ILPP4/4512-1-142/15-2/EWW | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
ILPP4/4512-1-142/15-2/EWWinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. dostawa towarów
 3. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 4. stawki podatku
 5. towar
 6. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polską spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność w zakresie handlu hurtowego. Spółka jest aktywnym podatnikiem VAT zarejestrowanym również jako podatnik VAT UE (posiada ważny numer UE nadany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego).

W ramach działalności gospodarczej, Spółka dokonuje m.in. wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej: „WDT”) do kontrahentów z krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z warunkami dostawy za transport towarów do innego kraju UE odpowiedzialny jest nabywca towarów.

W celu zastosowania stawki VAT 0% dla WDT, Wnioskodawca każdorazowo przed dokonaniem dostawy sprawdza właściwość i ważność numeru VAT UE kontrahenta za pośrednictwem wyszukiwarki VAT Information Exchange System (VIES) udostępnionej na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub za pośrednictwem Biura Wymiany Informacji Podatkowych w K. Przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonano WDT, Wnioskodawca posiada w swojej dokumentacji dowody wskazane w art. 42 ust. 3 (ewentualnie ust. 4) oraz ust. 11 ustawy o VAT potwierdzające, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. W szczególności w przypadku, gdy przewóz zlecany jest przewoźnikowi, Spółka posiada:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźników (dokumenty CMR według wzorów stosowanych przez poszczególnych spedytorów),
 2. faktury zawierające specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,
 3. dokumenty potwierdzające zapłatę za towar,
 4. korespondencję handlową, w tym zamówienia nabywcy.

Obecnie Wnioskodawca planuje ujednolicenie procedur mających na celu usprawnienie zbierania dokumentacji wymaganej dla zastosowania stawki VAT 0%, jak również standaryzację rodzajów posiadanych dokumentów w celu zagwarantowania dostarczenia towarów przez nabywcę do miejsca przeznaczenia w innym państwie członkowskim UE.

Zmieniona procedura zakłada każdorazowe wykonywanie transportu towarów do nabywców z UE przez wytypowane przez Wnioskodawcę międzynarodowe przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowe, renomowane firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Procedura będzie dotyczyła zamówień, w których wartość zafakturowanego towaru przekracza jednorazowo 10.000 PLN netto lub jeśli wartość cząstkowych zamówień dokonywanych przez tego samego kontrahenta w ciągu 7 kolejnych dni wskaże na prawdopodobieństwo przekroczenia wartości netto transakcji wynoszącej 40.000 PLN.

W ramach rozważanej procedury WDT będą odbywały się na poniższych zasadach:

 1. kontrahent posiadający właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez właściwe państwo członkowskie (dalej: „Nabywca”) dokonuje zamówienia w hali sprzedaży Spółki; w przypadku przekroczenia progu wartości zamówienia uzasadniającego zastosowanie procedury, nabywca zostanie poproszony o dokonanie wywozu towarów za pośrednictwem jednej ze wskazanych przez Wnioskodawcę firm spedycyjnych (dalej: „Spedytor”);
 2. Wnioskodawca każdorazowo zweryfikuje właściwość i ważność numeru VAT UE Nabywcy za pośrednictwem wyszukiwarki VAT Information Exchange System (VIES) udostępnionej na stronie internetowej Komisji Europejskiej lub za pośrednictwem Biura Wymiany Informacji Podatkowych w K.;
 3. Nabywca ustali z wybranym Spedytorem warunki odbioru zakupionego towaru i jego dostawy do innego kraju UE. Zlecenie Nabywcy dla Spedytora będzie zawierało m.in. nr faktury wystawionej przez Spółkę dotyczącej danej WDT. Nabywca otrzyma od Spedytora nr referencyjny przesyłki, który następnie przekaże wyznaczonemu pracownikowi Wnioskodawcy;
 4. Po uzgodnieniu warunków zakupu Nabywca udzieli Spółce pisemnego upoważnienia do pozyskania od Spedytora wszelkich informacji i potwierdzeń dotyczących zleconej WDT;
 5. Wyznaczony pracownik hali sprzedaży Spółki, w której kupowany jest towar prześle do wybranego Spedytora kopię upoważnienia podpisanego przez Nabywcę oraz wypełniony druk potwierdzenia dostawy na formularzu Wnioskodawcy (dalej: „Potwierdzenie dostawy”);
 6. Po potwierdzeniu zamówienia Spedytor prześle Nabywcy następujące dokumenty:
  1. potwierdzenie wyceny transportu – dla przesyłek drobnicowych (tj. dostaw w ilości mniejszej niż 4 palety towaru),
  2. wycenę transportu – w przypadku przesyłek częściowych i całopojazdowych (tj. dostaw w ilości od 4 palet wzwyż),
  3. wezwanie do przedpłaty za usługę transportu,
  4. formularz zlecenia transportu;
 7. Następnie, po otrzymaniu ww. dokumentów Nabywca odeśle do Spedytora:
  1. zeskanowany formularz zlecenia transportu z podpisem i pieczątką,
  2. skan dokumentu potwierdzającego rejestrację w innym kraju UE dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (NIP-UE) – w przypadku nowego Nabywcy na potrzeby zarejestrowania go w bazie Spedytora,
  3. bankowe potwierdzenie wpłaty przedpłaty za usługę transportu;
 8. Spedytor wyśle do danej hali sprzedaży Wnioskodawcy email z następującymi informacjami:
  1. data podstawienia samochodu po przesyłkę,
  2. obraz listu przewozowego w pdf z numerem referencyjnym Spółki w przypadku przesyłek drobnicowych,
  3. awizację samochodu (nazwisko kierowcy i numer rejestracyjny samochodu dla przesyłek częściowych i całopojazdowych);
 9. Kierowca Spedytora w oznaczonym terminie zgłosi się do hali targowej Wnioskodawcy:
  1. w przypadku przesyłek częściowych i całopojazdowych – kierowca przyjedzie z dokumentem CMR, wypełni ten dokument i podpisze się na nim w miejscach przeznaczonych dla firmy transportowej,
  2. w przypadku przesyłek drobnicowych – odbiory będą odbywać się przez kierowcę dowożącego przesyłki drobnicowe;
 10. W chwili dostarczenia towaru przez Spedytora w określone miejsce w innym państwie członkowskim UE, Nabywca towaru otrzyma:
  1. w przypadku przesyłek częściowych i całopojazdowych – kopię dokumentu CMR,
  2. w przypadku przesyłek drobnicowych – kopię listu przewozowego (w przypadku krajów, w których dostawy odbywają się przy użyciu urządzeń mobilnych, Nabywca może zwrócić się o elektroniczne potwierdzenie dostawy);
 11. Spedytor wystawi fakturę na Nabywcę za wykonanie usługi transportowej;
 12. Po zakończeniu WDT, wyznaczony pracownik Spedytora wyśle ze swojego służbowego, imiennego adresu mailowego na adres mailowy właściwego pracownika danej hali sprzedaży Spółki (np. dyrektora hali), z której dostarczono towar następujące dokumenty w formie elektronicznej:
  1. podpisane przez Spedytora Potwierdzenie dostawy zawierające nr przesyłki, datę oraz miejsce dostarczenia,
  2. kopię podpisanego przez Nabywcę (Odbiorcę) dokumentu CMR lub kopię dokumentu Potwierdzenia Odbioru Dostawy (POD) z systemu informatycznego Spedytora, potwierdzającego odbiór towaru przez nabywcę (odbiorcę) oraz dokonanie przez Nabywcę zapłaty za wykonaną usługę przewozu.

Dokumenty w formie elektronicznej zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez pracownika Spedytora, w formacie uniemożliwiającym ingerencję w treść dokumentu. Pochodzenie i autentyczność dokumentów będą gwarantowane przez Spedytora.

W wyniku zastosowania opisanej wyżej procedury, Wnioskodawca dla każdej dokonanej WDT będzie dysponował następującymi dowodami potwierdzającymi, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego:

 1. faktura wystawiona przez Wnioskodawcę zawierająca specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,
 2. podpisane przez Spedytora Potwierdzenie dostawy przesłane w formie elektronicznej przez Spedytora,
 3. kopia podpisanego przez Nabywcę (Odbiorcę) dokumentu CMR przesłana drogą elektroniczną przez Spedytora, lub kopia dokumentu Potwierdzenie Odbioru Dostawy (POD) z systemu informatycznego Spedytora, potwierdzającego odbiór towaru przez Nabywcę (Odbiorcę) oraz dokonanie przez Nabywcę zapłaty za wykonaną usługę przewozu, przesłana drogą elektroniczną przez Spedytora,
 4. dokumenty potwierdzające zapłatę za towar,
 5. korespondencję handlową, w tym zamówienia Nabywcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0% dla WDT, posiadając przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy wymienione powyżej dokumenty w formie papierowej (fakturę zawierającą specyfikację poszczególnych sztuk ładunku) oraz w formie elektronicznej (podpisane przez Spedytora Potwierdzenie dostawy, kopię podpisanego przez Nabywcę (Odbiorcę) dokumentu CMR lub kopię dokumentu Potwierdzenie Odbioru Dostawy (POD) z systemu informatycznego Spedytora, potwierdzającego odbiór towaru przez Nabywcę oraz dokonanie przez Nabywcę zapłaty za wykonaną usługę przewozu)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wymienione powyżej dokumenty łącznie spełniają warunek potwierdzenia, iż towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje forma (papierowa czy elektroniczna), w jakiej Wnioskodawca otrzyma i będzie przechowywał te dokumenty, ponieważ przepisy Ustawy o VAT nie wskazują jaka forma (papierowa czy elektroniczna) dokumentów uprawniających do zastosowania stawki VAT 0% jest wymagana. W konsekwencji, Spółka w związku z wypełnieniem przepisu art. 42 ust. 1 i 3 ustawy o VAT będzie uprawniona do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% dla WDT dokonanych w ramach opisanej procedury na rzecz Nabywcy, posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez właściwe państwo członkowskie.

Stanowisko Spółki oparte jest na szeregu argumentów, wynikających z przepisów prawa oraz orzecznictwa.

W szczególności, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0% pod warunkiem, że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Zgodnie zaś z art. 42 ust. 3 ustawy o VAT dowodami o których mowa w ust. 1 pkt 2 są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi);
 2. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 11 ustawy o VAT w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, dla każdej WDT dokonanej w ramach nowej procedury Spółka będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzających, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, w szczególności:

 1. faktury wystawionej przez Wnioskodawcę zawierającej specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,
 2. podpisanego przez Spedytora potwierdzenia dostawy przesłanego w formie elektronicznej przez Spedytora,
 3. kopii podpisanego przez Nabywcę dokumentu CMR przesłanej drogą elektroniczną przez Spedytora, lub kopii dokumentu Potwierdzenie Odbioru Dostawy (POD) z systemu informatycznego Spedytora, potwierdzającego odbiór towaru przez Nabywcę oraz dokonanie przez Nabywcę zapłaty za wykonaną usługę przewozu, przesłanej drogą elektroniczną przez Spedytora.

Powyższe dokumenty odpowiadają katalogowi dowodów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT. Bez znaczenia dla wartości dowodowej pozostanie fakt, iż część tych dokumentów Spółka otrzyma i będzie przechowywała w formie elektronicznej. Ustawa o VAT nie wskazuje w żadnym z przepisów, iż potwierdzenie faktu wywozu towarów poza terytorium Polski i ich dostarczenia do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego może nastąpić jedynie poprzez dokumenty w formie papierowej. W związku z tym, elektroniczna forma dokumentów jest w tym przypadku dopuszczalna, w szczególności uwzględniając brzmienie art. 180 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Ponadto, Spółka pragnie podkreślić, iż dokumenty elektroniczne są powszechnie akceptowane przez organy podatkowe w postępowaniach.

Spółka stoi zatem na stanowisku, iż posiadane przez nią dokumenty w formie papierowej (faktura zawierająca specyfikację poszczególnych sztuk ładunku) oraz w formie elektronicznej (podpisane przez Spedytora Potwierdzenie dostawy, kopia podpisanego przez Nabywcę dokumentu CMR lub kopia dokumentu Potwierdzenie Odbioru Dostawy (POD) z systemu informatycznego Spedytora, potwierdzającego odbiór towaru przez Nabywcę oraz dokonanie przez Nabywcę zapłaty za wykonaną usługę przewozu), których pochodzenie i autentyczność będą potwierdzone przez Spedytora, będą stanowiły wystarczające dowody uprawniające Spółkę do zastosowania stawki VAT 0% dla WDT.

Stanowisko to potwierdza szereg interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, przykładowo:

 1. Interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 października 2014 r. (sygn. ILPP4/443-351/14-2/BA),
 2. Interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 września 2014 r. (sygn. IPPP3/443-604/14-2/KT),
 3. Interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 września 2014 r. (sygn. IPPP3/443-573/14-2/KT),
 4. Interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 lipca 2014 r. (sygn. ILPP4/443-158/14-5/ISN).

Dodatkowo, należy wskazać, iż NSA w uchwale z dnia 11 października 2010 r., sygn. I FPS l/10, wskazał, iż „(...) przepisy zobowiązujące podatnika do dostarczenia przekonującego dowodu na to, że towary będące przedmiotem WDT fizycznie opuściły Polskę, jako kraj dostawy, nie mogą wykraczać w swojej treści oraz ich wykładni poza to, co niezbędne jest do wykazania tej okoliczności. Przepis krajowy nie może zatem pozbawiać podatnika prawa do stosowania stawki 0% w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej jedynie z uwagi na niespełnienie przez niego obowiązków formalnych wymagających przedstawienia dokumentów zawierających ściśle określone dane, jeżeli fakt, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (art. 42 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.), został przez niego wykazany innymi, zgodnymi z przepisami prawa, dokumentami. Pozbawienie podatnika w takim przypadku prawa do stosowania stawki 0% godziłoby również w zasadę neutralności, z uwagi na podwójne opodatkowanie tej samej czynności, która powinna zostać opodatkowana jedynie przez nabywcę w kraju przeznaczenia (konsumpcji), bowiem wpływy z jej wykonania, są należne tylko temu państwu członkowskiemu, w którym następuje końcowe wykorzystanie towaru”.

W świetle tez zacytowanej uchwały należy podkreślić, iż Spółka będzie w posiadaniu wszystkich tzw. dokumentów podstawowych wskazanych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, w związku z czym tym bardziej należy uznać, iż dokumenty posiadane przez Wnioskodawcę dostatecznie potwierdzają, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Reasumując, zdaniem Spółki dokumenty uzyskane przez nią w ramach zmienionej procedury dla WDT, tj:

 1. faktura wystawiona przez Wnioskodawcę zawierająca specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,
 2. podpisane przez Spedytora Potwierdzenie dostawy przesłane w formie elektronicznej przez Spedytora,
 3. kopia podpisanego przez Nabywcę dokumentu CMR przesłana drogą elektroniczną przez Spedytora, lub kopia dokumentu Potwierdzenie Odbioru Dostawy (POD) z systemu informatycznego Spedytora, potwierdzającego odbiór towaru przez Nabywcę oraz dokonanie przez Nabywcę zapłaty za wykonaną usługę przewozu, przesłana drogą elektroniczną przez Spedytora

- będą stanowiły wystarczające dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT potwierdzające, iż towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego, w związku z czym Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki VAT 0% dla WDT zgodnie z treścią art. 42 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze wyżej wskazane przepisy ustawy o VAT oraz powyższą argumentację, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w opisanej powyżej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo tut. Organ informuje, że art. 42 ust. 1 ustawy obowiązuje w brzmieniu:

„ Art. 42. 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.