Zleceniobiorcy, który dokona np. aplikacji naszywek. Po wykonaniu usług przez ostatniego Zleceniobiorcę, Odzież zostanie wywieziona z terytorium kraju.

W przypadku dostaw realizowanych na rzecz podatników od wartości dodanej, Spółka otrzymywać będzie dokumenty potwierdzające, że po wykonaniu usług Odzież zostanie wywieziona z terytorium kraju. W praktyce dokumenty te będą miały postać pisemnego oświadczenia Nabywcy, że po wykonaniu usług Odzież zostanie wywieziona z terytorium kraju.

Oświadczenie będzie miało np. następującą treść: „Działając w imieniu /nazwa Nabywcy/ pragnę potwierdzić, iż towary będące przedmiotem wymienionych poniżej zamówień, przeznaczone są do wykonania na nich usług na terytorium Polski, a następnie zostaną wywiezione z Polski na terytorium innego państwa (określonego w specyfikacji)”. Ponadto, w oświadczeniu zostanie wskazany numer zamówienia (lub faktury), którego oświadczenie dotyczy, a także kraj przeznaczenia Odzieży będącej przedmiotem przerobu. Oświadczenie będzie mogło być przekazane Spółce w formie oryginału lub w formie skanu oryginału i wówczas przesłane drogą elektroniczną.

Ponadto, zarówno w przypadku dostaw Odzieży na rzecz podatników podatku od wartości dodanej, jak i podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, Spółka będzie posiadała zestawienie w formie pliku Excel, zawierające informacje dotyczące sprzedanej Odzieży, która przed wywozem została przekazana do Zleceniodawców. Zestawienie to będzie pozwalało na identyfikację zamówień i towarów przekazanych do przerobu oraz ich nabywców.

W przypadku realizowania dostaw na rzecz podmiotów mających siedzibę na terytorium państwa trzeciego, niezarejestrowanych dla potrzeb VAT w Polsce, Spółka otrzyma zapłatę nie później niż 40. dnia, licząc od dnia wydania towaru oraz będzie posiadała dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy Spółki w banku mającym siedzibę na terytorium kraju.

W przypadku realizowania dostaw Odzieży nabywanej przez podatników od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, Spółka:

 • wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawi fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
 • otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle przedstawionych okoliczności Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% w przypadku sprzedaży Odzieży na rzecz podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, w sytuacji gdy przed ostatecznym wywozem Odzieży do innego państwa członkowskiego będzie ona przedmiotem usług opisanych w zdarzeniu przyszłym...
 2. Czy dla zastosowana stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostaw dokonywanych do innego państwa członkowskiego opisanych w pytaniu nr 1, udokumentowanie wywozu może nastąpić poprzez uzyskanie opisanego w stanie faktycznym oświadczenia Nabywcy, że po wykonaniu usług Odzież zostanie wywieziona z terytorium kraju oraz posiadanie opisanych zestawień w formie pliku Excel...
 3. Czy w świetle przedstawionych okoliczności Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% w przypadku sprzedaży Odzieży na rzecz podmiotów mających siedzibę na terytorium państwa trzeciego, niezarejestrowanych dla potrzeb VAT w Polsce, w sytuacji, gdy przed dokonaniem ostatecznego wywozu Odzieży do kraju trzeciego będzie ona przedmiotem usług opisanych w zdarzeniu przyszłym...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle okoliczności przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% w przypadku sprzedaży Odzieży na rzecz podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, w sytuacji, gdy przed ostatecznym wywozem Odzieży do innego państwa członkowskiego będzie ona przedmiotem usług opisanych w zdarzeniu przyszłym.

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskanie oświadczenia Nabywcy, że po wykonaniu usług Odzież zostanie wywieziona z terytorium kraju oraz posiadanie opisanych zestawień w formie pliku Excel będzie wystarczające dla udokumentowania wywozu Odzieży, w konsekwencji Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0%, o ile spełnione zostaną pozostałe wymogi opisane w par. 7 ust. 2 Rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, Dz.U. z 2013 r. poz. 1719).

Ad. 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle okoliczności przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% w przypadku sprzedaży Odzieży na rzecz podmiotów mających siedzibę na terytorium państwa trzeciego, niezarejestrowanych dla potrzeb VAT w Polsce, w sytuacji, gdy przed dokonaniem wywozu Odzieży do kraju trzeciego będzie ona przedmiotem usług opisanych w zdarzeniu przyszłym.

Uzasadnienie do pytania nr 1 - sprzedaż Odzieży na rzecz podatników podatku od wartości dodanej

Ustawodawca przewidział możliwość zastosowania stawki podatku 0% w sytuacji, gdy podatnik przed dokonaniem wywozu sprzedanych towarów przekaże je podmiotowi wykonującemu na nich usługi na zlecenie nabywcy. Zgodnie z par. 7 ust. 1 Rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się bowiem również do dostawy towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku, gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Z kolei, zgodnie z par. 7 ust. 2 Rozporządzenia, powyższy przepis stosuje się pod warunkiem, że podatnik dokonujący dostawy towarów:

 1. składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE (warunek ten zostanie spełniony w przedstawionym zdarzeniu przyszłym);
 2. przekaże nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym (warunek ten zostanie spełniony w przedstawionym zdarzeniu przyszłym);
 3. wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (warunek ten zostanie spełniony w przedstawionym zdarzeniu przyszłym);
 4. otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego (warunek ten zostanie spełniony w przedstawionym zdarzeniu przyszłym);
 5. posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju (warunek ten zostanie spełniony w przedstawionym zdarzeniu przyszłym).

Należy zaznaczyć, iż ustawa o VAT nie definiuje pojęcia usług na rzeczowym majątku ruchomym. Zdaniem Spółki, dokonując językowej wykładni tego zwrotu za usługi na rzeczowym majątku ruchomym należy uznać wszelkie usługi wykonywane przez podatnika, w wyniku których następuje wytworzenie nowego produktu z powierzonych materiałów, jego przerobienie lub ulepszenie, przy czym podatnik świadczący usługę nie jest właścicielem powierzonego ani wytworzonego, przerobionego lub ulepszonego towaru.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie przekazywać Odzież do Zleceniobiorców, którzy zgodnie z potrzebami Nabywców wykonają na niej usługi. Wykonywane usługi będą obejmowały przede wszystkim dokonywanie odpowiednich przeróbek polegających m.in. na skracaniu i zwężaniu Odzieży, doszyciu lub zmianie położenia kieszeni, zmianie rozmiaru lub umieszczeniu oznaczeń, naszywek, haftów itp. Zdaniem Spółki, dokonywane czynności będą zatem stanowiły usługi na rzeczowym majątku ruchomym, bowiem będą one polegały na przerobieniu/ulepszeniu towarów oraz będą wykonywane na powierzonych materiałach, a kontrahent dokonujący ww. usług nie będzie właścicielem ani towarów powierzonych, ani towarów przerobionych/ulepszonych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dostaw realizowanych zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego na rzecz nabywców będących podatnikami podatku od wartości dodanej, w sytuacji gdy Wnioskodawca:

 • wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
 • otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru;
 • posiadać będzie dokumenty, z których wynika, że Odzież przekazywana podmiotowi, który wykonuje na niej usługi, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju

- będzie uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%, nawet jeżeli przed dokonaniem wywozu Odzież będzie mogła być przedmiotem przerobu dokonywanego przez kilku Zleceniobiorców. Przywołane przepisy Rozporządzenia nie warunkują bowiem prawa do zastosowania stawki 0% od faktu dokonywania usług na rzeczowym majątku ruchomym tylko przez jeden podmiot.

Wobec powyższego, do dostaw realizowanych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0% podatku VAT.

Uzasadnienie do pytania nr 2 - dokument potwierdzający, że po wykonaniu usług Odzież zostanie wywieziona z terytorium kraju

Jak już zostało wspomniane, jednym z wymogów warunkujących zastosowanie stawki 0% w przypadku dostaw na rzecz podatników podatku od wartości dodanej jest, aby podatnik posiadał dokumenty, z których wynikać będzie, że towary po wykonaniu na nich usług, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.

Przepis ten nie precyzuje ani formy, ani rodzaju ww. dokumentów. Wymagane jest, aby dokument stwierdzał, iż towary przekazane podmiotowi wykonującemu na nich usługi, po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium kraju, na co wskazał działający z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2010 r. (sygn. akt ITPP2/443-956b/09/EŁ), stwierdzając iż: „Przepis ten nie precyzuje ani formy, ani rodzaju dokumentów, z których ma wynikać, że towary przekazywane podmiotowi polskiemu, który wykonuje usługi na ruchomym majątku rzeczowym, zostaną po ich wykonaniu wywiezione z terytorium kraju. Należy więc uznać, że chodzi tu o wszelkie dokumenty, które w sposób jednoznaczny będą stwierdzały, że konkretna partia towarów przekazana podmiotowi polskiemu zostanie po wykonaniu usługi wywieziona z terytorium kraju”.

Wobec braku szczególnych warunków dotyczących formy i rodzaju wspomnianych dokumentów, Spółka stoi na stanowisku, że pisemne oświadczenia nabywcy Odzieży, że po wykonaniu usług Odzież zostanie wywieziona z terytorium kraju, przekazane Spółce w formie oryginału lub w formie skanu oryginału (wówczas przesłane drogą elektroniczną), będzie stanowiło podstawę do zastosowania stawki 0%.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, oprócz ww. oświadczenia Spółka będzie posiadała zestawienie w formie pliku Excel, zawierające informacje dotyczące sprzedanej Odzieży, która przed wywozem została przekazana do Zleceniodawców. Zestawienie to będzie generowane z systemu Spółki i będzie pozwalało na identyfikację zamówień i towarów przekazanych do przerobu oraz ich nabywców.

Tym samym, Spółka uważa, że po zgromadzeniu wspomnianej dokumentacji, a także spełnieniu pozostałych wymogów uregulowanych w par. 7 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%.

Uzasadnienie do pytania nr 3 - sprzedaż Odzieży na rzecz podmiotów mających siedzibę na terytorium państwa trzeciego

Analogiczna regulacja dotycząca dostawy towarów poza terytorium Unii Europejskiej została zawarta w ustawie o VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 25 ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów nabywanych przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 (przez co, zdaniem Spółki, należy rozumieć podatników niezarejestrowanych dla potrzeb VAT w Polsce, tj. niebędących podatnikami polskiego podatku od towarów i usług), jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Unii Europejskiej, w przypadku gdy podatnik:

 1. przekaże nabyty przez podmiot towar podatnikowi, który dokonuje przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru (warunek ten zostanie spełniony w przedstawionym zdarzeniu przyszłym);
 2. posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem (warunek ten zostanie spełniony w przedstawionym zdarzeniu przyszłym).

Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 12 przywołanej ustawy, powyższy przepis stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma zapłatę, nie później jednak niż 40. dnia, licząc od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego (warunek ten również zostanie spełniony w przedstawionym zdarzeniu przyszłym).

W związku z powyższym, jeśli w ramach dostaw na rzecz podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędących podatnikami polskiego podatku od towarów i usług, realizowanych zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, Spółka:

 • posiadać będzie dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju;
 • otrzyma zapłatę nie później niż 40. dnia licząc od dnia wydania towaru

- to będzie uprawniona do zastosowania stawki VAT 0% do realizowanej dostawy, nawet jeżeli przed dokonaniem ostatecznego wywozu Odzież będzie przedmiotem przerobu dokonywanego przez kilku Zleceniobiorców. Dodatkowo, jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka zamierza (mimo braku takiego wymogu w przepisach ustawy o VAT) gromadzić dokumenty szczegółowo opisane w zdarzeniu przyszłym potwierdzające, iż towary będące przedmiotem dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy.

Wobec powyższego, zdaniem Spółki, w przypadku dostaw realizowanych na rzecz podmiotów mających siedzibę na terytorium państwa trzeciego zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0% podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.