ILPP4/443-354/14-2/ISN | Interpretacja indywidualna

W jakiej wysokości powinna zostać zastosowana stawka podatku VAT przy sprzedaży Towaru do użycia w mieszankach paszowych i premiksach paszowych?
ILPP4/443-354/14-2/ISNinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. obniżenie stawki podatku
 3. stawka preferencyjna
 4. stawki podatku
 5. towar
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą:

 • paszowego fosforanu dwuwapniowego uwodnionego (DCP);
 • paszowego fosforanu jednowapniowego (MCP);
 • paszowego fosforanu magnezowego (MGP);
 • paszowego fosforanu wapniowego z zawartością sodu (DER)

(zwane dalej Towarem).

Towar powyższy sklasyfikowany jest pod numerem 20.13.42 PKWiU jako podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu. Towar przeznaczony jest do mieszanek paszowych oraz premiksów. Te ostatnie dopiero w dalszych procesach produkcyjnych (mieszanie) są elementem mieszanek paszowych. Towar jest nabywany przez Spółkę od podmiotu mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nabywcami powyższego Towaru są podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowane jako podatnicy podatku VAT. Towar jest nabywany od powyższego podmiotu ze stawką VAT 8%. W związku z tym, Zainteresowany powziął wątpliwość czy może sprzedawać nabyty Towar również ze stawką VAT wynoszącą 8%...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości powinna zostać zastosowana stawka podatku VAT przy sprzedaży Towaru do użycia w mieszankach paszowych i premiksach paszowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, stawka podatku VAT przy sprzedaży Towaru powinna wynosić 8%. Wynika to z dyspozycji art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwana dalej u.VAT), który preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8% wprowadza dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do u.VAT.

W poz. 55 załącznika nr 3 do u.VAT znajduje się nazwa towaru „podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu – wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych” oznaczona numerem PKWiU ex 20.13.42.0. Numeracja ta zawęża zakres znaczenia towaru tylko do wyrobu ze wskazanego powyżej grupowania.

Zdaniem Zainteresowanego, sprzedawany przez niego Towar zalicza się do grupowania oznaczonego PKWiU ex 20.13.42.0. Towar jest związkiem fosforowym przeznaczonym do użycia w mieszankach i premiksach paszowych. Bez znaczenia jest tutaj natomiast okoliczność, jaki podmiot nabywa Towar i jakie będzie jego ostateczne przeznaczenie (tzn. już po nabyciu i przekazaniu go kontrahentowi Wnioskodawcy). Istotne jest natomiast, aby w chwili sprzedaży Towar stanowił wyłącznie związek fosforowy z przeznaczeniem do mieszanek paszowych.

Odnosząc się natomiast do premiksów paszowych, to należy stwierdzić, że są to mieszanki dodatków paszowych lub mieszanki jednego lub więcej dodatków paszowych z materiałami paszowymi lub wodą, stosowanymi jako nośniki nieprzeznaczone do bezpośredniego żywienia zwierząt (art. 4 pkt 8 ustawy o paszach w zw. z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt). Z treści poz. 55 załącznika nr 3 do u.VAT nie wynika wymóg bezpośredniości. Konsekwencją tego, skoro premiksy będą stanowić dodatek do mieszanek paszowych a powyższy przepis nie przewiduje zasady bezpośredniości, to normę prawną powinno się interpretować na korzyść podatnika, co wynika z treści art. 2 Konstytucji RP (in dubio pro tributatrio/in dubio contra fiscum). Oznacza to, że obniżona stawka VAT będzie mieć również zastosowanie do tych fosforanów, które trafiają do mieszanek paszowych jedynie pośrednio, w formie premiksów.

W związku z tym, Zainteresowany spełnia przesłanki do stosowania stawki VAT w wysokości 8% przy sprzedawaniu Towaru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów.

Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 .

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Należy jednak mieć na uwadze, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

W załączniku nr 3 do ustawy – zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (aktualnie 8%) – ustawodawca zawarł w poz. 55 produkty objęte symbolem PKWiU ex 20.13.42.0 o nazwie „Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu – wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych”.

Przez PKWiU ex – zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „Towar (grupa towarów)”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą:

 • paszowego fosforanu dwuwapniowego uwodnionego (DCP);
 • paszowego fosforanu jednowapniowego (MCP);
 • paszowego fosforanu magnezowego (MGP);
 • paszowego fosforanu wapniowego z zawartością sodu (DER)

(zwane dalej Towarem). Towar powyższy Zainteresowany sklasyfikował pod numerem ex 20.13.42.0 PKWiU, jako podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu. Towar przeznaczony jest do mieszanek paszowych oraz premiksów. Te ostatnie dopiero w dalszych procesach produkcyjnych (mieszanie) są elementem mieszanek paszowych. Towar jest nabywany przez Spółkę od podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nabywcami powyższego Towaru są podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowane jako podatnicy podatku VAT.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest wskazanie, w jakiej wysokości powinien zastosować stawkę podatku przy sprzedaży Towaru do użycia w mieszankach paszowych i premiksach paszowych.

Ze wskazanych powyżej przepisów ustawy wynika, że obniżoną stawkę podatku stosuje się wyłącznie do dostawy związków fosforowych (mieszczących się pod symbolem PKWiU ex 20.13.42.0), przeznaczonych do mieszanek paszowych – przepisy ustawy nie wymagają spełnienia dodatkowych warunków, np. dotyczących statusu nabywcy.

Zatem, z uwagi na powołane uregulowania oraz opis sprawy, z którego wynika, że Wnioskodawca jest dostawcą produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex 20.13.42.0 – „Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu” należy stwierdzić, że przy ich sprzedaży do użycia w mieszankach paszowych jak i premiksach paszowych zastosowanie będzie miała preferencyjna stawka podatku wynosząca 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 55 załącznika nr 3 do ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.