ILPP5/4512-1-221/15-4/KS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania prezentów oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów lub usług wykorzystywanych do wytworzenia towarów Spółki przeznaczonych na prezenty.
ILPP5/4512-1-221/15-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. obniżenie podatku należnego
 2. opodatkowanie
 3. podatek należny
 4. podatek naliczony
 5. prezent
 6. towar
 7. usługi
 8. zakup towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania prezentów oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów lub usług wykorzystywanych do wytworzenia towarów Spółki przeznaczonych na prezenty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania prezentów oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów lub usług wykorzystywanych do wytworzenia towarów Spółki przeznaczonych na prezenty.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 listopada 2015 r. o informacje w zakresie przedmiotu wniosku oraz brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Należąca do Grupy A, Spółka B (dalej Spółka), jest jednym z czołowych producentów kawy w Polsce. Spółka oprócz kawy oferuje także różne rodzaje herbat oraz akcesoria związane z branżą.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka podejmuje liczne działania marketingowe mające na celu promocję oferowanych produktów, co finalnie przełoży się na zwiększenie sprzedaży towarów poprzez zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu produktów Spółki. W ramach działań promocyjno-marketingowych Spółka planuje przekazywać nieodpłatnie obecnym jak i potencjalnym kontrahentom produkty własne m.in. kawy i herbaty.

Celem takich działań jest aktywizacja sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę.

Jednostkowy koszt wytworzenia sztuki przekazywanego produktu własnego lub jednostkowa cena nabycia takiego towaru nie przekroczy kwoty 10 zł (koszt jednej paczki kawy). W ramach dokonywanych wydań Spółka planuje przekazywać na rzecz jednego podmiotu więcej niż jedną sztukę towaru – np. w opakowaniach zbiorczych. W takich przypadkach sumaryczna wartość przekazanych towarów będzie wyższa niż 10 zł, a w niektórych przypadkach nawet wyższa niż 100 zł.

Przekazywanie towarów w opakowaniach zbiorczych dokonywane będzie przede wszystkim ze względów technicznych i logistycznych. Celem takiej organizacji przekazań jest w głównej mierze redukcja kosztów magazynowania i transportu, a także zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towarów.

W stosunku do nieodpłatnych wydań towarów o jednostkowej cenie nabycia lub jednostkowym koszcie wytworzenia niższym niż 10 zł, Spółka nie będzie prowadzić ewidencji takich przekazań pozwalającej na ustalenie tożsamości odbiorców, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nieodpłatne przekazanie prezentów o jednostkowej cenie nabycia (bez podatku) bądź jednostkowym koszcie wytworzenia niższym niż 10 zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na ilość przekazywanych jednorazowo prezentów jednemu Kontrahentowi i ich łączną wartość, przy uwzględnieniu, że Spółka nie ewidencjonuje nieodpłatnych wydań dla poszczególnych Kontrahentów...
 2. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów przeznaczonych na prezenty o jednostkowej wartości (bez podatku) niższej niż 10 zł bądź o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów lub usług zużytych do wytworzenia towarów Spółki przeznaczonych na prezenty...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W zakresie pytania nr 1.

Spółka stoi na stanowisku, że nieodpłatne wydanie przez nią towarów (prezentów) w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazania nie przekracza 10 zł, bez względu na ilość prezentów przekazywanych jednorazowo jednemu kontrahentowi, nie stanowi dostawy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie ma przy tym znaczenia, że Spółka nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy VAT. Bez związku pozostaje również status kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, któremu przekazywane będą prezenty.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie natomiast do art. 7 ust. 2 ustawy VAT przez dostawę towarów, o której mowaw art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia łych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy VAT przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Stosownie do art. 7 ust 4 ustawy VAT przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jak wynika z powyższych uregulowań, przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT jest odpłatna dostawa oraz odpłatne świadczenie usług, a przez dostawę należy rozumieć też nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Jednakże z art. 7 ust. 3 ustawy VAT wynika, że powyższej regulacji nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przez takowe rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (w przypadku prowadzenia ewidencji pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób), lub takie których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru bądź jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Z powyższych przepisów wynika, że nie jest opodatkowane podatkiem VAT przekazywanie towarów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale kwotowym od 10,01 zł do 100 zł. W tym przypadku podstawą do nieopodatkowania takiego wydania jest prowadzenie dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Mając na uwadze powyższe Spółka stoi na stanowisku, że przekazywane przez nią towary o jednostkowej cenie nabycia lub jednostkowym koszcie wytworzenia mniejszym niż 10 zł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko przedstawione przez Spółkę, jest również prezentowane w interpretacjach indywidualnych, tytułem przykładu:

 1. w interpretacji z dnia 17 stycznia 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP2/443-1327/11-2/KAN,
 2. w interpretacji z dnia 19 stycznia 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP2/443-1401/11-2/KAN,
 3. w interpretacji z dnia 30 stycznia 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP2/443-72/12-2/KAN,
 4. w interpretacji z dnia 18 czerwca 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP3/443-328/12-2/Mpe.

Należy również wskazać, że przekazywanie przez Spółkę towarów, których jednostkowa cena nabycia bądź jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT bez względu na ilość (tym samym na łączną wartość) przekazanych jednej osobie towarów. Takie stanowisko Spółki znajduje oparcie w komentarzu do ustawy o podatku od towarów i usług Adama Bartosiewicza: „W przypadku przekazania takich prezentów nie ma znaczenia łączna wartość wszystkich prezentów tego rodzaju ani też łączna wartość takich prezentów wręczonych jednej osobie”.

Warto wskazać, że w dniu 10 marca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie nr IPPP1/4512-161/15-2/EK także potwierdziła, że: „nieodpłatne przekazanie towarów będących przedmiotem wniosku, których jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia (bez podatku) – określone w momencie przekazywania – nie przekracza 10 zł, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższe wynika z faktu, że stanowią one prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, a ich przekazanie nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, celem nieodpłatnych przekazań towarów, które znajdują się w ofercie Wnioskodawcy jest promocja oferowanych produktów, a przez to zwiększenie wolumenu ich sprzedaży. Działania te pomagają w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także w zbudowaniu i utrzymaniu pozytywnych relacji handlowych z kontrahentami, co zmierza do zachowania ciągłości sprzedaży oraz utrzymaniu tej sprzedaży na odpowiednim poziomie.

Ponadto, na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie będzie wpływała ilość przekazanych towarów jednemu odbiorcy, ani również status odbiorcy. W szczególności, w analizowanej sprawie nie będzie miało znaczenia, że towary te przekazywane zostaną w opakowaniach zbiorczych (paletach, zgrzewkach, wielopakach). Istotne znaczenie będzie miał fakt, że jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia pojedynczego towaru (puszki, butelki) nie przekroczy 10 zł netto.

Tym samym powyższe nieodpłatne przekazanie nie będzie stanowić dostawy towarów i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT”.

W zakresie pytania nr 2.

Spółka stoi na stanowisku, że przekazywane przez nią towary wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zatem na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy VAT przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego od wytworzonych lub zakupionych towarów przeznaczonych na prezenty.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kluczowym dla możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek – bezpośredni lub pośredni – pomiędzy dokonanym zakupem towarów a prowadzoną, opodatkowaną działalnością podatnika.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Spółka, w ramach prowadzonej działalności podejmuje wiele działań marketingowych. Ich celem jest promocja oferowanych przez Spółkę produktów, zapoznawanie potencjalnych kontrahentów z marką jak budowanie pozytywnego wizerunku marki. Podejmowanie takich kroków ma finalnie przełożyć się na zwiększenie sprzedaży towarów poprzez zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu produktów Spółki. W związku z tym należy wskazać, że między przekazywaniem prezentów – których jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazania nie przekracza 10 zł – a działalnością opodatkowaną Spółki istnieje związek pośredni.

Takie stanowisko poparł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 19 lutego 2014 r., nr IPTPP4/443-864/13-2/MK podnosząc, że: „Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami. Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotów” oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 15 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1368/08 wskazując, że: „prawo do odliczenia podatku istnieje nawet wtedy, gdy nie można ustalić bezpośredniego związku pomiędzy zakupem a opodatkowaną transakcją, czyli w niektórych sytuacjach prawo do odliczenia może przysługiwać podatnikowi nawet w przypadku braku konkretnej transakcji opodatkowanej, jeżeli zakup związany jest z działalnością podatnika, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu (lub daje prawo do odliczenia podatku mimo zwolnienia), a brak związku z konkretną transakcją opodatkowaną wynika z czynników obiektywnych, zwykle niezależnych od podatnika”.

Wobec powyższej analizy oraz stanowiska organów, bezsprzecznie należy uznać, że działania skupiające się na promocji oferowanych przez Spółkę produktów i budowaniu rozpoznawalności marki mają pośredni związek z opodatkowaną działalnością Spółki, zatem na podstawie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT przysługuje Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

W świetle art. 7 ust. 7 ustawy, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jak wynika z przywołanych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – co do zasady – podlega każde nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątek stanowi przekazanie towarów stanowiących zdefiniowane w art. 7 ust. 4 prezenty o małej wartości lub próbki, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest jednym z czołowych producentów kawy w Polsce. Spółka oprócz kawy oferuje także różne rodzaje herbat oraz akcesoria związane z branżą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka podejmuje liczne działania marketingowe mające na celu promocję oferowanych produktów, co finalnie przełoży się na zwiększenie sprzedaży towarów poprzez zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu produktów Spółki. W ramach działań promocyjno-marketingowych Spółka planuje przekazywać nieodpłatnie obecnym jak i potencjalnym kontrahentom produkty własne m.in. kawy i herbaty. Celem takich działań jest aktywizacja sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę. Jednostkowy koszt wytworzenia sztuki przekazywanego produktu własnego lub jednostkowa cena nabycia takiego towaru nie przekroczy kwoty 10 zł (koszt jednej paczki kawy). W ramach dokonywanych wydań Spółka planuje przekazywać na rzecz jednego podmiotu więcej niż jedną sztukę towaru – np. w opakowaniach zbiorczych. W takich przypadkach sumaryczna wartość przekazanych towarów będzie wyższa niż 10 zł, a w niektórych przypadkach nawet wyższa niż 100 zł. Przekazywanie towarów w opakowaniach zbiorczych dokonywane będzie przede wszystkim ze względów technicznych i logistycznych. Celem takiej organizacji przekazań jest w głównej mierze redukcja kosztów magazynowania i transportu, a także zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towarów. W stosunku do nieodpłatnych wydań towarów o jednostkowej cenie nabycia lub jednostkowym koszcie wytworzenia niższym niż 10 zł, Spółka nie będzie prowadzić ewidencji takich przekazań pozwalającej na ustalenie tożsamości odbiorców, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. tego, czy nieodpłatne przekazanie prezentów o jednostkowej cenie nabycia (bez podatku) bądź jednostkowym koszcie wytworzenia niższym niż 10 zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na ilość przekazywanych jednorazowo prezentów jednemu Kontrahentowi i ich łączną wartość, przy uwzględnieniu, że Spółka nie ewidencjonuje nieodpłatnych wydań dla poszczególnych Kontrahentów.

Z powołanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega przekazanie prezentów o małej wartości czyli towarów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a jeśli nie ma ceny nabycia jednostkowy koszt wytworzenia, w momencie przekazania, nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Podkreślić w tym miejscu należy, że konstrukcja przewidziana w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy zakłada, że jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, o której mowa w pkt 1 analizowanego przepisu.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w okolicznościach analizowanej sprawy nieodpłatne przekazanie w ramach działań promocyjno-marketingowych obecnym jak i potencjalnym kontrahentom produktów własnych Spółki m.in. kawy i herbaty nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższe wynika z faktu, że jak wskazał Zainteresowany jednostkowa cena nabycia (bez podatku) bądź jednostkowy koszt wytworzenia tych towarów nie przekroczy 10 zł, a ich przekazanie nastąpi w celu związanych z działalnością gospodarczą Zainteresowanego (aktywizacją sprzedaży).

Na powyższą konkluzję nie będzie miał wpływu fakt, że ze względów technicznych i logistycznych, Wnioskodawca planuje przekazanie jednemu kontrahentowi więcej niż jedną sztukę towaru, np. w opakowaniach zbiorczych, konsekwentnie sumaryczna wartość przekazywanych towarów, będzie niższa niż 10 zł. W świetle bowiem normy art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 ustawy dla wyłączenia od opodatkowania VAT przekazania prezentów oprócz związku przekazania z działalnością gospodarczą, istotne znaczenie ma również to, że jednostkowa cena nabycia towaru lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza (bez podatku) 10 zł.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że realizowane w ramach działań promocyjno-marketingowych, nieodpłatne przekazanie kontrahentom Spółki prezentów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia – w momencie ich przekazania – nie przekracza/nie będzie przekraczać 10 zł, nie będzie podlegać opodatkowaniu w oparciu o przepisy art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 ustawy.

Oprócz wyżej rozstrzygniętej kwestii, Wnioskodawca ma również wątpliwość, czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów przeznaczonych na prezenty o jednostkowej wartości (bez podatku) niższej niż 10 zł bądź o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z zakupu towarów lub usług zużytych do wytworzenia towarów Spółki przeznaczonych na prezenty.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak stanowi art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.

Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążąc się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością przedsiębiorstwa, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu.

Z pośrednim związkiem dokonanych zakupów z działalnością podatnika mamy zatem do czynienia wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez przedsiębiorstwo sprzedaży. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego, obsługi prawnej.

Jak wynika z wniosku Spółka jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupione towary przeznaczone na prezenty o jednostkowej wartości niższej niż 10 zł, bądź zakup towarów lub usług zużytych do wytworzenia towarów Spółki przeznaczonych na prezenty o jednostkowej wartości niższej niż 10 zł mają/będą miały wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa Spółki jako całości. Działania Wnioskodawcy polegające na nieodpłatnym przekazywaniu zarówno obecnym jak i potencjalnym kontrahentom produktów własnych Spółki m.in. kawy i herbaty, prowadzone są bowiem w celu aktywizacji sprzedaży. Można zatem wnioskować, że w sposób pośredni wydatki te przyczynią się do generowania obrotów Spółki opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności sprawy oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że z uwagi na fakt spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce przysługuje/będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT, wynikającego z zakupów towarów przeznaczonych na prezenty, bądź na zakup towarów i usług zużytych do wytworzenia prezentów o jednostkowej wartości niższej niż 10 zł.

Podkreślenia wymaga jednak, że Spółka może/będzie mogła zrealizować prawo do odliczenia pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa(art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się(w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania(art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.