IBPBI/1/415-478/12/ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy środki obrotowe takie jak towary, wyposażenie sklepu zakupione za udzieloną i umorzoną pożyczkę są kosztem podatkowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2012r. (data wpływu do tut. Biura 30 stycznia 2012r.), uzupełnionym w dniach 10 kwietnia i 11 maja 2012r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków na zakup towarów i wyposażenia sklepu sfinansowanych z otrzymanej pożyczki (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2012r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków na zakup towarów i wyposażenia sklepu sfinansowanych z otrzymanej pożyczki. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismami z dnia 26 marca 2012r. Znak: IBPBI/1/415-111/12/ZK i z dnia 26 kwietnia 2012r. Znak: IBPBI/1/415-478/12/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 10 kwietnia i 11 maja 2012r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 05 lipca 2011r. Wnioskodawczyni otrzymała decyzję z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., o umorzeniu 100% kwoty udzielonej pożyczki na usuwanie skutków powodzi. Kwota umorzonej pożyczki jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego. Za udzieloną pożyczkę została częściowo sfinansowana odbudowa całkowicie zniszczonego w wyniku powodzi budynku sklepu. Po odbudowie budynku inwestycja została rozliczona i ustalona została wartość budynku, zgodnie z art. 22g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Budynek jest środkiem trwałym i znajduje się w ewidencji środków trwałych. Od tak naliczonej wartości budynku naliczana jest amortyzacja. Za udzieloną ww. pożyczkę zostały zakupione również towary i wyposażenie.

W uzupełnieniu wniosku (data wpływu do tut. Biura 10 kwietnia 2012r.) wskazano, iż:

  • przedmiotem prowadzonej działalności jest handel odzieżą i obuwiem,
  • odnośnie udzielenia i umorzenia pożyczki Wnioskodawczyni załączyła kserokopię decyzji o umorzeniu 100% kwoty udzielonej pożyczki, w której wskazany jest podmiot udzielający pożyczkę oraz podstawa prawna jej umorzenia,
  • podstawę prawną zwolnienia z podatku dochodowego stanowi ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010r. (Dz. U. nr 148, poz. 992),
  • Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów,
  • koszty ewidencjonuje tzw. metodą uproszczoną.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydatki na zakup środków obrotowych takich jak towary, wyposażenie sklepu, nabytych za udzieloną i umorzoną pożyczkę, są kosztem podatkowym...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki na zakup towarów i wyposażenia powinna zaliczyć do kosztów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Przy czym, stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 6 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Sam fakt otrzymania pożyczki jest obojętny podatkowo, gdyż pożyczka z samej swojej istoty podlega zwrotowi. Zgodnie bowiem z art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Skutki podatkowe powoduje dopiero umorzenie pożyczki. Z cyt. wyżej przepisów wynika, iż co do zasady każda umorzona pożyczka, za wyjątkiem pożyczek z Funduszu Pracy oraz pożyczek, których umorzenie jest związane z postępowaniem upadłościowym, z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, mający wpływ na podstawę opodatkowania.

Jednakże w myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 sierpnia 2010r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010r. (Dz. U. Nr 148, poz. 992), zwalnia się od podatku dochodowego kwoty umorzonych pożyczek przyznanych przedsiębiorcom, o których mowa w art. 1, a więc przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, ze zm.), którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi z 2010r., z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, w trybie i na zasadach określonych ustawą.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, iż konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań, braku nadzoru lub sprzecznych z prawem działań podatnika. Podkreślić przy tym należy, iż ciężar wykazania związku przyczynowo-skutkowego z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., iż Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą i obuwiem. Wnioskodawczyni otrzymała z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczkę na usuwanie skutków powodzi. Ze środków otrzymanej pożyczki zostały m.in. zakupione towary i wyposażenie. W dniu 05 lipca 2011r. Wnioskodawczyni otrzymała decyzję z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., o umorzeniu 100% kwoty udzielonej pożyczki. Kwota umorzonej pożyczki jest przychodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 sierpnia 2010r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010r. (Dz. U. Nr 148, poz. 992).

Zauważyć należy, iż fakt, iż umorzona pożyczka stanowi przychód zwolniony z opodatkowania nie oznacza, iż wydatki sfinansowane tą pożyczką nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Umorzenie pożyczki i jej uznanie za przychód podatkowy (zwolniony od podatku na podstawie cyt. wyżej ustawy), nie ma wpływu na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wskazanych we wniosku wydatków.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni może zaliczyć wskazane we wniosku wydatki na zakup towarów i wyposażenia sklepu, sfinansowane z otrzymanej pożyczki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmieniać należy, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Do wniosku dołączono dokumenty źródłowe. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.