ILPP4/4512-1-201/15-3/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy ziaren sezamu;oraz wykazania dostawy ziaren sezamu w deklaracji podatkowej.
ILPP4/4512-1-201/15-3/ISNinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. dostawa towarów
 3. import towarów
 4. miejsce świadczenia
 5. towar
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 9 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania dostawy ziaren sezamu;
 • nieprawidłowe – w zakresie wykazania dostawy ziaren sezamu w deklaracji podatkowej.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i wykazania w deklaracji podatkowej dostawy ziaren sezamu. Wniosek został uzupełniony w dniu 9 lipca 2015 r. o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej towarów sprowadzanych z kraju trzeciego – Nigerii. W miesiącu marcu br. Zainteresowany dokonał zakupu towaru – ziarna sezamu. Towar przypłynął statkiem z Nigerii do portu w A. Zakup został udokumentowany fakturą zakupu od dostawcy nigeryjskiego z dnia 31 marca br. Podatnik nigeryjski nie posiada oddziału ani siedziby w Polsce. Firma Wnioskodawcy posiada siedzibę w Polsce i nie jest zarejestrowana na potrzeby podatku VAT w innym kraju. W miesiącu kwietniu br. Zainteresowany dokonał sprzedaży przedmiotowego towaru – ziarna sezamu na rzecz podatnika polskiego (firmy B). Sprzedaż udokumentowano fakturą sprzedaży z dnia 29 kwietnia 2015 r. ze stawką „np”, oznaczającą czynność niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce. Sprzedaż przedmiotowego towaru miała miejsce na terytorium wód poza Unią Europejską. Strony zawarły umowę sprzedaży, gdy towar znajdował się jeszcze na statku, na terytorium wód i taki zapis został umieszczony na fakturze sprzedaży. Sprzedający zawarł również porozumienie z kupującym, że to kupujący dokona odprawy celnej przedmiotowego towaru w Polsce, w urzędzie celnym w C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy przedmiotowa sprzedaż ziaren sezamu (zakupionych z kraju trzeciego) podatnikowi polskiemu jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce w rozumieniu ustawy o VAT... Czy w związku z powyższym nie podlega ujęciu w deklaracji VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ziaren sezamu (zakupionych z kraju trzeciego) podatnikowi polskiemu jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce i w związku z powyższym nie podlega ujęciu w deklaracji VAT. Sprzedaż nie miała miejsca na terytorium Polski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania dostawy ziaren sezamu;
 • nieprawidłowe – w zakresie wykazania dostawy ziaren sezamu w deklaracji podatkowej.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Powyższy katalog ma charakter zamknięty. Czynności, które nie zostały wskazane w powyższym katalogu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – podatnik podatku VAT – prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej towarów sprowadzanych z kraju trzeciego – Nigerii. W miesiącu kwietniu br. Zainteresowany dokonał sprzedaży ziarna sezamu (nabytego wcześniej od podmiotu z Nigerii) na rzecz podatnika polskiego (firmy B). Sprzedaż przedmiotowego towaru miała miejsce na terytorium wód poza Unią Europejską. Strony zawarły umowę sprzedaży, gdy towar znajdował się jeszcze na statku (taki zapis został umieszczony na fakturze).

Zatem, w niniejszej sprawie Wnioskodawca dokonał dostawy towarów (w myśl art. 7 ust. 1 ustawy) poza terytorium kraju, tj. na terytorium wód poza Unią Europejską.

W tym miejscu należy wskazać, że podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają tylko te czynności, które zostaną wykonane na terytorium kraju, a ściślej te czynności, które zostaną tu uznane za wykonane. W tym wypadku określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania.

Regulacje dotyczące tzw. miejsca świadczenia przy dostawie towarów, zostały zawarte w art. 22 ustawy.

Miejsce świadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów uzależnione jest od sposobu, w jaki realizowana była dostawa.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Wobec powyższego, miejscem dostawy ziarna sezamu, która została dokonana przez Zainteresowanego na terytorium wód poza Unią Europejską, było terytorium Nigerii, tj. miejsce, w którym towary znajdowały się w momencie rozpoczęcia transportu. Tym samym, dostawa ziarna sezamu dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz polskiego kontrahenta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

W świetle powyższego stanowisko Zainteresowanego w tej części jest prawidłowe.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług z dnia 18 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 394) – obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. – określono wzór deklaracji podatkowych, jak też wyjaśniono w których pozycjach należy wykazać poszczególne wartości. Zgodnie z pkt 3 objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT 7K i VAT-7D – stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia – w poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju.

Art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy stanowi, że podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Wnioskodawca wskazał, że nie jest zarejestrowany na potrzeby podatku VAT w innym kraju. Natomiast dostawa ziarna sezamu, gdyby była dokonywana na terytorium kraju, dawałaby mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zatem dokonaną na terytorium Nigerii dostawę ziarna sezamu powinien on wykazać w poz. 11 deklaracji VAT, jako dostawę towarów poza terytorium kraju.

Tym samym stanowisko Zainteresowanego w powyższym zakresie jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Dodatkowo tut. Organ informuje, że od dnia 1 lipca 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 914).

Kwestia dotycząca opodatkowania i wykazania w deklaracji podatkowej zakupu towaru z kraju trzeciego została rozstrzygnięta w interpretacji z dnia 4 września 2015 r. nr ILPP4/4512-1 -201/15-4/ISN.

Z kolei kwestia dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych została rozstrzygnięta odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.