ILPP4/4512-1-201/15-4/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i wykazania w deklaracji podatkowej zakupu towaru z kraju trzeciego.
ILPP4/4512-1-201/15-4/ISNinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. dostawa towarów
 3. import towarów
 4. miejsce świadczenia
 5. towar
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 9 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i wykazania w deklaracji podatkowej zakupu towaru z kraju trzeciego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i wykazania w deklaracji podatkowej zakupu towaru z kraju trzeciego. Wniosek został uzupełniony w dniu 9 lipca 2015 r. o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej towarów sprowadzanych z kraju trzeciego – Nigerii. W miesiącu marcu br. Zainteresowany dokonał zakupu towaru – ziarna sezamu. Towar przypłynął statkiem z Nigerii do portu w A. Zakup został udokumentowany fakturą zakupu od dostawcy nigeryjskiego z dnia 31 marca br. Podatnik nigeryjski nie posiada oddziału ani siedziby w Polsce. Firma Wnioskodawcy posiada siedzibę w Polsce i nie jest zarejestrowana na potrzeby podatku VAT w innym kraju. W miesiącu kwietniu br. Zainteresowany dokonał sprzedaży przedmiotowego towaru – ziarna sezamu na rzecz podatnika polskiego (firmy B). Sprzedaż udokumentowano fakturą sprzedaży z dnia 29 kwietnia 2015 r. ze stawką „np”, oznaczającą czynność niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce. Sprzedaż przedmiotowego towaru miała miejsce na terytorium wód poza Unią Europejską. Strony zawarły umowę sprzedaży, gdy towar znajdował się jeszcze na statku, na terytorium wód i taki zapis został umieszczony na fakturze sprzedaży. Sprzedający zawarł również porozumienie z kupującym, że to kupujący dokona odprawy celnej przedmiotowego towaru w Polsce, w urzędzie celnym w C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zakup towarów z kraju trzeciego odbywa się bez wykazania tej transakcji w deklaracji VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup towarów z kraju trzeciego, których odprawy celnej dokonuje bezpośrednio kupujący – podatnik polski (firma B) w urzędzie celnym w Łodzi nie będzie importem towarów dla firmy Zainteresowanego. Wobec tego pozostaje poza obszarem deklaracji VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – podatnik podatku VAT – prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej towarów sprowadzanych z kraju trzeciego – Nigerii. W miesiącu marcu br. Zainteresowany dokonał zakupu towaru – ziarna sezamu. Towar przypłynął statkiem z Nigerii do portu w A. Zakup został udokumentowany fakturą zakupu od dostawcy nigeryjskiego z dnia 31 marca br. Podatnik nigeryjski nie posiada oddziału ani siedziby w Polsce. Firma Wnioskodawcy posiada siedzibę w Polsce i nie jest zarejestrowana na potrzeby podatku VAT w innym kraju. W miesiącu kwietniu br. Zainteresowany dokonał sprzedaży przedmiotowego towaru – ziarna sezamu na rzecz podatnika polskiego (firmy B). Sprzedaż udokumentowano fakturą sprzedaży z dnia 29 kwietnia 2015 r. ze stawką „np”, oznaczającą czynność niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce. Sprzedaż przedmiotowego towaru miała miejsce na terytorium wód poza Unią Europejską. Strony zawarły umowę sprzedaży, gdy towar znajdował się jeszcze na statku, na terytorium wód i taki zapis został umieszczony na fakturze sprzedaży. Sprzedający zawarł również porozumienie z kupującym, że to kupujący dokona odprawy celnej przedmiotowego towaru w Polsce, w urzędzie celnym w C.

W myśl art. 2 pkt 7 ustawy – przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Powyższa definicja kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru. Dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu bądź stosunek prawny, w ramach którego dokonano przywozu.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dokonał zakupu ziaren sezamu od podmiotu nigeryjskiego, jeszcze w trakcie transportu towarów z Nigerii do Polski, towar ten został sprzedany podatnikowi polskiemu (firmie B). Wnioskodawca (sprzedający) zawarł porozumienie z kupującym (firmą B), że to kupujący dokona odprawy celnej przedmiotowego towaru w Polsce, w urzędzie celnym w C.

W związku z powyższym, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpił import towarów.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Jak ustalono powyżej, Wnioskodawca nie dokonał importu towarów, tym samym nie miał on obowiązku wykazania tej transakcji w deklaracji podatkowej VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Kwestia dotycząca opodatkowania i wykazania w deklaracji podatkowej dostawy ziaren sezamu została rozstrzygnięta w interpretacji z dnia 4 września 2015 r. nr ILPP4/4512-1 -201/15-3/ISN.

Z kolei kwestia dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych została rozstrzygnięta odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.