IPPP3/4512-174/15-4/KT | Interpretacja indywidualna

W przypadku braku posiadania dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy, potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, usługa transportu towarów podlega opodatkowaniu według stawki 23%.
IPPP3/4512-174/15-4/KTinterpretacja indywidualna
 1. dokumentacja
 2. import towarów
 3. preferencyjna stawka amortyzacji
 4. towar
 5. transport
 6. usługi transportowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 28 kwietnia 2015 r. - o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi transportu towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi transportu towarów. Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/4512-174/15-2/KT z dnia 28 kwietnia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 4 maja 2015 r.). W powyższym piśmie Wnioskodawca przedstawił uzupełniony opis stanu faktycznego oraz ostatecznie sformułował zapytanie i własne stanowisko w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka G. Sp. z o.o. prowadzi swą działalność w zakresie transportu międzynarodowego towarów, oznaczoną symbolem PKD 49.41Z. Usługi transportowe świadczone są na rzecz polskich i zagranicznych kontrahentów głównie na trasach: Polska - Norwegia, Norwegia - Polska, Norwegia - inny kraj członkowski UE.

Spółka otrzymała od kontrahenta polskiego zlecenie wykonania transportu towaru na trasie Norwegia - Polska, którego docelowym odbiorcą jest kontrahent rosyjski. Wnioskodawca odpowiada jedynie za wykonanie usługi transportu na trasie Norwegia - Polska. Za pozostałą część transportu odpowiada inny przewoźnik.

Spółka wystawiła za świadczoną usługę na trasie Norwegia - Polska fakturę VAT ze stawką 23% w związku z niedostarczeniem przez kontrahenta polskiego dokumentów wymienionych w ustawie VAT zgodnie z art. 83 ust. 5. Spółka posiadała następujące dokumenty związane z wykonanym transportem:

 1. kserokopię listu przewozowego CMR, z którego wynika, iż nadawcą jest kontrahent z Norwegii, odbiorcą docelowym kontrahent z Rosji; Wnioskodawca przekazał towar kontrahentowi polskiemu w Polsce (zleceniodawcy usługi), który podpisał się na tym dokumencie jako odbierający towar; dodatkowym zapisem w liście przewozowym jest: FCA Straumen Incoterms 2010;
 2. kserokopię dokumentu wstępnej odprawy celnej na granicy Norwegia - Szwecja, z którego wynika, iż nadawcą jest kontrahent z Norwegii, odbiorcą docelowym kontrahent z Rosji; w rubryce „warunki dostawy” widnieje zapis: FCA Straumen.

Kontrahent zapłacił jedynie kwotę netto, twierdząc że Spółka powinna wystawić fakturę VAT ze stawką 0%, na dowód tego dostarczył następujący dokument:

 1. kserokopię listu przewozowego dokumentującego dalszy transport tego towaru przez innego przewoźnika na trasie Polska - Rosja, z którego wynika, iż nadawcą jest kontrahent z Norwegii, odbiorcą docelowym kontrahent z Rosji; dodatkowym zapisem jest, że towar przeładowano w Polsce z samochodu firmy Wnioskodawcy na samochód kolejnego przewoźnika (czyli towar nie jest przedmiotem importu na polski obszar celny); na liście przewozowym jest udokumentowany odbiór towaru przez kontrahenta rosyjskiego na terenie Rosji.

Reasumując – Spółka odpowiada jedynie za transport towaru na trasie Norwegia - Polska, ponieważ na taką usługę otrzymała zlecenie. Za dalszy transport na trasie Polska - Rosja odpowiada kolejny przewoźnik.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postąpiła prawidłowo wystawiając fakturę ze stawką VAT 23%, posiadając jedynie dokumenty wymienione w punkcie a) i b) oraz nie korygując stawki VAT na 0%, mimo dostarczenia dodatkowego dokumentu wymienionego w punkcie c)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka wystawiła za wykonaną usługę transportową na trasie Norwegia - Polska fakturę VAT ze stawką 23% i stoi na stanowisku, że posiadane przez Nią dokumenty nie spełniają wymogów art. 83 ust. 5 ustawy o VAT. Na dokumentach tych brak jest jakichkolwiek danych liczbowych, z których wynika fakt pobrania podatku od wartości dodanej i wliczenia do podstawy opodatkowania wartości usługi transportowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie powinna wystawić faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT z 23% na 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez terytorium kraju, stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy, rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Z kolei terytorium państwa trzeciego to – zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy - terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym towarami - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez import towarów, stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy, rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień. Należy przy tym mieć na względzie, że zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku - jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania - możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Jak stanowi przepis art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Natomiast przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się - w myśl art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy - przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

 1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej;
 2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju;
 3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);
 4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Na podstawie art. 83 ust. 5 ustawy, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

 1. towarów przez przewoźnika lub spedytora – list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
 3. towarów przez eksportera – dowód wywozu towarów;
 4. osób – międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka świadczy usługi transportu międzynarodowego towarów, na rzecz polskich i zagranicznych kontrahentów, głównie na trasach: Polska - Norwegia, Norwegia – Polska oraz Norwegia - inny kraj członkowski UE. W ramach tej działalności Spółka wykonała na rzecz polskiego kontrahenta zlecenie transportu towaru na trasie Norwegia - Polska, którego docelowym odbiorcą jest kontrahent rosyjski. Przy czym, Wnioskodawca odpowiadał jedynie za wykonanie transportu na trasie Norwegia – Polska, za pozostałą część transportu odpowiadał inny przewoźnik.

Spółka wystawiła za tę usługę fakturę VAT ze stawką 23%, ponieważ polski kontrahent nie dostarczył wszystkich dokumentów wymienionych w art. 83 ust. 5 ustawy o VAT. Spółka posiada następujące dokumenty związane z wykonanym transportem:

 1. kserokopię listu przewozowego CMR, z którego wynika, że nadawcą jest kontrahent z Norwegii, odbiorcą docelowym kontrahent z Rosji; Wnioskodawca przekazał towar kontrahentowi polskiemu w Polsce (zleceniodawcy usługi), który podpisał się na tym dokumencie jako odbierający towar; dodatkowym zapisem w liście przewozowym jest: FCA Straumen Incoterms 2010;
 2. kserokopię dokumentu wstępnej odprawy celnej na granicy Norwegia - Szwecja, z którego wynika, że nadawcą jest kontrahent z Norwegii, odbiorcą docelowym kontrahent z Rosji; w rubryce „warunki dostawy” widnieje zapis: FCA Straumen.

Kontrahent dostarczył ponadto kserokopię listu przewozowego dokumentującego dalszy transport tego towaru przez innego przewoźnika na trasie Polska - Rosja, z którego wynika, że nadawcą jest kontrahent z Norwegii, odbiorcą docelowym kontrahent z Rosji; dodatkowym zapisem na tym dokumencie jest to, że towar przeładowano w Polsce z samochodu firmy Wnioskodawcy na samochód kolejnego przewoźnika (czyli towar nie jest przedmiotem importu na polski obszar celny); na liście przewozowym udokumentowano odbiór towaru przez kontrahenta rosyjskiego na terenie Rosji.

Spółka podkreśla, że odpowiadała jedynie za transport towaru na trasie Norwegia - Polska, ponieważ na taką usługę otrzymała zlecenie. Za dalszy transport na trasie Polska - Rosja odpowiadał kolejny przewoźnik.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi prawo do zastosowania stawki VAT 0% z tytułu wykonanej usługi transportowej w oparciu o ww. dokumenty. Spółka stoi na stanowisku, że posiadane przez Nią dokumenty nie spełniają wymogów art. 83 ust. 5 ustawy o VAT, ponieważ na dokumentach tych nie ma jakichkolwiek danych liczbowych, z których wynika fakt pobrania podatku od wartości dodanej i wliczenia do podstawy opodatkowania wartości usługi transportowej. W związku z tym Spółka uważa, że prawidłowo wystawiła fakturę ze stawką 23% VAT.

W przedstawionej sprawie Wnioskodawca świadczył na rzecz polskiego kontrahenta usługę transportu towarów na trasie Norwegia – Polska, czyli przewoził towar z miejsca wyjazdu poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu na terytorium kraju. Spełnione zostały zatem przesłanki, aby uznać wykonaną usługę za transport międzynarodowy, o którym mowa w przepisie art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT. Usługa ta podlega opodatkowaniu 0% stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, pod warunkiem jednakże - jak wyżej wskazano - posiadania dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy.

Chcąc zastosować stawkę podatku w wysokości 0% podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne i potwierdzające faktyczne świadczenie usługi transportu międzynarodowego. Jak wynika z uregulowań powołanego art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, prawo podatnika do zastosowania dla usług międzynarodowego transportu towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% uzależnione jest od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, że w wyniku przewozu towaru z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Istotą przywołanego przepisu jest zobowiązanie podatnika do udowodnienia, że towary będące przedmiotem transportu rzeczywiście przekroczyły granicę z państwem trzecim. Podstawowe znaczenie dla udokumentowania międzynarodowego transportu towarów jest list przewozowy stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, który potwierdzałby okoliczność, że nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Dopuszczalne są też inne dokumenty, przy czym ustawodawca nie określił jakie to mają być dowody, jednak muszą one jednoznacznie, w sposób niebudzący wątpliwości, potwierdzać spełnienie ww. wymogu.

Ponadto, aby móc skorzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% w sytuacji takiej jak będąca przedmiotem niniejszego wniosku, tj. gdy ma miejsce przewóz towarów z kraju trzeciego do Polski - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, podatnik powinien posiadać również dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Wynika to wprost z przepisu art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy. Jeżeli więc – w przypadku przewozu towarów importowanych - podatnik nie posiada dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy, ma obowiązek opodatkować usługę transportu międzynarodowego według stawki podstawowej w wysokości 23%.

W świetle powyższych uwag należy stwierdzić, że polskiemu podatnikowi świadczącemu usługę transportu towarów na rzecz innego polskiego podatnika na trasie kraj trzeci – Polska, przysługuje stawka podatku od towarów i usług w wysokości 0% pod warunkiem, że posiada dokumenty wymienione w cyt. art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy. Tym samym, dla zastosowania stawki 0% dla usługi międzynarodowego transportu towarów importowanych, niezbędne jest wliczenie przedmiotowej usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu. Przy czym, biorąc pod uwagę ustawową definicję importu towarów (cyt. art. 2 pkt 7 ustawy), powyższy warunek obowiązuje niezależnie od tego, czy import miał miejsce w kraju, czy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty związane z wykonaną przez Spółkę usługą transportową, tj. kserokopia międzynarodowego listu przewozowy CMR wraz z kserokopią dokumentu wstępnej odprawy celnej na granicy Norwegia – Szwecja, nie stanowią dla Wnioskodawcy wystarczającej podstawy do zastosowania stawki VAT 0%, wynikającej z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, gdyż warunkiem niezbędnym do zastosowania obniżonej stawki 0% do świadczonej ww. usługi transportu towarów importowanych jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. W niniejszej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, warunek ten nie został spełniony. W konsekwencji, w przypadku braku posiadania dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy, przedmiotowa usługa podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.