ZP/443-60/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem o właściwą podstawę opodatkowania dla podatku od towarów i usług przy sprzedaży po cenie 1 grosz netto za sztukę wycofanych ze sprzedaży artykułów.

ZP/443-60/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. obniżenie ceny
  2. podstawa opodatkowania
  3. towar wybrakowany
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8,poz. 60 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej Jeronimo Martins Dystrybucja, NIP 779-10-11-327, z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej 5, z dnia 10.04.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego – 13.04.2007 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w prowadzonej sieci sklepów dokonuje sprzedaży głównie artykułów spożywczych. Polityką Spółki, zmierzającą do zapewnienia najwyższej jakości sprzedawanych towarów, jest wycofanie towarów spożywczych ze sprzedaży na 1-2 dni przed upływem terminu przydatności do spożycia. W ten sposób Podatnik zabezpiecza się również przed ewentualnością pozostania na półkach towarów, dla których termin przydatności do spożycia już upłynął.

Do Wnioskującej zwracają się organizacje charytatywne, takie jak na przykład Caritas Polska z ofertą odkupienia towarów spożywczych wycofanych z półek sklepowych przed upływem terminu przydatności do spożycia. Ze względu na bardzo krótki termin przydatności do spożycia nabywanych towarów i konieczność ich niemal natychmiastowego wykorzystania, a także konieczność odbioru ze sklepów tych towarów we własnym zakresie proponowana przez te organizacje cena zakupu tych artykułów wynosi 1 grosz za sztukę (netto).

Wycofane przez Spółkę towary nie mają dla Wnioskującej wartości handlowej. Na podstawie przepisów ustawy o odpadach (Dz. U z 2001 r. nr 62, poz. 628 z późn. zm.), Spółka zobowiązana jest do unieszkodliwiania odpadów, których nie można poddać odzyskowi. Unieszkodliwienia dokonują wyspecjalizowane firmy, które pobierają opłaty za wykonanie usługi, a ich wysokość w zależności od regionu kraju waha się obecnie od 50 do 200 zł za jednorazowy odbiór pojemnika ze sklepu.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem o właściwą podstawę opodatkowania dla podatku od towarów i usług przy sprzedaży po cenie 1 grosz netto za sztukę wycofanych ze sprzedaży artykułów.

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

W ocenie Wnioskującej, podstawę opodatkowania będzie stanowiła uzyskana cena ze sprzedaży wynosząca 1 grosz netto za sztukę, która będzie stanowiła obrót, tj. kwotę należną z tytułu sprzedaży towaru, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.

Wniosek ten, jest właściwy także dlatego, iż:

- nie wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 2-22 ww. art., art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT,

- kwota należna z tytułu sprzedaży będzie obejmowała całość świadczenia należnego od nabywcy,

- Spółka nie otrzyma żadnych dotacji, subwencji ani innych dopłat o podobnym charakterze dotyczących przedmiotowej sprzedaży.

Ponadto, Spółka wyraża pogląd, iż do podstawy opodatkowania ustalonej w oparciu o powyższy przepis będą miały zastosowanie stawki podatku ustalone zgodnie z art. 41 ustawy o VAT.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii stwierdzić należy co następuje;

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ww. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W świetle z art. 41 ust. 1 przywoływanej ustawy, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów, dla której podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskująca zamierza sprzedawać towary spożywcze organizacjom charytatywnym na 1-2 dni przed terminem ich przydatności do spożycia, w cenie jeden grosz za sztukę (netto). Towary te nie mają dla Wnioskującej wartości handlowej, a w związku z regulacjami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach mogą generować koszty, w przypadku ich niesprzedania w terminie przydatności do spożycia.

Zdaniem tut. organu podatkowego, w tak przedstawionym stanie faktycznym, powyższą transakcję należy uznać za sprzedaż niepełnowartościowego towaru co uzasadnia z gospodarczego punktu widzenia minimalną cenę towaru. W związku z powyższym, zastosowanie znajdą przepisy dotyczące sprzedaży towarów, a co się z tym wiąże podstawą opodatkowania będzie obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o należny podatek. Do tak ustalonej podstawy opodatkowania będą miały zastosowanie stawki podatku ustalone zgodnie z art. 41 ww. ustawy.

W związku z powyższym, stanowisko Podatnika wyrażone w złożonym wniosku należało uznać za prawidłowe i orzec jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.