IPPP1/4512-348/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

Podstawa opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów
IPPP1/4512-348/15-2/BSinterpretacja indywidualna
 1. podstawa opodatkowania
 2. towar
 3. wydanie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji napojów alkoholowych na terytorium Polski. Towary te są nabywane na zasadzie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od innych podmiotów; należących do tej samej międzynarodowej grupy kapitałowej. Wnioskodawca jest przy tym czynnym podatnikiem VAT, zaś całość sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług.

W toku prowadzonej działalności Wnioskodawca, aktywnie poszukując klientów swoich towarów, niejednokrotnie wręcza (wydaje nieodpłatnie) innym osobom towary, w celu zachęcenia do nabywania towarów Wnioskodawcy w przyszłości, lub do rozszerzenia asortymentu towarów już od Wnioskodawcy kupowanych.

Przedmiotem powyższych nieodpłatnych wydań są co do zasady dwie grupy towarów:

 1. Grupa I - towary handlowe, nabywane i sprowadzane do kraju od innych podmiotów z grupy (import lub WNT), a następnie wydawane bez żadnych zmian w ich postaci;
 2. Grupa II - towary handlowe, nabywane i sprowadzane do kraju od innych podmiotów z grupy (import lub WNT), a następnie wydawane po uprzednim przetworzeniu w procesie konfekcji, poprzez dodanie innych towarów (tzw. materiałów VAP), mających na celu zwiększenie atrakcyjności towarów (np. szklanek dodawanych do whisky).

Nieodpłatne wydania, o których mowa podlegają opodatkowaniu przez Wnioskodawcę podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Dla ustalenia podstawy opodatkowania, Wnioskodawca zamierza wprowadzić procedurę jej ustalania, wprowadzając dwa modele obliczeń, w zależności od tego, do której z opisanych powyżej kategorii należeć będzie towar podlegający nieodpłatnemu wydaniu.

W przypadku pierwszej kategorii (Grupy I), Wnioskodawca ustalać będzie podstawę opodatkowania w oparciu o tzw. IC cennik. Jest to cennik ustalany przez grupę raz w danym roku podatkowym. Cennik ten stosowany jest do ustalania cen towarów nabywanych od dostawców z grupy przez cały rok podatkowy. Ceny te, jako ceny nabycia towarów, są też wartościami, w jakich nabyte towary wprowadzane są do systemu magazynowo - księgowego. Ceny wynikające z cennika - IC są niezmienne przez cały rok podatkowy Spółki.

Zatem w sytuacji, gdy przedmiotem nieodpłatnego wydania byłby towar nabyty w danym roku podatkowym, to właśnie cena obowiązująca w grupie w danym roku, będzie przez Wnioskodawcę traktowana jako podstawa opodatkowania nieodpłatnego wydania. Natomiast w sytuacji, gdyby do nieodpłatnego wydania doszło w kolejnym roku podatkowym niż ten, w którym towar będący przedmiotem wydania został nabyty, jako podstawę opodatkowania nieodpłatnego wydania Wnioskodawca przyjmować będzie ceny wynikające z cennika IC, obowiązującego na rok, w którym doszło do wydania, niezależnie od tego, po jakiej cenie towar został faktycznie nabyty.

Natomiast w przypadku drugiej kategorii towarów (Grupy II) będących przedmiotem nieodpłatnego wydania, podstawa opodatkowania ustalana będzie w ten sposób, iż składać się na nią będzie wartość towaru ustalana w sposób opisany w odniesieniu do towarów z pierwszej, opisanej powyżej kategorii i dodatkowo zwiększana o przypadającą na dany towar część kosztów materiałów dodawanych oraz część kosztów usług konfekcjonowania. Koszty te (koszt materiałów i koszt konfekcjonowania) ustalane są z dostawcami na dzień tworzenia numeru systemowego towaru handlowego i co do zasady tożsame z cenami na fakturach zakupu, niemniej jednak zdarzają się drobne odchylenia związane chociażby z zastosowanego kursu walut (inny dla celów wyliczenia kosztu standardowego inny dla zaksięgowania faktury).

Dodatkowo, w przypadku towarów będących uprzednio przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wartość ustalana w powyższy sposób, zwiększana będzie o kwotę należnego podatku akcyzowego (jeśli będzie miał zastosowanie), zaś w przypadku towarów będących przedmiotem importu - o kwotę należnego podatku akcyzowego, oraz cła. Reguła ta dotyczyć będzie towarów zarówno z Grupy I, jak i Grupy II.

Warto dodać, iż Wnioskodawca dla potrzeb ewidencyjnych - sprawozdawczych, dokonuje również w księgach rachunkowych rocznej kalkulacji profitowości marek i na jej bazie dokonuje korekty kosztów własnych nabycia. Korekta dokonywana jest na podstawie noty uznaniowej lub obciążeniowej, otrzymywanej od dostawcy towarów - zarówno dodatniej jak i ujemnej w zależności od wyników kalkulacji. Wynik tej korekty nie będzie jednak odnoszony do wartości towarów zarówno z Grupy I, jak i Grupy U, ze względu na fakt, iż opisana korekta nie będzie miała wpływu na ceny ustalone w cenniku IC, zatem nie będzie oddziaływać na cenę towarów, po jakiej możliwe byłoby nabycie towarów od podmiotów dokonujących ich dostawy na dzień wydania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wskazany powyżej sposób ustalania podstawy opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów opisanych w Grupie I będzie prawidłowy w świetle art. 29a ust. 2 ustawy o VAT...
 2. Czy wskazany powyżej sposób ustalania podstawy opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów opisanych w Grupie II będzie prawidłowy w świetle art. 29a ust. 2 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wskazany powyżej sposób ustalania podstawy opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów opisanych w Grupie I jest prawidłowy w świetle art. 29a ust. 2 ustawy o VAT;
 2. Wskazany powyżej sposób ustalania podstawy opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów opisanych w Grupie II jest prawidłowy w świetle art. 29a ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują zwrotu „określone w momencie dostawy towarów”. Faktyczną treść normatywną przywołanego pojęcia wypracowano jednak w procesie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dokonywanej przez organy podatkowe. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2014 r. nr IBPP2/443-837/14/KO „w przypadku gdy ma miejsce nieodpłatna dostawa towarów spełniająca warunki dla zrównania jej z dostawą odpłatną podlegającą opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru określone w momencie dostawy towaru, tj. w momencie jego przekazania. Oznacza to, że podstawą opodatkowania jest wprawdzie cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru, lecz skorygowana na dzień, w którym dochodzi do nieodpłatnego przekazania przedmiotowych towarów. Dodać w tym miejscu należy, że przepis art. 29 ust. 2 ustawy o VAT określający podstawę opodatkowania dla nieodpłatnej dostawy towarów w swej treści nie odwołuje się do zapisów dotyczących ceny rynkowej określonej w art. 2 pkt 27b ustawy, w związku z tym ww. definicja wartości rynkowej nie ma w niniejszej sprawie zastosowania.

Natomiast podstawa opodatkowania w omawianej sytuacji ustalana jest na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy, jaką jest cena nabycia towarów rozumiana jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania towaru, czyli cena jaką Wnioskodawca zapłaciłby za nabyty towar w dniu jego nieodpłatnego przekazania”.

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 10 lipca 2014 r. nr IPPP2/443-396/14-2/RR, przyjął analogiczną wykładnię stwierdzając, iż podatnik „powinien przyjmować cenę za jaką nabyłby towar stanowiący przedmiot darowizny ustaloną w momencie wydania darowanego towaru”.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszego wniosku Wnioskodawca pragnie przywołać tryb ustalania podstawy opodatkowania nieodpłatnych wydań, zarówno w przypadku wydania towarów zakwalifikowanych do Grupy I, jak i towarów zakwalifikowanych do Grupy II. Wymaga podkreślenia, iż cennik IC, według którego określana jest cena nabycia towarów, ustalany jest tylko raz w ciągu roku podatkowego, zaś przy nieodpłatnym wydaniu dla podstawy jego opodatkowania uwzględniana jest wynikająca z cennika cena aktualna na dzień wydania, niezależnie od cen z daty nabycia. Oznacza to, że podstawą opodatkowania cena nabycia towarów, lecz cena ta aktualizowana jest na dzień dostawy tych towarów, poprzez odniesienie do cennika obowiązującego na dany rok - rok, w którym doszło do nieodpłatnego wydania. Mechanizm ten stanowi podstawę ustalania wartości towaru zarówno w odniesieniu do towarów z Grupy I, jak i towarów z Grupy II, co przesądza o prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do obu postawionych pytań.

W przekonaniu Wnioskodawcy w pełni odpowiada to regulacji art. 29a ust. 2 ustawy o VAT.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy jako prawidłowego w obu przedstawionych kwestiach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
  • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Innymi słowy art. 7 ust. 2 ustawy zrównuje czynności dokonane bez wynagrodzenia z czynnościami odpłatnymi, przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie. W związku z powyższym nieodpłatne przekazanie przez podatnika należących do jego przedsiębiorstwa towarów wchodzi w zakres objęty pojęciem „odpłatnej dostawy towarów”, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Z analizy cytowanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa podatnika, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, która dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29 ust. 6 pkt . 1 ustawy podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku.

W myśl art. 29a ust. 2 ustawy o VAT w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy ma miejsce nieodpłatna dostawa towarów spełniająca warunki dla zrównania jej z dostawą odpłatną podlegającą opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru określone w momencie dostawy towaru, tj. w momencie jego przekazania. Oznacza to, że podstawą opodatkowania jest wprawdzie cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru, lecz skorygowana na dzień, w którym dochodzi do nieodpłatnego przekazania przedmiotowych towarów.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji napojów alkoholowych na terytorium Polski. Towary te są nabywane na zasadzie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od innych podmiotów; należących do tej samej międzynarodowej grupy kapitałowej. Wnioskodawca jest przy tym czynnym podatnikiem VAT, zaś całość sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług.

W toku prowadzonej działalności Wnioskodawca, aktywnie poszukując klientów swoich towarów, niejednokrotnie wręcza (wydaje nieodpłatnie) innym osobom towary, w celu zachęcenia do nabywania towarów Wnioskodawcy w przyszłości, lub do rozszerzenia asortymentu towarów już od Wnioskodawcy kupowanych.

Przedmiotem powyższych nieodpłatnych wydań są co do zasady dwie grupy towarów:

 1. Grupa I - towary handlowe, nabywane i sprowadzane do kraju od innych podmiotów z grupy (import lub WNT), a następnie wydawane bez żadnych zmian w ich postaci;
 2. Grupa II - towary handlowe, nabywane i sprowadzane do kraju od innych podmiotów z grupy (import lub WNT), a następnie wydawane po uprzednim przetworzeniu w procesie konfekcji, poprzez dodanie innych towarów (tzw. materiałów VAP), mających na celu zwiększenie atrakcyjności towarów (np. szklanek dodawanych do whisky).

Nieodpłatne wydania, o których mowa podlegają opodatkowaniu przez Wnioskodawcę podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Dla ustalenia podstawy opodatkowania, Wnioskodawca zamierza wprowadzić procedurę jej ustalania, wprowadzając dwa modele obliczeń, w zależności od tego, do której z opisanych powyżej kategorii należeć będzie towar podlegający nieodpłatnemu wydaniu.

W przypadku pierwszej kategorii (Grupy I), Wnioskodawca ustalać będzie podstawę opodatkowania w oparciu o tzw. IC cennik. Jest to cennik ustalany przez grupę raz w danym roku podatkowym. Cennik ten stosowany jest do ustalania cen towarów nabywanych od dostawców z grupy przez cały rok podatkowy. Ceny te, jako ceny nabycia towarów, są też wartościami, w jakich nabyte towary wprowadzane są do systemu magazynowo - księgowego. Ceny wynikające z cennika - IC są niezmienne przez cały rok podatkowy Spółki.

Zatem w sytuacji, gdy przedmiotem nieodpłatnego wydania byłby towar nabyty w danym roku podatkowym, to właśnie cena obowiązująca w grupie w danym roku, będzie przez Wnioskodawcę traktowana jako podstawa opodatkowania nieodpłatnego wydania. Natomiast w sytuacji, gdyby do nieodpłatnego wydania doszło w kolejnym roku podatkowym niż ten, w którym towar będący przedmiotem wydania został nabyty, jako podstawę opodatkowania nieodpłatnego wydania Wnioskodawca przyjmować będzie ceny wynikające z cennika IC, obowiązującego na rok, w którym doszło do wydania, niezależnie od tego, po jakiej cenie towar został faktycznie nabyty.

Natomiast w przypadku drugiej kategorii towarów (Grupy II) będących przedmiotem nieodpłatnego wydania, podstawa opodatkowania ustalana będzie w ten sposób, iż składać się na nią będzie wartość towaru ustalana w sposób opisany w odniesieniu do towarów z pierwszej, opisanej powyżej kategorii i dodatkowo zwiększana o przypadającą na dany towar część kosztów materiałów dodawanych oraz część kosztów usług konfekcjonowania. Koszty te (koszt materiałów i koszt konfekcjonowania) ustalane są z dostawcami na dzień tworzenia numeru systemowego towaru handlowego i co do zasady tożsame z cenami na fakturach zakupu, niemniej jednak zdarzają się drobne odchylenia związane chociażby z zastosowanego kursu walut (inny dla celów wyliczenia kosztu standardowego inny dla zaksięgowania faktury).

Dodatkowo, w przypadku towarów będących uprzednio przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wartość ustalana w powyższy sposób, zwiększana będzie o kwotę należnego podatku akcyzowego (jeśli będzie miał zastosowanie), zaś w przypadku towarów będących przedmiotem importu - o kwotę należnego podatku akcyzowego, oraz cła. Reguła ta dotyczyć będzie towarów zarówno z Grupy I, jak i Grupy II.

Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie sprowadzają się do określenia właściwej podstawy opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych wydań ww. towarów.

Odnosząc treść wyżej powołanych przepisów prawa podatkowego do przedstawionego przez Stronę opisu sprawy zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że podstawa opodatkowania w omawianej sytuacji ustalana jest na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy. Podkreślić jednak należy, co wskazywano już powyżej, że podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów rozumiana jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania towaru, czyli cena jaką Wnioskodawca zapłaciłby za nabyty towar w dniu jego nieodpłatnego przekazania.

Nie można zatem uznać za prawidłowe stanowiska Strony, że będzie to cena wynikająca z cennika (aktualnego na dzień nieodpłatnego wydania), ponieważ każdorazowo należy ustalać cenę za jaką Wnioskodawca nabyłby towar stanowiący przedmiot nieodpłatnego wydania w momencie jego przekazania. Oznacza to, że cenniki, o których mowa we wniosku mogą stanowić narzędzie pomocne przy ustalaniu ceny w dniu nieodpłatnego przekazania towaru, Organ nie neguje też, że cena z cennika obowiązującego na rok w którym doszło do wydania może odpowiadać faktycznej cenie jaką Wnioskodawca musiałby zapłacić w momencie nieodpłatnego wydania towarów, jednakże podstawą opodatkowania ww. przekazań towarów jest cena jaką Wnioskodawca musiałby za towar w dniu jego wydania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania dla towarów opisanych w Grupie I należało uznać za nieprawidłowe.

Ponieważ jak wskazał Wnioskodawca opisany we wniosku mechanizm stanowić będzie podstawę ustalania wartości towaru zarówno w odniesieniu do towarów z Grupy I, jak i towarów z Grupy II, analogicznie zatem stanowisko w zakresie prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania dla towarów opisanych w Grupie II należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie zauważyć należy, że w odniesieniu do ustalania podstawy opodatkowania dla towarów opisanych w Grupie II Wnioskodawca wskazał, że składać się na nią będzie wartość towaru ustalana w sposób opisany w odniesieniu do towarów z pierwszej, opisanej powyżej kategorii i dodatkowo zwiększana o przypadającą na dany towar część kosztów materiałów dodawanych oraz część kosztów usług konfekcjonowania. Koszty te (koszt materiałów i koszt konfekcjonowania) ustalane są z dostawcami na dzień tworzenia numeru systemowego towaru handlowego i co do zasady tożsame z cenami na fakturach zakupu, niemniej jednak zdarzają się drobne odchylenia związane chociażby z zastosowanego kursu walut (inny dla celów wyliczenia kosztu standardowego inny dla zaksięgowania faktury).

Należy zauważyć, że jak wskazano powyżej podstawą opodatkowania jest cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru, lecz skorygowana na dzień, w którym dochodzi do nieodpłatnego przekazania przedmiotowych towarów. Zatem koszt materiałów i koszt konfekcjonowania powinny zostać również ustalane na dzień nieodpłatnego wydania towarów.

Zatem również z tego powodu stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania dla towarów opisanych w Grupie II należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.