ILPP4/4512-1-199/15-2/EWW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa Wnioskodawcy do sprzedaży towarów (quadów) na rynku krajowym z wykorzystaniem procedury VAT-marża.
ILPP4/4512-1-199/15-2/EWWinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. marża
 3. nowy środek transportowy
 4. stawki podatku
 5. towar
 6. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 7. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa Wnioskodawcy do sprzedaży towarów (quadów) na rynku krajowym z wykorzystaniem procedury VAT-marża - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa Wnioskodawcy do sprzedaży towarów (quadów) na rynku krajowym z wykorzystaniem procedury VAT-marża.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży na rynku wtórnym pojazdów typu quad. Quady są kupowane za granicą z zamiarem dalszej odsprzedaży. Nabyte quady są rejestrowane w Polsce przez Wnioskodawcę i sprzedawane odbiorcom na terytorium Polski. Quady klasyfikowane będą pod kodem CN 8703. Będą to pojazdy o mocy silnika przekraczającej 7,2 kilowata oraz pojemności skokowej silnika przekraczającej 48 cm3. Nie wszystkie qaudy wyposażone są w liczniki przejechanych kilometrów. Quady kupowane są w szczególności od podatnika podatku od wartości dodanej z siedzibą na Litwie (spółki działającej w formie spółki UAB – odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Ich dostawa potwierdzona jest fakturą VAT-marża (invoice margin), na której sprzedawca nie wskazuje podatku VAT należnego w związku z ich sprzedażą. W treści faktury zamieszczona jest adnotacja informująca, że przedmiotem dostawy są towary używane. Zazwyczaj quady, które mają być w Polsce odsprzedawane przez Wnioskodawcę, pochodzą ze Stanów Zjednoczonych i zostały na którymś z poprzednich etapów obrotu zaimportowane na rynek wewnątrzwspólnotowy. Wnioskodawca nie weryfikuje, czy to jego bezpośredni dostawca, tj. spółka na Litwie, czy dostawca tej spółki albo inny podmiot na wcześniejszym etapie obrotu dokonał importu na rynek wewnątrzwspólnotowy. Nabywane quady są towarami używanymi w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i jednocześnie nie spełniającymi definicji nowego środka transportu, o którym mowa w art. 2 ust. 10 lit. a ustawy. Wnioskodawca rozważa sprzedaż quadów nabywanych w opisany powyżej sposób w procedurze VAT-marża.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca ma prawo sprzedawać na rynku krajowym quady nabyte w opisany sposób w procedurze VAT-marża...
 2. Czy dokumentująca zakup quadów, wystawiana przez litewskiego podatnika faktura VAT marża z adnotacją, że sprzedaż dotyczy dóbr używanych, jest wystarczająca dla celów zastosowania procedury VAT-marża w związku z brzmieniem art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zgodnie z art. 120 ustawy o VAT, aby szczególna procedura VAT-marża mogła mieć zastosowanie muszą zostać spełnione warunki dotyczące zarówno podmiotów biorących udział w transakcji, jak i jej przedmiotu. Procedura VAT-marża może mieć zastosowanie do dostaw:

 • dzieł sztuki,
 • przedmiotów kolekcjonerskich,
 • antyków,
 • oraz towarów używanych

zdefiniowanych w ust. 1 powołanego przepisu.

Przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

W opinii Wnioskodawcy, quady które mają być sprzedawane na rynku wtórnym, będą spełniały definicję towarów używanych wskazaną w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, i jako takie mogą być przedmiotem transakcji przebiegającej na zasadach szczególnych.

Zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik ma możliwość sprzedaży towarów z zastosowaniem procedury VAT marża, jeżeli dostawcą tych towarów używanych jest:

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędąca podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 • podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT;
 • podatnik, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5 (na zasadach VAT-marża);
 • podatnik podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 • podatnik podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5 (na zasadach VAT-marża), a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Zgodnie z art. 120 ust. 21 ustawy o VAT, przepisów ust. 1-20 tego artykułu nie stosuje się do nowych środków transportu będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Definicja nowego środka transportu została z kolei wskazana w art. 2 pkt 10 ustawy o VAT. Za nowe środki transportu - rozumie się przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub, w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Quady, które mają być przedmiotem transakcji przeprowadzanych przez Wnioskodawcę spełniają pierwszą część powyższej definicji (pojemność skokowa przewyższa 48 centymetrów sześciennych a moc silnika 7,2 kilowata), wobec powyższego należy każdorazowo sprawdzić, czy nabywany wewnątrzwspólnotowo quad przejechał więcej niż 6000 km lub od momentu dopuszczenia go do użytku minęło więcej niż pół roku. Wystarczy aby jeden z powyższych warunków został spełniony, aby quad nie został uznany za nowy na gruncie ustawy o VAT.

Odnosząc powyższe przepisy na grunt analizowanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku gdy quad ma przejechane więcej niż 6000 km lub od momentu dopuszczenia go do użytku minęło więcej niż 6 miesięcy, a nabycie nastąpi w opisany wcześniej sposób, tj. w wyniku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od podatnika litewskiego stosującego procedurę marży, będzie mógł dokonywać jego sprzedaży w procedurze VAT marża. Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie VAT-marży będzie możliwe ponieważ nabycie quadów następować będzie od podatnika podatku od wartości dodanej na zasadach odpowiadających procedurze VAT-marża, co potwierdza treść faktury wystawionej przez sprzedawcę z siedzibą na Litwie.

Ad. 2.

W opinii Wnioskodawcy, w przypadku gdy quady nie będą spełniały definicji nowego środka transportu, wystawiona przez UAB faktura sprzedaży potwierdzająca, że dokonuje ona zbycia quadów w procedurze VAT-marża, tj. jako „invoice margin”, bez wskazania kwoty podatku VAT oraz z adnotacją, że dostawa dotyczy dóbr używanych, jest wystarczająca dla wypełnienia przesłanek art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy o VAT - czyli posiadania dokumentów potwierdzających dokonanie nabycia quadów na zasadach VAT-marża. Wnioskodawca uważa, że informacje zawarte przez sprzedawcę na fakturze sprzedaży stanowią wystarczające potwierdzenie dokonania tej transakcji na określonych przez sprzedawcę warunkach.

Zgodnie z art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie ma obowiązku weryfikowania dokumentów otrzymanych od dostawcy pod kątem przepisów obowiązujących w państwie jego siedziby w zakresie obowiązków związanych z zastosowaniem procedury VAT-marża. Na Wnioskodawcy spoczywa natomiast obowiązek wykazania, że jemu nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony w związku z nabyciem towarów używanych. Procedura VAT-marża ma bowiem na celu zapobieżenie podwójnego opodatkowania transakcji, dla której nie przysługiwało odliczenie podatku VAT w związku z nabyciem towaru będącego jej przedmiotem.

Jeżeli z treści faktury wynika, że Wnioskodawca nabywa quady również w procedurze VAT marża, jest to jego zdaniem wystarczająca podstawa uznania, że odsprzedaż quadów może następować na zasadach VAT-marża.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez terytorium kraju – art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Na mocy art. 2 ust. 2 ustawy – przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Przez nowe środki transportu – art. 2 pkt 10 lit. a ustawy rozumie się przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży na rynku wtórnym pojazdów typu quad. Będzie on kupował quady od podatnika podatku od wartości dodanej z siedzibą na Litwie (spółki działającej w formie spółki UAB – odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Ich dostawa potwierdzona będzie fakturą VAT marża (invoice margin), w której sprzedawca nie będzie wskazywał podatku VAT należnego w związku z ich sprzedażą oraz zamieści w jej treści adnotację informującą, że przedmiotem dostawy są towary używane. Quady kupowane będą za granicą z zamiarem dalszej odsprzedaży. Nabyte quady będą rejestrowane w Polsce przez Wnioskodawcę i sprzedawane odbiorcom na terytorium Polski.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości sprzedaży ww. quadów na terytorium kraju przy zastosowaniu procedury VAT-marża.

W przedmiotowej sprawie będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów dokonaną pomiędzy podatnikami z dwóch różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności należy sprawdzić więc, czy opisana powyżej transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy.

Stosownie do dyspozycji art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Art. 9 ust. 2 ustawy stanowi, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
  – z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Jednak na mocy art. 9 ust. 3 ustawy – przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:

 1. nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1,
 2. dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2

jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środku transportu.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Powyższy przepis odwołuje się do art. 120 ustawy, regulującego „Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków”. Zaznaczyć należy, że wszystkie definicje zawarte w art. 120 ust. 1 ustawy – w tym definicja towarów używanych – zostały stworzone jedynie na użytek tego przepisu.

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Towarami używanymi są zatem te dobra ruchome, które wcześniej zostały choć raz użyte, lecz nadają się do wielokrotnego wykorzystania (nie ulegają zużyciu po jednokrotnym użytku).

W zakresie towarów używanych w rozumieniu regulacji dotyczących szczególnej procedury VAT-marża, mieszczą się zatem również nowe środki transportu zdefiniowane w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy.

Powyższy przepis ustawy precyzuje jakie warunki musi spełniać środek transportu, aby mógł być uznany za nowy środek transportu. Tak więc, aby uznać pojazd za nowy środek transportu konieczne jest nie tylko spełnienie warunków dotyczących pojemności i mocy, ale również nieprzekroczenie określonego przebiegu lub wskazanego okresu czasu liczonego od momentu jego pierwszej rejestracji (obowiązku pierwszej rejestracji) w celu dopuszczenia do ruchu drogowego.

Zatem quady spełniać mogą jednocześnie zarówno definicję towarów używanych w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, jak i definicję nowych środków transportu, o których mowa w art. 2 ust. 10 lit. a ustawy.

Jak poinformował Wnioskodawca, nabywane przez niego od podatnika litewskiego quady nie będą spełniały definicji nowego środka transportu, o którym mowa w art. 2 ust. 10 lit. a ustawy, natomiast stanowić będą towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Tym samym w niniejszej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy, ponieważ nabywane przez Wnioskodawcę towary nie będą spełniały definicji nowego środka transportu.

Aby wykluczyć kwalifikację opisanej transakcji, jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy należy ustalić, czy dostawa quadów będzie opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy i czy Wnioskodawca jako nabywca posiadać będzie dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe quady nabywane będą od podatnika podatku od wartości dodanej z siedzibą na Litwie (spółki działającej w formie spółki UAB – odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Ich dostawa potwierdzona będzie fakturą VAT-marża (invoice margin), na której sprzedawca nie wskaże podatku VAT należnego w związku z ich sprzedażą. W treści faktury zamieszczona będzie adnotacja informująca, że przedmiotem dostawy są towary używane.

Zaznaczyć należy, że faktury pełnią fundamentalną rolę na gruncie podatku VAT. Nie są one zwykłym dokumentem dokumentującym daną transakcję (będącym podstawą do jej zaksięgowania), lecz mogą mieć wpływ np. na powstanie obowiązku podatkowego, czy stanowić podstawę dla nabywcy do odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym bardzo ważna jest prawidłowość materialnoprawna faktury, tj. odzwierciedlenie w niej prawdziwego zdarzenia gospodarczego. W związku zatem z mechanizmami funkcjonowania podatku VAT należy przyjąć, że faktura wystawiana przez sprzedawcę dokumentuje rzeczywistą transakcję, która odbyła się i opodatkowana została na zasadach odzwierciedlonych na tej fakturze.

Dla udokumentowania dostawy towarów na podstawie procedury VAT-marża, polski ustawodawca w art. 106e ust. 3 ustawy wskazał, że w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura – w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 – powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”. W innych państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują odpowiednie regulacje dotyczące faktur VAT marża i adnotacji, jakie powinny znaleźć się na takich fakturach.

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że skoro podatnik litewski wystawi Wnioskodawcy fakturę VAT-marża (invoice margin), na której nie wskaże podatku VAT należnego w związku ze sprzedażą quadów i w treści zamieści adnotację (informującą, że przedmiotem dostawy są towary używane), dostawa ta będzie opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium Litwy na zasadach VAT-marża (odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy). Zatem spełniona będzie przesłanka wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy - wykluczająca możliwość uznania opisanej transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Podsumowując, przedstawionej w zdarzeniu przyszłym transakcji nabycia quadów nie będzie można uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W dalszej kolejności należy zbadać, czy warunki ww. transakcji pozwalają na zastosowanie przez Wnioskodawcę procedury VAT-marża dla sprzedaży quadów na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy – w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przepisy ustawy przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży, czyli różnicy między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszonej o kwotę podatku. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania.

Na podstawie art. 120 ust. 10 ustawy - przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Wspólną cechą wszystkich przedstawionych wyżej przypadków, warunkującą zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że we wcześniejszej fazie obrotu podmiot sprzedający używany towar pozbawiony był prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu.

Odnosząc się do możliwości zastosowania procedury VAT-marża do sprzedaży nabytych przez Wnioskodawcę quadów, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że katalog podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy jest katalogiem zamkniętym. A zatem, jest to wyliczenie wszystkich możliwych sposobów nabycia towarów używanych, które upoważniają do zastosowania opodatkowania na zasadzie marży dalszej sprzedaży nabytych towarów używanych.

Należy wskazać również, że w żadnym z przypadków wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy, nie występuje podatek naliczony z tytułu nabycia towarów używanych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie dokonywał nabyć towarów używanych (quadów) – w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy od litewskiego podatnika podatku od wartości dodanej, w celu ich dalszej odsprzedaży na terytorium kraju. Dostawa tych towarów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy (VAT-marża), co potwierdzone zostanie przez podatnika litewskiego w wystawionej fakturze VAT-marża. Ponieważ należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dokumentująca zakup quadów wystawiana przez litewskiego podatnika faktura VAT marża z adnotacją, że sprzedaż dotyczy dóbr używanych - będzie wystarczająca dla celów zastosowania procedury VAT-marża w związku z brzmieniem art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo sprzedać na terytorium kraju quady nabyte w opisany sposób przy zastosowaniu szczególnej procedury VAT-marża.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy tut. Organ uznał je za prawidłowe, pomimo, że forma nabycia przedmiotowych quadów nie będzie stanowiła wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – jak twierdzi Wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie prawa Wnioskodawcy do sprzedaży towarów (quadów) na rynku krajowym z wykorzystaniem procedury VAT-marża. Natomiast w zakresie dokumentów wystarczających dla celów wykazania, że poszczególne quady nie są nowymi środkami transportu, wydane zostało w dniu 7 lipca 2015 r. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPP4/4512-1-199/15-3/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.