IBPP1/443-759/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Dotyczy opodatkowania przekazywanych nieodpłatnie publikacji.
IBPP1/443-759/14/LSzinterpretacja indywidualna
 1. broszury
 2. kontrahenci
 3. książka
 4. przekazanie
 5. przekazanie nieodpłatne
 6. towar
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 24 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazywanych nieodpłatnie publikacji – jest:

 • prawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów wymienionych w pkt A, pkt B, pkt C, pkt D, pkt E, pkt F,
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania folderów, broszur i plakatów (bez oznaczenia ISBN), gdyż nie podlegają opodatkowaniu z przyczyn innych niż wskazał to Wnioskodawca,
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania pocztówek (bez oznaczenia ISBN).

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazywanych nieodpłatnie publikacji.

Wniosek został uzupełniony pismem z 24 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-759/14/LSz z 17 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Muzeum jako samorządowa instytucja kultury świadczy działalność, której cel określa art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta (numer wpisu do rejestru: ...).

Muzeum jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego z dnia 2 stycznia 2001 roku złożonego w Urzędzie Skarbowym.

Muzeum realizując jeden z celów statutowych prowadzi działalność wydawniczą (paragraf 5 Statutu Muzeum). Muzeum wydaje drukiem własne roczniki, monografie, katalogi, albumy (nadając im numer ISBN) oraz foldery, broszury plakaty, pocztówki (bez oznaczania ich numerem ISBN). Instytucja część nakładu ww. publikacji przeznacza do sprzedaży, natomiast część przekazuje nieodpłatnie w następujący sposób:

 1. egzemplarze obowiązkowe książek wysyła do uprawnionych bibliotek krajowych realizując przepisy ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych;
 2. po 2 egzemplarze publikacji przekazuje Narodowemu Ośrodkowi ISSN w związku z obowiązkiem wynikającym z oznakowania danej publikacji numerem ISSN;
 3. po 1 egzemplarzu wręcza autorom, współautorom oraz osobom współpracującym przy powstawaniu publikacji;
 4. kilka sztuk przeznacza się na potrzeby wewnętrzne działów merytorycznych, wewnętrznej biblioteki oraz archiwum zakładowego;
 5. zwyczajowo, ze względów kurtuazyjnych publikację otrzymują także jednostki organizacyjne Gminy Miasta, zaprzyjaźnione instytucje kultury, sponsorzy, osoby fizyczne związane z szeroko pojętym środowiskiem kultury itp.;
 6. część nakładu trafia do zaprzyjaźnionych szkół, stowarzyszeń, instytucji publicznych, na ich indywidualny wniosek, w formie wsparcia organizowanych przez nie akcji społecznych, konkursów, festynów itp.;
 7. część nakładu folderów, broszur, plakatów, pocztówek Muzeum dystrybuuje wśród mieszkańców miasta w celu promocji danego wydawnictwa lub biletowanego wydarzenia kulturalnego.

Wnioskodawca zaznacza, że przysługuje mu w całości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tyt. wytworzenia wymienionych wydawnictw. Ponadto Instytucja nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, która pozwalałaby na ustalenie ich tożsamości.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

1. Materiały reklamowe i informacyjne wymienione w literze G przedmiotowego wniosku Muzeum traktuje przez pryzmat prezentów o małej wartości, pod warunkiem, że ich jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazania nie przekracza 10,- zł.
Dodatkowo publikacje wymienione w literze C spełniające ww. warunek należałoby również uznać za prezenty o małej wartości, jednak w praktyce koszt wytworzenia wspomnianych publikacji przekracza wartość 10,- zł.
2. jakie wydawnictwa, o jakiej tematyce będzie publikował i jak będą kształtować się ich ceny w przyszłości. Ceny publikacji, folderów, broszur itp. zależą, bowiem od wielu zmiennych m.in. od: wielkości nakładu, kosztu druku, składu, oprawy, tłumaczenia. Obecnie ceny te wahają się od 1,- zł do 100,- zł netto za sztukę.
3. Na wstępie należy zaznaczyć, że Muzeum jako instytucja kultury jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku. Działalność gospodarczą może prowadzić jedynie dodatkowo, a całkowity dochód z niej osiągany, zgodnie z art. 9 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku, ma obowiązek przeznaczyć na realizację celów statutowych.
Nieodpłatne przekazania wymienione we wniosku w literze C-F służą następującym celom:

 1. Przekazanie egzemplarzy wymienionych w literze C ma charakter symboliczny, kurtuazyjny i nie wynika z umowy między obdarowanym a Wydawcą, a zatem przedmiotowego przekazania nie należy wiązać z działalnością gospodarczą (usługą wydawniczą).
 2. Egzemplarze z litery D przekazywane na potrzeby wewnętrzne jednostek organizacyjnych Muzeum służą pogłębianiu wiedzy pracowników lub są archiwizowane. Ww. przekazanie służy celom wewnętrznym instytucji.
 3. Wydanie nieodpłatne z liter E i F nie ma związku z działalnością gospodarczą podatnika. W pierwszym przypadku przekazanie ma charakter zwyczajowy, kurtuazyjny. Natomiast w drugim, Muzeum jako instytucja kultury wspiera regionalne inicjatywy i akcje społeczne o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. W związku z powyższym, zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku przekazanie nie ma na celu osiągnięcia korzyści finansowych.
4.-5. Muzeum wydaje rocznie od 1 do 4 publikacji oznaczonych numerem ISBN.
Ponownie Wnioskodawca informuje, że Instytucja nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych, jak również na ustalenie łącznej wartości publikacji przekazanych jednej osobie.
Szacunkowo, egzemplarze nieodpłatne, ten sam odbiorca wymieniony w literze C i F otrzymuje raz do roku natomiast odbiorca wymieniony w punkcie E otrzymuje od 1 do 4 razy do roku.
6. Na pytanie tut. organu „Czy odbiorcy towarów wymienionych we wniosku zobowiązani są w związku z otrzymaniem nieodpłatnym towarów do wykonania jakichś czynności na rzecz Wnioskodawcy, jeśli tak to jakich...” Wnioskodawca odpowiedział, że nie.
7. Działy merytoryczne, wewnętrzna biblioteka oraz archiwum zakładowe funkcjonują w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Muzeum.
Egzemplarze publikacji przekazywane jednostkom organizacyjnym Muzeum służą celom i zadaniom, jakie nakłada na Muzeum art. 2 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. oraz § 4 i § 5 Statutu Muzeum. Realizując powyższe cele Muzeum prowadzi zarówno działalność opodatkowaną (np. organizacja wystaw), jak i zwolnioną (np. działalność edukacyjna).
8. Część nakładu folderów, broszur, plakatów, pocztówek (bez oznaczenia ISBN), który trafia do mieszkańców miasta ma na celu promocję danego wydawnictwa lub biletowanego wydarzenia kulturalnego. Wydawnictwa te należy uznać, zatem za materiały reklamowe i informacyjne. Ich dystrybucja ma zachęcać konsumenta do odwiedzenia prezentowanej w Muzeum wystawy lub nabycia publikacji książkowej, której wydawcą jest Muzeum. Publikacje te nie zaspokajają, zatem potrzeb konsumenckich a wręcz mają na celu ich wywołanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Muzeum postępuje właściwie opodatkowując podatkiem VAT przekazania nieodpłatne wymienione w literach: A, B, C, E, F, G (pod warunkiem, że jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazania towaru przekracza 10,- PLN) oraz nieopodatkowując przekazań z liter D i G (w przypadku gdy jednostkowy koszt wytworzenia wydawnictwa nie przekracza 10,- PLN - prezent o małej wartości)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w kwestii nieodpłatnych przekazań wspomnianych wcześniej wydawnictw Muzeum postępuje następująco:

 • egzemplarze opisane w literze A i B opodatkowuje, ponieważ zdaniem Wnioskodawcy przekazanie to spełnia dyspozycję art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT i jednocześnie nie stanowi prezentu o małej wartości bądź próbki;
 • egzemplarze z litery C opodatkowuje w związku z tym, że wręczenie symbolicznego egzemplarza publikacji jej współautorom i osobom współpracującym następuje z woli Muzeum i nie wynika z umowy między Obdarowanym a Wydawcą, zatem Muzeum nie traktuje takiego przekazania jako elementu usługi wydawniczej lecz jako nieodpłatną dostawę towarów;
 • egzemplarze wymienione w literze D nieopodatkowuje z racji tego, że jest to wydanie „egzemplarzy roboczych” na potrzeby wewnętrzne instytucji, a stąd nie mieści się w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Ww. egzemplarze służą pogłębianiu wiedzy pracowników lub są archiwizowane;
 • egzemplarze z liter E i F opodatkowuje, ponieważ w obydwu przypadkach jest to darowizna, której wręczenie nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą Muzeum, a stąd nie można go traktować przez pryzmat prezentu o małej wartości lub próbki;
 • egzemplarze wymienione w literze G nieopodatkowuje pod warunkiem, że mieszczą się w definicji prezentu o małej wartości (art. 7 ust. 4). Są to drukowane materiały reklamowe i informacyjne mające wypromować daną publikację lub biletowane wydarzenia kulturalne.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów wymienionych w pkt A, pkt B, pkt C, pkt D, pkt E, pkt F,
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania folderów, broszur i plakatów (bez oznaczenia ISBN), gdyż nie podlegają opodatkowaniu z przyczyn innych niż wskazał to Wnioskodawca,
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania pocztówek (bez oznaczenia ISBN).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 154 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Jak wynika z powyższych uregulowań opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy podatnik odliczył podatek naliczony przy nabyciu lub wytworzeniu towarów, to ich nieodpłatne przekazanie, gdyby było nieopodatkowane, w rezultacie prowadziłoby do sytuacji, że żaden z uczestników obrotu gospodarczego nie poniósłby ekonomicznego ciężaru podatku VAT. Pozostawałoby to w sprzeczności z zasadą powszechności i neutralności opodatkowania. Nieodpłatne przekazanie towarów handlowych, które nie wypełnia definicji prezentów o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 lub próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, traktowane jest jak dostawa towarów i rodzi konieczność opodatkowania podatkiem VAT. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Omawiany przepis jest odpowiednikiem art. 16 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym, za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług uznaje się wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu.

Za odpłatną dostawę towarów nie uznaje się jednakże wykorzystania do celów działalności przedsiębiorstwa podatnika towarów stanowiących prezenty o niskiej wartości i próbki.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ww. ustawy o VAT, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Jak wynika z powyższego nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług przekazanie odbiorcom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Spełnienie zatem którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych przekazań.

Podkreślić w tym miejscu należy, że konstrukcja przewidziana w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT zakłada, że jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, jego wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Z powyższych uregulowań wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub ich części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Opodatkowaniu podlega również zużycie towarów należących do przedsiębiorstwa na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z wniosku wynika, że Muzeum - samorządowa instytucja kultury i podatnik VAT czynny - realizując jeden z celów statutowych prowadzi działalność wydawniczą i wydaje drukiem własne roczniki, monografie, katalogi, albumy (nadając im numer ISBN) oraz foldery, broszury plakaty, pocztówki (bez oznaczania ich numerem ISBN). Muzeum część nakładu ww. publikacji przeznacza do sprzedaży, natomiast część przekazuje nieodpłatnie w następujący sposób:

 1. egzemplarze obowiązkowe książek wysyła do uprawnionych bibliotek krajowych realizując przepisy ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych;
 2. po 2 egzemplarze publikacji przekazuje Narodowemu Ośrodkowi ISSN w związku z obowiązkiem wynikającym z oznakowania danej publikacji numerem ISSN;
 3. po 1 egzemplarzu wręcza autorom, współautorom oraz osobom współpracującym przy powstawaniu publikacji;
  Publikacje wymienione w literze C należałoby uznać za prezenty o małej wartości, jednak w praktyce koszt wytworzenia wspomnianych publikacji przekracza wartość 10,- zł.
  Przekazanie egzemplarzy wymienionych w literze C ma charakter symboliczny, kurtuazyjny i nie wynika z umowy między obdarowanym a Wydawcą, a zatem przedmiotowego przekazania nie należy wiązać z działalnością gospodarczą (usługą wydawniczą).
 4. kilka sztuk przeznacza się na potrzeby wewnętrzne działów merytorycznych, wewnętrznej biblioteki oraz archiwum zakładowego;
  Działy merytoryczne, wewnętrzna biblioteka oraz archiwum zakładowe funkcjonują w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Muzeum.
  Egzemplarze publikacji przekazywane jednostkom organizacyjnym Muzeum służą celom i zadaniom, jakie nakłada na Muzeum art. 2 Ustawy o muzeach oraz § 4 i § 5 Statutu Muzeum. Realizując powyższe cele Muzeum prowadzi zarówno działalność opodatkowaną (np. organizacja wystaw), jak i zwolnioną (np. działalność edukacyjna).
  Egzemplarze z litery D przekazywane na potrzeby wewnętrzne jednostek organizacyjnych Muzeum służą pogłębianiu wiedzy pracowników lub są archiwizowane. Ww. przekazanie służy celom wewnętrznym instytucji.
 5. zwyczajowo, ze względów kurtuazyjnych publikację otrzymują także jednostki organizacyjne Gminy Miasta, zaprzyjaźnione instytucje kultury, sponsorzy, osoby fizyczne związane z szeroko pojętym środowiskiem kultury itp.;Wydanie nieodpłatne z litery E nie ma związku z działalnością gospodarczą podatnika. Przekazanie ma charakter zwyczajowy, kurtuazyjny. W związku z powyższym, przekazanie nie ma na celu osiągnięcia korzyści finansowych.
 6. część nakładu trafia do zaprzyjaźnionych szkól, stowarzyszeń, instytucji publicznych, na ich indywidualny wniosek, w formie wsparcia organizowanych przez nie akcji społecznych, konkursów, festynów itp.;
  Wydanie nieodpłatne z litery F nie ma związku z działalnością gospodarczą podatnika. Muzeum jako instytucja kultury wspiera regionalne inicjatywy i akcje społeczne o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. W związku z powyższym przekazanie nie ma na celu osiągnięcia korzyści finansowych.
  Muzeum jako instytucja kultury jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku. Działalność gospodarczą może prowadzić jedynie dodatkowo, a całkowity dochód z niej osiągany, ma obowiązek przeznaczyć na realizację celów statutowych.
 7. część nakładu folderów, broszur, plakatów, pocztówek Muzeum dystrybuuje wśród mieszkańców miasta w celu promocji danego wydawnictwa lub biletowanego wydarzenia kulturalnego.
  Materiały reklamowe i informacyjne wymienione w literze G przedmiotowego wniosku Muzeum traktuje przez pryzmat prezentów o małej wartości, pod warunkiem, że ich jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazania nie przekracza 10,- zł. Część nakładu folderów, broszur, plakatów, pocztówek (bez oznaczenia ISBN), który trafia do mieszkańców miasta ma na celu promocję danego wydawnictwa lub biletowanego wydarzenia kulturalnego. Wydawnictwa te należy uznać, zatem za materiały reklamowe i informacyjne. Ich dystrybucja ma zachęcać konsumenta do odwiedzenia prezentowanej w Muzeum wystawy lub nabycia publikacji książkowej, której wydawcą jest Muzeum. Publikacje te nie zaspokajają, zatem potrzeb konsumenckich a wręcz mają na celu ich wywołanie.

Wnioskodawcy przysługuje w całości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tyt. wytworzenia wymienionych wydawnictw.

Wnioskodawca nie jest w stanie określić, jakie wydawnictwa, o jakiej tematyce będzie publikował i jak będą kształtować się ich ceny w przyszłości. Ceny publikacji, folderów, broszur itp. zależą od wielu zmiennych m.in. od: wielkości nakładu, kosztu druku, składu, oprawy, tłumaczenia. Obecnie ceny te wahają się od 1,- zł do 100,- zł netto za sztukę. Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, która pozwalałaby na ustalenie ich tożsamości. Muzeum wydaje rocznie od 1 do 4 publikacji oznaczonych numerem ISBN.

Szacunkowo, egzemplarze nieodpłatne, ten sam odbiorca wymieniony w literze C i F otrzymuje raz do roku natomiast odbiorca wymieniony w punkcie E otrzymuje od 1 do 4 razy do roku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania publikacji wymienionych w pkt A, B, C, E, F, G (pod warunkiem, że jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazania towaru przekracza 10,- PLN) i nieopodatkowania przekazań wymienionych w pkt D i G (w przypadku gdy jednostkowy koszt wytworzenia wydawnictwa nie przekracza 10,- PLN - prezent o małej wartości).

Odnośnie opodatkowania przekazanych przez Wnioskodawcę publikacji wymienionych w pkt D na potrzeby wewnętrzne działów merytorycznych, wewnętrznej biblioteki oraz archiwum zakładowego, należy wskazać, że w tym przypadku nie mamy w ogóle do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, gdyż Wnioskodawca nie przekazuje tych publikacji innemu podmiotowi lecz wykorzystuje, zużywa je na potrzeby własnej działalności gospodarczej, tj. przeznacza na potrzeby jednostek, które funkcjonują w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Muzeum (wewnętrzne działy merytoryczne, wewnętrzna biblioteka oraz archiwum zakładowe).

Nie można tu również mówić o jakimkolwiek zużyciu na cele osobiste Wnioskodawcy, jego pracowników, wspólników, udziałowców czy członków organów stanowiących Wnioskodawcy, gdyż towary (publikacje) wykorzystywane są do celów wewnętrznych instytucji (pogłębianiu wiedzy pracowników, archiwizacji) i zadań związanych z działalnością gospodarczą opodatkowaną (np. organizacja wystaw), jak i zwolnioną (np. działalność edukacyjna).

Tym samym przedmiotowe przekazanie publikacji wymienionych w pkt D nie może stanowić dostawy podlegającej opodatkowaniu w trybie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Natomiast odnośnie opodatkowania nieodpłatnych przekazań części nakładu folderów, broszur, plakatów, pocztówek wymienionych w pkt G wniosku, które Wnioskodawca traktuje jako prezenty o małej wartości, należy wskazać, że z analizy cytowanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem jest przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości lub próbki.

Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku część folderów, broszur, plakatów, pocztówek (bez oznaczenia ISBN) Muzeum dystrybuuje wśród mieszkańców miasta w celu promocji danego wydawnictwa lub biletowanego wydarzenia kulturalnego. Materiały reklamowe i informacyjne wymienione w pkt G przedmiotowego wniosku trafiają do mieszkańców miasta w celu promocji danego wydawnictwa lub biletowanego wydarzenia kulturalnego. Publikacje te należy zatem uznać za materiały reklamowe i informacyjne, bowiem ich dystrybucja ma zachęcić konsumenta do odwiedzenia prezentowanej w Muzeum wystawy lub nabycia publikacji książkowej, której wydawcą jest Muzeum. Publikacje te nie zaspokajają, zatem potrzeb konsumenckich a wręcz mają na celu ich wywołanie. Ponadto Wnioskodawca traktuje tę część nakładów wymienionych w pkt G jako prezenty o małej wartości, bowiem w tym przypadku jednostkowy koszt ich wytworzenia nie przekracza 10,- zł.

Rozstrzygając kwestię opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych i informacyjnych stosownym jest odwołanie się do założeń konstrukcyjnych podatku od towarów i usług. U podstaw podatku VAT leży obciążenie tym podatkiem konsumpcji, co jest realizowane poprzez doliczanie go do ceny nabywanych przez konsumentów dóbr. Faktyczny ciężar podatku jest przerzucany na kolejnych nabywców, aby w końcu obciążyć ostatniego nabywcę – konsumenta, który nie uczestniczy już w tym systemie i nie ma możliwości dalszego przerzucenia podatku. Podatek VAT obciąża zatem konsumpcję danego towaru (lub usługi), przez którą należy rozumieć użycie nabytego towaru (lub usługi) ze skutkiem zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby przez konsumenta.

Zatem przy badaniu, czy nieodpłatnie przekazane towary (w tym przypadku materiały reklamowe i informacyjne) w ogóle podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, w pierwszej kolejności należy określić, czy przekazywany towar ma wartość użytkową (konsumpcyjną) z punktu widzenia nabywcy. Jeżeli przekazywany nieodpłatnie towar nie miałby dla nabywcy żadnej wartości użytkowej (konsumpcyjnej) to wówczas przekazanie takiego towaru nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca do nieodpłatnie przekazywanych materiałów reklamowych i informacyjnych zalicza część folderów, broszur, plakatów, pocztówek (bez oznaczenia ISBN) dystrybuowanych wśród mieszkańców miasta. Wnioskodawca wskazuje, że publikacje te nie zaspokajają potrzeb konsumenckich a wręcz mają na celu ich wywołanie.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia wartości użytkowej (konsumpcyjnej). Zgodnie ze słownikową definicją (według Słownika Języka Polskiego PWN 2006) – „wartość” oznacza „to, ile coś jest warte”, cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem”.

Z kolei „użytkowy” (według Słownika Języka Polskiego PWN 2006) to: „przeznaczony do użytku, dający się użytkować”, „konsumpcja” to „używanie, użytkowanie czegoś”.

Zatem, wartość użytkowa (konsumpcyjna) towaru zdolność danego towaru do zaspokojenia potrzeb jego nabywcy.

W ocenie tut. organu, wymienione powyżej foldery, broszury i plakaty (bez oznaczenia ISBN) nie stanowią towarów, które mogą podlegać konsumpcji. Pełnią one jedynie funkcję nośnika informacji handlowej, a ich przekazanie ma na celu dotarcie do potencjalnych klientów i przedstawienie im oferty sprzedaży towarów lub usług nadających się do konsumpcji w rozumieniu regulacji o VAT. Oznacza to, że odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba, nie pojawia się również wskutek tego przysporzenie majątkowe. Jak wskazał Wnioskodawca, ich dystrybucja ma zachęcić konsumenta do odwiedzenia prezentowanej w Muzeum wystawy lub nabycia publikacji książkowej, której wydawcą jest Muzeum.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych i informacyjnych takich jak foldery, broszury i plakaty (bez oznaczenia ISBN), niezależnie od tego czy ich cena jednostkowa lub koszt wytworzenia przekracza czy nie przekracza 10 zł, nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż ich przekazanie nie zaspokaja potrzeb konsumenckich i dla nabywcy nie stanowi żadnej wartości materialnej (użytkowej) a wprost przeciwnie - ma na celu zachęcenie nabywcy do skorzystania z oferty Wnioskodawcy. Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych i informacyjnych w postaci folderów, broszur i plakatów (bez oznaczenia ISBN), o których mowa we wniosku, nie stanowi czynności, z którą ustawa o VAT wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego. Niniejsze przekazanie nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy więc uznać, że przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów w postaci materiałów reklamowych i informacyjnych takich jak foldery, broszury i plakaty (bez oznaczenia ISBN), należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem, w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z tym nabyciem. Zatem nieodpłatne przekazanie należących do przedsiębiorstwa ww. towarów w celu związanym z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z kolei przekazywane materiały reklamowe i informacyjne w postaci pocztówek (bez oznaczenia ISBN), w ocenie tut. organu, posiadają określoną wartość użytkową (konsumpcyjną), gdyż mają zdolność do zaspokojenia potrzeb nabywcy tego towaru, jak również skutkują przysporzeniem majątkowym nabywcy. Pocztówki mogą być przez obdarowanego wysłane innej osobie zgodnie z ich cechami i przeznaczeniem.

Odnosząc się zatem do kwestii opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym przypadku pocztówek), w sytuacji gdy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu imporcie lub wytworzeniu, uzależnione jest od tego, czy towary te wyczerpują ustawowe przesłanki, pozwalające uznać je za prezenty o małej wartości. Bowiem w sytuacji, gdy przekazuje on jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, i prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, a także przekazuje towary których nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł, takie przekazanie nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT i nie rodzi obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jak wskazano wyżej Wnioskodawca miał wprawdzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tyt. wytworzenia pocztówek, jednakże pocztówki te należy traktować jako prezenty o małej wartości, bowiem w tym przypadku – jak wskazał Wnioskodawca - jednostkowy koszt ich wytworzenia nie przekroczy w momencie ich przekazywania 10 zł.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawcy przysługiwało w całości prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wytworzeniem własnych publikacji w postaci pocztówek, przekazanie ich nieodpłatnie w celach reklamowych i promocyjnych wszystkim obdarowanym, w przypadku gdy jednostkowy koszt ich wytworzenia, określony w momencie ich przekazywania, nie przekroczył 10 zł, zgodnie z art. 7 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast w przypadku nieodpłatnego przekazania pocztówek wskazanych w pkt G wniosku, jak zostało wskazane w ocenie tut. organu, posiadających określoną wartość użytkową (konsumpcyjną), zauważyć należy, że Wnioskodawcy przysługiwało w całości prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich wytworzenia, zaś jednostkowy koszt ich wytworzenia określony w momencie przekazania towaru przekracza 10,- PLN. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, która pozwalałaby na ustalenie ich tożsamości.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz regulacje ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim art. 7 ust. 2 w zw. z ust. 3, należy stwierdzić, że opodatkowaniu podlegają nieodpłatne przekazania (darowizny) wszelkich towarów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestanowiących jednak próbek lub prezentów o małej wartości, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W związku z powyższym nieodpłatne przekazanie lub darowizna pocztówek wymienionych w pkt G wniosku (pod warunkiem, że jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazania towaru przekroczy 10,- PLN), podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Odnośnie opodatkowania nieodpłatnych przekazań wymienionych w pkt:

A. egzemplarze obowiązkowe książek wysyłane do uprawnionych bibliotek krajowych w oparciu o przepisy ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych;
B. po 2 egzemplarze publikacji przekazane Narodowemu Ośrodkowi ISSN w związku z obowiązkiem wynikającym z oznakowania danej publikacji numerem ISSN;
C. po 1 egzemplarzu wręczone autorom, współautorom oraz osobom współpracującym przy powstawaniu publikacji;
E. zwyczajowo, ze względów kurtuazyjnych publikacji przekazywane jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta, zaprzyjaźnionym instytucjom kultury, sponsorom, osobom fizycznym związanym z szeroko pojętym środowiskiem kultury itp.;
F. części nakładu przekazywanego do zaprzyjaźnionych szkół, stowarzyszeń, instytucji publicznych, na ich indywidualny wniosek, w formie wsparcia organizowanych przez nie akcji społecznych, konkursów, festynów itp.;
których jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazania towaru przekroczy 10 zł, należy wskazać, że podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie zostały spełnione warunki wyłączające ww. przekazania (darowiznę) z zakresu opodatkowania podatkiem VAT.

Powyższe wynika z faktu, że Wnioskodawca wskazał we wniosku, że z tyt. wytworzenia wyżej wymienionych wydawnictw (wskazanych w pkt A, B, C, E i F), przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego a jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazania tych wydawnictw przekroczył 10,- zł (tj. ceny ww. publikacji wynoszą do 100,- zł netto za sztukę). Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, która pozwalałaby na ustalenie ich tożsamości. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że odbiorca wymieniony w literze C i F otrzymuje raz do roku publikacje, natomiast odbiorca wymieniony w punkcie E otrzymuje od 1 do 4 razy do roku.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz regulacje ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim art. 7 ust. 2 w zw. z ust. 3, należy stwierdzić, że opodatkowaniu podlegają nieodpłatne przekazania (darowizny) wszelkich towarów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestanowiących jednak próbek lub prezentów o małej wartości, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W związku z powyższym nieodpłatne przekazania lub darowizny publikacji wymienionych w pkt A, pkt B, pkt C, pkt E, pkt F wniosku (pod warunkiem, że jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie przekazania towaru przekroczy 10,- PLN), podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

 • prawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów wymienionych w pkt A, pkt B, pkt C, pkt D, pkt E, pkt F,
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania folderów, broszur i plakatów (bez oznaczenia ISBN), gdyż nie podlegają opodatkowaniu z przyczyn innych niż wskazał to Wnioskodawca,
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania pocztówek (bez oznaczenia ISBN).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia opodatkowania nieodpłatnego przekazania, natomiast niniejsza interpretacja nie dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wytworzenia przedmiotowych wydawnictw.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.