ILPP4/4512-1-274/15-4/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania dokonywanej sprzedaży.
ILPP4/4512-1-274/15-4/ISNinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. sprzedaż wysyłkowa
 3. towar
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania dokonywanej sprzedaży – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania dokonywanej sprzedaży. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wskazanie, że wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego oraz informacje doprecyzowujące opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą o profilu handlowym. Planuje rozszerzyć ją o prowadzenie sprzedaży wysyłkowej dla odbiorców indywidualnych, mających miejsce zamieszkania na terenie Niemiec. Towar pakowany będzie w Polsce i przewożony własnym transportem do niemieckiego kuriera do Niemiec. W celu rejestracji na portalach niemieckich (...), Zainteresowany wynajmie pomieszczenie na terenie Niemiec ok. 5 m2 – nie będą tam przechowywane żadne towary.

W złożonym uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że:

 1. przedmiotem sprzedaży będą meble oraz wyroby z drewna;
 2. jest czynnym płatnikiem podatku VAT;
 3. w chwili zapakowaniu towaru w Polsce i przewożeniu go na terytorium Niemiec będzie znał nabywcę towaru. Przeniesienie prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel nastąpi w wyniku wywozu towaru z terytorium kraju;
 4. kurier w Niemczech odpowiedzialny będzie za dostarczenie przesyłki do odbiorcy;
 5. potencjalny klient zamieszkały na terenie Niemiec przegląda przede wszystkim portale niemieckie w celu nabycia takich towarów jak meble. Większe prawdopodobieństwo sprzedaży jest w momencie zaistnienia na portalach niemieckich a nie tylko na polskich. Celem więc będzie pozyskanie klientów zamieszkałych na terenie Niemiec i powiększenie rynku zbytu o Niemcy;
 6. jego celem jest dostarczanie towaru osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i niezarejestrowanym jako podatnicy podatku od wartości dodanej oraz niezarejestrowanym do wewnątrzwspólnotowych nabyć;
 7. w chwili obecnej jest zarejestrowanym podatnikiem do wewnątrzwspólnotowych transakcji;
 8. w chwili obecnej nie przewiduje sprzedaży do innych krajów tylko do Niemiec;
 9. nabywcy nie będą posiadać numeru do nabyć wewnątrzwspólnotowych;
 10. będzie posiadał dokument potwierdzający:
  1. imię i nazwisko oraz adres nabywcy,
  2. adres na który ma być dostarczona przesyłka,
  3. rodzaj towaru oraz jego ilość,
  4. przyjęcie towaru przez nabywcę,
  5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym będą przewożone towary;
 11. będzie posiadał wszystkie dokumenty wymienione powyżej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy taka sprzedaż opodatkowana będzie podatkiem VAT w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, w tym przypadku nie będzie przemieszczenia towaru i nie ma obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku VAT na terenie Niemiec. Towar będzie pakowany i przygotowywany do wysyłki na terenie Polski. W związku z czym, Zainteresowany ma obowiązek opodatkowania tej sprzedaży podatkiem VAT w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które – w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Na podstawie art. 2 pkt 23 ustawy – przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

 1. podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Zatem sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju to dostawa, która rozpoczyna się na terytorium Polski, a więc odbywa się „z kraju” do innego państwa członkowskiego.

Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy – w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2.

Z kolei w myśl art. 23 ust. 2 ustawy – w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy – podatnicy, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji), z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których zawiadomienie to dotyczy.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać z opcji, o której mowa w ust. 5 (art. 23 ust. 6 ustawy).

Stosownie do art. 23 ust. 7 ustawy – w terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji, o której mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający o zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju zasadą pozostaje opodatkowanie w państwie przeznaczenia transportu towarów, ponieważ dostawa ma miejsce w tym państwie.

Przyjęcie niniejszej zasady ma eliminować ewentualne zakłócenia konkurencji, które mogłyby mieć miejsce w przypadku dokonywania sprzedaży z państw, w których obowiązują niższe stawki podatku, do państw, w których obowiązują stosunkowo wysokie stopy podatku. Sprzedaż wysyłkowa jest bowiem opodatkowana w państwie faktycznej konsumpcji (na terenie państwa, do którego dokonano dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej).

Powyższe warunki opodatkowania są regułą. Jednakże, co do zasady, mają one zastosowanie wówczas, gdy całkowita wartość sprzedaży wysyłkowej do danego państwa członkowskiego w ciągu roku podatkowego oraz w poprzednim roku podatkowym przekroczyła określone kwoty wyznaczone przez państwo członkowskie przeznaczenia towaru. Tym samym, w przypadku obrotów uzyskiwanych w ramach wyżej określonych kwot obowiązuje zasada opodatkowania takiej transakcji w państwie wysyłki towarów.

Zgodnie z powyższym w przypadku sprzedaży wysyłkowej do danego państwa członkowskiego, w sytuacji gdy nie zostały przekroczone limity ustalone w państwie przeznaczenia, miejscem opodatkowania dostawy dokonanej w ramach tej sprzedaży jest państwo wysyłki, a więc – w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – Polska.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje rozszerzyć prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą o profilu handlowym, o prowadzenie sprzedaży wysyłkowej dla odbiorców indywidualnych, mających miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec.

Przedmiotem sprzedaży będą meble oraz wyroby z drewna. Towar pakowany będzie w Polsce i przewożony własnym transportem do niemieckiego kuriera do Niemiec. W chwili zapakowania towaru w Polsce i przewożeniu go na terytorium Niemiec, Zainteresowany będzie znał nabywcę towaru. Przeniesienie prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel nastąpi w wyniku wywozu towaru z terytorium kraju. Kurier w Niemczech odpowiedzialny będzie za dostarczenie przesyłki do odbiorcy. W celu rejestracji na portalach niemieckich (...), Wnioskodawca wynajmie pomieszczenie na terenie Niemiec ok. 5 m2 – nie będą tam przechowywane żadne towary. Potencjalny klient zamieszkały na terenie Niemiec przegląda przede wszystkim portale niemieckie w celu nabycia takich towarów jak meble. Większe prawdopodobieństwo sprzedaży jest w momencie zaistnienia na portalach niemieckich a nie tylko na polskich. Zatem celem rejestracji towarów na portalach niemieckich będzie pozyskanie klientów zamieszkałych na terenie Niemiec i powiększenie rynku zbytu o Niemcy. Z kolei celem Zainteresowanego jest dostarczanie towaru osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i niezarejestrowanym jako podatnicy podatku od wartości dodanej oraz niezarejestrowanym do wewnątrzwspólnotowych nabyć. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i w chwili obecnej jest zarejestrowanym podatnikiem do wewnątrzwspólnotowych transakcji. Zainteresowany w chwili obecnej nie przewiduje sprzedaży do innych krajów tylko do Niemiec. Nabywcy nie będą posiadać numeru do nabyć wewnątrzwspólnotowych. Na potwierdzenie dokonywanych dostaw Wnioskodawca będzie posiadał dokument potwierdzający: imię i nazwisko oraz adres nabywcy; adres na który ma być dostarczona przesyłka; rodzaj towaru oraz jego ilość; przyjęcie towaru przez nabywcę; rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym będą przewożone towary.

Wątpliwość Zainteresowanego dotyczy obowiązku opodatkowania w Polsce dokonywanej przez niego sprzedaży towarów.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju, ponieważ Wnioskodawca będzie dokonywał dostawy towarów wysyłanych przez niego z terytorium Polski na terytorium Niemiec, które będzie miejscem przeznaczenia tych towarów. Ponadto dostawy te będą dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niezarejestrowanych jako podatnicy podatku od wartości dodanej oraz niezarejestrowanych do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Zatem w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – co do zasady – miejscem opodatkowania takiej sprzedaży będzie terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych towarów (Niemcy).

W sytuacji, gdy nie zostaną przekroczone limity ustalone w państwie przeznaczenia towaru (Niemcy) miejscem opodatkowania dostaw dokonywanych w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju winna być Polska.

Natomiast jeżeli Wnioskodawca przed dokonaniem pierwszej dostawy poinformuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego w Polsce o wyborze opodatkowania sprzedaży na terenie Niemiec, przy wypełnieniu wszystkich ustawowych warunków, dostawy dokonywane w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski, lecz na terytorium Niemiec.

Zatem odpowiadając na pytanie Zainteresowanego należy wskazać, że do momentu przekroczenia kwoty ustalonej na terytorium Niemiec, dokonywana przez Wnioskodawcę sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy.

Jednak stanowisko Zainteresowanego jest nieprawidłowe, ponieważ wiąże on obowiązek opodatkowania dokonywanej przez niego sprzedaży towarów w Polsce z tym, że towar będzie pakowany i przygotowywany do wysyłki w Polsce.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.