ILPP4/4512-1-350/15-2/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
ILPP4/4512-1-350/15-2/PRinterpretacja indywidualna
 1. dokumenty
 2. dostawa towarów
 3. stawka
 4. towar
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej również jako: „Spółka”) jest podatnikiem, prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Spółka jest również zarejestrowana jako podatnik VAT UE, tj. dla celów realizacji transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka dokonuje, między innymi, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej jako: „WDT”) na rzecz nabywców posiadających właściwe i ważne numery identyfikacyjne dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Numery te zostały nadane nabywcom przez dane państwo członkowskie właściwe dla danego nabywcy i zawierają dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Ze względów biznesowych zmianie może ulec stosowana przez Spółkę procedura potwierdzania dostarczenia towarów będących przedmiotem danej transakcji WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. Zmiana obejmie zasadniczo rodzaj gromadzonych przez Spółkę dokumentów – dowodów dokonania WDT.

Specyfikację poszczególnych sztuk ładunku każdorazowo zawiera dana faktura VAT, wystawiana przez Spółkę zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT w celu udokumentowania danej transakcji WDT.

Natomiast, zamiast dokumentu przewozowego otrzymanego od przewoźnika/spedytora (tj. tzw. dokumentu CMR), Spółka już gromadzi lub będzie gromadziła w swojej dokumentacji następujące dowody dokonania WDT:

Wariant I

Dokument potwierdzający odbiór towarów przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego w wersji papierowej. Dokument taki będzie zawierał:

 • nazwy, adresy, numery VAT UE dostawcy (tj. Spółki) oraz nabywcy,
 • podpis oraz pieczątkę nabywcy potwierdzającego tym samym otrzymanie towarów,
 • odniesienie do odpowiedniej faktury wystawionej przez Spółkę dokumentującej daną transakcję WDT,
 • miejsce otrzymania towarów przez nabywcę (na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego),
 • datę otrzymania towarów przez nabywcę.

Dokument po jego podpisaniu przez nabywcę zostanie w oryginale, w wersji papierowej, dostarczony do Spółki. Dokument ten zostanie następnie przez Spółkę powiązany z odpowiednią fakturą VAT dokumentującą daną transakcję WDT. Dokument może zostać sporządzony w języku obcym, jednak Spółka będzie miała w każdej chwili możliwość jego przetłumaczenia (w tym tłumaczenia przysięgłego) na język polski.

Wariant II

Podpisany przez nabywcę dokument potwierdzający realizację danej transakcji WDT – taki sam jak w wariancie I powyżej – będzie dostarczany Spółce drogą elektroniczną w formie skanu, w korespondencji mailowej, na skrzynkę e-mail danego pracownika/danych pracowników Spółki. Dokument ten zostanie następnie przez Spółkę powiązany z odpowiednią fakturą VAT dokumentującą daną transakcję WDT. Dokument może zostać sporządzony w języku obcym, jednak Spółka będzie miała w każdej chwili możliwość jego przetłumaczenia (w tym tłumaczenia przysięgłego) na język polski.

Wariant III

Dokument potwierdzający odbiór towarów przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego będzie automatycznie tworzony przez system SAP Spółki. Dokument taki będzie zawierał:

 • nazwę, adres, numer VAT UE nabywcy,
 • odniesienie do odpowiedniej faktury (poprzez wskazanie jej numeru) wystawionej przez Spółkę i dokumentującej transakcję WDT danych towarów,
 • krótki opis dostarczanych towarów oraz ich ilość,
 • miejsce otrzymania towarów przez nabywcę (na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego),
 • datę otrzymania towarów przez nabywcę,
 • miejsce na potwierdzenie nabywcy, iż otrzymał on dane towary,
 • datę wystawienia przedmiotowego dokumentu – potwierdzenia.

Dokument może być generowany w języku obcym, jednak Spółka będzie miała w każdej chwili możliwość jego przetłumaczenia (w tym tłumaczenia przysięgłego) na język polski.

Wygenerowany w systemie SAP dokument-potwierdzenie będzie przesyłany do nabywcy drogą mailową – jako link do odpowiedniej strony/zakładki internetowej. Nabywca (odbiorca wiadomości e-mail z linkiem) może otworzyć przesłany mu link i tym samym wysłać do Spółki drogą internetową, potwierdzenie realizacji na jego rzecz WDT lub wpisać, iż występują pewne niezgodności. W razie braku otrzymania potwierdzenia, system SAP Spółki wysyła ponaglenia. Spływ potwierdzeń jest monitorowany na bieżąco.

W przypadku, w którym nabywca potwierdzi realizację na jego rzecz transakcji WDT, dokument-potwierdzenie (opisany powyżej) jest przesyłany drogą internetową do Spółki wraz z potwierdzeniem dostarczenia wiadomości e-mail do nabywcy (wskazującym datę otrzymania wiadomości e-mail z linkiem przez nabywcę).

Dokumenty te są odpowiednio „podpinane” w systemie SAP Spółki do odpowiednich faktur VAT. Po otrzymaniu i odpowiednim powiązaniu w systemie SAP, powyższe potwierdzenia są również drukowane i dołączane do dokumentów księgi głównej Spółki.

W każdym z powyższych wariantów (I-III) Spółka jest w stanie określić datę otrzymania danego potwierdzenia realizacji transakcji WDT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy posiadane przez Spółkę dokumenty: specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku zawarta na fakturze VAT dokumentującej daną transakcję WDT wraz z papierowym dokumentem (wariant I), potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem danej WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, stanowią wystarczający dowód realizacji transakcji WDT, uprawniający Spółkę (przy spełnieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki VAT 0%...
 2. Czy posiadane przez Spółkę dokumenty: specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku zawarta na fakturze VAT dokumentującej daną transakcję WDT wraz z przesłanym za pośrednictwem e-mail skanem dokumentu (wariant II), potwierdzającego otrzymanie towarów będących przedmiotem danej WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, stanowią wystarczający dowód realizacji transakcji WDT, uprawniający Spółkę (przy spełnieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki VAT 0%...
 3. Czy posiadane przez Spółkę dokumenty: specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku zawarta na fakturze VAT dokumentującej daną transakcję WDT wraz z dokumentem z systemu SAP (wariant III), potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem danej WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, stanowią wystarczający dowód realizacji transakcji WDT, uprawniający Spółkę (przy spełnieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki VAT 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Posiadane przez Spółkę dokumenty – specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku zawarta na fakturze VAT dokumentującej daną transakcję WDT wraz z papierowym dokumentem (wariant I), potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem danej WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, stanowią wystarczający dowód realizacji transakcji WDT, uprawniający Spółkę (przy spełnieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki VAT 0%.
 2. Posiadane przez Spółkę dokumenty – specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku zawarta na fakturze VAT dokumentującej daną transakcję WDT wraz z przesłanym za pośrednictwem e-mail skanem dokumentu (wariant II), potwierdzającego otrzymanie towarów będących przedmiotem danej WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, stanowią wystarczający dowód realizacji transakcji WDT, uprawniający Spółkę (przy spełnieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki VAT 0%.
 3. Posiadane przez Spółkę dokumenty – specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku zawarta na fakturze VAT dokumentującej daną transakcję WDT wraz z dokumentem wygenerowanym przez system SAP (wariant III), potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem danej WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, stanowią wystarczający dowód realizacji transakcji WDT, uprawniający Spółkę (przy spełnieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki VAT 0%.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku VAT, transakcja WDT podlega opodatkowaniu VAT według stawki 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Spółka jest podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT UE, tj. dla celów realizacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Warunek nr 3) powyżej jest zatem spełniony.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka dokonuje, między innymi, transakcji WDT na rzecz nabywców posiadających właściwe i ważne numery identyfikacyjne dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Numery te zostały nadane nabywcom przez dane państwo członkowskie właściwe dla danego nabywcy i zawierają dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Zatem również warunek nr 1) powyżej należy uznać za spełniony.

Spółka będzie miała zatem prawo do stosowania 0% stawki VAT do realizowanych transakcji WDT, o ile będzie posiadała w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (warunek nr 2) powyżej).

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Zgodnie natomiast z art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami dokonania WDT (uprawniającymi do zastosowania 0% stawki VAT) mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

W świetle cytowanych powyżej przepisów art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy o VAT, w celu zastosowania 0% stawki VAT do opodatkowania transakcji WDT, podatnik powinien posiadać dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepis art. 42 ust. 3 ustawy o VAT wymienia tzw. dowody „podstawowe”, tj. specyfikację sztuk ładunku oraz dokument przewozowy – tzw. dokument CMR. W opinii Spółki, wystarczającym jest posiadanie przez podatnika tylko jednego z tych dokumentów – tj. albo specyfikacji sztuk ładunku albo dokumentu CMR – o ile będzie on uzupełniony dokumentem lub dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, np. dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Powyższa wykładnia przepisów art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy o VAT została potwierdzona przez siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w uchwale z dnia 11 października 2010 r., sygn. akt I FPS 1/10: „W świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”.

Powyższe stanowisko jest również aprobowane przez organy podatkowe, między innymi, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2013 r., nr IBPP4/443-547/12/BP.

Należy tutaj podkreślić, iż żaden przepis ustawy o podatku VAT nie stanowi o bezwzględnej konieczności posiadania dokumentu przewozowego CMR dla potwierdzenia realizacji transakcji WDT. W opinii Spółki, dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju w takim samym stopniu potwierdza fakt realizacji danej transakcji WDT. Dokument ten zawiera bardzo zbliżone pola do dokumentu przewozowego CMR. Z punktu widzenia potwierdzenia WDT – zawiera potwierdzenie nabywcy, iż otrzymał i przyjął konkretne, identyfikowalne towary od dostawcy z Polski – Spółki, a także wskazuje dokładne miejsce i datę przyjęcia tych towarów na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.

Dokumenty gromadzone przez podatników mają stanowić dowód wywozu towarów będących przedmiotem WDT z terytorium Polski i dostarczenia ich do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. Spółka będzie posiadała takie dowody realizacji transakcji WDT, tj.: specyfikację poszczególnych sztuk ładunku zawartą na fakturze VAT dokumentującej daną transakcję WDT oraz podpisany (zatwierdzony elektronicznie) przez nabywcę dokument potwierdzający przyjęcie przez tego nabywcę towarów na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

W tym miejscu należałoby również wskazać, iż przepisy podatkowe nie określają formy, formatu czy treści dowodu realizacji WDT. W szczególności, przepisy nie wskazują, czy taki dokument powinien posiadać formę papierową czy elektroniczną sporządzoną samodzielnie przez podatnika (tutaj Spółkę) lub nabywcę, czy też wygenerowaną z systemu informatyczno-księgowego (np. SAP). Dokumenty takie mają jedynie potwierdzać, iż towary będące przedmiotem danej WDT zostały wywiezione z Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.

Spółka, jako dowód realizacji danej WDT, będzie posiadała w swojej dokumentacji:

 1. Specyfikację poszczególnych sztuk ładunku każdorazowo zawartą na danej fakturze VAT, wystawionej przez Spółkę, zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT, w celu udokumentowania danej transakcji WDT oraz
  1. Wariant I: Dokument potwierdzający odbiór towarów przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego w wersji papierowej.
  2. Wariant II: Dokument potwierdzający odbiór towarów przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego w wersji elektronicznej (przesłany jako skan za pośrednictwem poczty e-mail).
  3. Wariant III: Dokument potwierdzający realizację danej transakcji WDT wygenerowany przez system SAP Spółki.

W opinii Spółki, wskazane dokumenty, w każdym z powyższych wariantów (I-III), stanowią wystarczający dowód realizacji przez Spółkę transakcji WDT, potwierdzając dokonanie wywozu towarów z terytorium Polski oraz ich otrzymanie/odbiór przez nabywcę na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Dokumenty te wskazują również datę otrzymania-przyjęcia towaru przez nabywcę. Ponadto, w każdym z powyższych wariantów Spółka jest w stanie określić datę otrzymania potwierdzenia dokonania danej transakcji WDT.

Stanowisko Spółki, zgodnie z którym wymienione powyżej dokumenty stanowią wystarczający dowód realizacji WDT, bez względu na ich formę – w szczególności, bez względu na to czy jest to forma papierowa, czy elektroniczna – znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, w tym między innymi, w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2014 r. nr ILPP4/443-465/13-6/ISN, w której organ wskazał iż: „Zasadniczo dopuszczalna jest każda forma dokumentu, byle uprawdopodobniała ona wywóz towarów z terytorium kraju i ich dostarczenie na terytorium innego państwa członkowskiego. W dobie szeroko rozumianej komunikacji technicznej nie ma podstaw do odmawiania mocy dowodowej dokumentowi przesyłanemu np.: w formie elektronicznej, skanem czy faksem. Dla zastosowania stawki 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest konieczne zatem posiadanie danego dokumentu w formie papierowej, wystarczy jego wersja elektroniczna”.

W świetle powyższego, w opinii Spółki, posiadane przez nią dokumenty, tj. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku zawarta na fakturze VAT dokumentującej daną transakcję WDT wraz z:

 1. papierowym dokumentem potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem danej WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego (wariant 1) lub
 2. elektronicznym dokumentem potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem danej WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego (wariant II) lub
 3. dokumentem wygenerowanym w systemie SAP, potwierdzającym otrzymanie towarów będących przedmiotem danej WDT przez nabywcę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego (wariant III)

– stanowią wystarczający dowód realizacji transakcji WDT, uprawniający Spółkę (przy spełnieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki VAT 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.