IBPP1/4512-577/15/MG | Interpretacja indywidualna

Określenie podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia aportem towarów do spółki zależnej.
IBPP1/4512-577/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. podstawa opodatkowania
 3. spółki
 4. towar
 5. wkłady niepieniężne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 lipca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci towarów do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci towarów do spółki kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący podatnikiem VAT czynnym jest wspólnikiem innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej Spółka zależna). W związku z realizacją nowych planów inwestycyjnych w ramach grupy kapitałowej do której należy Wnioskodawca podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zależnej. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęte zostały przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny.

Wkład niepieniężny wniesiony przez Wnioskodawcę obejmował różnorakie składniki majątkowe, w tym między innymi składniki spełniające definicję towarów na gruncie ustawy o VAT. Pozostałe składniki wkładu niepieniężnego obejmują wierzytelności własne Wnioskodawcy oraz udziały w spółkach zależnych, których przeniesienie na Spółkę zależną nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Wartość rynkowa towarów będących przedmiotem wkładu niepieniężnego stanowi 50,8116% wartości rynkowej wszystkich składników wkładu niepieniężnego.

Łączna wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w zamian za cały wniesiony przez niego wkład niepieniężny wynosi 1.796.300 PLN i jest ona niższa niż łączna wartość rynkowa wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę określona w treści uchwały wspólników o podwyższeniu kapitału Spółki zależnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym podstawę opodatkowania w VAT, w przypadku towarów będących przedmiotem wkładu niepieniężnego należy ustalić w odniesieniu do wartości nominalnej udziałów przypadających proporcjonalnie na wkład niepieniężny wniesiony do Spółki zależnej w postaci towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania podatkiem VAT w zakresie czynności stanowiącej dostawę towarów stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego należy ustalić w odniesieniu do wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny. Z uwagi na fakt, że podlegająca opodatkowaniu VAT, dostawa towarów jest jedynie jednym z kilku składników wkładu niepieniężnego, podstawę opodatkowania VAT w tym zakresie należy ustalić w oparciu o proporcję w jakiej wartość towarów będących przedmiotem transakcji pozostaje do całkowitej wartości przedmiotu wkładu niepieniężnego, obejmującego również składniki, których przeniesienie na Spółkę zależną nie podlega opodatkowaniu VAT.

Oznacza to, że wartość nominalna udziałów (w przeliczeniu na całkowitą liczbę udziałów) przypadająca proporcjonalnie na wartość rynkową towarów wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego, stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem VAT powiększoną o wartość podatku VAT (tj. wartość brutto).

Zgodnie z przepisem art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 29a ust. 6 pkt 1) ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku.

Jednocześnie w obecnie obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów szczególnych odnoszących się do zasad ustalania podstawy opodatkowania w przypadkach, gdy wynagrodzenie za czynność opodatkowaną przybiera postać wynagrodzenia w formie niepieniężnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy VAT, w przypadku wynagrodzenia ustalonego w formie niepieniężnej za podstawę opodatkowania należy przyjąć wartość świadczenia wzajemnego, jako, że właśnie to świadczenie stanowi zapłatę za czynność opodatkowaną.

Biorąc pod uwagę wskazany wyżej przepis art. 29a ust. 6 ustawy o VAT zapłata jest kwotą brutto. Podstawę opodatkowania stanowi tak ustalona wartość po pomniejszeniu jej o należny podatek.

W przypadku dokonania czynności wniesienia towarów w formie wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej formę zapłaty stanowią udziały Spółki zależnej objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci towarów o określonej wartości nominalnej.

Powyższe wynika z faktu, iż:

 1. istnieje ścisły związek pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym wynagrodzeniem;
 2. powyższy związek ma charakter bezpośredni i wyraźny;
 3. wynagrodzenie to może zostać wyrażone w pieniądzu (udziały posiadają bowiem określoną wartość nominalną).

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, dla ustalenia podstawy opodatkowania kluczowe znaczenie mieć będzie fakt, iż w zamian za wniesiony wkład niepieniężny obejmujący towary Wnioskodawca otrzyma udziały Spółki zależnej o określonej wartości nominalnej. Oznacza to, że wartość nominalna udziałów przypadająca na wartość towarów będących przedmiotem wkładu niepieniężnego stanowi wartość brutto transakcji stanowiącej dostawę towarów na gruncie VAT, czyli podstawę opodatkowania powiększonej o kwotę podatku. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że powyższy pogląd wyrażony został między innymi przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2015 r. znak IBPP1/4512-254/15/MS, w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2015 r. znak: IBPP1/4512-146/14/ES oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2015 r. znak IBPP2/4512-21/15/WN. Pogląd ten znajduje również odzwierciedlenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 6 marca 2015 r. sygn. akt I FSK 478/14, przyjął, że do określenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) zastosowanie znajdzie art. 29 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług tj. suma wartości nominalnej udziałów stanowiąca kwotę należną. Podobne stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny zawarł w postanowieniu z dnia 31 marca 2014 r., sygn. akt I FPS 6/13.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe argumenty, oraz fakt, że w sytuacji przedstawionej we wniosku jedynie część łącznej wartości nominalnej udziałów stanowić będzie zapłatę z tytułu dostawy towarów, jako że wnoszony przez Wnioskodawcę wkład niepieniężny obejmuje również inne składniki majątkowe, których przeniesienie nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, w ocenie Wnioskodawcy wartość transakcji dostawy towarów na potrzeby rozliczenia podatku VAT należy w przedstawionym stanie faktycznym ustalić w sposób następujący. A mianowicie, skoro łączna wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w wyniku transakcji wynosi 1.796.300 PLN, a będące przedmiotem dostawy towary stanowią 50,8116% wartości całego wkładu niepieniężnego (tj. wartości wszystkich składników majątkowych wnoszonych przez Wnioskodawcę), to uznać należy, że dostawie towarów odpowiada wartość 912 728,77 PLN (czyli 50,8116% łącznej wartości nominalnej udziałów objętych przez Wnioskodawcę). Biorąc pod uwagę fakt, że wartość nominalna 1 udziału wynosi 50 PLN, a niedopuszczalne jest objęcie części udziału przez wspólnika, przyjąć należy, że za wkład niepieniężny obejmujący towary będące przedmiotem dostawy na gruncie podatku VAT, Wnioskodawca objął 18.254 udziałów o łącznej wartości nominalnej 912.700 PLN. W świetle powyższego przyjąć należy, że kwota 912.700 PLN stanowi wartość brutto transakcji dostawy towarów, gdzie podstawę opodatkowania stanowi kwota 742.032,52 PLN, natomiast kwota należnego podatku VAT stanowi 170.667,48 PLN.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy powinno być uznane za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Pojęcie „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, obejmuje więc wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów

w rozumieniu art. 7 (...).

Zarówno dostawa towarów jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wkład niepieniężny czyli aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów w świetle art. 7 (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych).

Pozostaje więc konieczność rozstrzygnięcia, czy transakcja ta jest odpłatna, czy nieodpłatna.

Kwestia „odpłatności” była niejednokrotnie przedmiotem rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak zauważył Trybunał w wyroku C-102/86 „czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem”. Należy też zwrócić uwagę na wyrok C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, gdzie Trybunał zauważył, iż czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”. W orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r. C-154/80 Trybunał stwierdził, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

Zatem z odpłatnością za dostawę towarów lub świadczenie usług mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usługi a zapłatą istnieje adekwatny związek.

Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową – zapłata w innym towarze lub usłudze albo mieszaną – zapłata w części pieniężna i w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność. Odpłatnością jest więc także np. otrzymanie akcji spółki, w związku z którym wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść.

O czynności dokonanej za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji, gdy:

 • istnieje ścisły związek pomiędzy wykonanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami,
 • wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu,
 • związek, o którym mowa powyżej ma charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za dane świadczenie.

Zatem wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego – w zależności od tego co jest jego przedmiotem – spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca będący podatnikiem VAT czynnym jest wspólnikiem innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce. W związku z realizacją nowych planów inwestycyjnych w ramach grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zależnej. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęte zostały przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny. Wkład niepieniężny wniesiony przez Wnioskodawcę obejmował różnorakie składniki majątkowe, w tym między innymi składniki spełniające definicję towarów na gruncie ustawy o VAT.

W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej w postaci towarów, spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym czynność ta stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, czynność ta uznawana jest za sprzedaż, ponieważ odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci towarów spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższego wniesienie przez Wnioskodawcę będącego podatnikiem VAT czynnym wkładu niepieniężnego w postaci towarów w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia podstawy opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci towarów do spółki kapitałowej.

Zgodnie z art. 2 pkt 27b ustawy o VAT, przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915), obowiązującej od 25 lipca 2014 r., użyte w ustawie określenia cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 cyt. ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy o VAT. I tak, stosownie do ww. przepisu podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie należy zastosować zasadę ogólną ustalania podstawy opodatkowania w oparciu o wszystko, co stanowi zapłatę. Przy czym zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie zawiera podatku VAT.

Należy wskazać, że z orzecznictwa TSUE wynika, że zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie w jednostkach pieniężnych (może to być np. świadczenie usługi lub dostawa towarów). Podstawą opodatkowania jest zapłata faktycznie otrzymana (którą ma otrzymać podatnik), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów (m.in. wyroki w sprawie C-33/93 czy C-154/80).

W przypadku udziałów ich wartością, która jest istotna z punktu widzenia podmiotu otrzymującego jest ich wartość nominalna.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący podatnikiem VAT czynnym jest wspólnikiem innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (Spółka zależna). W związku z realizacją nowych planów inwestycyjnych w ramach grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zależnej. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęte zostały przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny. Wkład niepieniężny wniesiony przez Wnioskodawcę obejmował różnorakie składniki majątkowe, w tym między innymi składniki spełniające definicję towarów na gruncie ustawy o VAT. Pozostałe składniki wkładu niepieniężnego obejmują wierzytelności własne Wnioskodawcy oraz udziały w spółkach zależnych, których przeniesienie na spółkę zależną nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Wartość rynkowa towarów będących przedmiotem wkładu niepieniężnego stanowi 50,8116% wartości rynkowej wszystkich składników wkładu niepieniężnego.

Łączna wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w zamian za cały wniesiony przez niego wkład niepieniężny wynosi 1.796.300 PLN i jest ona niższa niż łączna wartość rynkowa wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę określona w treści uchwały wspólników o podwyższeniu kapitału Spółki zależnej.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci towarów w zamian za objęcie udziałów będzie – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 6 tej ustawy – wszystko co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od spółki kapitałowej z tytułu dokonania przedmiotowego aportu, pomniejszone o kwotę podatku VAT.

Wnioskodawca określając podstawę opodatkowania powinien ustalić ją zatem w oparciu o kwotę równą sumie wartości nominalnej objętych udziałów przypadających proporcjonalnie na wkład niepieniężny wniesiony do Spółki zależnej w postaci towarów, pomniejszoną o kwotę należnego podatku VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym podstawę opodatkowania podatkiem VAT w zakresie czynności stanowiącej dostawę towarów należy ustalić w odniesieniu do wartości nominalnej udziałów przypadających proporcjonalnie na wkład niepieniężny w postaci towarów, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie było określenie, czy wniesienie pozostałych składników wkładu niepieniężnego obejmujące wierzytelności własne Wnioskodawcy oraz udziały w spółkach zależnych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż swoje pytanie Wnioskodawca ograniczył jedynie do określenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki zależnej w postaci towarów. Kwestia dotycząca tego, że wniesienie w formie wkładu niepieniężnego wierzytelności własnych oraz udziałów w spółkach zależnych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT nie była przedmiotem oceny tut. organu i została przyjęta jako element przedstawionego stanu faktycznego.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była również kwestia oceny prawidłowości dokonanych przez Wnioskodawcę wyliczeń, gdyż te mogą być ocenione wyłącznie na podstawie zebranego materiału dowodowego w ramach postępowania podatkowego a nie w drodze interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw

z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.