ILPP1/443-977/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów służących ogradzaniu pól i odstraszaniu zwierzyny.
ILPP1/443-977/14-2/TKinterpretacja indywidualna
  1. nabycie
  2. podatek naliczony
  3. podatnik czynny
  4. prawo do odliczenia
  5. towar
  6. użyczenie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Koła Łowieckiego, przedstawione we wniosku z 10 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów służących ogradzaniu pól i odstraszaniu zwierzyny– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów służących ogradzaniu pól i odstraszaniu zwierzyny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Koło Łowieckie (dalej: Wnioskodawca lub Koło) jest podmiotem działającym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013, poz. 1226, z późn. zm.), posiadającym, zgodnie z art. 33 tej ustawy, osobowość prawną. Wnioskodawca posiada status czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług. Do wykonywanych czynności opodatkowanych należy głównie dostawa tusz pozyskanej zwierzyny oraz odpłatna organizacja polowań.

Koło jest dzierżawcą obwodów łowieckich, na obszarze których znajdują się pola uprawne. Z tego tytułu, zgodnie z art. 46 ustawy Prawo łowieckie, jest ono zobowiązane do wynagradzania szkód wyrządzanych przez zwierzynę w prowadzonych na tych polach uprawach. Aby ograniczyć wypłacane kwoty odszkodowań Koło stosuje ogradzanie pól oraz różne inne metody odstraszania zwierzyny. W tym celu dokonuje zakupu sprzętu, takiego jak elektryzatory, baterie do elektryzatorów, drut (tzw. elektrycznego pastucha) oraz siatkę, słupki i inne niezbędne do tego celu elementy. Sprzęt ten jest użyczany nieodpłatnie rolnikom na podstawie protokołów przekazania i ma on odstraszać oraz odgradzać zwierzynę od ich pól uprawnych. Przez cały czas sprzęt pozostawał własnością Koła.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabywając wskazane we wniosku towary służące ogradzaniu pól i odstraszaniu zwierzyny, takie jak np.: elektryzatory, baterie do elektryzatorów, drut, siatka, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu ww. towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, towary nabywane w celu ogrodzenia pól są wykorzystywane w związku ze sprzedażą opodatkowaną, a tym samym dają prawo do odliczenia podatku VAT przy ich nabyciu.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, głównym celem działania koła łowieckiego jest prowadzenie gospodarki łowieckiej, tj. działalności w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny poprzez odstrzały redukcyjne. Jednocześnie ustawa nakłada na koło łowieckie szereg obowiązków, w tym konieczność pokrywania strat w uprawach rolnych poprzez wypłatę odszkodowań. Ogradzanie pól uprawnych ma na celu zmniejszenie wydatków na odszkodowania, a tym samym zwiększenie środków finansowych koła łowieckiego przeznaczonych na podstawową działalność jaką jest prowadzenie gospodarki łowieckiej, w tym m.in. na ochronę i dokarmianie zwierzyny. Gospodarka ta staje się przez to bardziej racjonalna i efektywna. Takie działania w rezultacie przyczyniają się do wzrostu populacji zwierzyny łownej, przekładając się tym samym w procesie długofalowym na zwiększenie ilości pozyskanego mięsa i liczby zorganizowanych polowań. Dzięki temu automatycznie wzrasta sprzedaż opodatkowana, przez co spełniony jest warunek określony w art. 86 ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji nr ILPP2/443-632/14-4/MN z dnia 8 września 2014 r. oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji nr ITPP1/443-844/11/TS z dnia 13 września 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest wykorzystywania zakupionych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem działającym na podstawie ustawy Prawo łowieckie, posiadającym osobowość prawną. Posiada również status czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług. Do wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych należy głównie dostawa tusz pozyskanej zwierzyny oraz odpłatna organizacja polowań.

Koło jest dzierżawcą obwodów łowieckich, na obszarze których znajdują się pola uprawne. Z tego tytułu, zgodnie z art. 46 ustawy Prawo łowieckie, jest zobowiązane do wynagradzania szkód wyrządzanych przez zwierzynę w prowadzonych na tych polach uprawach. Aby ograniczyć wypłacane kwoty odszkodowań Koło stosuje ogradzanie pól oraz różne inne metody odstraszania zwierzyny. W tym celu dokonuje zakupu sprzętu, takiego jak elektryzatory, baterie do elektryzatorów, drut (tzw. elektrycznego pastucha) oraz siatkę, słupki i inne niezbędne do tego celu elementy. Sprzęt ten jest użyczany nieodpłatnie rolnikom na podstawie protokołów przekazania i ma on odstraszać oraz odgradzać zwierzynę od ich pól uprawnych. Przez cały czas sprzęt pozostawał własnością Koła. Towary nabywane przez Wnioskodawcę w celu ogrodzenia pól są wykorzystywane w związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów służących ogradzaniu pól i odstraszaniu zwierzyny.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia są spełnione, gdyż nabywany sprzęt (taki jak np. elektryzatory, baterie do elektryzatorów, drut oraz siatka) są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ww. wydatków, z uwzględnieniem art. 88 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, nabywając wskazane we wniosku towary służące ogradzaniu pól i odstraszaniu zwierzyny, takie jak np.: elektryzatory, baterie do elektryzatorów, drut, siatka, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu ww. towarów. W analizowanej sprawie spełnione są warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na to, że wydatki te są związane z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.